SALEM                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Salem 2021:

1)
Salem Witch Museum: Salems meest bezochte bezienswaardigheid herinnert aan zijn donkere periode. In 1692 werden 150 mensen gevangen gezet van wie er 20 werden geëxecuteerd na beschuldigd te zijn van hekserij. Het museum vormt een impliciete waarschuwing voor dergelijke waandenkbeelden. De ticket prijs per volwassen is $ 15,00 en kinderen betalen slechts $ 12,00. Kijk voor de openingstijden op de website. Dit kan nog wel eens verschillen in de zomer en winter maanden.
 
2)
Old Burying Point Cemetery: Een bezoekje aan de Old Burying Point Cemetery is ook zeker de moeite waard. Deze begraafplaats bevat de graven van de eerste pelgrims die hier met de Mayflower aankwamen en John Hathorne de  rechter tijdens de heksen proces. De geschiedenis is hier duidelijk zichtbaar en geeft je het gevoel alsof je terug in de tijd gaat.

3)
Salem Witch Trial Memorial: Dit gedenkteken naast het kerkhof biedt een plek om de tragische gebeurtenissen uit het verleden van Salem te overpeinzen. Het werd gewijd door Nobelprijswinnaar Elie Wiesel in 1992, precies 300 jaar na de heksenprocessen. 
 
4)
Peabody Essex Museum: Een interessant museum is het Peabody Essex Museum (East India Square). Dit museum heeft een collectie van meer dan 2,4 miljoen voorwerpen waaronder een van 's werelds grootste Aziatische kunstcollecties en schatten uit het Verre Oosten, Oceanië en Afrika meegebracht door kapiteins uit Salem. Je ziet er sieraden, porseleinen beeldjes, rituele kostuums, ivoorwerk, boegbeelden en navigatie instrumenten.

5)
House of Seven Gables: Fans van schrijver Nathaniel Hawthorne kunnen een bedevaart maken naar zijn huis uit 1668. De in Salem geboren schrijver was zo ingenomen met zijn huis in koloniale stijl dat hij het gebruikte als plaats van handeling voor zijn roman House of Seven gables (1851). Naast de beroemde zeven steile gevelpunten heeft het huis ook een geheime trap. Het terrein omvat ook andere oude huizen, waaronder het geboortehuis van Hawthorne, een 18de-eeuws huis dat in 1958 verplaatst is uit Union Street. (De entree bedraagt $ 25,00 per volwassen, kijk op de website want er worden verschillende tarieven aangeboden).

6)
Salem Maritime National Historical Site: Hier vindt je de gerestaureerde overblijfselen van wat ooit de haven van Salem was. Van de vijftig oorspronkelijke kaaien blijft vandaag alleen nog Derby Wharf over. Verder vindt je hier koopmanshuizen, opslagplaatsen, magazijnen en douaneposten. Ook kun je de reconstructie van de Friendship, een driemaster van de East India Maritime Company die in 1812 door de Engelsen werd gekaapt bekijken. De openingstijden variëren per seizoen. Een kaartje voor een volwassen kost $ 5.00.

7) Beste reistijd: Eind juli voor de Marblehead Race Week. Begin september voor de Labor Day Regatta. De hele maand oktober wordt er uitgebreid Halloween gevierd onder de titel
Haunted Happenings, zoals pompoenen uitsnijden, parades en een gekostumeerd bal. De Halloween finale is op 31 oktober.Highlights / tips Salem 2021:

1)
Salem Witch Museum: Salems most visited attraction recalls his dark period. In 1692, 150 people were put in prison of whom 20 were executed after being accused of witchcraft. The museum is an implicit warning for such delusions. The ticket price is $ 15.00 per adult and children pay only $ 12.00. For the opening hours view the website. The opening hours can be different in the summer and winter months.


2) Old Burying Point Cemetery: A visit to the Old Burying Point Cemetery is well worth it. This cemetery contains the graves of the very first pilgrims who came on the Mayflower and John Hathorne who was a Judge at the witch trials. History is clearly visible and makes you feel that you are going back in time.

3)
Salem Witch Trial MemorialThis memorial next to the cemetery offers a place to contemplate the tragic events of the past in Salem. It was dedicated by Nobel Prize winner Elie Wiesel in 1992, exactly 300 years after the witch trials.
 
4)
Peabody Essex Museum: An interesting museum is the Peabody Essex Museum (East India Square). This museum has a collection of more than 2.4 million items including one of the world's leading Asian art collections and treasures from the Far East, Oceania and Africa brought by masters of vessels from Salem. You will find jewelry, porcelain figurines, ritual costumes, ivory work, figureheads and navigation instruments.

5)
House of Seven Gables: Fans of author Nathaniel Hawthorne can make a pilgrimage to his home in 1668. The Salem-born writer was so pleased with his colonial house that he used it as a venue for his novel House of Seven gables (1851). Besides the famous seven steep gables, the house has a secret stairway. The site also includes other old houses, including the birthplace of Hawthorne, a 18th century house that was moved in 1958 from Union Street. (The entrance fee is $ 25.00 per adult, check the website because they are offering different rates).

6)
Salem Maritime National Historical SiteHere you'll find the restored remains of what was once the port of Salem. Today, only the Derby Wharf is still original of the fifty quays. Furthermore, you will find merchant houses, stores, warehouses and customs posts here. Also, you can see the reconstruction of the Friendship a three-master of the East India Company that was hijacked by the English in 1812. Opening times vary seasonally. A ticket for an adult will cost $ 5.00.

