GLEN CANYON NATIONAL RECREATION AREA                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Glen Canyon National Recreation Area 2021:

1)
Glen Canyon National Recreation Area: De canyons van de rivieren de Colorado, Green, Dirty Devil, Escalante en San Juan komen samen in de brede en vertakte Glen Canyon. Dit is een schitterende kloof, met in de rotswanden volop sporen van Anasazi. Het geheel bevindt zich sinds de jaren 60, toen de Glen Canyon Dam werd gebouwd, onder water. Hierdoor ontstond Lake Powell, een 300 km lang stuwmeer. Baaien, inhammen en riviermondingen vormen een 3100 km lange oever. De entree voor de Glen Canyon National Recreation Area is $ 30 per privé voertuig. Dit betreft iedereen in de auto. Voor motoren en hun passagiers is het $ 25. Gooi je ontvangstbewijs niet weg want je kunt met dit ontvangstbewijs nog 7 dagen het Park in. Als je meer Nationale Parken wilt bezoeken adviseer ik je om de America the Beautiful Pass te kopen voor $ 80.00, dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en vele Nationale Monumenten.

2) Glen Canyon Dam: Het Carl Hayden Visitor Center biedt excursies aan in de dam waarbij je enorme turbines kunt bekijken die een aantal staten in het Westen van de USA van energie voorzien. De tour begint met een afdaling van zo'n 160 meter met de lift en hier bekijk je eerst de binnenkant van de dam. De ticket prijs is $ 5,00 per volwassen en de tour duurt 45 minuten. Op elke tour geldt een max van 20 personen. Je kunt maar 24 uur van te voren reserveren dus het is raadzaam als je de tour wilt doen je meteen te melden bij het Visitor Center. Tip: Hou er rekening mee dat je geen tassen mee mag nemen tijdens de tour vanwege veiligheidsvoorschriften. Parkeren is gratis.

3)
Lake Powell: Lake Powell ligt in de staten Arizona en Utah en wordt de Houseboat Capital of America genoemd. Het 300 km lange stuwmeer is het op één na grootste kunstmatige meer van de VS. De 3100 km lange oever van dit meer is nagenoeg onbewoond en telt tientallen inhammen, baaien en riviermondingen. Rondom de oever liggen talloze canyons en enkele restanten van Indiaanse nederzettingen. Mede door de vele eilanden in het stuwmeer biedt dit gebied vele mogelijkheden tot openluchtrecreatie. Dankzij de aangename temperaturen die hier tussen half mei en eind oktober heersen, in combinatie met de geringe vochtigheidsgraad van de lucht, vindt je hier ideale omstandigheden om te waterskiën, snorkelen, duiken, kanoën en vissen.

4)
Boot verhuur: Bij de Wahweap Marina (de grootste haven aan Lake Powell) kun je een varende woonboot huren om het meer te verkennen. Ook kajaks en motorboten zijn een optie. De woonboten kunnen vanaf 3 dagen tot 7 dagen verhuurd worden en de prijzen varieëren enorm.  Highlights / tips Glen Canyon National Recreation Area 2021:

1)
Glen Canyon National Recreation Area: The canyons of the rivers, the Colorado, Green, Dirty Devil, Escalante and San Juan come together in a broad and branched Glen Canyon. This is a beautiful gorge, with traces of Anasazi in the rock walls. The whole is located since the 60's, when the Glen Canyon Dam was built, under water. This created Lake Powell, a 188 miles (300 km) long reservoir. Bays, inlets and estuaries form a 1.938 miles 93100 km) long shoreline. The entrance fee to Glen Canyon National Recreation Area is $30 per private vehicle. This covers everyone in the car. For motorcycles and their passengers the fee is $ 25. Do not throw your receipt away because your receipt is still valid for seven days. If you want to visit more National Parks I advise you to but the America the Beautiful Pass for $ 80.00 that gives you access to all National Parks and many National Monuments.

2) Glen Canyon Dam: The Carl Hayden Visitor Center offers excursions in the dam where you can view huge turbines that power some states in the West of the USA.  The tour begins with an elevator ride that will take you 528 feet (160 meters) deep into the interior of the dam. The ticket price is $ 5.00 per adult and the tour lasts about 45 minutes.  There is a maximum of 20 people on each tour. You can only book the tour 24 hours in advance so it is advisable if you want to do the tour to sign up immediately at your arrival. Tip: Please note that you are not allowed to bring bags during the tour due to safety regulations. Parking is free.

