CODY                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Cody 2021:

1)
CodyIn de zomer wordt het druk in Cody, met veel mensen die van en en naar Yellowstone reizen en er zijn veel festivals en evenementen. Cody vormt ook de oostelijke toegangspoort tot het Yellowstone National Park, en de weg er naar toe was volgens Roosevelt een van de most scenic routes in de USA. Deze Buffalo Bill Cody Scenic Byway (Highway 14/16/20) klimt van Cody naar Yellowstone en volgt de North Folk Shoshone River door een verbluffend landschap van kliffen en spitsen, afgewisseld met bossen en begroeiing.

2)
Old Trail Town: Old Trail Town is een verzameling historische gebouwen en kunstvoorwerpen uit 1879-1901 in het wilde westenEen van de hoogtepunten is een houten hut die als schuilplaats gebruikt werd door Butch Cassidy en de Sundance Kid. Een bezoekje aan de Old Trail Town is een zelf begeleidende tour. De entree voor een volwassen is $ 10,00 en kinderen vanaf 6 tot 12 jaar betalen slechts de helft van de prijs. 

3) Cody Nite RodeoWilde paarden en stieren nemen het tijdens de Cody Nite Rodeo op tegen cowboys. Het rodeo seizoen bereikt zijn hoogtepunt tijdens de wereldberoemde Cody Stampede. Het verschil tussen Cody Nite Rodeo en Cody Stampede is dat tijdens de Stampede een enorm aantal top professionele cowboys deelnemen aan de rodeo evenementen. De andere grote attractie, de Cody Nite Rodeo is de langstlopende rodeo van het land, die tussen eind juni en augustus dagelijks wordt gehouden. De Stampede vindt plaats in juli en duurt ongeveer een week.

4)
Buffalo Bill Historical Center: Cody is nu een van de belangrijkste toeristische attracties van Wyoming, en de aandacht gaat vooral uit naar het Buffalo Bill Historical Center, ook wel het Smithsonian of the West genoemd. Een imposante verzameling Western Americana. Het bestaat uit vijf afzonderlijke musea met een verzameling van duizenden voorwerpen en kunstwerken. Een van de musea concentreert zich op Cody en zijn leven, een ander op de natuurlijke historie van Yellowstones ecosysteem, en een derde collectie bestaat uit meer dan 4000 klassieke vuurwapens en ander wapentuig. De Whitney Gallery of Western Art is bij velen favoriet, en ook het Plains Indian Museum trekt veel belangstellenden.

5) 
Irma Hotel: Een bezoek aan het Irma Hotel (ooit eigendom van Buffalo Bill) is zeer vermakelijk. Het hotel werd in 1902 gebouwd en genoemd naar Cody's dochter, nergens zul je een zo authentieke sfeer aantreffen als hier, dus loop even binnen voor een steak of een drankje aan de kersenhouten bar (een persoonlijk cadeau van koningin Victoria). De kamers bieden niet het allermodernste comfort, maar de suites zijn al luxer; de hotelkamers uit de jaren '70 kun je beter vermijden.    

6) Indian Powwow: Half juni vieren de Native Americans er de Plains Indian Powwow, met zang- en danscompetities, en natuurlijk kraampjes met kunstnijverheid en eten.Highlights / tips Cody 2021:

1)
Cody: In the summer it gets crowded in Cody, with lots of people traveling to and from Yellowstone and there are many festivals and events. Cody also forms the eastern gateway to the Yellowstone National Park, and according to Roosevelt, the road to it was one of the most scenic routes in the USA. The Buffalo Bill Cody Scenic Byway (Highway 14/16/20) climbs from Cody to Yellowstone and follows the North Folk Shoshone River through stunning scenery of cliffs and spiers, interspersed with forests and vegetation.

2)
Old Trail Town: Old Trail Town is a collection of historic western buildings and artifacts, dating from 1879-1901. One of the highlights is a wooden hut used as a shelter by Butch Cassidy and the Sundance Kid. A visit to the Old Trail Town is a self-guided tour. The entrance fee for an adult is $ 10.00 and childeren from 6 to 12 years old pay only half the price.

