MEMPHIS


                                                               
                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Memphis 2021:

1)
Graceland: Memphis staat voornamelijk bekend om Graceland het huis waar Elvis Presley heeft gewoond. Een bezoek aan Graceland mag je niet overslaan. Dit is zeker de nummer 1 attractie van Memphis. Je vind meer informatie over Graceland op mijn website.

2)
Sun Studio: Een bezoek aan Sun Studio is absoluut een aanrader als je een echte muziek liefhebber bent. De oprichter van de studio, Sam Philips, was geïnteresseerd in onbekende muzikanten van eenvoudige komaf, die hij bij het grote publiek wilde introduceren. Per toeval vond hij wat hij zocht: een blanke jongen met het stemgeluid van een zwarte man Elvis genaamd. Behalve Elvis Presley zijn hier ook Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en andere bekende artiesten bekend geworden. Het is raadzaam om van te voren al tickets te bestellen omdat deze tour gewild is. De entree kosten voor volwassen is $ 15,00 en je kunt achter Sun Studio’s gratis parkeren (zie website).

3) Beale Street
: Bezoek Beale Street want hier gebeurd het allemaal op muziek gebied. Er zijn een flink aantal bars en restaurants, en vanaf het middag uur spelen er diverse bands in de bars, hoofdzakelijk Blues muziek. Beale Street is wel zeer toeristisch en is het gezelligste gedeelte van Memphis. De BB’s King Blues Club is één van de favoriete clubs van Beale Street en is zeker een aanrader om hier een avond door te brengen. Tijdens het eerste weekend van mei (soms aan het einde van april), begint de Beale Street Music Festival. Het festival is het begin van een maand van feesten in heel de stad dat bekend staat als Memphis in mei.

4)
National Civil Rights Museum: Wat je ook niet mag missen is een bezoek aan het National Civil Rights Museum - Lorraine Motel. Dit museum geeft je een indrukwekkend beeld over de burgerrechtenstrijd in Amerika. De tour eindigt in kamer 306 waar Martin Luther King is doodgeschoten op 4 april 1968 op het balkon van het Lorraine Motel. De entree is $ 17,00 per persoon en het museum is elke dag open van 09.00 tot 17.00 behalve op dinsdag dan is het museum gesloten. Erg indrukwekkend en zeker een bezoek waard.

5)
Peabody Hotel: Bezoek het bekende Peabody hotel en bekijk de eenden die dagelijks om 11 uur s’ morgens en 5 uur 's middags onder begeleiding de lobby in en uitlopen op de muziek van John Philip Sousa.

6)
Riverboat: Een trip met een riverboat over de Mississippi is ook leuk om te doen. Maar verwacht niet veel diversiteit want er is niet heel veel te zien. De gids deed het geweldig en vertelt leuk over de stad Memphis en de omgeving. Het is het idee dat je met een oude radar boot de Mississippi over vaart en je ervaart de zuidelijke atmosfeer. Dat is al een ervaring op zich maar verwacht niet al teveel van deze cruise. Een 2,5 uur durende tour kost $ 20,00 per persoon.

7)
Rock N' Soul Museum: De Rock'n' Soul Museum is een museum dat zich richt op de oorsprong van de rock- en soulmuziek. Hierin huist het Smithsonian Institute met een indrukwekkend overzicht van alle artiesten die de Memphis sound hebben gevormd. De tour begint met een film en wordt later voortgezet via een self guided audio tour. De ticket prijs is $ 13,00 per volwassen maar je kunt de tickets ook combineren met Sun Studio en Graceland voor een lager tarief en er rijdt een gratis pendelbus naar beide attracties.Highlights / tips Memphis 2021:

1)
Graceland: Memphis is mainly known for Graceland the House where Elvis Presley lived. Do not skip a visit, you really have to visit Graceland. This is definitely the number one attraction in Memphis. Find more information about Graceland on my website.

