HARPERS FERRY NATIONAL HISTORICAL PARK                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Harpers Ferry 2021
:

1)
Harpers Ferry National Historical Park: De belangrijkste bezienswaardigheid in het uiterste noordoosten van de staat is het Harpers Ferry National Historical Park. In 1796 werd hier een kleine wapenfabriek van de federale overheid gebouwd. Dit arsenaal speelde in 1859 een belangrijke rol, toen John Brown een actie op touw zette om de zwarte slaven in de zuidelijke staten van Amerika te bevrijden: in de nacht van 16 oktober 1859 overvielen John Brown en zijn handlangers het arsenaal van Harpers ferry. Brown wilde daar wapens bemachtigen en die vervolgens aan de zwarte slaven geven om op die manier een revolutie te ontketenen. Brown hield het arsenaal twee dagen in handen, maar werd daarna gearresteerd en later wegens landverraad opgehangen. De aanval op het arsenal was een van de gebeurtenissen die uiteindelijk zouden leiden tot de Amerikaanse Burgeroorlog, waarin Harpers Ferry zwaar beschadigd werd. Een groot deel van het stadje is nu onderdeel van het Harpers Ferry National Historical Park. De entree voor een auto inclusief inzittende is $ 20,00. The America the Beautiful Pass is hier ook geldig.

2)
Appalachian National Scenic Trail: De Appalachian loopt door Harpers Ferry. Deze trail begint in Springer Mountain in Georgia tot Mount Katahdin in Maine en is 3500 km lang. Het eerste deel van de trail loopt door het Chattahoochee National Forest in de zuidelijke Appalachen nabij Dahlonega, kruist daarna de grens tussen Tennessee en North Carolina, ruim 110 km door deGreat Smokey Mountains National Park. Ruim een kwart van de hele afstand ligt in Virginia, deels dwars door Shenandoah National Park. Het natuurgebied van dit stuk is van een verbijsterende schoonheid, en veel mensen kiezen voor dit gedeelte. Door West Virginia loopt niet meer dan 3 km van de route, en toch is in Harpers Ferry het hoofdkwartier van de Appalachian Trail Conservancy gevestigd. Je kunt hier de foto's van 'through-hikers'(wandelaars die het hele pad in één seizoen willen afleggen) bekijken.

3)
Potomac Heritage National Scenic Trail: Deze National Scenic Trail (wandelpad) loopt helemaal naar de Chesapeake Bay. De Potomac Heritage Trail is een goed ontwikkeld netwerk van wandel en water paden die zich uitstrekt van het westen van Pennsylvania naar Chesapeake. Het Harpers Ferry gedeelte naar de Potomac Heritage Trail loopt langs het C&O Canal pad.   

4)
Trein:
Met de Amtrak trein die midden in Harpers Ferry stopt, is het maar een uur vanaf Washington DC. De omgeving is prachtig en je waant je in een hele andere omgeving. Je kunt hier ook met de auto naar toe maar een treinreis vanaf Washington is echt een belevenis.Highlights / tips Harpers Ferry 2021:

1)
Harpers Ferry National Historical Park: The main attraction in the far norteast of the state is the Harpers Ferry National Historical Park. In 1796, a small arms factory of the federal government was built here. This arsenal played an important role in 1859, when John Brown launched an action to liberate the black slaves in the southers states of America: In the night of October 16, 1859 John Brown and his accomplices attacked the arsenal of Harpers Ferry. Brown wanted to get hold of the weapons and give them to the black slaves to unleash a revolution. Brown held the arsenal for two days, but was subsequently arrested and later hanged for treason. The attack on the arsenal was one of the events that would eventually lead to the American Civil War, in which Harpers Ferry was badly damaged. A large part of the town is now part of the Harpers Ferry National Historical Park. The entrance fee for a vehicle including passengers is $ 20.00. The America the Beautiful Pass is also valid here.

2) 
Appalachian National Scenic Trail: The Appalachian runs through Harpers Ferry. This trail starts from Springer Mountain in Georgia to Mount Katahdin in Maine and is 2175 miles (35oo km) long. The first part of the trail runs through the Chattahoochee National Forest in the southern Appalachia near Dahlonega, then crosses the border between Tennessee and North Carolina, more than 70 miles (110 km) through the Great Smokey Mountains National Park. More than a quarter of the entire distance lies in Virginia, partly through Shenandoah National Park. The nature of this part is beautiful, and many people choose this area. No more than 1.9 miles (3 km) of the route runs through West Virginia, and yet the headquarters of the Appalachian Trail Conservancy is located in Harpers Ferry. Here you can view the photos of "through-hikers" (hikers who want to walk the entire path in one season.

