FLORIDA - THE SUNSHINE STATEHoofdstad
: Tallahassee.

Locatie:
Florida ligt in het zuidoosten van Amerika en ligt op dezelfde breedtegraad als Egypte. De staat wordt omspoeld door de warme golfstroom van de Atlantische Oceaan in het oosten en de Gulf of Mexico in het westen. In het noorden grenst Florida aan de staten Georgia en Alabama en in het uiterste zuiden, in de Straits of Florida, vloeien de wateren van de Atlantische Oceaan en de Gulf of Mexico ineen.

Klimaat:
Florida heeft een subtropisch klimaat met hete en vochtige zomers en korte warme winters,
met een duidelijke droger winter seizoen.


Beste reistijd: Echter, de beste tijd om naar Florida te reizen is tijdens de winters, dat wil zeggen de periode tussen december en april. Het weer is veel aangenamer in deze periode ten opzichte van de andere seizoenen.

Hoogtepunten: Miami, Orlando, Sea World, Universal Studios, Disneyworld, Bushgardens, The keys, Key West, Everglades, Cape Canavarel, Fort Lauderdale, St Augustine veel te veel om op te noemen.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van
Florida:


In 1513 ontdekte de Spanjaard Juan Ponce de Leon Florida en hij vernoemde de staat naar Pascua Florida, het feest der bloemen (Pasen). Gedurende 200 jaar probeerden verscheidene Spaanse veroveraars het gebied te koloniseren en zochten tevergeefs naar goud. Hun grootste belang lag bij de strategische ligging van Florida. Aanvankelijk waren het de Fransen die de Spanjaarden zorgen baarden, maar hun heerschappij werd pas echt aangetast toen in 1742 Engelse kolonisten uit Georgia arriveerden en zich 20 jaar later Florida toeëigenden. Toen Florida in 1783 weer in Spaanse handen kwam, had dat talloze grensconflicten tot gevolg. Pas toen generaal Andrew Jackson Pensacola veroverde, kwam Florida in 1821 officieel in Amerikaans bezit. In deze periode wortelden zich in Noord-Florida de plantages. Katoen bracht het meeste geld op en vele slavenarbeiders werkten op het land. Vervolgens brak de Burgeroorlog uit en tegen het einde daarvan, in 1865, lag Florida in puin. Maar de staat herstelde zich snel. Spoorwegmagnaten zoals Henry Flagler en Henry Plant bouwden een spoorwegnet en dure hotels die rijke toeristen uit het noorden lokten. Begin 20ste eeuw nam het toerisme een vlucht en in 1950 was het de grootste bedrijfstak van Florida.

Liedjes over Florida:


1. The Beach Boys - Sloop John B.
2.
Jimmy Buffett - Margaritaville .
 3. Will Smith - Miami.
4. The Beach Boys - Kokomo .
5.
Sam Cooke - Summer Time.Capital: Tallahassee.

Location: Florida is located on the Atlantic coast in southeastern USA and lies on the same latitude as Egypt. The state is surrounded by the Gulf Stream from the Atlantic Ocean to the east and the Gulf of Mexico in the west. In the north, Florida borders to the states Georgia and Alabama and in the south in the Straits of Florida flow the waters of the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico together.

Climate: Florida has a subtropical climate with hot and humid summers and short warm winters with a marked drier season in the winter.

Best time to visit Florida:
However, the best time to travel to Florida is during winters, i.e. from the period between December and April. The weather is much more pleasant during this period as compared to the other seasons.

Highlights Miami:
 Miami, Orlando, Sea World, Universal Studios, Disney World, Bush Gardens, de Keys, Key West, Everglades, Cape Canaveral, Fort Lauderdale, St Augustine and much more to see.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Florida:

In 1513, the Spaniard Juan Ponce de Leon discovered Florida and he named the state to Pascua Florida, the Feast of Flowers (Easter). Over 200 years, several Spanish conquistadors were trying to colonize  the area and searched in vain for gold. Their greatest interest lay in the strategic location of Florida. Initially, it was the French who worried the Spaniards but their rule was only really affected in 1742 when English settlers arrived from Georgia and Florida to appropriating Florida 20 years later. In 1783, when Florida came back into Spanish hands numerous border disputes had resulted. Only after General Andrew Jackson captured Pensacola, Florida came officially into American possession in 1821. In this period, the plantations rooted in northern Florida. Cotton brought the most money and many slave laborers worked on the land. Then the Civil War broke out and by the end of it, in 1865, Florida was lying in ruins. But the state recovered quickly. Railroad magnates such as Henry Flagler and Henry Plant built a railway and expensive hotels that attracted wealthy tourists from the north. Early 20th century tourism increased and in 1950 it was the largest industry in Florida.

Songs about Florida:

1. The Beach Boys - Sloop John B.
2.
Jimmy Buffett - Margaritaville .
3. Will Smith - Miami.
4.
The Beach Boys - Kokomo .
5.
Sam Cooke - Summer Time.

 


Algemene informatie:

Florida kan in zeven verschillende regio's worden verdeeld, elk met een eigen geografisch en cultureel karakter. In het zuiden liggen de moerassige Everglades en de tropische Keys, terwijl Miami aan de oostkust ligt. Verder zijn er prachtige stranden aan de golf coast en Treasure coast, de amusementsparken in Orlando en de Spaans Colonial architectuur van St Augustine in het noordoosten.

General information:

Florida can be divided into seven different regions each with its own geographical and cultural character. In the South are the swampy Everglades and the tropical Keys while Miami is located on the East Coast. There are also beautiful beaches on the Gulf and Treasure coast, the amusement parks in Orlando and the Spanisch architecture of St Augustine in the Northeast.


@MK


 
eXTReMe Tracker