LOWER MANHATTAN                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips in Lower Manhattan 2021:

1) Ground Zero: Op 11 september 2001 (aangeduid als 9/11) werden de Twin Towers (WTC) vernietigd door een terroristische aanslag. Bij de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen, afkomstig uit meer dan 90 landen, om het leven. Van nog 24 vermisten wordt aangenomen dat ze overleden zijn. Het
9/11 Memorial-monument  is  het herdenkingsmonument voor de slachtoffers (inclusief de namen van alle hulpverleners) van de terroristische aanslagen van 2001 en van 1993. De 9/11 Memorial Monument bestaat uit twee poelen en staan in de voetsporen van de oorspronkelijke Twin Towers. Alle namen van de slachtoffers staan gegraveerd in het monument. Met papier en potlood 'kopiëren' nabestaanden en vrienden de namen van hun overleden vrienden en familieleden. Een bezoek aan het monument is gratis. Als je het museum wil bezoeken dan kost een ticket $ 24.00 per volwassen. (een ticket van te voren reserveren is aan te raden). Een bezoek aan de One World Observatory toren (Freedom Tower) kost $ 34.00 per volwassen. Vanaf het observatiedek op de 102de verdieping heb je een geweldig mooi 360 graden uitzicht over heel New York.

2)
St Paul's Chapel: is gebaseerd op de Londense St Martin-in-the-Fields en werd tussen 1764 en 1768 gebouwd. In 1789 werd hier een inaugurele gebedsdienst gehouden voor George Washington, de eerste president van de VS. De kerk heeft wonder boven wonder allerlei rampspoed als de Onafhankelijkheidsoorlog en twee terroristische aanslagen op het World Trade Center doorstaan. In St Paul's Chapel verbleven de  heldhaftige hulpverleners die zich hebben ingespannen en die gewerkt hebben tijdens de aanslag op de Twin Towers. Een bezoek is gratis en erg indrukwekkend als je weet wat hier allemaal heeft afgespeeld. Elke maandag is er om 13 uur een klassiek concert die je gratis kunt bijwonen.

3)
Trinity Church: De Trinity Church ligt verscholen in de schaduw van de grote wolkenkrabbers. De kerk is een prachtig voorbeeld van de herleving van gotische architectuur. De vorige kerk was gebouwd rond 1698. Bij de grote brand van 1776, toen het Britse leger New York bezette, werd de kerk verwoest. De huidige Trinity Church is in 1846 ontworpen door Richard Upjohn. Een bezoek aan deze prachtige kerk is zeker de moeite waard. Neem na het bezoek aan de kerk ook een kijkje op het kerkhof, hier liggen Robert Fulton, de uitvinder van de stoomboot, Francis Lewis een van de ondertekenaars van de Onahakelijkheidsverklaring en een van de eerste Nedrlandse kolonisten begraven. Je kunt je aanmelden voor een rondleiding in de kerk in het museum links achter de kerk. Elke donderdag is er van 13.00 tot 14.00 uur klassiek concert (gratis).

4) Wall Street is genoemd naar de muur die hier in 1653 werd gebouwd om Nieuw-Amsterdam te verdedigen tegen de Indianen. In 1699 werd de muur gesloopt, de Engelsen hadden de stad toen al ingenomen en Nieuw-Amsterdam was New York geworden. In 1790 werd op allerlei plaatsen in Wall Street in effecten en aandelen gehandeld. In 1792 tekenden 24 effectenmakelaars, die handelden op Wall Street nr. 68 een overeenkomst om uitsluitend nog met elkaar te handelen. Dit was de basis voor de New York Stock Exchange (NYSE). Helaas is de New York Stock Exchange (de beurs) sinds 9/11 gesloten voor publiek. Elke donderdag en zaterdag worden er gratis
rondleidingen gegeven over Wall Street.

5)
Battery Park: Het 8,5 ha grote park op het zuidpuntje van Manhattan is de locatie van Castle Clinton, een nationaal monument waar je kaartjes kunt kopen voor de veerboot naar Liberty Island (vrijheidsbeeld) en Ellis Island. Het park is genoemd naar de batterij kanonnen waarmee men ooit de haven verdedigde. Er staan monumenten voor de gesneuvelden uit de oorlogen die Amerika voerde; het uitzicht over de haven en het groene park maakt het een ideale plek om even te ontsnappen aan de drukte van het Financial District. 