2)
Sun Studio: A visit to Sun Studio is an absolute must if you are a true music lover. The founder of the studio, Sam Phillips, was interested in unknown musicians of humble origins, he wanted to introduce to the general public. By chance he found what he was looking for: a white boy with the voice of a black man named Elvis. Except Elvis Presley also Jerry Lee Lewis, Carl Perkins and other famous artists have become famous. It is advisable to buy all tickets in advance because this tour is very popular. The entrance fee for adults is $ 15.00 and you can park behind Sun Studios for free (see website).
 
3)
Beale Street: Visit Beale Street because it all happened here in the field of music. There are quite a few bars and restaurants, and from the afternoon hours, various bands playing in the bars, mainly blues music. Beale Street is very touristy and is the liveliest part of Memphis. The BB King Blues Club's is one of the favorite clubs of Beale Street and is a must to spend an evening here. During the first weekend of May (sometimes including late April), the Beale Street Music Festival brings major music acts. The festival is the kickoff event of a month of festivities citywide known as Memphis in May.

4)
National Civil Rights Museum: What you can not miss is a visit to the National Civil Rights Museum - Lorraine Motel. This museum gives you an impressive about the civil rights in America. The tour ends in room 306 where Martin Luther King was assassinated on April 4, 1968 on the balcony of the Lorraine Motel. The entrance fee is $ 17.00 per person and the museum is open every day from 9 a.m. to 5 p.m. except on Tuesday. Very impressive and well worth a visit. 

5) Peabody Hotel: Visit the Peabody Hotel and watch the Peabody ducks march at 11 a.m. and 5 p.m.daily in the hotel lobby under guidance to the music of John Philip Sousa.

6)
Riverboat: A trip with a riverboat on the Mississippi is fun to do. But do not expect much diversity as there is not much to see. The guide did a great job and tells you great stories about Memphis and the surrounding area. It is more the idea that you are crossing the Mississippi on an old paddle steamer and you experience the southern atmosphere. That's an experience itself but do not expect too much from this cruise. A 2,5 hour tour cost $ 20.00 per person.

7)
Rock N' Soul Museum: The Rock'n'Soul Museum is a museum that focuses on the origins of rock and soul music. Here, the Smithsonian Institute houses an impressive overview of all the artists that have formed the Memphis sound. The tour begins with a film and later continued by a self guided audio tour. The ticket price is $ 13.00 per adult but you can also combine the tickets with Sun Studio and Graceland for a lower rate and there is a free shuttle bus to both attractions. 
_____________________________________________________________________________________

                                                                                                RESTAURANTS / DINER
Memphis is meer dan Elvis. De plaatselijke barbecue is het toppunt van soulfood en houdt verband met de blues geschiedenis van de stad. Hier wordt erg mals varkensvlees gebruikt in plaats van het drogere rundvlees dat je elders ziet. Op de lijst van de top BBQ restaurants staan: 

Restaurants in en rond Memphis 2021:

1)
Charlie Vergos Rendesvouz: Het Rendezvous of gewoon 'Vous' waar per week duizenden maaltijden gereserveerd worden. De varkensribben zijn hier niet gerookt maar gegrild en worden achteraf met een kruidenmengsel bestrooid, een stijl van barbecue bereiding die je alleen in Memphis tegenkomt. De BBQ restaurant is verstopt in een steegje bij de Peabody Hotel.  

2)
Cozy Corner: Het kruiden mengsel kan ook worden gebruikt op kip, de specialiteit van Cozy Corner, dat ook befaamd is vanwege de bolognezer worst en heerlijke geschroeide krabbetjes. Deze eettent ziet er vanaf de buitenkant niet erg uitnodigend uit maar het eten is hier overtreffelijk.

3)
Barbecue Cooking Contest: De nirwana voor barbecuers is het overweldigende Wereldkampioenschap Barbecue Cooking, dat deel uitmaakt van het jaarlijkse stadsevenement Memhis in May. Meer dan 300 teams uit de hele wereld komen hier aan de oever hun vlees grillen met hun eigen geheime recept voor de zuiver Amerikaanse kunst van het barbecueën. De Barbecue Cooking Contest wordt in het Tim Lee Park gehouden.

