KENTUCKY - THE BLUEGRASS STATEHoofdstad: Frankfort.

Locatie: De noordelijke staatsgrens wordt gevormd door de Ohio River, die Kentucky scheidt van de staten Ohio, Indiana en Illinois. In het oosten grenst Kentucky aan de staten West Virginia, en Virginia. De staat Tennessee grenst in een rechte lijn aan het zuidelijke deel van Kentucky, de westelijke grens sluit aan op de staat Missouri.

Klimaat: Kentucky heeft een gematigd klimaat: warme zomers en zachte winters. Er valt wat neerslag, van een uitgesproken droog seizoen is geen sprake. In de meeste streken valt 's winters een minimum aan sneeuw. De gemiddelde dagtemperatuur bedraagt in januari, de koudste maand, 3 graden. Juli en augustus, de warmste maanden, hebben een gemiddelde dagtemperatuur van 27 graden, hoewel hogere waarden regelmatig voorkomen.

Beste reistijd: Tussen het einde van de zomer en het begin van de herfst. In het voorjaar is het iets natter en in het najaar iets droger dan de andere seizoenen.

Hoogtepunten: Lexington, Frankfort, Louisville, Mammoth Cave National Park en Bardstown.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Kentucky:

De vroegste bewoners van Kentucky waren Indianen die zich hier al zo’n tienduizend jaar geleden hebben gevestigd. In Kentucky zijn sporen opgegraven van diverse prehistorische Indianenstammen. Toen de eerste Europeanen aan het einde van de 17de eeuw Kentucky bezochten, werd dit gebied bewoond door onder andere de Cherokees en de Shawnees. De eerste blanke die in Kentucky doordrong, zou de bekende Franse ontdekkingsreiziger Robert LaSalle zijn geweest, die aan het hoofd van een klein groepje dapperen vanuit Canada via de Ohio River doordrong tot in de Ohio Valley in 1669. Geen enkele man heeft de vroegste geschiedenis van Kentucky sterker beïnvloed dan Daniel Boone (1734-1820), de legendarische verkenner, woudloper, pionier en held van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Tussen 1769 en 1771 verkende Boone het gebied van het tegenwoordige Kentucky grondig. In de beginjaren werd de economie van Kentucky voornamelijk door de landbouw beheerst. Omstreeks het begin van de 19de eeuw ontwikkelde de verbouw van tabak zich tot de voornaamste bron van inkomsten in de staat. In deze periode werd het grootste deel van de in Kentucky verbouwde maïs gebruikt voor de produktie van Kentucky-whisky (bourbon).


Liedjes over Kentucky:

1.
Elvis Presley - Blue Moon of Kentucky.

2. Bob Dylan - Moonshiner.
3.
Neil Diamond - Kentucky Woman.
4.
Dan Fogelberg - Run for the Roses.
5.
Elvis Presley - Kentucky Rain.Capital: Frankfort.

Location: The northern border is formed by the Ohio River which separates Kentucky from the states Ohio, Indiana and Illinois. In the east it borders to the states Kentucky, West Virginia and Virginia. The state Tennessee is bordered in a straight line to the southern part of Kentucky, the state Missouri borders on the west.

Climate: Kentucky has a moderate climate: warm summers and mild winters. There is some rainfall but there is not a definite dry season. In most areas,  the winter is covered with minimal snow. The average day temperature is three degrees in January and also the coldest month. July and August are the hottest months with an average daytime temperature of 27 degrees, although higher values occur regularly.

Best time to visit: Between the end of summer and the beginning of autumn. Because in spring it is somewhat wetter and bit drier in the fall than other seasons.

Highlights: Lexington, Frankfort, Louisville, Mammoth Cave National Park and Bardstown.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of Kentucky:

The earliest inhabitants of Kentucky were Indians who have settled here ten thousand years ago. They dug up traces of several prehistoric Indian tribes in Kentucky. At the end of the 17th century, when the first Europeans visited Kentucky, this area was inhabited by the Cherokees and the Shawnees. The first white who penetrated in Kentucky was the famous French Explorer Robert LaSalle, which was the head of a small group of brave men from Canada who reached the Ohio Valley via the Ohio River in 1669. In the earliest history of Kentucky, Daniel Boone strongly affected Kentucky (1734-1820), he was a legendary explorer, trapper, pioneer and hero of the American Revolutionary War. Between 1769 and 1771, Boone explored the area of present-day Kentucky thoroughly. Economy was largely dominated by agriculture in the early years of Kentucky. By the early 19th century, the cultivation of Tobacco was the main source of income in the state. In this period, the majority of the grew corn in Kentucky was used for the production of Kentucky-whiskey (Bourbon).


Songs about Kentucky:

1. Elvis Presley - Blue Moon of Kentucky
.

2. Bob Dylan - Moonshiner.
3.
Neil Diamond - Kentucky Woman.
4.
Dan Fogelberg - Run for the Roses.
5. Elvis Presley - Kentucky Rain.@MK

 
eXTReMe Tracker