6)
Castle Clinton National Monument: Castle Clinton werd in 1811 gebouwd ter verdediging van de haven van New York. De 28 kanonnen zijn nooit gebruikt. In 1855 werd de immigratiedienst, die later zou verhuizen naar Ellis Island, er gevestigd. De immigratieformaliteiten van ruim 8 miljoen nieuwkomers werden hier afgewikkeld. In 1896 vestigde het New York Aquarium zich in het pand, maar dat verhuisde in 1941 naar Coney Island. Nu is het monument ingericht als bezoekerscentrum voor de national parken. Het biedt een mooi uitzicht over de stad. Het monument kun je gratis bezichtigen. Hier kun je tevens tickets kopen voor het vrijheidsbeeld en Ellis Island.

7)
Statue of Liberty: Het vrijheidsbeeld, een geschenk van het Franse aan het Amerikaanse volk is uitgegroeid tot een internationaal vrijheidssymbool. Het beeld werd op 28 oktober 1886 onthuld. Lady Liberty, zoals ze wordt genoemd, werd op Bedloe's Island geplaatst, in 1956 tot Liberty Island omgedoopt. In 1924 werd het beeld een nationaal monument. Het beeld weegt 225 ton en is van de top van de sokkel tot de fakkel 6 m hoog. Liberty Island is te bereiken met de Statue of Liberty  & Ellis Island ferry, die vanaf Battery Park vertrekt. Je kunt kaartjes online, telefonisch of ter plekke bij de kassa in Castle Clinton kopen. Tip: Kom in het hoogseizoen vroeg, want er staan dan lange rijen en reserveren is niet mogelijk. Wie een bezoek aan het museum en het uitzichtplatform in de sokkel wil brengen, krijgt een kaartje met een bepaald tijdstip. Hou er ook rekening mee dat je door een vergelijkbare luchthaven security moet en dit zorgt ook weer voor langere wachtrijen. Koop de kaartjes niet op straat want er zijn valse kaarten in omloop!

8) Ellis Island: Vanaf 1892 nam Ellis Island de functie van Castle Clinton als inspectiecentrum voor nieuwe immigranten over. Tussen 1892 en 1924 kwam 70 procent van de immigranten via Ellis Island de VS binnen; het was een hospitaal, detentiecentrum en doorgangsstation. Tijdens de grootste volksverhuizing uit de wereldgeschiedenis zijn hier bijna 12 miljoen mensen gepasseerd. Rond de Great Hall of Registry Room is tegenwoordig het drie verdiepingen tellende Ellis Island Immigration Museum gevestigd. Kaartjes voor de veerboot koopt je bij Castle Clinton. Als je de veerboot Circle Line-Statue of Liberty neemt, kun je ook uitstappen bij Liberty Island. Tip: In de lente en zomer moet je vroeg komen als je niet in de rij wilt staan. Hou er ook rekening mee dat je door een vergelijkbare luchthaven security moet en dit zorgt ook weer voor langere wachtrijen. Koop de kaartjes niet op straat want er zijn valse kaarten in omloop!

9)
Staten Island Ferry: De Staten Island Ferry is al sinds 1810 in bedrijf en brengt forenzen naar de stad en terug. Het biedt toeristen een onvergetelijk uitzicht op de haven, het Vrijheidsbeeld, Ellis Island en de indrukwekkende skyline van Lower Manhattan. Een overtocht met de ferry is gratis en is een goed alternatief als je niet in de rij wilt staan om tickets te kopen en de drukte wilt vermijden. 

10) Het Financieel District is in het weekend uitgestorven, ga dus doordeweeks, als je de hectiek van de beurs wil meemaken.
Highlights / tips in Lower Manhattan 2021:

1) Ground Zero: On September 11, 2001 (referred to as 9/11), the Twin Towers (WTC) were destroyed by a terrorist attack. When the attacks came nearly three thousand people from more than 90 countries were killed and 24 missing persons are believed to be deceased. The 9/11 Memorial-monument  is the memorial in honor of all the victims (including the names of all the rescue workers) of the terrorist attacks of 2001 and 1993. The 9/11 Memorial Monument consists of two pools and stand in the footprints of the original Twin Towers. All the names of the victims are engraved in the monument. With paper and pencil families and friends copy the names of their deceased friends and relatives. A visit to the memorial is free. If you want to visit the museum a ticket costs $ 24.00 per adult. (a ticket in advance is recommended). A visit to the
One World Observatory Tower (Freedom Tower) will cost $ 34.00 per adult. From the observation deck on the 102nd floor you have a great beautiful 360 degree views over New York.

