GREENWICH VILLAGE                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Greenwich Village 2020:

1)
Greenwich Village:
Greenwich Village dateert uit begin 17e eeuw, toen Nederlanders er een kolonie stichtte en de Village Groenwijck noemde. In de 20e eeuw bouwde de Village gaandeweg een eigen reputatie op als 'Bohemien hoofdstad'. Kunstenaars en schrijvers (Duchamp, Edward Hopper, Henry Miller) gingen er wonen, en anderen werden aangetrokken door de lage huren en tolerante sfeer. Halverwege de 20e eeuw zetten schrijvers en musici er de toon, onder wie Bob Dylan. Overal vind je architectonische pareltjes, ouderwetse bars, theatertjes en een bruisend straatleven. Het hart wordt gevormd door Washington Square Park met de triomfboog. (zie hier de plattegrond van Greenwich Village). 

2) Washington Square Park: Washington Square Park is het hart van Greenwich Village. Met mooi weer komt het park tot leven met straatmuzikanten, studenten, skateboarders en schakers, het parkje is dus ideaal om mensen te bekijken. Washington Square Park was vroeger een moeras, begraafplaats en een plek waar executies plaatsvonden. In het midden van de 19e eeuw werd het park aangelegd. Hiermee werd tegemoetgekomen aan de wensen van de chique society die in deze wijk woonde. In 1889 werd er ter ere van het eeuwfeest van het aantreden van George Washington een triomfboog gebouwd.Tegenwoordig is het een gezellig druk park.

3)
Christopher Park: In Christopher Park, begrensd door Christopher Street, West 4th Street en Seventh Avenue, staat het levensgrote beeld Gay liberation van George Segal; het beeldt een homopaar uit voor een bankje waarop twee lesbiennes zitten. Achter het beeld is de Stonewall Bar & Grill, waar rellen in 1969 tot oprichting van de Gay Liberation leidden. Christopher Street is het homocentrum van New York.

4)
Bedford Street: Sta even stil voor het kleine huis op Bedford Street 75 1/2. Het is nog geen drie meter breed en kende beroemde bewoners als acteurs Cary Grant, John Barrymore en dichteres Edna St. Vincent Millay. Het huis is helaas niet open voor publiek.

5)
Washington Mews: Als je over Fifth Avenue naar de Memorial Arch loopt, zie je links een fraai met kinderkopjes geplaveid straatje, de Washington Mews. Hier stonden de koetshuizen en gebouwen voor bedienden van de rijken  die een huis hadden aan Washington Square North, beter bekend als 'The Row', een rij chique huizen uit 1833, neergezet door John Jacob Astor en Cornelius Vanderbilt. De oude gebouwen aan Washington Mews werden later bewoond door kunstenaars. Tegenwoordig wonen er vooral medewerkers van de New York University.

6)
Jefferson Market Library: In 1885 werd dit neogotische gebouw op 425 Sixth Avenue, tussen 1874 en 1877 gebouwd en uitgeroepen tot het op vier na mooiste gebouw van de VS. 'Old Jeff' werd als rechtbank gebouwd. Na twintig jaar leegstand is het gebouw gerestaureerd. Sinds 1967 dient het als filiaal van de openbare bibliotheek. In de kelder vind je een interessante boekencollectie over de geschiedenis van Greenwich Village.

7)
MacDougal Street: MacDougal Street ligt in het hart van Greenwich Village en herbergt een reeks favoriete kroegjes en eetgelegenheden. Tot op de dag van vandaag is MacDougal Street een van de levendigste straten in Greenwich Village. The Village komt 's nachts tot leven als cafés, en clubs je naar binnen lokken. De geest van rock & roll leeft in Cafe Wha?, waar Jimi Hendrix en Bob Dylan samen jamden. Als je naar een gezellige kroeg wilt gaan of van live muziek wilt genieten is Macdougal Street the place to be. 

8) Bleecker Street: Bleecker Street is de hoofdstraat van de West Village en ademt nog altijd de sfeer van de jaren '60; het zit vol met cafés, restaurants en winkels. Vele koffiehuizen en muziektentjes leiden er nog altijd een bloeiend bestaan en het is de wijk bij uitstek voor 's avonds, of je nu naar een bar of club wilt gaan of gewoon heerlijk op een terras wilt zitten of een eindje wilt wandelen. Ook in de avonduren is het ontzettend gezellig in Bleecker Street.

9) Carrie Bradshaw's Apartment: Als je een fan bent van de serie Sex in the City is een bezoek aan Perry Street de moeite waard. In werkelijkheid werd elke scéne gefilmd op Carrie's stoep gefimd op Perry Street. In de eerste 3 seizoenen was haar beroemde stoep op 64 Perry Street, in de resterende seizoenen werden de buitenscénes gefilmd op 66 Perry Street. Je kunt Perry Street op eigen gelegenheid bezoeken maar als je een echte fan bent van de serie is een Sex in the City tour een aanrader.