 Memphis is more than Elvis. The local barbecue is the epitome of soul food and is related to the blues history of the city. Here, you will find very tender pork that is used instead of the drier beef that you see elsewhere. On the list of the top BBQ restaurants stands:

Restaurants in and around Memphis 2021

1) Charlie Vergos Rendesvouz: The Rendezvous or just 'Vous' where thousands of meals are served here per week. The pork ribs are not smoked but are grilled and afterwards are sprinkled with a spice mixture, a style of barbecue preparation that you only find in Memphis. The BBQ restaurant is hidden in an alley at the Peabody Hotel.

2)
Cozy Corner: The spice mixture can also be used on chicken. the specialty of Cozy Corner, which is also famous for the Bolognese sausage and delicious, scorched crabs. This eatery does not look very inviting from the outside but the food is excellent here.

3)
Barbeque Cooking Contest: The nirvana for barbecues is the all-overwhelming World Championship Barbecue Cooking, which is part of the annual Memphis in May event. More than 300 teams from all over the world come here to grill their meat on the shore with their own secret recipe for the pure American art of barbecuing. The Barbecue Cooking Contest is held at the Tim Lee Park. 
___________________________________________________________________________________

                                                                                            VEILIGHEID / SAFETYOnveilige wijken in Memphis 2021
:

Alhoewel de werkgelegenheid is toegenomen en de criminaliteit cijfers zijn gedaald in de afgelopen jaren is de werkeloosheid en de criminaliteit nog erg hoog in Memphis. En daardoor is Memphis nog steeds een van de gevaarlijkste steden in de USA. Volgens de FBI is Memphis de tweede meest gewelddadige stad in de Verenigde Staten. Maar laat dit je niet afschrikken want als je in de juiste wijken blijft is er niks aan de hand.
 

In het gedeelte tussen W McLemore avenue, S 3rd Street, South Pkwy W en Louisiana Street (zie kaart) moet je niet komen. In dit gedeelte zijn veel auto inbraken, diefstal van auto’s , inbraken in woningen en geweldsmisdrijven.

Rond Chelsea avenue en N Claybrook Street (
zie kaart) is het percentage hoog onder alleenstaande moeders. In deze wijk wonen meer dan 90% alleenstaande moeders en dit percentage ligt hoger dan de rest van de Verenigde Staten. Het hoge percentage zorgt voor veel armoede en criminaliteit.

In het mid-zuiden van Memphis niet al te ver vanaf het centrum ligt een gevaarlijke wijk. Het gebied rond St Paul Street, Walnut Avenue, South Lauderdale street en Mississippi Boulevard in het westen en de spoorlijn in het zuiden kunt u beter vermijden (
zie kaart). Hier vind je veel criminaliteit zoals gewapende overvallen en zware mishandelingen.Dangerous neighborhoods in Memphis 2021:

Although employment has increased and crime rates have decreased in recent years, unemployment and crime are still very high in Memphis. And thus Memphis is still one of the most dangerous cities in the USA. According to the FBI, Memphis is the second most violent city in the United States. But don't let this scare you if you stay in the right areas, there's nothing to worry about.

You should not come in the section between McLemore Avenue W, S 3rd Street, South Pkwy W and Louisiana Street (
see map). In this section are many car break-ins, theft of cars, burglaries in homes and violent crimes.

Around Chelsea Avenue and N Clay Brook Street (
see map), the percentage is high among single mothers. This neighborhood is home to more than 90% single mothers and this percentage is higher than the rest of the United States. The high percentage causes a lot of poverty and crime.

In the mid South of Memphis not too far from the city center is a dangerous area. You must avoid the area around St Paul Street, Walnut Avenue, South Lauderdale street and Mississippi Boulevard to the West and the railway line in the South (
see map). Here you will find a lot of crime such as armed robbery and heavy assaults.


Memphis ligt aan de machtige Mississippi en is de grootste stad van Tennessee. De stad Memphis werd in 1819 gesticht, nadat Andrew Jackson en Isaac Shelby een verdrag hadden gesloten met de oorspronkelijke bewoners van dit gebied, de indianen van de stam der Chikasaw. De stad ontleent haar naam aan de gelijknamige stad in het Egypte van de farao’s. De Mississippi heeft Memphis tot een grote handelsstad gemaakt  (vee,timmerhout). In het begin van de 19de eeuw ontdekten de eigenaren en kapiteins van stoomboten dat Memphis zich uitstekend leende voor de overslag en verscheping van de katoen die afkomstig was van de plantages in de omgeving. De stad is nu het het grootste opslagcentrum van katoen in de Verenigde Staten.

