SAN DIEGO

                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips San Diego 2021:

1) 
Balboa Park: Dit uitgestrekte park en een van de grootse trekpleisters van San Diego ligt ten noorden van het centrum van San Diego en biedt vele interessante attracties, zoals het Museum of Man, Timken Museum, Natural History Museum en het San Diego Museum of Art. Voorts vindt je er allerlei sportgelegenheden, een van de grootste dierentuinen ter wereld, de San Diego Zoo, het Reuben H. Fleet Space Theater and Science Center (met een groot planetarium) en natuurlijk heel veel natuur. (de attracties zal ik apart vermelden).

2)
San Diego Zoo: San Diego Zoo is een van de bekendste dierentuinen ter wereld en dankt zijn faam aan zijn succes bij het in stand houden van bedreigde soorten en aan zijn rol als leerzaam dagje uit voor het hele gezin. De beste manier om de 40 ha te verkennen waarop zo'n 4000 dieren leven, is een 35 minuten durende rondleiding per bus. Ook de Skyfari, een rit over het zuidelijke deel van het park in wagentjes die 55 m boven de grond hangen, is de moeite waard. Na deze verkenningstochten kun je te voet op zoek naar je favoriete dieren. 'S zomers is het park tot 's avonds laat geopend en parkeren is gratis (bekijk de ticket prijzen op de website).

3)
Sea World: Sea World biedt je de kans om in contact te komen met de dieren die in de oceanen leven. Sinds de opening in 1964 is het park enorm gegroeid. Inmiddels beslaat het 60 ha van Mission Bay en is er genoeg te doen om er een hele dag door te brengen. De sterren van Sea World zijn de Orca's en dolfijnen. Andere attracties zijn de bassins met haaien, otters en schildpadden, de zoetwateraquaria en de mogelijkheid om dolfijnen te voeren. Sea World heeft ook gelukkig een serieuze kant. Het personeel houdt zich bezig met het redden en genezen van dieren. Tevens doet men aan voorlichting en aan bescherming van bedreigde soorten.

4)
La Jolla: La Jolla ligt 6 km ten noorden van Mission Bay tussen kliffen en inhammen. Het is een exclusieve badplaats met mooie straatjes vol luxe chocolaterieën, kledingwinkels en juweliers. Zowel inwoners van San Diego als toeristen komen hierheen om te genieten van de kunst in de musea en het eten in de chique restaurants met een uitzicht van mediterrane allure.

Musea:

1)
Museum of Man: Het California Building, het opvallende paviljoen, herbergt een antropologisch museum over de geschiedenis van de mensheid. Er wordt aandacht besteed aan de culturen van onder meer de oude Egyptenaren, de Maya's en de Noord-Amerikaanse Indianen. De ticket prijzen varieëren je kunt kiezen voor een zelf rondleiding of een rondleiding met een gids.

2)
Timken Museum of Art: In dit museum wordt in een aangename omgeving een klein aantal uitmuntende werken tentoongesteld van Europese meesters als Hals, Boucher en Cézanne. Het museum beschikt verder over werk van 19de-eeuwse Amerikaanse kunstenaars, zoals The Yosemite Fall (1864) van Albert Bierstadt, en een verzameling Russische iconen. De entree is gratis.

3)
Natural History Museum: Op de begane grond worden wisselende exposities, bijvoorbeeld over walvissen of insecten, gehouden. In de 'Hall of Mineralogy' is een mijn nagebouwd. In de lager gelegen zalen wordt aandacht besteed aan het leven in de woestijn, de kuststrook en de oceaan, met als centrale thema's de poema en de zeewierconcentraties voor de kust. De ticket prijs is $ 19,95 per volwassen.

4)
Museum of Art: De uitgebreide, gevarieerde collectie van dit museum krijgt een impuls door de organisatie van speciale voorstellingen. Op de begane grond is Europese en Amerikaanse kunst uit de periode 1850 tot heden en Aziatische kunst te zien. Op de eerste verdieping is werk uit de periode 1300-1850 tentoongesteld. De ticket prijs is $ 15,00 per volwassen.