3) Potomac Heritage National Scenic Trail: This National Scenic Trail trek all the way to the Chesapeake Bay. The Potomac Heritage Trail. a developing network of hiking and water trails, extends from western Pennsylvania to the Chesapeake. The Harpers Ferry section to the Potomac Heritage Trail follows the C&O Canal Towpath.  

4) Train: With the Amtrak train that stops in the middle of Harpers Ferry, it is only an hour from Washington DC. The area is beautiful and you feel like you're in a whole other area. You can also use the car, but a train trip from Washington is a real experience.

Harpers Ferry is een historische stad in Jefferson County West Virginia. Het is gelegen op de grens van de Potomac en Shenandoah rivieren waar de Staten Maryland, Virginia en West Virginia elkaar kruisen (zie film). 

Harpers Ferry is a historic town in Jefferson County, West Virginia. It is situated at the border of the Potomac and Shenandoah rivers where the U.S. States of Maryland, Virginia and West Virginia meet (see film).

Harpers Ferry is historisch gezien bekend door John Brown's inval op de Armory in 1859 en haar rol in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hier op de foto de bekende Armory.

Historically, Harpers Ferry is best known for John Brown's raid on the Armory in 1859 and its role in the American Civil War.  Here in the picture the famous Armory.

Het onderste deel van Harpers Ferry ligt op Harpers Ferry National Historical Park. De rest waaronder de hogere bevolkt gebied, is opgenomen in de afzonderlijke Harpers Ferry historische wijk.

The lower part of Harpers Ferry is located within Harpers Ferry National Historical Park. Most of the remainder, which includes the higher more populated area, is included in the separate Harpers Ferry Historic District.                                                                                               
          De stad ziet er nog net zo uit als in de 19e eeuw, met kleine houten winkelgevels tegen steile helingen.

      The city still looks the same as in the 19th century, with small wooden shop façades against steep healings.

               De St. Peter's Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in 1833, en is de enige kerk in Harpers Ferry.

               The St. Peter's Roman Catholic Church was built in 1833,  and is the only church in Harpers Ferry.

De smalle straten van de stad zijn opvallend goed bewaard gebleven en de geschiedenis omvat er veel meer dan een enkel incident of een persoon.

The narrow streets of the
city are remarkably well-preserved and the history includes much more than a single incident or person.

Niet alleen waren George Washington en Abraham Lincoln er ooit te gast, de
stad was ook decor van de eerste industriële productie van geweren, de eerste spoorlijn; de meest omvangrijke overgave van federale troepen tijdens de Burgeroorlog, en van de opleiding van voormalige slaven in de eerste geïntegreerde scholen.

Not only George Washington and Abraham Lincoln were guest here, the
city was also the setting for the first industrial production of guns, the first railway line, the most extensive surrender of federal troops during the Civil War, and the training of former slaves in the first integrated schools. 

Amtrak het nationale personenvervoer spoorwegsysteem, levert twee keer per dag services (eenmaal in elke richting) in Harpers Ferry. Het wordt ook bediend door de spoorwegdienst MARC commuter. Het passagier treinstation van de stad is gelegen aan het einde van de historische spoorwegbrug over de Potomac in West Virginia. 

Amtrak the national passenger rail system, provides service to Harpers Ferry two times a day (once in each direction). It is also served by the MARC commuter rail service. The city's passenger rail station is located at the West Virginia end of the historic railroad bridge across the Potomac River.

                                                                                  De spoorweg van Harpers Ferry.

                                                                                    The railway of
Harpers Ferry.

De Appalachian Trail loopt door
Harpers Ferry. Als je na een zomerse wandeling wilt afkoelen, kun je in een tube (een soort binnenband) de Potomac af varen (zie film).

The Appalachian Trail runs through
Harpers Ferry. If you want to cool down after a summer walk, you can sail down the Potomac in a tube (see film). 

                                                 

@MK

eXTReMe Tracker