10) Leukste reistijd: Eind juni is de Gay Pride March en de Halloween Parade in Greenwich Village wordt gehouden op 31 oktober. 


Highlights / tips Greenwich Village 2020:

1)
Greenwich Village: Greenwich Village dates from the early 17th century, when the Dutch founded a colony here and named the Village Groenwijck. In the 20th century, the Village gradually built up its own reputation as the 'Bohemian Capital'. Artists and writers (Duchamp, Edward Hopper, Henry Miller) came here to live and others were attracted by the low rents and tolerant atmosphere. In the mid-20th century, writers and musicians set the tone, including Bob Dylan. Everywhere you will find architectural gems, old-fashioned bars, theaters and a vibrant street life. The heart is formed by Washington Square Park with the triumphal arch.
(see the map of Greenwich Village).

2) Washington Square Park: Washington Square Park is the heart of Greenwich Village. With nice weather, the park comes alive with street musicians, students, skateboarders and chess players, the park is ideal for watching people. Washington Square Park used to be a swamp, cemetery and a place where executions took place. In the mid 19th century, the park was created. This was in response to the needs of chic society who lived in this district. In 1889 a triumphal arch was built in honor of the centenary of the inauguration of George Washington. Nowadays it is a cozy busy park.

3)
Christopher Park: In Christopher Park, bordered by Christopher Street, West 4th Street and Seventh Avenue, stands the life-size image Gay liberation by George Segal. It depicts a gay couple in front of a bench on which two lesbians sit. Behind the image is the Stonewall Bar & Grill, where riots led to the establishment of the Gay Liberation in 1969. Christopher Street is the gay center of New York.

4)
Bedford Street: Stop in front of the small house on Bedford Street 75 1/2. It is less than three meters wide and knew famous residents such as actors Cary Grant, John Barrymore and poet Edna St. Vincent Millay. The house is unfortunately not open to the public.

5)
Washington Mews: If you walk along Fifth Avenue to the Memorial Arch, you will see a pretty cobblestone street on the left, the Washington Mews. Here stood the coach houses and buildings for servants of the rich who had a house on Washington Square North, better known as "The Row", a row of elegant houses from 1833, erected by John Jacob Astor and Cornelius Vanderbilt. The old buildings on Washington Mews were later inhabited by artists. Nowadays mainly New York University employees live here.

6)
Jefferson Market Library: In 1885 this neo-gothic building on 425 Sixth Avenue was declared the fifth most beautiful building in the US. It was built between 1874 and 1877. "Old Jeff" was built as a court. The building was restored after twenty years of vacancy. Since 1967 it serves as a branch of the public library. In the basement you will find an interesting book collection about the history of Greenwich Village.

7) 
MacDougal Street: MacDougal Street lies in the heart of Greenwich Village and is home to a range of favorite bars and eateries. To this day, MacDougal Street is one of the liveliest streets in Greenwich Village. At night, the Village comes alive as pubs and clubs trying to get you inside. The spirit of rock & roll is alive at Cafe Wha?, where Jimi Hendrix and Bob Dylan used to jam. If you want to go to a cozy pub or enjoy live music, MacDougal Street is the place to be.

8)
Bleecker Street: Bleecker Street is the main street in the West Village and still retains the atmosphere of the 60s; it is full of cafes, restaurants and shops. Many coffee houses and music tents still lead a thriving life there and it is the area par excellence for the evening, whether you want to go to a bar or club or just want to sit on a terrace or go for a walk. Bleecker Street is also very cozy in the evenings.

9) 
Carrie Bradshaw's Apartment: If you are a fan of the Sex in the City tv show, a visit to Perry Street is worthwhile. In reality, every scene was filmed on Carrie's sidewalk on Perry Street. In the first 3 seasons her famous sidewalk was on 6 Perry Street, in the remaining seasons the outdoor scenes were filmed on 66 Perry Street. You can visit Perry Street on your own, but if you are a true fan of the series, a Sex in the City tour is recommended.

10) Best travel time: The Gay Pride march is at the end of June and the Halloween Parade in Greenwich Village will be held on October 31st
.Greenwich Village, oftewel the Village (het dorp) is een bruisende wijk in Manhattan. Het bestaat voornamelijk uit fraaie huizenrijen, stille straatjes en leuke hofjes. 'S avonds komt de Village tot leven. Overal zijn cafés, restaurants en genoeg muziekgelegenheden. 

