MARTHA'S VINEYARD


                                                                     
                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Martha's Vineyard 2021:                                         
                                                                       

1) Oak Bluffs: Dit plaatsje is bekend om zijn driehonderd peperkoeken huisjes oftewel de Gingerbread Cottages. Vroeger stonden hier tenten maar zijn vervangen door deze Victoriaanse huisjes. Tegenwoordig worden deze cottages gebruikt als vakantie huizen. De pittoreske Gingerbread (peperkoek) huisjes van het Martha's Vineyard Camp Meeting Association zijn geweldig om te zien. De huizen zijn helder gekleurd met diverse soorten ontwerpen. Ook de omgeving waar deze huisjes staan is heerlijk om rond te lopen. Het ademt een bepaalde atmosfeer uit. Leuk om te weten is dat de familie Obama in de Blue Heron Farm in de omgeving van Oak Bluffs drie zomers na elkaar haar zomer vakantie doorbracht.

2)
Flying Horses Carrousel: Voor $ 3,00 mag iedereen een ritje maken op deze oudste draaimolen van de Verenigde Staten (uit 1876). De attractie stond aanvankelijk op Coney Island, in de staat New York, maar werd in 1884 overgebracht naar Martha's Vineyard. Bizarre details; de manen van de paarden zijn van echte paarden geknipt en in hun glazen ogen zitten kleine diertjes van porselein.

3) Edgartown: Ongeveer 10 km vanaf Oak Bluffs ligt het plaatsje Edgartown. Dit is het oudste stadje van de zes stadjes op het eiland. Edgartown werd in 1642 gesticht en nog altijd staan er prachtige traditionele woningen uit het gouden tijdperk van de walvisvaart. De huizen zijn hier spierwit, in tegenstelling tot het grijs dat de rest van het eiland domineert.
Het plaatsje Edgartown werd in de film Jaws gebruikt als de fictieve badplaats Amity. De sfeer is er erg chic, met een hoog 'Ralph Lauren' gehalte. Edgartown is wel het duurste stadje voor wie op Martha's Vineyard wil overnachten. 

4)
Gay Head Cliffs: De Gay Head Cliffs is een gevormde klif die 10.000 jaar geleden zijn ontstaan door erosie. Het oker en grijs van de rots wordt gedomineerd door een vuurtoren van rode baksteen. Je kunt naar boven om de zonsondergang beter te zien (zaterdag en zondag van eind juni tot half september). Het gebied is beschermd en het plaatsje Aquinnah, dat vroeger Gay Head werd genoemd, herbergt de grootste gemeenschap van Wampanoag- indianen op het eiland. Er zijn snackbars en winkels, beneden ligt een mooi strand (Moshup Beach). Parkeren kun je op de parkeerplaats van de cliffs (in de zomer moet je $ 15,00 betalen) om de laatste 10 minuten te lopen.  

Vervoer op Martha's Vineyard:
 

1) Martha's Vineyard Transit Authority (VTA): Bij aankomst op Martha's Vineyard zijn er diverse mogelijkheden om het eiland te verkennen. De goedkoopste manier is om de bus te nemen. VTA organiseert al het busvervoer op Martha's Vineyard. Er zijn talrijke haltes over het hele eiland, vooral in de havens waar de ferries aankomen. Deze witte bussen rijden van half april tot half oktober. De bussen rijden van 07.00 uur tot ongeveer middernacht en stoppen waar je dat wenst. Op sommige lijnen rijden de bussen heel het jaar. Haal een System Route map met de dienstregelingen en de routes. Een rit kost 1,25 per stad. Ook als je door verschillende stadjes rijdt en niet uitstapt moet je toch per stad betalen. Als je contant betaald zorg dat je gepast geld bij je hebt. Het is voordeliger om een dag pas te kopen van $ 10,00. Deze pas kun je in de bus kopen of bij de Steamship Authority terminals.   

2) 
Autohuur: Bij aankomst in Martha's Vineyard kun je ook een auto huren want de afstanden naar verschillende stadjes kun je niet lopen. Verhuurders vind je vooral in de stadjes waar de ferry's aankomen zoals Oak Bluffs en Vineyard Haven. Je kunt dus een auto huren, dit geeft je meer vrijheid om het hele eiland te verkennen. Wij hadden de auto gehuurd (Mustang Convertible) bij A-A Island Auto Rental
in Oak Bluffs, vlakbij de haven waar de ferry diensten aanmeren. Ook een bekende verhuurmaatschappij is Sun'n'fun op 28 Lake Avenue. Ik adviseer om de auto van te voren al te bestellen want een auto huren op Martha's Vineyard is erg populair.