Located on the mighty Mississippi, Memphis is the largest city in Tennessee. The town of Memphis was founded in 1819, after Andrew Jackson and Isaac Shelby had concluded a treaty with the original inhabitants of this area, the Indians of the tribe of the Chikasaw. The city derives its name from the city of the Pharaohs in Egypt. Memphis became a major trade city because of the influence of the Mississippi (cattle, lumber). At the beginning of the 19th century, the owners and captains of the steamboats discovered that Memphis lent itself perfectly for the transhipment and shipment of cotton that came from the plantations in the area. The city is now the largest storage Center of cotton in the United States.


Memphis wordt vooral geassocieerd met twee zeer verschillende Amerikanen: Martin Luther King, de leider van de beweging voor burgerrechten, en de zanger Elvis Presley. Al vanaf het begin van de 20ste eeuw staat Memphis voor muziek. De rock ’n roll, voortgekomen uit de bleus, is er geboren wat te zien is aan de talloze nachtclubs en bars en de muziek op straat. Alle festivals hebben met muziek te maken. Hoogtepunten zijn de geboortedag van Elvis op 8 januari en Memphis in May een muziek en eetfestival dat een maand duurt, met veel barbecue waar Memphis beroemd om is. In mei worden de W.C. Handy awards uitgereikt, een bluesprijs vergelijkbaar met de Grammy’s. Rond 16 augustus vindt Elvis Week of Tribute Week plaats. Tot slot is er het Music and Heritage Festival in het weekend van Labor Day.
  

Memphis is mainly associated with two very different Americans: Martin Luther King, the leader of the movement for civil rights, and the singer Elvis Presley. Since the beginning of the 20th century Memphis stands for music. Rock 'n roll, orginated from the bleus, is born here which can be seen in the numerous nightclubs and bars and music on the street. All festivals have to do with music. The highlights are the birthday of Elvis on January 8th and the Memphis May music and food festival that takes a month, with a lot of barbecue where Memphis is famous for. In may, the W.C. Handy blues awards are presented that is a price similar to the Grammys. Around the 16th of August Elvis Week or Tribute Week takes place. Finally, there is the Music and Heritage Festival at the weekend of Labor Day.

Memphis staat ook bekend om zijn trolleys. Het huidige systeem van trolleys werd in 1993 gerestoreerd waarvan een groot deel afkomstig is uit Portugal. Deze 4 km tweevoudige spoorsysteem volgt het oude pad van de muilezel die de trolley trok begin 19de eeuw en werd gedemonteerd in de jaren 40 ten behoeve van dieselbussen. 
 

Memphis is also known for its trolleys. The current system of restored trolley cars, many of which came from Portugal, was completed in 1993. This 2.5 mile, mostly dual track system follows the path of its mule-drawn 19th century trolley that was dismantled in the 1940's in favor of diesel buses.                          

De route loopt grotendeels langs de Hoofdstraat van Auction Avenue tot aan GE Patterson Avenue. De Rivierfront Lijn trolley’s hebben een uniek uitzicht op de Mississippi rivier. De Madison Avenue trolley lijn geeft passagiers toegang tot Midtown. De oude trolleys zijn trouw hersteld naar hun oorspronkelijke stijl, met inbegrip van een massief koperen stoel en raam versiering, de zeldzame "lijm spaander" glas spiegel ramen, met de hand gesneden mahonie richels en antieke verlichting.
 
The route runs mostly along Main Street from Auction Avenue to G.E. Patterson Avenue. The Riverfront Loop trolley’s features unique views of the Mississippi River. The Madison Avenue trolley line gives riders access to Midtown. The old trolleys have been faithfully restored to their original elegance, including solid brass seat and window ornamentation, rare “glue-chip” glass transom windows, hand-carved mahogany corbels, and antique lighting fixtures.

