COLONIAL WILLIAMSBURG                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Williamsburg 2021:


1)
Colonial Williamsburg: Williamsburg was tussen 1699 en 1780 de culturele en politieke hoofdstad van Virginia, dus staan er veel oude regeringsgebouwen. Thomas Jefferson en George Washington kwamen hier bijeen om te spreken over de onafhankelijke staat die hen voor ogen stond. In 1926 besloot John D. Rockefeller jr tot een ingrijpende, miljoenen kostende restauratie, 88 orginele gebouwen en 500 andere bouwwerken zijn gerestaureerd of herbouwd. Neem een kijkje in het Governor's Palace in Georgian-stijl en het Courthouse uit 1770 met de schandpaal en het blok. Williamsburg is een feest voor kinderen en volwassenen. Eigenlijk is Colonial Williamsburg gratis je kunt hier heerlijk rondwandelen en van de oude stad genieten. Maar als je de gebouwen van binnen wilt bezichtigen moet je een toegangspas hebben (prijzen verschillen per seizoen). Deze pas geeft je toegang tot alle gebouwen.

2)
DeWitt Wallace Decorative Arts Gallery: DeWitt Wallace richtte in 1922 de uitgeverij van het wereldberoemde tijdschrift Reader's Digest op. Hij ontwerpte dit periodiek eigenhandig en was samen met zijn vrouw Lila Acheson-Wallace eigenaar van de uitgeverij. De Gallery exposeert uitgebreidde verzamelingen Amerikaanse en Engelse antieke meubelen, weefsels, litho's en keramische en metalen voorwerpen, en is het hele jaar door geopend. De toegangspas voor Colonial Williamsburg is ook geldig voor dit museum.

3)
Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Centre: Dit museum is gevestigd in hetzelfde gebouw als DeWitt Wallace en is gewijd aan het behoud, de collectie en de tentoonstelling van de Amerikaanse volkskunst. De 424 objecten, verzameld door Abbey Rockefeller tussen 1929 en 1942, blijven de kern van de collectie maar het museum is vandaag de dag uitgegroeid tot meer dan 3000 objecten. Ook hier is de toegangspas voor Colonial Williamsburg geldig.

Bezienswaardigheden / tips buiten Williamsburg:

1)
Bush Gardens Williamsburg: In de buurt van Williamsburg (15 minuten rijden) ligt het pretpark Bush Gardens. Dit pretpark heeft historische thema's, nagebouwde dorpen uit negen verschillende landen en meer dan 40 pretparkattracties waaronder achtbanen, water attracties een dierentuin en verschillende leuke shows. Het park is eigendom van SeaWorld Entertainment. Een ticket kun je eventueel combineren met het waterpark Water Country USA.

2)
Water Country USA: Water Country USA is een waterpark met vele attracties. Het biedt live entertainment, winkels, restaurants, water attracties en andere attracties die allemaal een surfthema uit de jaren 50 of 60 hebben. Het is ook eigendom van SeaWorld Entertainment. Het park ligt op slechts een paar kilometer afstand van Bush Gardens waarmee het klanten deelt. Toegangspassen voor meerdere parken zijn beschikbaar en een parkeerplas bij Water Country USA is geldig voor toegang op dezelfde dag tot Bush Gardens Williamsburg.

3)
Jamestown Discovery Trail: Ten noorden van de Historische Driehoek ligt Route 5 ook de Jamestown Discovery Trail genoemd. Aan de idyllische noordoever van de James River liggen piep kleine dorpen, akkerland, maisvelden, kleine bossen en moerasland, maar ook verscheidene historische plantages die je kunt bezichtigen (hieronder aangegeven).

4)
Shirley Plantation: Shirley Plantation (501 Shirley Plantation Road) is de oudste plantage op deze route, werd in 1613 slechts zes jaar na Jamestown gesticht. Het tussen 1723 en 1738 gebouwde herenhuis ziet er nog net zo uit als vroeger. Het interieur is versierd met een familieportrettengalerij, antiek meubilair en herinneringen aan de vroegere eigenaars. De nok van het hoofdhuis is verfraaid met een ananas van een meter hoog. Dit was ooit een symbool van gastvrijheid. 

