GRAND CANYON NATIONAL PARK                                                                          BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Grand Canyon 2018
:

1)
Grand Canyon National Park: Het grootste deel van de 6,2 miljoen bezoekers per jaar gaat naar de South Rim, ongeveer een uur rijden ten noorden van Flagstaff waar de voornaamste bezoekerscentra is. De entree voor de Grand Canyon National Park is $ 30 per privé voertuig. Dit betreft iedereen in de auto. Voor motoren en hun passagiers is het $ 25. De entree voor voetgangers, fietsers en shuttle bus passagiers bedraagt $ 15 per persoon. Gooi je ontvangstbewijs niet weg want je kunt met dit ontvangstbewijs nog 7 dagen het Nationaal Park in. Ook zijn hier jaarpassen te koop die geldig zijn in alle nationale parken.

2) Zonsopgang en zonsondergang: Informeer bij de entree/ingang van het park of de receptie van je hotel/camping (ook op deze
website) naar de juiste tijden van de zonsopgang en zonsondergang. Bekijk de zonsopgang en zonsondergang op de volgende uitkijkpunten die hiervoor geschikt zijn: Voor zonsopgang Hopi point, Moran point en de Yaki point. Voor zonsondergang zijn de uitkijkpunten Mohave point en Yaki point geschikt.

3) Vanaf de South Rim kunnen dagtochtjes met muilezels worden gemaakt naar het plateau Point, ongeveer halverwege naar de bodem van de canyon. Muilezelrijders en wandelaars kunnen hier overnachten in de Phantom Ranch, een voormalige rustieke en eenvoudige steengroeve uit het begin van de vorige eeuw en de enige overnachtings plaats onder de rand.

4) Laat je door de shuttlebus afzetten bij Mather Point volg de prachtige wandelroute tot Bright Angel Lodge. Bij Bright Angel Trailhead kun je via wandelpaden in de Canyon afdalen. Draag goede wandelschoenen en neem veel water mee.

5)
Skywalk: Sinds maart 2007 hangt het hoefijzervormige bouwsel honderden meters boven de bodem van de afgrond. De Skywalk is vijftien meter diep in de rotswand verankerd en kan een aardbeving van 8 op de schaal van Richter doorstaan. Voor omgerekend bijna 20 euro mogen honderdtwintig bezoekers tegelijk er over lopen en van een onbelemmerd uitzicht op de kloof genieten. De Hualapai indianen hopen door deze attractie op meer toeristen en dus meer werk want hun woonstreek is arm en biedt nauwelijks werkgelegenheid. Desondanks lichten de indianen ook touristen op. Het is namelijk niet toegestaan zelf foto's te maken op de Skywalk; aanwezig personeel kan foto's van bezoekers maken die daarna kunnen worden gekocht voor 25 dollar per stuk.


6) El Tovar Hotel: Voor het in 1905 gebouwde El Tovar hotel moet minstens een jaar van tevoren worden geboekt (of je moet geluk hebben op een lastminute afzegging). Het wordt beschouwd als het kroonjuweel onder de hotels van de nationale parken. Op een schommelstoel vanaf de grote veranda kijk je uit over de prachtige Grand Canyon. 

7) Reistijd: De meeste bezoekers gaan naar de South Rim, die het hele jaar door geopend is. Van mei tot augustus zijn de meeste toeristen en kan het erg druk zijn. De rustigste periode is van november t/m februari. De North Rim is geopend van half mei tot oktober.   

8) Tusayan: Tusayan ligt circa 13 km voor de entree van het park the Grand Canyon. Tusuyan heeft diverse restaurants, hotels, een kleine supermarkt en een camping. In Tusayan bevinden zich bushaltes, waarvandaan een pendelbus je naar diverse hotspots van de Grand Canyon brengt. De pendelbus is gratis voor houders van de National Park Pass. Als je geen pas hebt moet je $ 15 entree betalen.Highlights / tips Grand Canyon 2018
:

1)
Gand Canyon National Park: Most of the 6.2 million annual visitors go to the South Rim, about an hour's drive north of Flagstaff, where the main visitor center is. The entrance fee to Grand Canyon National Park is $30 per private vehicle. This covers everyone in the car. For motorcycles and their passengers the fee is $ 25. The entrance for pedestrians, cyclists and shuttle bus passengers is $ 15 per person. Do not throw your receipt away because your receipt is still valid for seven days. Also, you can buy year passes that are available and valid in all national parks.

2) Sunrise and sunset: Inform at the entrance of the park or the reception of your hotel / camping (also on his this website) for the correct times of sunrise and sunset. Watch the sunrise and sunset at the following lookout points: For sunrise Hopi Point, Moran Point and the Yaki Point. For sunset, the viewpoints Mohave Point and Yaki Point are suitable.