Het Peabody hotel is een luxe hotel in het centrum van Memphis. De originele Peabody Hotel is gebouwd in 1869 op de hoek van Main en Monroe Streets door Robert Campbell Brinkley, die de naam aan het hotel gaf van de onlangs overleden George Peabody ter eren voor zijn bijdragen aan het Zuiden. Het hotel was zeer succesvol. Jefferson Davis, de voormalige president van de Confederatie, woonde er in 1870, toen hij hier als directeur van een verzekeringsmaatschappij werkte. Het hotel ging dicht in 1923. Het huidige Peabody Hotel gebouw, op Union Avenue, werd in 1925 gebouwd op de plek van het Fransioli Hotel, dat er precies uit zag als de originele Peabody Hotel. Het hotel ging failliet in 1965 en werd verkocht op een veiling aan de Sheraton Hotels. Het werd het Sheraton-Peabody Hotel. Het Sheraton-Peabody sloot in 1973. Isadore Edwin Hannover kocht het hotel in 1975 voor $ 400.000 en verkocht het weer aan zijn schoonzoon Jack A. Belz voor hetzelfde bedrag. Belz renoveerde het hotel voor $ 25.000.000.

The Peabody Hotel is a luxury hotel in Downtown Memphis. The original Peabody Hotel was built in 1869 at the corner of Main and Monroe Streets by Robert Campbell Brinkley, who named it to honor the recently deceased George Peabody for his contributions to the South. The hotel was highly successful. Jefferson Davis, the former President of the Confederacy, lived there in 1870 when he worked as president of an insurance company. It closed in 1923. The current Peabody Hotel building, on Union Avenue, was built in 1925 on the previous site of the Fransioli Hotel, which looked just like the original Peabody Hotel. The hotel went bankrupt in 1965 and was sold in a foreclosure auction to Sheraton Hotels. It became the Sheraton-Peabody Hotel. The Sheraton-Peabody closed in 1973. Isadore Edwin Hanover purchased the hotel from the county in 1975 for $400,000 and sold it to his son-in-law, Jack A. Belz, for the same amount. Belz spent the next several years and $25 million renovating the landmark structure.


                 


De grote heropening in 1981 wordt over het algemeen beschouwd als een verbetering in het centrum van Memphis  en stad leefde hierdoor op. De Peabody is waarschijnlijk het best bekend van uit de jaren 30. De General Manager van die tijd, Frank Schutt, was net terug van een weekendse jachtpartij in Arkansas. Hij en zijn vrienden vonden het grappig om drie van hun Engelse eendenkooien in het hotel fontein te laten zwemmen. De gasten hielden van het idee, en sindsdien zitten er vijf Mallard eenden (een woerd en vier kippen) elke dag in het fontein van het Peabody hotel.  

The grand reopening in 1981 is widely considered a major catalyst for the Memphis downtown area's ongoing revitalization. The Peabody is probably best known for a custom dating back to the 1930s. The General Manager of the time, Frank Schutt, had just returned from a weekend hunting trip in Arkansas. He and his friends found it amusing to leave three of their live English Call Duck decoys in the hotel fountain. The guests loved the idea, and since then, five Mallard ducks (one drake and four hens) have played in the fountain every day.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                        Beale Street
                       

De hoogtijdagen van Beale Street, het hart van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Memphis, lagen in de eerste helft van de 20ste eeuw. Na zonsondergang was de straat volgepakt met mensen die kwamen luisteren naar de rondtrekkende muzikanten die voor een stuiver speelden in het park.

The heyday of Beale Street, the heart of the African-American community in Memphis, was in the first half of the 20th century. After sunset, the
street was packed with people who came to hear the traveling musicians  played in the park for a penny.

Na een periode van verval is de straat nu het middelpunt van een bruisende amusementswijk. Vier blokken lang treft u er restaurants, nachtclubs, bars en winkels aan.

After a period of decline, the
street is now the center of a lively entertainment district. Four blocks long you will find restaurants, night clubs, bars and shops.

        ’s Avonds is Beale Street vaak gesloten voor verkeer en klinkt de muziek door open deuren naar buiten.

  During the evenings
Beale Street is closed for traffic and the music sounds through open doors to the outside.