5)
Berkeley Plantation: Het hoofdhuis van de Berkeley Plantation (12602 Harrison Landing Road) ligt tussen hoge bomen verscholen in een aan de rivieroever gelegen park. Elk jaar viert men op de plantage het dankfeest voor de oogst, dat in 1619 op deze oever van de James River voor de eerste keer op Amerikaanse bodem werd gevierd.
 
Highlights / tips Williamsburg 2021:

1)
Colonial Williamsburg: Williamsburg was the cultural and political capital of Virginia between 1699 and 1780, so there are many old government buildings. Thomas Jefferson and George Washington gathered here to talk about the independent state that they had in mind. In 1926, John D. Rockefeller Jr decided on a drastic, millions dollar restoration, 88 original buildings and 500 other structures have been restored or rebuilt. Take a look at the Governor's Palace in Georgian style and the Courthouse from 1770 with the pillory and the block. Williamsburg is a treat for kids and adults. Actually Colonial Williamsburg has free access, you can walk around and enjoy the old city for free. But if you want to see the buildings inside you must have an access pass (prices vary per season). This pass gives you access to all buildings.

2)
DeWitt Wallace Decorative Arts Gallery: DeWitt Wallace a publisher is the founder of the world-famous magazine Reader's Digest in 1922. He personally designed this periodically and owned the publishing together with his wife Lila Acheson-Wallace. The Gallery exhibits extensive collections of American and English antique furniture, fabrics, lithographs and ceramic and metal objects and is open all year round. The access pass for Colonial Williamsburg is also valid for this museum.

3) Abbey Aldrich Rockefeller Folk Art Centre: This museum is located in the same building as DeWitt Wallace and is dedicated to the preservation, collection, and exhibition of American folk art. The 424 objects, collected by Abbey Rockefeller between 1929 en 1942 remain the core of the collection, however the museum has grown into containing more than 3,000 objects today. Also, the access pass for Colonial Williamsburg is valid for this museum.

Highlights / tips outside Williamsburg:

1)
Bush Gardens Williamsburg: The Bush Gardens amusement park is located near Williamsburg (15 minutes drive). This theme park has historical themes, reconstructed villages from nine different countries and more than 40 amusement park attractions including roller coasters, water attractions a zoo and various shows. The park is owned by SeaWorld Entertainment. You can combine a ticket with water park Water Country USA.

2)
Water Country USA: Water Country USA is a water park with many attractions. It offers live entertainment, shops, restaurants, water rides, and other attractions, all of which have a 1950s and 1960s surf theme. It is also owned by SeaWorld Entertainment. The park is just a few miles away from Bush Gardens, with which shares clientele. Multi-park passes are available, and a parking pass at Water Country USA is valid for same-day entry to Bush Gardens Williamsburg.

3)
Jamestown Discovery Trail: North of the Hisoric Triangle lies Route 5 also called the Jamestown Discovery Trail. On the idyllic north bank of the James River are small villages, arable land, corn fields, small forests and wetlands, but also several historic plantations that you can visit (shown blow).

4) Shirley Plantation: Shirley Plantation (501 Shirley Plantation Road) is the oldest plantation on this route, founded in 1613 just six years after Jamestown. The mansion built between 1723 and 1738 still looks exactly like it used to be. The interior is decorated with a family portrait gallery, antique furniture and memories of the former owners. The ridge of the main house is decorated with a pineapple of one meter high. This was once a symbol of hospitality. 

5)
Berkeley Plantation: The Berkeley Plantation's main house (12602 Harrison Landing Road) is nestled between tall trees in a riverside park. Every year, on the plantation, the charity is celebrated for the harvest, which was celebrated on American soil for the first time in 1619 on this bank of the James River.  In het Colonial Williamsburg Visitor Center kun je kaarten bestellen en een map van de omgeving vragen. Ook vind je hier winkels en allerlei informatie over Colonial Williamsburg.

