COLORADO - THE CENTENNIAL STATEHoofdstad: Denver. 

Locatie: Colorado grenst in het noorden aan Wyoming en Nebraska, in het oosten aan Nebraska en Kansas, in het zuiden aan Oklahoma en New Mexico, en in het westen aan Utah. 

Klimaat: Colorado heeft een vrij droog landklimaat. Er komen tussen de verschillende gebieden in de staat opvallende temperatuurverschillen voor, als gevolg van de grote hoogte van deze staat, ver van de matigende winden uit zee. Op de oostelijke vlakten, de laagste gebieden, zijn de zomers in de regel uitzonderlijk warm en de winters koud. In de winter steekt langs de oostzijde van de Rocky Mountains soms een beruchte wind op: de chinook een uitzonderlijke warme en droge wind die aan de lijzijde van de bergketens in Canada en de Verenigde Staten ontstaat. De bergachtige streken van Colorado kennen koele zomers en zeer strenge winters, met veel sneeuwval. 

Beste Reistijd: De beste reistijd voor Colorado is van mei t/m oktober, waarin je een aangename tot hete temperatuur hebt en amper tot weinig neerslag. Voor wintersport zijn de maanden januari t/m april de beste keuze.


Hoogtepunten: Rocky Mountains National Park, Denver, Colorado Springs, Aspen, Vail, Mesa Verde National park, Dinosaur National Monument, Black Canyon of the Gunnison National Monument en nog veel meer, teveel om op te noemen. 

Tijdsverschil: Mountain Time Zone. 8 uur vroeger dan Nederland. 

Geschiedenis van Colorado:

De oudste bewoners van Colorado waren de zogeheten Basket Makers (Mandenvlechters), Indianen die zich lang voor het begin van onze jaartelling in Mesa Country vestigden, de streek van de tafelbergen. Later migreerden andere Indianenstammen naar dit gebied de cliff dwellers of Pueblo-Indianen, die zo worden genoemd omdat zij hun dorpen (pueblos) aan de voet van steile rotswanden of zelfs op brede richels in de rotswanden bouwden. Vermoedelijk was Francisco Vasquez de Coronado in 1540 de eerste blanke die dit gebied bezocht. In 1806 bereikte de eerste officiële Amerikaanse ontdekkingsreiziger, Zebulon Montgomery Pike, het huidige Colorado. Hierna volgden andere expedities, geleid door ontdekkingsreizigers als Stephen H.Long (1820) en John C Fremont (1842). De legendarische jagers en pelshandelaars als James Bridger, 'Uncle Dick' Wootton, de gebroeders Bent en Kit Carson, waren echter de echte pioniers van Colorado. Deze mountain men drongen door tot in de meest afgelegen bergdalen, op zoek naar pelzen en bevers. Toen in 1858 in het stroomgebied van de Cherry Creek goud werd gevonden, lokte dat grote aantallen goudzoekers aan. Een jaar later deed John Gregory een geweldige vondst op de plaats van het tegenwoordige Central City, ten westen van Denver. Opnieuw stroomden duizenden fortuinzoekers naar het gebied en brak een periode van wetteloosheid aan die kenmerkend was voor de gold rush. In 1861 stelde de federale regering de grenzen van het toenmalige Colorado Territory vast en in 1876 trad het gebied als achtendertigste staat toe tot de Verenigde Staten. 

Liedjes over Colorado:

1.
John Denver - Rocky Mountain High
2.
Johnny Cash - You wild Colorado.
3.
Emmylou Harris - Boulder to Birmingham
4.
Willie Nelson - Denver.
5.
Bob Seger - Get out of Denver.Capital: Denver.

Location: Colorado is bordered to the north by Wyoming and Nebraska, on the east by Nebraska and Kansas, south to Oklahoma and New Mexico, and in the west to Utah.

Climate: Colorado has a relatively dry climate. There are temperature differences between the various areas in the state, due to the high altitude of this state, far from the moderate winds from the sea. On the eastern plains, the lowest areas, the summers are generally exceptionally warm and the winters cold. In the winter a notorious wind sometimes rises along the east side of the Rocky Mountains: the chinook an exceptional warm and dry wind that develops on the lee side of the mountain ranges in Canada and the United States. The mountains regions of Colorado have cool summers and very harsh winters, with lots of snowfall. 

Best Travel time: The best travel time for Colorado is from May to October, where you have a pleasant to hot temperature and low rainfall. For winter activities the months January to April are the best choice. 


Highlights: Rocky Mountains National Park, Denver, Colorado Springs, Aspen, Vail, Mesa Verde National park, Dinosaur National Monument, Black Canyon of the Gunnison National Monument and much more, too many to mention.

Time difference: Mountain Time Zone. 8 hours earlier than the Netherlands (Europe). 

History of Colorado:

The oldest residents of Colorado were the s0-called Basket Makers, Indians who settled in Mesa Country, the area of the table mountains long before the start of our era. Later, other Indian tribes migrated to this area, the cliff dwellers or Pueble Indians, who are so called because they built their villages (pueblos) at the foot of steep rock walls or even on broad ridges in the rock walls. In 1540, Francisco Vasquez de Coronado was probably the first white person to visit this area. In 1806, the first official American explorer, Zebulon Montgomery Pike, reached the current Colorado. Other expeditions followed by explorers such as Stephen H. Long (1820) and John C Fremont (1842). However, legendary hunters and fur traders such as James Bridger, "Uncle Dick" Wootton, the Brent brothers and Kit Carson, were the true pioneers of Colorado. These mountain men penetrated into the most remote mountain valleys, looking for fur and beavers. In 1858, when gold was found in the Cherry Creek basin it attracted large numbers of gold diggers. A year later, John Gregory did a great find at the site of current Central City, west of Denver. Once again, thousands of fortune seekers came to the area and a period of lawlessness marked the gold rush. In 1861 the federal government established the borders of what was then the Colorado Territory and joined the United States as the thirty-eighth state in 1876. 


Songs about Colorado:

1.
John Denver - Rocky Mountain High
2.
Johnny Cash - You wild Colorado.
3.
Emmylou Harris - Boulder to Birmingham.
4.
Willie Nelson - Denver.
5.
Bob Seger - Get out of Denver@MK
 
eXTReMe Tracker