5)
Reuben H. Fleet Space Theater and Science Center: De reusachtige OMNIMAX bioscoop in het Space Theater is hier de grote attractie. Op een enorm scherm worden indrukwekkende films vertoond over de wereld om ons heen. Er zijn ook lasershows en planetariumvoorstellingen. Het complex is 's avonds open en in het Science Center kun je wetenschappelijke principes ontdekken door zelf te experimenteren. De ticket prijs per volwassen is $ 21,95.   
Highlights / tips San Diego 2021:


1) Balboa Park: This expansive park and one of San Diego's main attractions lies north of downtown San Diego and offers many interesting attractions such as the Museum of Man, Timken Museum, Natural History Museum and the San Diego Museum of Art. You will also find all kinds of sports facilities, one of the largest zoos in the world, the San Diego Zoo, the Reuben H. Fleet Space Theater and Science Center (with a large planetarium) and of course a lot of nature. (I will mention the attractions separately).

2)
San Diego Zoo: San Diego Zoo is one of the most famous zoos in the world and owes its fame to its success in maintaining endangered species and its role as an educational day out for the whole family. The best way to explore the 40 hectares of which about 4,000 animals live, is a 35-minute tour by bus. Also the Skyfari, a ride over the southern part of the park in carts, 55 m above the ground, is worthwhile. After these exploratory expeditions you can search for your favorite animals by foot. In the summer the park is open until late at night and parking is free (check the ticket price on the website).

3)
Sea World: Sea World offers you the chance to get in touch with the animals that live in the oceans. Since the opening in 1964 the park has grown enormously. It now covers 60 ha of Mission Bay and there is plenty to do to spend a whole day here. The stars of Sea World are the Orcas and dolphins. Other attractions are the basins with sharks, otters and turtles, the freshwater aquariums and the possibility to feed dolphins. Sea World also has a serious side. The staff is engaged in saving and curing animals. At the same time, information and protection of endangered species is given.

4)
La Jolla: La Jolla is located 3,8 miles (6 km) north of Mission Bay between cliffs and coves. It is an exclusive seaside resort with beautiful streets full of luxury chocolateries, clothing stores and jewelers. Both residents of San Diego and tourists come here to enjoy the art in the museums and the food in the chic restaurants with a view of mediterranean allure.

Museums:

1)
Museum of Man: The California Building, the striking pavilion, houses an anthropological museum about the history of mankind. It focuses on the cultures including the ancient Egyptians, the Mayans and the North American Indians. The ticket prices vary you can choose for a self guided tour or a tour with a guide.

2)
Timken Museum of Art: In this museum, a small number of outstanding works by European masters such as Hals, Boucher and Cézanne are exhibited in a pleasant environment. The museum also features work by 19th-century American artists, such as The Yosemite Fall (1864) by Albert Bierstadt, and a collection of Russian icons. The entrance is free.

3)
Natural History Museum: On the ground floor there are exhibitions, for example about whales or insects. In the 'Hall of Mineralogy' a mine has been reconstructed. In the lower rooms, attention is paid to life in the desert, the coastal strip and the ocean, with as central themes the puma and seaweed concentrations off the coast. The ticket prices is $ 19.95 per adult.

 4)
Museum of Art: The extensive and varied collection of this museum will be boosted by the organization of special performances. On the ground floor you can see European, American and Asian art from the period 1850 to the present. On the first floor, work from the period 1300-1850 is exhibited. The ticket price is 15.00 per adult.

5)
Reuben H. Fleet Space Theater and Science Center: The giant OMNIMAX theater in the Space Theater is the big attraction. On a huge screen, impressive films are shown about the world around us. There are also laser shows and planetarium performances. The complex is open in the evening and in the Science Center you can discover scientific principles by experimenting yourself. The ticket price per adult is $ 21.95.  


Het karakter van San Diego is altijd bepaald door de zee. In de 19de eeuw voeren goudzoekers, huidenhandelaren en walvisvaarders naar San Diego Bay. Rond deze diepzeehaven is de op een na grootste stad van Californië ontstaan.

The character of San Diego is always determined by the sea. In the 19th century gold miners, skin traders and whalers came to San Diego Bay. Around this deep sea port the second largest city of California is created.
De komst van de Amerikaanse Marine in 1904 was het begin van een vruchtbare relatie: tegenwoordig heeft San Diego de grootste militaire basis ter wereld. Vliegdekschepen zijn een vertrouwd gezicht in de baai, evenals cruiseschepen, vissersboten, jachten en pleziervaartuigen.