In the Colonial Williamsburg Visitor Center you can order tickets and ask a map of the area. Also, you will find shops and all sorts of information about Colonial Williamsburg.De historische omgeving van Colonial Williamsburg strekt zich uit over 301 hectare, en bevat 88 authentieke 18de-eeuwse structuren.

The Historic
Area of Colonial Williamsburg stretches over 301 acres, and includes 88 original 18th-century structures.

Honderden
huizen, winkels en openbare bijgebouwen zijn gereconstrueerd op hun oorspronkelijke fundamenten.

Hundreds of
houses, shops and public outbuildings are reconstructed on their original foundations.

Sommige
gebouwen zijn open voor het publiek terwijl anderen gebouwen prive-woningen en administratiekantoren zijn.

Some buildings are open to the public, while others are private residences and administrative offices.

Het wapen depot was gebouwd in 1715 door gouverneur Spotswood. Het opgeslagen apparatuur was noodzakelijk voor de bescherming tegen rellen van Indiërs, slaaf opstanden en aanvallen van piraten. Spotswood's Magazijn waarborgde schot, poeder, vuurstenen, tenten, gereedschap, zwaarden, spiesen, kantines, kookgerei, en maar liefst 3.000 Brown Bess geweren.

The weapon depot was built in 1715 by Governor Spotswood. Stored equipment was necessary for protection against Indians, slave revolts, riots and pirate raids Spotswood's Magazine safeguarded shot, powder, flints, tents, tools, swords, pikes, canteens, cooking utensils, and as many as 3,000 Brown Bess flintlocks.Het Paleis van de Gouverneur was de officiële residentie van de koninklijke gouverneurs van de Kolonie van Virginia. Het was ook het huis van twee van de koloniale gouverneurs van Virginia, Patrick Henry en Thomas Jefferson, totdat de hoofdstad werd verplaatst naar Richmond in 1780, en daarmee ook de residentie van de gouverneur. The Governor's Palace werd gereconstrueerd in 1930 op zijn oorspronkelijke plaats. Het is een van de twee grootste gebouwen in Colonial Williamsburg, de andere is het Capitool.             
 
The Governor's
Palace was the official residence of the Royal Governors of the Colony of Virginia. It was also a home for two of Virginia's post-colonial governors, Patrick Henry and Thomas Jefferson, until the capital was moved to Richmond in 1780, and with it the Governor's residence. The Governor's Palace was reconstructed in the 1930s on its original site. It is one of the two largest buildings at Colonial Williamsburg, the other being the Capitol.

Rond 1779, stelde gouverneur Thomas Jefferson voor om het
paleis te verbouwen op een wijze die past bij zijn neoklassieke idealen. Een tempel-achtige portiek werd aan de voor- en achterkant toegevoegd. Echter, in 1780, drong Jefferson erop aan dat de hoofdstad van Virginia werd verplaatst naar Richmond om veiligheidsredenen tijdens de Amerikaanse Revolutie. De nieuwe accommodatie voor de gouverneur grenzend aan het huidige Virginia State Capitol gebouw in Richmond is meer bescheiden in grootte en stijl, en wordt de Governor's Mansion genoemd. Op 22 december 1781 werd het hoofdgebouw door een brand verwoest. Op het moment, werd het gebruikt als een ziekenhuis voor gewonde Amerikaanse soldaten na de nabijgelegen Slag bij Yorktown. Sommige  bijgebouwen overleefde de brand, maar werden gesloopt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.               
 