2) St Paul's Chapel
: is based on the London St Martin-in-the-Fields and was built between 1764 and 1768. In 1789, an inaugural prayer service was held for George Washington who was the first president of the US. The church has miraculously withstood all kinds of disasters as the War of Independence and two terrorist attacks on the World Trade Center. In St Paul's Chapel, the heroic rescuers who worked during the attack on the Twin Towers stayed here. A visit is free and very impressive if you know what all happened here. Every monday there is a classical concert at 13:00 that you can visit for free.

3) Trinity Church
: The Trinity Church is hidden in the shadow of the great skyscrapers. The church is a wonderful example of the revival of Gothic architecture. The former church was built around 1698. In the great fire of 1776, the church was destroyed when the British army occupied New York. In 1846, the current Trinity Church was designed by Richard Upjohn. A visit to this beautiful church is definitely worth it. After the visit to the church take a look at the graveyard where Robert Fulton, the inventor of the steamer, Francis Lewis one of the Signatories of the Declaration of Independence and one of the first Dutch settlers are buried. You can sign up for a tour of the church in the museum left behind the church. Every Thursday there is a classical concert (free of charge) from 13:00 to 14:00.

4) In 1653, Wall Street is named after the wall built here to defend New Amsterdam against the Indians. In 1699 the wall was demolished, the English had already occupied the city and New Amsterdam became New York. In 1790, securities and shares were traded in all places in Wall Street. In 1792, 24 securities brokers, acting on Wall Street No. 68 signed an agreement to deal exclusively with each otherThis was the basis for the New York Stock Exchange (NYSE). Unfortunately, the New York Stock Exchange has been closed to the public since 9/11. Every Thursday and Saturday free guided
tours are provided on Wall Street.

5)
Battery Park: The 8.5 ha park on the southern point of Manhattan is the location of Castle Clinton, a national monument where you can buy tickets for the ferry to Liberty Island (Statue of Liberty) and Ellis Island. The park is named after the battery cannons that once defended the harbor. There are monuments to the fallen from the wars that America fought; the view over the harbor and the green park makes it an ideal place to escape the hustle and bustle of the Financial District.

6) Castle Clinton National Monument: Castle Clinton was built in 1811 to defend the harbor of new York. The 28 cannons have never been used. In 1855, the immigration service, which is later moved to Ellis Island, was established here. The immigration formalities of more than 8 million newcomers were settled here. In 1896 the New York Aquarium settled in the building, but that moved to Coney Island in 1941. Now the monument is designed as a visitor center for the national parks. It offers a nice view over the city. You can visit the monument for free. Here you can also buy tickets for the Statue of Liberty and Ellis Island.

7)
Statue of Liberty: The statue of liberty, a gift from the French to the American people has become an international freedom symbol. The statue was unveiled on October 28, 1886. Lady Liberty, as she is called, was placed on Bedloe's Island, renamed to Liberty Island in 1956. In 1924 the statue became a national monument. The statue weighs 225 tons and is 6 meters high from the top of the base to the torch. Liberty Island can be reached with the Statue of Liberty and Ellis Island ferry, which departs from Battery Park. You can buy tickets online, by phone or on the spot at the box office in Castle Clinton. Tip: Come early during high season, because there are long lines and reservations are not possible. If you want to visit the museum and the viewing platform at the base, you will receive a ticket with a specific time. Also take into account that you have to go through a comparable airport security and this also ensures longer queues. Do not buy tickets on the street because fake tickets are in circulation!

8) Ellis Island: From 1892 Ellis Island took over the function of Castle Clinton as an inspection center for new immigrants. Between 1892 and 1924, 70 percent of immigrants entered the US via Ellis Island; it was a hospital, detention center and transit station. During the largest migration of nearly 12 million people passed through here in world history. Around the Great Hall of Registry Room, the three-story Ellis Island Immigration Museum is now located here. You can buy tickets for the ferry at Castle Clinton. If you take the Circle Line-Statue of Liberty ferry, you can also get off at Liberty Island. Tip: In spring and summer you need to come early if you do not want to stand in line. Also take into account that you have to go through a comparable airport security and this also ensures longer queues. Do not buy tickets on the street because fake tickets are in circulation!