                                              In sommige cafés heb je binnen plaatsen met gezellige live muziek.

                                                       In
some cafes you find courtyards with great
live music  .
 
                       Bij een plein waar veel activiteiten in de openlucht plaatsvinden staat een beeld van W.C. Handy. Een blok verderop staat de kleine witte pijpenla waar Handy woonde, nu een museum gewijd aan de man die vaak de ‘Father of the Blues’ wordt genoemd.

At a square where many activities take place in the open air you will find and image of WC Handy. A block away is the small white narrow room where Handy lived, now a museum dedicated to the man who is often called the "Father of the Blues".

                                                    In en rond Beale street vind je nog veel oude muur tekeningen.

                                            In and around Beale street you can find many old brick wall drawings.
              Tegenover de Elvis Presley’s Memphis Nightclub staat een beeld van Elvis, opgericht na zijn dood.

          Opposite the Elvis Presley's Memphis Nightclub is a statue of Elvis that was established after his death.
___________________________________________________________________________________


                                                                                     National Civil Rights Museum

Het Lorraine hotel waar King werd vermoord, is nu de thuisbasis van het National Civil Rights Museum, waar onvergetelijke beelden een ontroerend portret schetsen van het gevecht om gelijkheid in het zuiden van de Verenigde Staten.

The Lorraine Hotel where King was assassinated, is now home to the National Civil Rights Museum, where unforgettable images a moving portrayal of the fight are shown for equality in the southern part of the United States.


Martin Luther King, Jr. (15 januari 1929 - 4 april 1968) was een Amerikaanse dominee, activist, humanitaire, en leider in de Afro-Amerikaanse Civil Rights Movement. Hij is vooral bekend voor zijn rol in de voortgang van de burgerrechten en het gebruik van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid op basis van zijn christelijke geloof. Hij werd geboren als Michael King, maar zijn vader veranderde zijn naam ter ere van de Duitse hervormer Maarten Luther. Op 14 oktober 1964 ontving de king de Nobelprijs voor de Vrede voor de bestrijding van raciale ongelijkheid door middel van geweldloosheid.

Martin Luther King, Jr. (January 15, 1929 – April 4, 1968) was an American pastor, activist, humanitarian, and leader in the African-American Civil Rights Movement. He is best known for his role in the advancement of civil rights using nonviolent civil disobedience based on his Christian beliefs. He was born as Michael King, but his father changed his name in honor of the German reformer Martin Luther. On October 14, 1964, King received the Nobel Peace Prize for combating racial inequality through nonviolence.


Op 4 april 1968 werd King geboekt in kamer 306 in het Lorraine Motel, eigendom van Walter Bailey, in Memphis. Abernathy, die bij de moord aanwezig was, getuigde voor de House Select Committee on Assassinations dat king en zijn entourage geregeld in kamer 306 in het Lorraine Motel verbleven en was bekend als de "King-Abernathy suite". Volgens Jesse Jackson, die aanwezig was, waren de laatste woorden van King tegen muzikant Ben Branch voordat hij vermoord werd op het balkon, want Ben Branch zou optreden op die avond voor King. King zei, Ben, zorg ervoor dat je tijdens de bijeenkomst Take My Hand Precious Lord vanavond speelt. Speel het erg mooi.

King was booked in room 306 at the Lorraine Motel on April 4th, 1968, owned by Walter Bailey, in Memphis. Abernathy, who was present at the assassination, testified to the United States House Select Committee on Assassinations that King and his entourage stayed at room 306 at the Lorraine Motel so often it was known as the "King-Abernathy suite". According to Jesse Jackson, who was present, King's last words on the balcony before his assassination were spoken to musician Ben Branch, who was scheduled to perform that night at an event King was attending: "Ben, make sure you play 'Take My Hand, Precious Lord' in the meeting tonight. Play it real pretty.


Dan, op 4 april 1968 om 06:01, klonk een schot toen king op de tweede verdieping op het balkon van het motel stond. De kogel ging door zijn rechterwang, brak zijn kaak en vervolgens naar beneden in zijn ruggenmerg voordat het in zijn schouder uitkwam. Abernathy hoorde het schot binnen in de motelkamer en holde naar het balkon en zag King op de vloer liggen. Na de spoed borstoperatie, werd king om 07.05 pm dood verklaard in het St. Josephs ziekenuis.