7) Best time to travel: End of July for the Marblehead Race Week. Early September for the Labor Day Regatta and October for Halloween
. The entire month of October, Halloween is celebrated under the title
Haunted Happenings, such as cutting pumpkins, parades and a costumed ball. The Halloween final is on October 31st.


Salem werd in 1626 gesticht door Roger Conant. De herinnering aan deze periode wordt echter overschaduwd door de heksenjachten van 1692, die leidden tot de executie van 20 onschuldige mensen. In het jaar 1692 was Salem Village het toneel voor een van de beruchtste en best gedocumenteerde heksenprocessen uit de geschiedenis.

Salem was founded in 1626 by Roger Conant. The memory of this period, however, is overshadowed by the witch hunts of 1692, which led to the execution of 20 innocent people. In the year 1692 Salem Village was the scene of one of the most notorious and best documented witch trails in history.

                                                                In Salem vindt je overal verschillende straat artiesten. 
 
                                                                 In Salem you will find several different street artists.


De heksenwaan begon in de pastorie van Salem Village, destijds de woning van dominee Samuel Parris en zijn gezin. Hier luisterde het negenjarige dochtertje van de dominee, Betty, haar nichtje van elf, Abigail Williams, en enkele dorpsmeisjes naar de verhalen over hekserij en voodoo, verteld door Tituba, een slavinnetje uit West-Indië dat als dienstmeisje bij de Parris familie inwoonde. Al snel begonnen de gemakkelijk te beïnvloeden meisjes vreemde, hysterische gedragingen te vertonen. De 'bezeten' meisjes beschuldigden hun buren van hekserij. Geleidelijk verspreidde de heksenwaan zich door de streng godsdienstige gemeenschap. Dit leidde tot officiële processen: niet minder dan twintig mannen en vrouwen werden op beschuldiging van hekserij aan de galg geknoopt

The witch delusion began in the rectory of Salem Village, which was the home of Reverend Samuel Parris and his family. The nine-year-old daughter of the pastor, Betty, her niece of eleven Abigail Williams and some village girls listened to the stories about witchcraft and voodoo told by Tituba, a slave girl from West Indies which was living as a maid at the Parris family. Soon,the easily influenced girls began to show strange hysterical behavior. The ' possessed ' girls accused their neighbors of witchcraft. Gradually, the witches paranoia spread by the strict religious community. This led to the official processes: no less than twenty men and women were tied to the gallows on charges of witchcraft.


Het Salem Witch Museum (foto hierboven) brengt scènes uit deze bizarre episode (1692) uit de Amerikaanse geschiedenis tot leven. In het gerestaureerde Witch House (3101/2 Essex Street) werden de mensen die van hekserij waren beschuldigd, ondervraagd door Jonathan Corwin, de rechter die het heksenproces voorzat. Een grote verzameling documenten over de heksenprocessen bevindt zich in het Danvers Archival Center (15 Sylvan Street) in het naburige plaatsje Danvers.
 
The Salem Witch Museum (Photo above) brings scenes from this bizarre episode (1692) in American history to life. In the restored Witch House (3101/2 Essex Street) people who were accused of witchcraft were questioned by Jonathan Corwin, the judge who presided over the witch trail. A large collection of documents about the witch trials is located in the Danvers Archival Center (15 Sylvan Street) in the neighboring town of Danvers.
                                                                Het gedenkteken van de heksenprocessen van 1692.

                                                                          The memorial of the witch trials of 1692.                                                                                 Salem Common het park van Salem.

                                                                                      Salem Common park of Salem.

De Burying Point is het oudste begraafplaats in de stad van Salem. Hier ligt John Hathorne van Justitie, een voorouder van Nathaniel Hawthorne en een van de rechters van het Heksen proces begraven.

The Burying Point is the oldest burying ground in the city of Salem. Here is buried Justice John Hathorne, an ancestor of Nathaniel Hawthorne and one of the judges in the Witchcraft Court.
Ook was Salem één van de drukste havens van New England in de 18de en 19de eeuw, waar schepen schatten uit de hele wereld naartoe brachten. Tijdens de glorie dagen van Salem werd de haven bediend door zo'n 50 werven. Nu omvat dit complex drie werven, waaronder de 640 m lange Derby Wharf. De Friendschip, een reconstructie van een East Indiamanzeilschip gebouwd in 1797, ligt hier afgemeerd.

Salem was also one of the busiest ports of New England in the 18th and 19th centuries, where ships brought treasures from around the world. During the glory days of Salem  the harbor was operated by 50 yards. Now, this complex consists of three yards, including a 640 m long Derby Wharf. The Friend Ship, a reconstruction of an East Indiamanzeilschip was built in 1797 and is moored here.

Gespecialiseerde Winkels, restaurants en een voetgangerszone bieden bezoekers een keur aan vermaak.

Specialized shops, restaurants and a pedestrian area offer visitors a variety of entertainment.


                                                      Bij Wharf street vind je gezellige restaurants met terrassen.

                                                    At Wharf street you will find many restaurants with terraces.
                        
                                                                                                                                                                                            


                                                                                De St. Peter's Episcopal kerk in Salem.

                                                                           The St. Peter's Episcopal Church in Salem.


@MK 


                                                           
eXTReMe Tracker