9)
Staten Island Ferry: The Staten Island Ferry has been in operation since 1810 and brings commuters into town and back. It offers tourists an unforgettable view of the harbor, the Statue of Liberty, Ellis Island and the impressive skyline of Lower Manhattan. A ferry crossing is free and is a good alternative if you do not want to stand in line to buy tickets and want to avoid the crowds. 

10) The Financial District is deserted on weekends, so go on weekdays if you want to taste the atmosphere.Lower Manhattan is het oudste gedeelte van de stad New York uit de tijd dat New York nog de hoofdstad van het land was. De geschiedenis gaat terug tot 1626, het jaar waarin de Nederlander Peter Minuit één van de beroemdste grondaankopen uit de geschiedenis deed. Hij kocht het eiland Man-a-hatt-ta voor 24 USD aan kralen en snuisterijen van de Algonkin-Indianen. Tegenwoordig bevindt zich hier het financiële hart van de stad Wall street en de Stock Exchange. Ook stond hier ooit het World Trade Centre dat nu ground zero heet.  In dit gedeelte vind je ook de Trinity Church, Pauls Chapel en Battery Park. 

Lower Manhattan is the oldest part of the city of New York from the time when New York was the capital of the country. The history goes back to 1626, the year in which the Dutchman Peter Minuit did one of the most famous land purchases in history. He bought the Isle of Man-a-hatt-ta for 24 USD in beads and trinkets from the Algonquin Indians. Today, here is the financial heart of the city Wall Street and the Stock Exchange. Also, here was once the World Trade Centre, which now is called ground zero. In this part of the town you will also find the Trinity Church, Pauls Chapel and Battery Park.                                                            

                                                                                                                    

Het Nelson A Rockefeller Park. Dit park is ideaal voor kinderen vanwege de grote speelplaats en speelwijde. Ook worden er in de zomer optredens gegeven.

The Nelson A Rockefeller Park. This park is ideal for children because of the large playground and play wide. Also, concerts are given during the summer.

           


          De North Cove Marina met op de achtergrond een kantorencomplex en het World Financial Center.

          The North Cove Marina in the background the office complex inclusive the World Financial Center.
                                                                        


South Cove is een openbare plek aan de Hudson rivier waar de natuur, land en water bij elkaar komen. Als je van rust houdt is South Cove een perfecte plek om rustig van de omgeving te genieten.  

South Coce is a public place on the Hudson River where nature, land and water come together. If you like a quiet space, South Cove is the perfect place to be.

Robert F Wagner Jr Park ligt ten noorden van Battery Park. Het park bestaat uit een graswijde, zitgelegenheden en een restaurant. Vanaf het park heb je een prachtig uitzicht op het Vrijheidsbeeld.

Robert F Wagner Jr Park is located north of Battery Park. The park consists of a wide grass, seating areas and a restaurant. From the park you have a beautiful view of the Statue of Liberty.
                                  Elizabeth Ann Seton (1774 - 1821) was de eerste in Amerika geboren vrouw die door de Room Katholieke kerk heilig werd verklaard, woonde hier van 1801 - 1803.  

Elizabeth Ann Seton (1774 - 1821) as the first American-born woman who was declared blessed by the Catholic Church and lived here from 1801 to 1803.                                                                            Hierboven op de foto
Battery Park.

                                                                            Above on the picture
Battery Park.
Ellis Eiland deed dienst als immigratiedepot van 1892 tot 1954. Tijdens de grootste volksverhuizing uit de wereldgeschiedenis zijn hier bijna 17 miljoen mensen gepasseerd. Tegenwoordig is Ellis Eiland een nationaal museum.

Ellis Island in New York Harbor was the gateway for millions of immigrants to the US as the site of the nation's busiest immigrant inspection station from 1892 to 1954.
                                                              Het Vrijheidsbeeld, symbool van vrijheid en democratie geschonken door Frankrijk in oktober 1886. Het beeld is uitgegroeid tot een icoon van vrijheid van de Verenigde Staten.

The Statue of Liberty is a sculpture on Liberty Island in New York Harbor dedicated on October 28, 1886 a gift from the people of France. 
The statue has become an iconic symbol of freedom and of the United States.

De eerste kerk op deze plaats werd gebouwd in 1698. Deze kerk werd in 1776 verwoest tijdens de grote brand die Lower Manhattan teisterde. De huidige Trinity Church werd voltooid in 1846. Neem na het bezoek aan de kerk ook een kijkje op het kerkhofje, hier liggen bekende personen.