3) From the South Rim you can book day trips with mules to the plateau Point that is about halfway to the bottom of the canyon. Mule riders and hikers can spend the night in the Phantom Ranch, a former rustic and simple quarry from the beginning of the last century. This is the only place under the rim.

4) Take the shuttle bus to Mather Point and follow the wonderful trail to Bright Angel Lodge. At Bright Angel trailhead you can go down into the canyon via hiking trails. Wear good walking shoes and bring plenty of water with you.

5)
SkywalkSince March 2007, the horseshoe-shaped structure is hanging hundreds of feet above the bottom of the abyss. The Skywalk is anchored fifteen feet deep into the rock wall and can withstand an earthquake of 8 on Richter's scale. For nearly 20 euro about hundred twenty visitors may walk over the skywalk and enjoy a beautiful view of the gorge. The Hualapai Indians hope to attract more tourists for this attraction to have more work. Because their residential area is poor and hardly offers employment. Nonetheless, they also ripped off tourists. It is not allowed to take pictures on the Skywalk itself; Present staff can make photos of visitors who can buy the photo's for $ 25 each. 


6) El Tovar Hotel: For the El Tovar hotel, built in 1905, should be booked at least a year in advance (or you have to be lucky on a last minute cancellation). It is considered the crown jewel among the hotels of the national parks. On a rocking chair from the large veranda you have an overlook over the beautiful Grand Canyon.

7) Beste time to travel: Most visitors go to the South Rim, which is open all year long. From May to August you will find the most tourists and it can be very crowded. The quietest period is from november through February. The North Rim is open from mid May to October. 

8) Tusayan: Tusayan lies approximately 13 km (8 miles) before the entrance of the park Grand Canyon. Tusuyan has several restaurants, hotels, convenience store and a campsite. In Tusayan, there are bus stops from where a shuttle bus will take you to various hot spots of the Grand Canyon. The shuttle is free for holders of the National Park Pass. If you do not have a pass you need to pay $ 15 entrance fee.

De natuur had meer dan twee miljard jaar nodig om deze enorme kloof (op sommige plaatsen bijna 30 km breed) te scheppen. Door de opwaartse druk van de aardkorst, erosie van ijs, regen, zon en wind, en door de kracht van de Colorado rivier die anderhalve kilometer diep over een afstand van zo'n 450 km door de kloof stroomt ontstond de Grand Canyon.

Nature needed more than two billion years to form this enormous canyon (in some places almost 30 km / 19 miles wide) opening by upward pressure of the earth's crust by erosion of ice, rain, sun and wind, and by the power of the Colorado River that is one and a half kilometers deep over a distance of about 450 km (281 miles) that flows through the gorge.

Ieder jaar komen er meer dan 4 miljoen toeristen kijken naar de almaar veranderende pasteltinten en het onvoorspelbare spel van licht en schaduw, maar 90 procent van de toeristen komt nooit verder dan het bezoekerscentrum en de tentoonstellingen, musea en cadeauwinkeltjes op de South Rim (de zuidrand op 2100 m hoogte).

Each year more than 4 million tourists are watching the ever-changing pastel shades and the unpredictable play of light and shadow, but 90 percent of the tourists never get beyond the visitor center and exhibitions, museums and gift shops on the South Rim (the southern edge at 2100 m altitude).


Vanaf de South Rim is het een 375 km lange autorit naar de rustiger North Rim door een zeer indrukwekkend landschap. De North Rim, die op 2400 m hoogte ligt, is alleen van half mei tot oktober open.

From the South Rim it is a 375 km (234 miles) long drive to the quieter North Rim through a very impressive scenery. The North Rim, which lies at 2400 m altitude, is only open from mid-May to October.De South Rim van de Grand Canyon in Arizona is duur en overvol, en er is meestal een tekort aan parkeerplaatsen en huisvesting, maar de Grand Canyon is de meest bekende natuurlijke bezienswaardigheid in de Verenigde Staten en eventueel in de wereld.

The South Rim of Arizona's Grand Canyon is expensive and overcrowded, and there is usually a shortage of parking and accommodation, but that of course doesn't matter as the canyon is the most famous natural attraction in the USA and possibly in the world.Niemand vergeet zijn eerste aanblik van de Grand Canyon, maakt niet uit hoe vaak hij wordt bezocht.

No-one forgets their first sight of the Grand Canyon, no matter how often it is visited.De beste manier om de Grand canyon te zien is van beneden af, terwijl men in aan elkaar vastgemaakte bootjes, in kajaks of op een vlot de Colorado afzakt. Het is een van de mooiste avonturen die in Noord-Amerika te beleven vallen en hoort op ieders shortlist te staan van dingen die je nog moet doen.

The best way to see the Grand Canyon is from belowattached together in boats, kayaks or on a raft on the Colorado river. It is one of the most beautiful adventures to experience and should be on everyone's short list of things you need to do in North America.@MK

eXTReMe Tracker