     

Highlights / tips Martha's Vineyard 2021:


1) Oak Bluffs: This town is known for its three hundred Gingerbread Cottages. Earlier tents were set up here but have been replaced by these Victorian houses. Today, these cottages are used as holiday homes. The picturesque gingerbread cottages of the Martha's Vineyard Camp Meeting Association are quite a sight to see. The houses are brightly colored designs with various types of designs. The area where the houses stand is lovely to walk around. It breathes a certain atmosphere. Nice to know is that the Obama family spent their summer vacation three summers in a row in the Blue Heron Farm in the area of Oak Bluffs.

2)
Flying Horses Carousel: For $ 3.00 everyone can take a ride on the oldest carousel of the United States (from 1876). The attraction stood initially on Coney Island, in the state of New York, but was transferred to Martha's Vineyard in 1884. Bizarre details; the moons of the horses are cut from real horses and there are small porcelain animals in their glass eyes. 

3) Edgartown: The town of Edgartown lies 10 km (6,2 miles) from Oak Bluffs. This is the oldest town of the six towns on the Island. In 1642, Edgartown was founded and still has beautiful traditional houses from the golden age of the whaling period. Here, the houses are white the opposed to the gray houses that dominates the rest of the Island. The town of Edgartown was used in the movie Jaws as the fictional seaside town Amity. The atmosphere is very chic, with a high Ralph Lauren content. Edgartown is the most expensive town for those who want to spend the night at Martha's Vineyard.

4) Gay Head Cliffs: The Gay Head Cliffs is a shaped cliff that was formed 10,000 years ago by erosion. The ocher and gray of the rock is dominated by a red brick lighthouse. You can go upstairs to see the sunset better (Saturday and Sunday from the end of June to mid September). The area is protected and the town of Aquinnah, formerly known as Gay Head, houses the largest community of Wampanoag Indians on the island. There are snack bars and shops, downstairs is a nice beach (Moshup Beach). You can park in the parking lot of the cliffs (in the summer you have to pay $ 15.oo) to walk the last 10 minutes.

Transportation on Martha's Vineyard


1) Martha's Vineyard Transit Authority (VTA): Upon arrival at Martha's Vineyard there are various possibilities to explore the island. The cheapest way is to take the bus. VTA organizes all bus transport on Martha's Vineyard. There are numerous stops all over the island, especially in the ports where the ferries arrive. These white buses run from mid-April to mid-October. The buses run from 7 am until about midnight and stop wherever you wish. Some lines run throughout the year. Get a system route map with timetables and routes. A ride costs $ 1,25 per city. Even if you drive through different towns and do not get off, you still have to pay per city. If you pay in cash make sure that you have change with you. It is cheaper to buy a day pass of $ 10.00. You can buy this pass in the bus or at the Steamship Authority terminals.  
 
2) Car Rental: When you arrive at Martha's Vineyard you can also rent a vehicle because the distances to different towns can not be walked. Rental companies are mainly found in the towns where the ferries arrive such as Oak Bluffs and Vineyard Haven. You can rent a car that gives you more freedom to explore the whole Island. We had rented the car (Mustang Convertible) at A-A Island Auto Rental in Oak Bluffs that lies near the port where the ferry services dock. Another well-known rental company is Sun 'n' fun on 28 Lake Avenue. I advise to order the car in advance because renting a car at Martha's Vineyard is very popular.
                                                                         


Martha's Vineyard Island, gewoonlijk afgekort tot Martha's Vineyard, is een prachtig eiland dat op ongeveer 8 km voor de zuidelijke kust van Massachusetts in de Atlantische Oceaan ligt. Op dit hele eiland, dat circa 33 km lang en maximaal 16 km breed is, wonen ongeveer 17.000 mensen. Zomers echter verblijven er op Martha's Vineyard niet minder dan 100.000 bezoekers. Het landschap op Martha's Vineyard is voornamelijk vlak, met langs het noordelijke strand bossen en moerassen en golvend heuvelland aan de westzijde. Langs de noordoostelijke en de zuidelijke kust liggen mooie brede stranden. De bijzondere charme van Martha's Vineyard bestaat uit het bezadigde levenstempo op het eiland. De Vineyard is voor het grootste deel niet commercieel van karakter en probeert de intieme, gezellige sfeer te handhaven, omdat de bewoners en ongetwijfeld ook vele bezoekers dat op prijs stellen. Het hele eiland telt slechts zes kleine stadjes: Vineyard Haven, Edgartown, Oak Bluffs, Gay Head, Chilmark en West Tisbury.    