The first church on this site was built in 1698. This church was destroyed in 1776 during the great fire that ravaged lower Manhattan. The current Trinity Church was completed in 1846. After visiting the church have a look at the
graveyard, here are celebrities.

                                                                                    


                                 De Trinity kerk (ook bekend als de Trinity Wall straat) op 79 Broadway.

                                               Trinity Church
(also known as Trinity Wall Street) at 79 Broadway.               Federal Hall, gevestigd op 26 Wall Street fungeerde als het eerste capitool van de VS en was de plaats waar George Washington als eerste president werd geïnaugureerd in 1789. Het is ook de plaats waar de Bill of Rights werd aangenomen.

Federal Hall, located at 26 Wall Street served as the first capitol of the U.S. and was the place where George Washington was inaugurated as the first president in 1789. It is also the place where the Bill of Rights was adopted.
  

                      

Dit symbool van rijkdom is een smalle 18-eeuwse straat die van Broadway naar South street loopt. De New York Stock Exchange (de beurs, sinds 9/11 gesloten voor publiek) staat aan de kruising van Broad straat met Wall street.

This symbol of wealth is a 18-century narrow street that runs from Broadway to South Street. The New York Stock Exchange (stock exchange, since 9 / 11 closed to the public) is at the intersection of Broad Street with
Wall Street.


Het World Trade Center kruis, ook wel bekend als het Ground Zero kruis, is een groep van stalen balken gevonden temidden van het puin van het World Trade Center na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 die lijkt op een christelijk kruis (tegenwoordig staat dit kruis in het 9/11 museum). 

The World Trade Center cross, also known as the Ground Zero cross, is a group of steel beams found amidst the debris of the World Trade Center following the September 11, 2001 attacks which resembles the proportions of a Christian cross (nowadays this cross stands in the 9/11 museum).

St Paul's Chapel herbergt een rustig verbazingwekkend monument voor de heldhaftige hulpverleners die zich hebben ingespannen en die gewerkt hebben tijdens de aanslag op de Twin Towers.

St Paul's Chapel houses a quiet astonishing monument to the heroic workers who have worked during the attack on the Twin Towers.


Eenmaal binnen, in de Kapel met het hemelsblauwe plafond en kroonluchters hangt onder het orgel een doek met de tekst: "To New York City and all the rescuers; keep your spirits up - Oklahoma loves you. Dit was opgehangen toen men nog bezig was met het opbouwen van de Freedom Tower en het 9/11 museum. Tegenwoordig ziet St Paul's Chapel er van binnen iets anders uit nu alle voorwerpen naar het museum zijn overgebracht. 

Once inside, the Chapel's sky-blue ceiling and chandeliers invite anupward gaze toward the banner that hangs below the organpipes at the back of the church: "To New York City and all the rescuers: keep your spirits up - Oklahoma loves you!!". This was hanged when they were still building the Freedom Tower and the 9/11 museum. Nowadays,
St Paul's Chapel looks a bit different inside now that all the objects have been transferred to the museum.
   
                                              
             Een altaar met foto's en bezittingen van de mensen die zijn omgekomen tijdens 11 september 2001.

                 An altar with pictures and belongings of the victims who perished during September 11, 2001.


                          
                                             Één van de bedden waar de hulpverleners uitrusten tijdens 11 september 2001. Er is een groot gevoel van samenhorigheid van de politie en brandweer wereldwijd. Er komen elk jaar steeds meer patches vanuit diverse landen bij (Tegenwoordig zijn alle spullen die hierboven op de foto's worden aangegeven verhuisd naar het 9/11 museum). 

One of the beds where workers rest during September 11, 2001. There is a great sense of togetherness of the police and fire departments worldwide. More and more patches from different countries be deposited each year (Nowadays, all items shown on the pictures are moved to the 9/11 museum).


                                                                                                
                              


                                                                                           De vrijheids toren.

                                                                                          The freedom tower.                                                                            Het mooie nieuwe WTC winkelcentrum.

                                                                             The beautiful new WTC shopping mall.
  

                   
                                        
Het National monument is een eerbetoon aan de 2983 mannen, vrouwen en kinderen die omkwamen in de terreur aanslagen van 11 september 2001 en 26 februari 1993.