3)
Cody Nite Rodeo: During the Cody Nite Rodeo the cowboys will ride wild horses and bulls. The rodeo season reached its peak during the world famous Cody Stampede. The difference between Cody nite Rodeo and Cody Stampede is that during the Stampede a huge number of top professional cowboys participate in the rodeo events. The other major attraction, the Cody Nite Rodeo is the longest running rodeo of the country, which is held daily between the end of June and August. The Stampede takes place in July and takes about a week.

4)
Buffalo Bill Historical Center: Cody is now one of Wyoming's major tourist attractions, and the focus is mainly on the Buffalo Bill Historical Center, also known as the Smithsonian of the West. An impressive collection of Western Americana. It consists of five separate museums with a collection of thousands of objects and works of art. One of the museums concentrates on Cody and his life, another on the natural history of Yellowstone's ecosystem, and a third collection consists of more than 4,000 classic firearms and other weaponry. The Whitney Gallery of Western Art is by many a favorite, and the Plains Indian Museum also attracts many interested parties.

5)
Irma Hotel: A visit to the Irma Hotel (once owned by Buffalo Bill) is very entertaining. The hotel was built in 1902 and named after Cody's daughter, nowhere you will find an authentic atmosphere like here, so walk in for a steak or a drink at the cherrywood bar (a personal gift from Queen Victoria). The rooms do not offer the most modern comfort, but the suites are more luxurious; you better avoid the hotel rooms from the 70s.

6) 
Indian Powwow: In mid-June, the Native Americans will celebrate the Plains Indian Powwow, with singing and dancing competitions, and of course stalls with crafts and food. Cody is een plaats in de staat Wyoming. De stad is in 1896 gesticht door en vernoemd naar William Frederick Cody, beter bekend als Buffalo Bill. (Hierboven een foto van Cody uit 1896).

Cody is a place in the state of Wyoming. The city was founded in 1896 by and named after William Frederick Cody, better known as Buffalo Bill (Above a picture of Cody from 1896).  


William F. Buffalo Bill Cody was in het verleden een koetsier op de Pony Express, pelsjager, goudzoeker en verkenner, en werd een van de bekendste mannen uit de 19e eeuw. 
Hij was er ook trots op dat hij in zeventien maanden tijd 4280 bizons had afgeslacht. Zogezegd als voedsel voor de arbeiders die de spoorweg aanlegden, maar eigenlijk vooral om de indianen uit te hongeren.

In the past, William F. Buffalo Bill Cody was a coachman on the Pony Express, trapper, prospector and scout, and became one of the most famous men of the 19th century. He was also proud that he had slaughtered 4280 bison in seventeen months. Allegedly as food for the workers who built the railway, but above all to starve the Native Americans. 

Hij was zo zelfingenomen dat hij een voorstelling in elkaar stak, de zogenaamde Wild West Show, waarin hij zijn eigen persoon vertolkte. Zo werd hij vooral in Europa beroemd, waar zijn reizende theater de Far West populair maakte. De legende heeft de werkelijkheid echter veel mooier gemaakt dan ze was. Zoals wel meer grote namen hield hij zich bezig met speculaties in onroerend goed; hij wilde bijvoorbeeld een centrum voor landbouw en toerisme in het leven roepen net ten westen van het kort daarvoor geopende Yellowstone National Park.

He was so self-sufficient that he put a show together, the so-called Wild West Showm where he played his own person. In this way he became famous in Europe, where his traveling theater made the Far West popular. However, legend has made reality much more beautiful than it was. Like many big names, he was involved in speculations in real estate; for example, he wanted to create a center for agriculture and tourism to the west of the recently opened Yellowstone National Park. 


                                              De Trail Town is gevestigd op de plek van het oorspronkelijke Cody.