3)
Lake Powell: Lake Powell is located in the states Arizona and Utah and is called the Houseboat Capital of America. The 186 miles (300 km) long lake is the second largest artificial lake in the US. The 1.960 miles (3100 km) long shoreline of this lake is almost uninhabited and has dozens of inlets, bays and estuaries. Around the shore are numerous canyons and some remnants of Indian settlements. Partly due to the many islands in the reservoir, this area offers opportunities for outdoor recreation. Thanks to the pleasant temperatures that prevail here between mid-May and the end of October, combined with the low humidity of the air, you will find ideal conditions for water-skiing, snorkeling, diving, canoeing and fishing.

4)
Boat Rental: At the Wahweap Marina (the largest harbor on Lake Powell) you can rent a sailing houseboat to explore the lake. Kayaks and motor boats are also an option. The houseboats can be rented from 3 days to 7 days and the prices vary enormously. 

De Glen Canyon dam is een betonnen boog stuwdam op de Colorado rivier. De toegangspoort, het stadje Page, werd in 1957 aangelegd in verband met de aanleg van de 216 m hoge Glen Canyon Dam, die een stuwmeer in de Colorado River vormde. De dam is genoemd naar Glen Canyon, een reeks diepe kloven van zandsteen die nu worden overspoeld door het stuwmeer; Lake Powel is vernoemd naar Johan Wesley Powell, die in 1869 de eerste expeditie leidde om de Colorado Canyon per boot te doorkruisen. 


The Glen Canyon Dam is a concrete arch dam on the Colorado River. The gateway, the town of Page, was built in 1957 in connection with the construction of the 216 m high Glen Canyon Dam, which formed a reservoir in the Colorado River. The dam is named for Glen Canyon, a series of deep sandstone gorges now flooded by the reservoir; Lake Powel is named for Johan Wesley Powell, who in 1869 led the first expedition to traverse the Colorado's Grand Canyon by boat.

In het Carl Hayden Visitor Center kun je alle informatie vinden over de aanleg van de Glen Canyon Stuwdam en al het leven in en rond Lake Powell.

In the Carl Hayden Visitor Center you can find all the information about the contruction of the Glen Canyon Dam and all wildlife in and around Lake Powell.


                             Bewonder ook het bouwwerk vanuit het Visitor Center (door het immense raam).

                             Admire the construction from the Visitor Center (through the immense window). 


Buiten vanaf het Visitor Center heb je een prachtig uitzicht op het rustige meer, aan de andere kant heb je uitzicht op de Colorado rivier. Wat vooral indruk maakt, is de dikte van de betonmassa: 10 m aan de bovenkant, 100 m aan de voet van de stuwdam.

Outside from the Visitor Center you have a beautiful
view of the quiet lake, on the other side you have a view of the Colorado River. What is particularly impressive is the thickness of the concrete mass: 10 m at the top, 100 m at the foot of the dam.  

De Glen Canyon Dam Bridge is een stalen boogbrug. De brug werd oorspronkelijk gebouwd door het Bureau of Reclamation in de Verenigde Staten om materialen te vervoeren voor de aanleg van de Glen Canyon Dam, die aan de brug grenst. 

The
Glen Canyon Dam Bridge is a steel arch bridge. The bridge was originally built by the United States Bureau of Reclamation to facilitate transportation of materials for the Glen Canyon Dam, which lies adjacent to the bridge. 

Lake Powell is een stuwmeer aan de Colorado rivier, dat zich uitstrekt over de grens tussen Arizona en Utah. Toen begonnen werd met de aanleg van het kunstmatige meer Lake Powell kon niemand zich voorstellen dat het nieuw gecreëerde landschap zo groots, zo indrukwekkend zou zijn.

Lake Powell is a reservoir on the Colorado River, straddling the border between Arizona and Utah. When the construction of the artificial lake Lake Powell started, nobody could imagine that the newly created landscape would be so big and so impressive. 

Ook had niemand gedacht dat de zoektocht naar nieuwe energie (waterkracht) zou leiden tot de opkomst van een nieuwe, nog belangrijkere industrie, namelijk het toerisme in Lake Powell.

No one would have thought that the search for new energy (hydropower) would lead to a new, even more important industries, namely tourism in
Lake Powell

Tegenwoordig is Lake Powell uitgegroeid tot een topbestemming voor stedelingen. Elk weekend bezoeken de Amerikanen met hun enorme campers, met daaraan boten of jetski's Lake Powell en genieten voornamelijk van de watersport.

Nowadays,
Lake Powell has become a top destination for city slickers. Every weekend, the Americans visit Lake Powell with their huge motorhomes, with boats or jet-ski and mainly enjoy water sports. 

@MK

 
eXTReMe Tracker