DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT                                                                            BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Devils Tower National Monument 2021:

1)
Devils Tower National Monument: Devils Tower is een grote monoliet en is 386 meter hoog. De top bevindt zich op 1558 meter boven zeeniveau. Dit opvallende geologische verschijnsel, dat te zien was in de film Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg uit 1977, ligt in de noordoosthoek van Wyoming. De heuvels van dit 545 ha grote park zijn bedekt met pijnbomen, loofbomen en prairies met gras. De entree tot het park bedraagt $ 25.00 per auto met al zijn passagiers en is 7 dagen geldig. Ondanks het een National Monument is kun je hier ook met de America the Beautiful pass naar binnen.

2) Trails: Als je Devils Tower National Monument bezoekt volg de trails die specifiek zijn uitgezet voor bezoekers. Het is verboden om van deze paden af te gaan. De Devils Tower en omgeving is heilige grond voor de Native Americans en bovendien loop je de prachtige natuur kapot. Aub hou je hier aan en respecteer de natuur en de Native Americans. 

3) Wilde dieren: Helaas zijn er nog steeds mensen die de wilde dieren voeren. Ik heb dit met eigen ogen gezien dat prairie hondjes gevoed worden met marshmallows. Dit is verboden! Je doet de prairie hondjes er geen plezier mee want je maakt ze afhankelijk van de mens en ze raken hun instinct kwijt waardoor ze makkelijker prooi worden voor hun natuurlijke vijanden. Ook hier geldt de regel respecteer de natuur en bekijk de wilde dieren van een afstand. 
Highlights / tips Devils Tower National Monument 2021:

1)
Devils Tower National Monument:  Devils Tower is a large monolith and is 386 meters high. The summit is located at 1558 meters above sea level. This striking geological phenomenon, which was seen in the film Close Encounters of the Third Kind by Steven Spielberg from 1977, is located in the northeast corner of Wyoming. The hills of this 545 ha park are covered with pine trees, deciduous trees and prairies with grass. The entrance to the park is $ 25.00 per car with all its passengers and is valid for 7 days. Despite this is a National Monument you can also use the America the Beautiful pass here.

2) Trails: If you visit Devils Tower National Monument follow the trails that have been specifically set out for visitors. It is forbidden to leave these paths. The Devils Tower and surroundings are sacred ground for the Native Americans and you will also destroy the beautiful nature. Please adhere and respect nature and the Native Americans. 

3) Wildlife: Unfortunately, there are still people who feed the wildlife. I have seen this with my own eyes that prairie dogs are fed with marshmallows. This is forbidden! You are not helping the prairie dogs because you make them dependent on humans and they lose their instinct, making them easier prey for their natural enemies. Here too, the rule is to respect anf view the wildlife from a distance.


Het meest opmerkelijke kenmerk  van het landschap in het noord-oosten van Wyoming is de gigantische rotszuil in het Devils Tower National Monument, ongeveer 45 km ten noordwesten van het stadje Sundance aan Highway 2.

The most remarkable feature of the landscape in the north-east of Wyoming is the giant rock pillar in the
Devils Tower National Monument, about 28 miles (45 km) nortwest of the town of Sundance on Highway 2. 

De Devils Tower, een reusachtige monoliet die in 1996 het eerste nationale monument van Amerika werd, heeft vanaf de basis een hoogte van 264 meter; en gerekend vanaf het waterpeil van de erlangs stromende Belle Fourche River bedraagt de hoogte zelfs 386 meter.

The
Devils Tower, a giant monolith that became America's first national monument in 1996, has a height of 26 meters from its base; and calculated from the water level of the flowing Belle Fourche River, the height is even 386 meters.

De steenmassa heeft zo'n aantrekkingskracht dat stammen (native americans) op de noordelijke vlakten hem als heilig beschouwden. De details van de ontstaanmythen van de Lakota, Kiowa en Cheyenne verschillen, maar het komt steeds neer op zeven zusters die door een beer worden aangevallen. De strepen op de steen verbeelden de klauwen van de beer, en de zusters werden de lucht ingegooit en werden de Pleiaden (een sterrengroep die ook wel de 'zeven zusters' worden genoemd).

The
stone mass has such an attraction that tribes (native americans) on the northern plains considered the stone mass as sacred.The details of the origin myths of the Lakota, Kiowa and Cheyenne differ, but it always comes down to seven sisters who are attacked by a bear. The stripes on the stone represent the claws of the bear, and the sisters were thrown into the air and became the Pleiadians (a star group also called the 'seven sisters').

Geologen hangen een andere theorie aan: het gaat om stollingsgesteente dat door zachtere sedimentlagen omhoog kwam en uithardde. De rotsmassa staat in het midden van het 550 ha grote Devils Tower National Monument, en klimmers worden er als door een magneet toe aangetrokken. (In juni wordt er uit respect voor de indianenceremonies niet geklommen). Door het park loopt 11 km aan paden, waaronder een route door het bos rondom de toren zelf.

Geologists apply a different theory: it concerns igneous rock that came up and hardened through softer sediment layers. The
rock mass stands in the middle of the 550 ha Devils Tower National Monument, that attracts climbers by a magnet. (In June, they will not climb the massive rock out of respect for the Native ceremonies). The park has 7 miles (11 km) of trails, including a route through the forest around the tower itself. 

Miljoenen filmliefhebbers hebben de Devils Tower gezien in de science fiction-film Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg (1977), waarin het gebied rondom de rots dienst deed als landingsplaats voor een ruimteschip.

Millions of film lovers have seen the Devils Tower in the science fiction film Close Encounters of the Third Kind by Steven Spielberg (1977), in which the
area around the rock served as a landing place for a spaceship.Rondom de gigantische blok steen zwerven veel prairiehonden en wapitiherten (zie de film en foto's hierboven van de prachtige prairiehonden). (extra film).

Around the gigantic block of stone many
prairie dogs and wapiti are seen (see the film and pictures above of the beautiful prairie dogs). (extra film). 

@MK

 
eXTReMe Tracker