The
National September 11 Memorial honors the 2,983 men, woman, and childeren who perished in the terrorist attacks of September 11, 2001 and February 26, 1993.
In totaal kwamen er 343 brandweerlieden om het leven tijdens de reddings akties. Een aantal namen van de brandweerlieden staan gegraveerd in het monument op de foto hierboven.

In total, 343 firefighters lost their lives during the rescue actions. Some names of the firefighters are engraved in the monument in the photo above.

                                                                      


De 9/11 Memorial Monument bestaat uit twee poelen en staan in de voetsporen van de oorspronkelijke Twin Towers. Dit zijn de plekken waar de torens werkelijk stonden.  Tien meter hoge watervallen, de grootste in Noord-Amerika, vloeien in de poel, die elk vervolgens af dalen in een leeg gat. Om de poelen zijn de namen van de slachtoffers in brons gegrift. Het herdenkt de verloren levens, erkent de duizenden die het overleefd hebben, en laat de bezoekers samen terug komen in de geest van eenheid die ontstond in de nasleep van 9/11.

The 9/11 Memorial consists of two pools set in the footprints of the original Twin Towers. These are where the towers used to stand. Thirty-foot waterfalls, the largest in North America, cascade into the pools, each then descending into a center void. The names of the victims are inscribed in bronze parapets around the pools. 
It commemorates the lives lost, recognizes the thousands who survived, and allows visitors to come together again in the spirit of unity that emerged in the wake of 9/11.Op het omringende plein zijn eikenbomen geplant. Ook staat hier nog de “survivor tree”, een perenboom die wonder boven wonder de ineenstorting van het WTC overleefde. 

On the surrounding square they planted oak trees. Also, you will find the "survivor tree", here, a pear tree which miraculously survived the collapse of the WTC.

Een bezoek aan het
museum is zeker de moeite waard. Als je het museum bezoekt begint de tour meteen met geluidsfragmenten van de aanslag op 9/11 dat uiteraard heel indrukwekkend is.

A visit to the
museum is definitely worth it. When you visit the museum, the tour starts with sound fragments from the 9/11 attack, which is very impressive. 


                               In het
museum hangen ook alle foto's van de slachtoffers die omgekomen zijn. Deze foto's mogen niet gefotograafeerd of gefilmd worden uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden.

The
museum also displays all the photos of the victims who were killed. These photographs may not be photographed or filmed out of respect for the victims and survivors.


Ook worden er vele voorwerpen tentoongesteld waaronder een stuk van het oude WTC en de brandweer auto van Ladder 3. Het voertuig snelde naar de Twin Towers van zijn brandweerkazerne in East Village in Manhattan met 11 brandweermannen aan boord die allemaal stierven toen de torens instortten.


You can also view many objects including a piece of the old WTC and the fire engine Ladder 3. The vehicle had sped to the twin towers from its firehouse in Manhattan's East Village neighborhood with 11 firefighters aboard - all of whom died when the towers collapsed.      

Om de hoek van Liberty street waar de brandweerkazerne (ladder 10) gevestigd is hangt een gedenkteken aan de muur.

A Memorial Wall is placed around the corner of Liberty Street where the firehouse (Ladder 10) is established.
Het gedenkteken aan de muur is gewijd aan de 343 brandweerlieden van de New Yorkse brandweer. 

The Memorial Wall, dedicated to the 343 members of the NYC Fire Department.
Eén van de bekendste en meest markante gebouwen van New York is de Woolworth Building. Deze neogotische wolkenkrabber van 241 meter hoog, gebouwd tussen 1910 en 1913 voor de Woolworth Company, een winkelketen van de miljonair Franklin W. Woolworth, was gedurende enige tijd het hoogste gebouw ter wereld.

One of the best known and most striking buildings of New York is the Woolworth Building. This neo-Gothic skyscraper of 241 meters, built between 1910 and 1913 for the Woolworth Company, a retail chain of millionaire Franklin W. Woolworth, was for some time the tallest building in the world.                                                                                    Het stadhuis van New York.

                                                                                       The New York City Hall.                    Het Communautaire actie centrum. In het latijns komt het woord Amsterdam erg veel voor.

                      The Community Action Center. In Latin, the word Amsterdam is mentioned several times.

                                                                 Het Hooggerechtshof van de staat New York.

                                                                           The New York City Supreme Court.


 4444[email protected] e
 
eXTReMe Tracker