Then, at 6:01 p.m., April 4, 1968, a shot rang out as King stood on the motel 's second-floor balcony. The bullet entered through his right cheek, smashing his jaw, then traveled down his spinal cord before lodging in his shoulder. Abernathy heard the shot from inside the motel room and ran to the balcony to find King on the floor. After emergency chest surgery, King was pronounced dead at St. Joseph’s Hospital at 7:05 p.m.


                          

Kort nadat het schot werd afgevuurd zagen getuigen James Earl Ray op de vlucht slaan vanuit een pension aan de overkant van het Lorraine Motel, waar hij een kamer huurde. Er was een pakket bij het pension gedumpt waarin een geweer en een verrekijker met vingerafdrukken van Ray werd gevonden. Het geweer was zes dagen eerder gekocht door Ray onder een alias.Twee maanden na de dood van King, werd de ontsnapte gevangene James Earl Ray op London Heathrow Airport opgepakt terwijl hij probeerde het Verenigd Koninkrijk te verlaten met een vals Canadees paspoort op naam van Ramon George Sneyd op zijn weg naar Rhodesië. Ray werd snel uitgeleverd aan Tennessee en beschuldigd van King's moord. Hij bekende de moord op 10 maart 1969, hoewel hij drie dagen later de bekentenis weer introk. Op advies van zijn advocaat Percy Foreman, pleitte Ray schuldig om aan de doodstraf te ontkomen. Hij werd veroordeeld tot een 99-jaar gevangenis straf. Ray beweerde later dat hij een man in Montreal, Quebec had ontmoet ook genaamd "Raoul" en die was betrokken bij de moord als het gevolg van een samenzwering. De rest van zijn leven probeerde hij tevergeefs zijn schuldbekentenis in te trekken en probeerde de rechtszaak te krijgen die hij nooit heeft gehad.

Shortly after the shot was fired, witnesses saw James Earl Ray fleeing from a rooming house across the street from the Lorraine Motel where he was renting a room. A package was dumped close to the site that included a rifle and binoculars with Ray's fingerprints on them. The rifle had been purchased by Ray under an alias six days before. Two months after King's death, escaped convict James Earl Ray was captured at London Heathrow Airport while trying to leave the United Kingdom on a false Canadian passport in the name of Ramon George Sneyd on his way to Rhodesia Ray was quickly extradited to Tennessee and charged with King's murder. He confessed to the assassination on March 10, 1969, though he recanted this confession three days later. On the advice of his attorney Percy Foreman, Ray pled guilty to avoid a trial conviction and thus the possibility of receiving the death penalty. He was sentenced to a 99-year prison term. Ray later claimed a man he met in Montreal, Quebec, with the alias "Raoul" was involved and that the assassination was the result of a conspiracy. He spent the remainder of his life attempting, unsuccessfully, to withdraw his guilty plea and secure the trial he never had.


                           

__________________________________________________________________________________De Orpheum Theatre, gelegen op South Main Street bij Beale Street, werd gebouwd in 1928 en is een van de weinige overgebleven "film paleizen" van de jaren 1920. De Schouwburg biedt een verscheidenheid aan evenementen, Broadway-shows en concerten en films.
 
The Orpheum Theatre, located on South Main Street at Beale Street, was built in 1928 and is one of the few remaining "movie palaces" of the 1920s. The theatre presents a variety of events from Broadway shows and concerts to films.
                                                                                                                                                                                              Memphis Park.                                         Uitzicht op de Wolf River Harbor en Mud Island vanaf Memphis Park.

                                              View on the Wolf River Harbor Mud Island from Memphis Park.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                  River Boat Cruise


Bij Beale Street Landing kun je de river boat tickets kopen, ook vertrekken vanaf dit punt de riverboat cruises.

At Beale Street Landing you can buy tickets for the riverboat cruises also, the
riverboat cruises depart from this point.