Around 1779, Governor Thomas Jefferson proposed the remodeling of the
Palace in manner in keeping with his neoclassical ideals. The proposal would have added a temple-like portico to the front and back. However, in 1780, Jefferson urged that the capital of Virginia be relocated to Richmond for security reasons during the American Revolution. The new lodging for the governor adjacent to the current Virginia State Capitol building in Richmond is more modest in size and style, and is called the Governor's Mansion.
On December 22, 1781, the main building was destroyed by a fire. At the time, it was being used as a hospital for wounded American soldiers following the nearby Siege of Yorktown. Some brick outbuildings survived the fire, but were demolished during the American Civil War so they could be salvaged for building materials by occupying forces.


Hier sliep George Wythe, de eerste ondertekenaar van de Verklaring van Onafhankelijkheid van Virginia.

See where Virginia's first signer of the Declaration of Independence, George Wythe, slept.

                                       De Bruton Parisch kerk was de eerste Anglicaanse kerk gebouwd in 1660.

                                             Bruton Parisch Church was the first Anglican church built in 1660.                                           Het gerechtsgebouw, het huis van de openbare orde in de 18e eeuw.

                                              The courthouse, The home of law and order in the 18th century.Het Capitool in Williamsburg diende als regeringsgebouw tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog begon, toen gouverneur Thomas Jefferson er op aandrong de hoofdstad te verplaatsen naar Richmond. Het Capitool is voor het laatst gebruikt op 24 december 1779, toen de Algemene Vergadering van Virginia in 1780 opnieuw bijeen kwam in de nieuwe hoofdstad, Richmond. Nadat de hoofdstad van Virginia werd verplaatst naar Richmond in 1780, werd het oude Capitool gebruikt door Britse troepen. Na de Slag bij Yorktown, en de overgave van Lord Cornwallis, viel het in verval.

The
Capitol at Williamsburg served until the American Revolutionary War began, when Governor Thomas Jefferson urged it that the capital be relocated to Richmond. The building was last used as a capitol on December 24, 1779, when the Virginia General Assembly adjourned to reconvene in 1780 at the new capital, Richmond. After the capital of Virginia was moved to Richmond in 1780, the old Capitol was used by British forces. After the Battle of Yorktown, and the surrender of Lord Cornwallis, it fell into disrepair.                                                                                                       Het gerecht.

                                                                                          The General Court Room.                                                                                             De vergaderzaal.

                                                                                        The conference room.                                                                                    De raad kamer van de gouverneur.      
                                                                        
                                                                                        The Governor's Council room.
                                                  
                                                                  
                                                             De smid laat zien hoe vroeger ijzer werd gesmeed.

                                                              The Smith shows how iron was forged in the past.

Als je van geschiedenis houdt is kolonial Williamsburg zeker een aanrader, je kunt hier een hele dag vertoeven.

If you enjoy history, Kolonial Williamsburg is definitely a must, you can certainly spend the whole day.

                                                                                                   Een oude boerderij.

                                                                                                          An old farm.

Aan het einde van de dag tussen 17.00 en 17.30 wordt de
mars van 28 september 1781 nagespeeld. Je ziet hier het overzicht van de troepen.

At the end of the day between 17:00 and 17:30 the
march of September 28, 1781 will be reenacted. You can see the overview of the troops.

De mars begint met de lokale
milities met fluit en drum fanfares en saluutschoten, terwijl de generaal zich richt op de burgers ter voorbereiding van het beleg van Yorktown.

You will see local
militia, with fife and drum fanfares and cannon salutes, march in review while the General addresses the citizens in preparation for the siege of Yorktown.

Op West Duke of Glouchester street kun je overdag of in de avonduren leuk winkelen en gezellig op een terrasje zitten. Er zijn voldoende restaurants en de sfeer is ontzettend relaxed. Wij hebben het stadje Williamsburg als zeer warm en gezellig ervaren. Williamsburg is echt een aanrader.

At West Duke of Gloucester street, during the daytime or evening you can do some fun shopping or sitting on one of the cozy terrace. There are plenty of restaurants and the atmosphere is very relaxed. We have experienced the town of Williamsburg as very warm and welcoming. Williamsburg is really a must.
                                                          
@MK

 

eXTReMe Tracker