                                                        The
Trail Town is located on the site of the original Cody.

Een van de verzamelde gebouwen is de blokhut van de Crow Indiaan genaamd Curly, een verkenner van generaal George Armstrong Custer die op 25 juni 1876 ontsnapte aan de vijandelijkheden in Little Big Horn in Montana. In 1885 bouwde de regering van de VS Curly's hut als beloning voor zijn militaire dienst.

One of the assembled buildings is the
log cabin of the Crow Indian named Curly, a scout to General George Armstrong Custer, who escaped prior to hostilities at the Little Big Horn in Montana on June 25, 1876. In 1885, the United States government constructed Curly's cabin as a reward for his military service.

Old Trail Town heeft meer dan vijfentwintig gebouwen, honderd door paarden getrokken voertuigen en een uitgebreide verzameling memorabilia. 

Old Trail Town has more than twenty-five buildings, a hundred horse-drawn vehicles, and an extensive collection of memorabilia.

Old Trail Town is een verzameling historische gebouwen en kunstvoorwerpen uit 1879-1901 in het wilde westen. Een groot deel van de collectie is afkomstig binnen een gebied van 240 km van Cody.

Old Trail Town is a collection of historic western buildings and artifacts, dating from 1879-1901. Much of the collection was derived from within 150 miles (240 km) of Cody. 

In de late 19e eeuw ontmoetten de Hole in the Wall Gang en Butch Cassidy's Wild Bunch bende elkaar in de blokhut die nu bewaard wordt in de Old Trail Town.

In the late 19th century the Hole in the Wall Gang and Butch Cassidy's Wild Bunch gang met at the log cabine which is now preserved at the Old Trail Town. 


Leden van de Hole-in-the-Wall Gang omvatten zulke beruchte crimelen zoals Butch Cassidy's Wild Bunch die bestond uiteraard uit Butch Cassidy, de Sundance Kid, Elzy Lay, lange Texan George "platte neus" en vele anderen. Jesse James werd ook genoemd de Hole-in-the-Wall schuilplaats te hebben bezocht (zie film).

Members of the Hole-in-the-Wall Gang included such infamous criminals as Butch Cassidy's Wild Bunch which consisted of Butch Cassidy, the Sundance Kid, Elzy Lay, Tall Texan George "Flat Nose" and many others. Jesse James was also mentioned to have visited the Hole-in-the-Wall hideout (see
film).

Op 8 juni 1974 werd het graf van berg man (lever etend) Johnson (1824-1900) verplaatst naar Old Trail Town. De legendarische heldendaden van Johnson werden verfilmd samen met Robert Redford in de film Jeremiah Johnson. De oorspronkelijk "Johnston" John Johnson was een jager, verkenner, hofmaarschalk en een Union veteraan van de Amerikaanse Burgeroorlog. 

On June 8, 1974, the grave of mountain man Liver-Eating Johnson (1824-1900) was relocated to Old Trail Town. Johnson's legendary exploits were brought to film with Robert Redford in Jeremiah Johnson. Originally "Johnston" John Johnson was a trapper, hunter, US Army scout, marshal, and Union veteran of the American Civil War.   

Een van de hoogtepunten is een houten hut die als schuilplaats gebruikt werd door Butch Cassidy en de Sundance Kid (hierboven op de foto).

One of the highlights is a wooden hut used as a shelter by Butch Cassidy and the Sundance Kid (above on the photo). 


Hierboven de Rivers Saloon uit 1888. Deze saloon werd vaak bezocht door Butch Cassidy's Wild Bunch. De kogelgaten zitten nog steeds in de deur.

Above the
Rivers Saloon from 1888. This saloon was often visited by Butch Cassidy's Wild Bunch. The bullet holes are still in the door. 

             Hierboven op de foto en film vind je enkele cabins die als huis werden gebruikt in het Wilde Westen.

              Above on the
photo and film you will find some Residential cabins that were used in the Wild West
@MK

 
eXTReMe Tracker