 cotOak Bluffs is home to many historical and nationally recognized landmarkstMartha's Vineyard Island, usually abbreviated to Martha's Vineyard, is a beautiful island which is about 5 miles off the southern coast of Massachusetts in the Atlantic. On this island, which is about 20,6 miles long and 10 miles wide, is home to approximately 17,000 people. However, during the summer on Martha's Vineyard no less than 100,000 visitors stay here. The scenery on Martha's Vineyard is mainly flat, along the northern beach forests and marshes and rolling hills on the west side. Along the northeastern and the southern coast are beautiful beaches. The special charm of Martha's Vineyard is to sedate pace of life on the island. The Vineyard is largely non-commercial character and trying to maintain the intimate cozy atmosphere because the inhabitants and no doubt many visitors do appreciate. The entire island has only six small towns:Vineyard Haven, Edgartown, Oak Bluffs, Gay Head, Chilmark and West Tisbury.   

Het toerisme op Martha's Vineyard begon in 1835 toen lokale methodisten op het onbebouwde gebied hun tenten begonnen op te zetten tijdens hun revivalbijeenkomsten in de zomer. De omgeving bleek populair bij mensen op zoek naar zon en verlossing. Langzaam veranderde het tentenkamp in een stad van kleurige huisjes, pensions en winkels die Cottage City werd genoemd. In 1907 kreeg het de nieuwe naam Oak Bluffs.

In 1835, the tourism began on Martha's Vineyard when local Methodists set up their tents on the undeveloped area during their revival meetings in the summer. The area proved popular for those that were looking for sun and redemption. Slowly turned the camp into a city of colorful houses, inns and shops that was called Cottage City. In 1907, it was given the new name Oak Bluffs.                     


 

Bestaande uit honderden fantasievolle en kleurrijke Hans en Grietje huisjes met een perfect bewaard gebleven verzameling van Carpenter gotische architectuur in de wereld .

Consisting of hundreds of imaginative and colorful gingerbread cottages containing the most perfectly preserved collection of Carpenter Gothic style architecture in the world. Deze unieke Victoriaanse "Hans en Grietje" vakantie huisjes liggen op slechts een steenworp afstand van de beroemde  tabernakel.

These truly unique Victorian "gingerbread" cottages are just a stones throw from the famed Tabernacle.                                                                                                  Edgartown was een oude walvis haven en is nu een zomer-en toeristische bestemming met een veelheid aan huizen, gebouwd door de walvisjacht kapiteins en andere belangrijke figuren van de voorafgaande eeuwen.

Edgartown was an old whaling port and is now a summer and tourist destination with a multitude of houses built by whaling captains and other prominent people of prior centuries.Er is mooie architectuur in de stad, en Edgartown is aantrekkelijk om doorheen te lopen of de fiets te nemen die overal gehuurd kan worden.

In addition to the architecture of the town, Edgartown is easily traversed on foot or bicycle, making it attractive to tourists.Verder is Martha's Vineyard ook bekend geworden als de locatie waar in 1974 de succesfilm Jaws van Steven Spielberg is gefilmd. Het plaatsje Edgartown werd in de film gebruikt als de fictieve badplaats Amity .

Furthermore, Martha's Vineyard is also known as the location of the 1974 hit movie Jaws that was filmed by Steven Spielberg. The town of Edgartown was in the film as the fictional resort of Amity .                        Ook een aantal scenes uit Jaws 2 en Jaws: The Revenge werd op het eiland gefilmd.

                         A number of scenes from Jaws 2 and Jaws: The Revenge were filmed on the island.

De Edgartown vuurtoren aan het eind van Noord Water Street definieert de ingang van de haven. De haven is groot en ingevoerd door middel van een kanaal aan de noordkant van  Edgartown.

The Edgartown Light at the end of north Water Street defines the entrance to the Harbor. The harbor is large and entered through a modest sized channel on the North side of Edgartown.                                

@MK                                                             

 cotOak Bluffs is home to many historical and nationally recognized landmarkst 

eXTReMe Tracker