Een rondvaart over de Mississippi, verzorgd door de Memphis Queen Line is bij buitenlandse bezoekers van de stad erg in trek. De rondvaart aan boord van de Memphis Queen, een grote sternwheeler (passagiersschip met een scheprad aan de achtersteven), duurt anderhalf uur. 
 
A cruise on the Mississippi, provided by the
Memphis Queen Line is very popular with foreign visitors to the city. The cruise aboard the Memphis Queen, a large sternwheeler (passenger ship with a paddlewheel at the stern), takes one hour and a half.De maatschappij exploiteert ook enkele kleine sternwheelers, zoals de Memphis Showboat. De rondvaartboten vertrekken van de steiger ter hoogte van Riverside Drive aan Monroe Avenue, een brede avenue langs de Mississippi-oever. De vele parken langs de Mississippi bieden u een prachtig uitzicht over deze machtige, indrukwekkende rivier.
 
The company also operates a few small star wheelers like the Memphis Showboat. The cruise boats depart from the dock at the height of Riverside Drive to Monroe Avenue, a broad avenue along the Mississippi shore. The many parks along the Mississippi  offer you a beautiful view of this mighty, impressive river.
                                                                          Uitzicht  op Memphis vanaf de radar boot.

                                                                             View of Memphis from the radar boat.


                            De entertainment tevens diner zaal. Je kunt ook een diner cruise eventueel boeken.

                                       The entertainment also dining room. You can also book a dinner cruise.

Tijdens onze trip hadden wij een geweldige leuke en goede gids. (zie foto hierboven). Deze gids had veel kennis van de omgeving en had ook erg veel humor. Om heel eerlijk te zijn zorgde de gids ervoor dat de trip de moeite waard was. Want de cruise zelf was niet zo bijzonder. Er was niet heel veel te zien maar de gids en de tocht op de Mississippi rivier op een radar boot is toch wel een must als je in Memphis bent.

During our trip we had great fun and a good guide. (see photo above). This guide had great knowledge of the area and also had a lot of humor. To be honest the guide made the trip worth it. For the cruise itself it was not so special. There was not much to see but the guide and the trip on the Mississippi River on a radarboat is a must if you are surely in Memphis.
_________________________________________________________________________________


                                                                                                   Overton Square


                


In de jaren 70 was Overton plein de thuisbasis van 11 restaurants en 27 winkels. Na verloop van tijd werd het plein de thuisbasis van een ijsbaan, Solomon Alfred's, de Mississippi rivier Co, de Public Eye, Bombay Bicycle Club, Gonzales & Gertrude's, de Hot Air Balloon, Lafayette's Music Room, Yosemite Sam's (oorspronkelijk een disco) , Godfather's Supper Club, Trader Dick's, en de originele Huey's.

In the 70’s, Overton Square was home to 11 restaurants and 27 shops. Over time, the Square was home to an ice skating rink, Solomon Alfred's, the Mississippi River Co., the Public Eye, Bombay Bicycle Club, Gonzales & Gertrude's, the Hot Air Balloon, Lafayette's Music Room, Yosemite Sam's (originally a disco), Godfather's Supper Club, Trader Dick's, and the original Huey's.

De kroegentochten trok meer dan 40.000 mensen en rond de Kerst stond Overton plein bekend om zijn kerst carolers, gepofte kastanjes en voor het brengen van sneeuw naar de Mid-South elk jaar.

Pub crawls attracted over 40,000 people and Christmas at Overton Square was known for its carolers, roasted chestnuts and for bringing snow to the Mid-South every year.

Vandaag de dag is Overton Square de thuisbasis van bloeiende bedrijven, drie live-optredens theaters en een multi-scherm bioscoop. Loeb Properties is bezig met het cultiveren van deze plaatselijke bezienswaardigheid in een nieuwe vorm van kunst en entertainment district, dit is nu de bestemming voor de lokale bevolking en bezoekers. 

Today Overton Square is home to thriving businesses anchored by three live-performance theaters and a multi-screen movie theater.
Loeb Properties is cultivating this local landmark into a new kind of arts and entertainment district that is a destination for locals and visitors alike.

@MK


 
eXTReMe Tracker