Greenwich Village, or the Village is a bustling neighborhood in Manhattan. It mainly consists of beautiful houses, quiet streets and lovely courtyards. Everywhere there are cafes, restaurants and enough music venues.


In de 19e eeuw vormden de Washington Mews (hierboven op de foto en film) de stallen en bediende woningen van de huizen aan Washington Square. De met keien bestrate laan en de prachtig gerestaureerde voorgevels laten zien hoe het leven tweehonderd jaar geleden geweest moet zijn.

In the 19th century, the Washington Mews (above on the photo and
film) formed the stables and serviced properties of the houses on Washington Square. The cobblestone avenue and the beautifully restored facades show how life must have been two hundered years ago. Washington Square is het hart van Greenwich Village. Met mooi weer komt het park tot leven met straatmuzikanten, studenten, skateboarders, rollerbladers en vele andere aparte figuren, het parkje is dus ideaal om mensen te bekijken.

Washington Square is the heart of Greenwich Village. With good weather, the park comes alive with street musicians, students, skateboarders, rollerbladers and many other special figures so the park is ideal to watch people.
De grote wit-marmeren boog werd in 1895 opgericht. Ze verving een eerdere houten boog over lower Fifth Avenue ter gelegenheid van het eeuwfeest van de inauguratie van George Washington. Rechts in de boog is een trap. In 1916 drong een groep kunstenaars hier binnen en riep de vrije, onafhankelijke republiek van Washington Square uit.

The large white marble arch was created in 1895. They replaced an earlier wooden bow on lower Fifth Avenue to mark the centenary celebrations of the inauguration of George Washington. On the right side of the arch is a staircase. A group of artists insisted here and called the free and independent republic of Washington Square.Aan het eind van de 18de eeuw was hier een openbare begraafplaats, bij het begin van de graafwerkzaamheden voor het park werden zo'n 10.000 geraamten opgegraven. Ook werden er op het plein duels uitgevochten en tot 1819 werden hier veroordeelden in het openbaar opgehangen. De "hanging Elm" in de noordwesthoek is er nog steeds. Nu is het gelukkig een levendig park.

At the end of the 18th century it was a public cemetery, at the beginning of the excavation work at the park they found 10,000 skeletons. Also, on the square duels were fought and convicts were hanged in public till 1819. The "hanging Elm" is still there in the northwest corner. Now it is a happy lively park.
                                                                         
In Greenwich Village ontbreekt het strakke stratenpatroon dat zo kenmerkend is voor de rest van de stad. Hier heb je het gevoel dat je in een dorp rondloopt in plaats van een stad.  

In
Greenwich Village the tight street pattern that characterizes the rest of the city is missing. Here, you have a feeling that you are walking in a village instead of a city. 

Voor een gezellig avondje uit wordt MacDougal straat de meest kleurrijke en magnetische locatie voor toeristen genoemd. In MacDougal street vindt je veel cafes en restaurants. Vanaf een uur of 9 (avond) begint het hier gezellig druk te worden. In en rond MacDougal street vindt 's avonds het uitgaansleven plaats.

For a night out MacDougal Street is known as the most colorful and magnetic location for tourists.
In MacDougal Street you will find many cafes and restaurants. From 9 o'clock (evening) it will be pleasantly crowded. The nightlife takes place in and around MacDougal Street.


                                                   De wijk is de thuisbasis van hogere middenklasse gezinnen.
                            
                                          A large majority of the district is home to upper middle class families.
    

Greenwich Village werd bekend in de late 19e tot midden 20e eeuw als een kunstenaars wijk, de Boheemse hoofdstad.

Greenwich Village, however, was known in the late 19th to mid 20th centuries as an artists' haven, the bohemian capital.


De naam van het dorp is verengelst van de Nederlandse naam Groenwijck, wat betekent "Green District".


The name of the village is Anglicized from the Dutch name Groenwijck, meaning "Green District".

                                                                        


De Magnolia Bakery bekend van de serie sex in the city, is één van de lekkerste cup cake bakkers in New York. Ondanks er meerdere gevestigd zijn in New York is de bekendste Magnolia bakkery gevestigd op 401 Bleecker street.

The Magnolia Bakery known for the tv show sex in the city, is one of the most delicious cup cake bakeries in New York. Despite several are located in New York, the most famous Magnolia Bakkery is located on 401 Bleecker street.

                                                            Hierboven op 6th Avenue de Jefferson Market Library.

                                                              Above on 6th Avenue the Jefferson Market Library.                                        De
Reggie Fitzgerald Triangle op w 4 Street ter hoogte van 8th Avenue.


                                      The Reggie Fitzgerald Triangle on w 4 Street at the height of 8th Avenue.                                                                                                                            
@MK                                           
                                     

 

eXTReMe Tracker