The arrival of the US Navy was the beginning of productive relationships in 1904: nowadays San Diego has the largest military base in the world. Aircraft carriers are a familiar sight in the bay, as well as cruise ships, fishing boats, yachts and pleasure craft.


De meeste mensen hebben wel gehoord van de San Diego Zoo en het Sea World Marine park, maar weinigen beseffen dat San Diego een snel groeiende stad is met gloednieuwe wolkenkrabbers. Door de vele musea en het mooie Balboa Park heeft de stad veel aanzien ook op cultureel vlak.

Most people have heard of the San Diego Zoo and Sea World Marine Park, but few realize that San Diego is a fast growing city with brand new skyscrapers. Because of the many museums and the beautiful Balboa Park, the city also has a lot of respect culturally.

Het moderne San Diego begon in de jaren zeventig van de vorige eeuw te groeien toen Alonzo Horton, een zakenman uit San Francisco, de kuststrook ging ontwikkelen.

In the 1970s, the modern San Diego began to grow when Alonzo Horton, a businessman from San Francisco start to develop the coastal strip further.

Hij ontwierp het Gaslamp Quarter dat, samen met het winkelcentrum Horton Plaza dat het middelpunt vormt van Downtown San Diego. De historische belangrijkste straat is Broadway, die aan de westkant uitkomt op het Santa Fe Depot.

He designed the Gaslamp Quarter together with the Horton Plaza that marks the center of Downtown San Diego. The historic main street is Broadway, which leads on the west side to the Santa Fe Depot.

De torens en het betegelde interieur van dit treinstation in Spaans-koloniale stijl stammen uit 1915. Het werd gebouwd om indruk te maken op de bezoekers van de Panama-Pacific Exposition in Balboa Park.Het historische treinstation is nog steeds een actief trein station die diensten verleent aan Amtrak.

The towers and the tiled interior of the station in Spanish colonial style date from 1915. It was built to impress visitors to the Panama-Pacific Exposition in Balboa Park. The historic train station depot is still an active transportation center, providing services to Amtrak.Balboa Park, genoemd naar de Spaanse ontdekkingsreiziger die in 1513 als eerste de Grote Oceaan aanschouwde, werd gesticht in 1868. De schoonheid van het park is grotendeels te danken aan de toegewijde botanicus Kate Sessions die in 1892 beloofde om alle 485 ha met bomen te beplanten als hij in ruil daarvoor een stuk grond als boomkwekerij mocht gebruiken.

Balboa Park, named after the Spanish Explorer who first saw the Pacific Ocean in 1513, was founded in 1868. The beauty of the park is largely due to the dedication of botanist Kate Sessions which promised in 1892 to plant all trees. In return he was allowed to use a piece of 485 ha land as a tree nursery.In 1915 werd in het park de Panama Pacific Exposition gehouden, een wereldtentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Panamakanaal. Langs de hoofdweg door het park (El Prado) staat nog een aantal van de paviljoens in Spaans-koloniale stijl die voor dat evenement werden gebouwd.

In 1915, the Panama Pacific Exposition was held in the park, a world exhibition on the occasion of the opening of the Panama Canal. Along the main road through the park (El Prado) are still a number of pavilions in the Spanish-colonial style that were built for that event.


Het weelderige Balboa Park, midden in de stad, is een van de grootste trekpleisters van San Diego. In de weekenden is het heel erg druk met wandelaars, hardlopers, fietsers en straatartiesten, terwijl op de grasvelden balspelen worden gespeeld.

The lush Balboa Park in the city center, is one of the biggest attractions of San Diego. On the weekends it is very busy with walkers, runners, cyclists and street performers, while people are playing ball games on the lawns.
            Tussen de museumbezoeken door kun je picknicken op een van de schaduwrijke picknickplaatsen.

                               Between the museum visit, you can picnic on one of the shaded picnic areas.
Even ten noorden van de musea en de recreatieterreinen ligt de San Diego Zoo, waar 800 diersoorten uit de hele wereld verblijven. Men heeft getracht de hokken van de dieren zoveel mogelijk op hun natuurlijke leefomgeving te laten lijken.

Just north of the museums and recreational areas you will find the San Diego Zoo, where 800 animal species from around the world are staying. Efforts have been made as much as possible that the lofts look like their natural habitat for all animals.                                                                        Uitzicht op San Diego vanaf Balboa Park.

                                                                            View of San Diego from Balboa Park.

@MK

eXTReMe Tracker