NANTUCKET                                                                      
BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS Bezienswaardigheden / tips Nantucket 2021

1) All Access Pass: Je kunt een pass kopen ($ 25.00 voor volwassen) waarmee je het Whaling Museum en de historische woningen van de Nantucket Historical Association kunt bezoeken: Hadwen House, Oldest House (1686), Old Mill en Quaker Meeting House. Ook kun je deelnemen aan de Guided Walking Tours: wandelen met een gids en de historische plekken in Nantucket Town bezoeken en dit duurt ongeveer een uur (vertrek bij het Whaling Museum, van eind mei tot half oktober en je moet van te voren reserveren).

2)
Whaling Museum: Ooit was Nantucket de grootste walvishaven ter wereld, en dat verleden wordt bewaard in het kleine, maar interessante Whaling Museum. Je ziet er bijvoorbeeld het skelet van een enorme vinvis, een walvisvaarder, en artefacten van de Essex, een boot die door een potvis tot zinken werd gebracht, een geschiedenis die inspiratiebron werd voor Moby-Dick. 

3)
Hadwen House: Deze luxueuze woning behoorde halverwege de 19de eeuw toe aan een rijke kaarsenhandelaar. De gevel is neoklassiek, typisch voor die bloeiperiode. De heer Hadwen was ook eigenaar van de wasfabriek die nu het Whaling Museum herbergt. Het huis is gevestigd op 96 Main Street en heeft een mooie Engelse tuin. De openingstijden varieëren per seizoen.

4)
Siaconset: Als je van rust houdt bezoek Siaconset, dit is een heerlijk dorp waar je heerlijk kunt wandelen en ligt 4,5 km vanaf Nantucket Town. Er rijden bussen vanaf Nantucket Town maar je kunt er ook met de fiets komen. De hier gebouwde huizen boden beschutting aan de vissers en walvisvaarders, die alleen op het eiland woonden terwijl hun gezinnen op het vasteland bleven. Toen vrouwen en kinderen erbij kwamen, werden de huizen vergroot. Aan het einde van de 19de eeuw werd Siaconset een gewild vakantieoord voor de New Yorkse bovenklasse en voor kunstenaars van de oostkust. Veel huizen kijken uit over het strand en de zee dat ook heel mooi is en niet erg druk. Op het dorpsplein vindt je Sconet Market een kleine kruideniers winkel waar je bijna alles kunt kopen.

5)
Jetties Beach: Nantucket heeft heel veel stranden maar ik noem alleen degene die dicht bij Nantucket Town liggen. Jetties Beach ligt het dichtst bij de stad en is 's zomers erg druk. Er zijn strandhokjes, speeltuigen voor kinderen, tennisvelden en je kunt er surfplanken, een zeekajak en dergelijke huren. Het is een mooi strand maar in de zomer periode kan het er erg druk zijn.

6)
Childeren's Beach: De naam zegt het al dit strandje is zeer geschikt voor kleine kinderen. Je vindt hier een park, speeltuigen, picknicktafels enzovoort. Het strand dat in de haven ligt is lopend te bereiken vanuit het centrum. Er wordt van alles georganiseerd en 's zomers zijn er op vrijdagavond filmvertoningen in de openlucht en op zondag concerten. 

Vervoer op en naar Nantucket:

1)
Steamship Authority: De maatschappij Steamship Authority vaart het hele jaar tussen Hyannis en Nantucket Town (vertrek vanaf South St Dock). Er zijn twee mogelijkheden: Je kunt de gewone veerboot of de snelboot nemen. Op de gewone veerboot kun je ook je auto meenemen maar dit is erg duur en afhankelijk welk auto type je hebt kost de overtocht met de auto enkele honderden dollars. Afhankelijk van het seizoen zijn er drie tot vijf overtochten per dag. Als je alleen voor de overtocht kiest voor personen is dit de goedkoopste reis want de overtocht duurt bij de gewone veerboot ongeveer 2 uur en 15 minuten. Kies je voor de snelboot dan zijn de kosten per persoon hoger maar de duur van de overtocht is slechts 1 uur. Deze boot vaart alleen van half mei tot eind januari (4-5 keer per dag). Op de snelboot kun je geen auto meenemen. Van te voren reserveren is aan te raden.

2)
Hy-Line Cruises: Hy-Line Cruises heeft hetzelfde aanbod, maar de regular ferry vaart slechts van eind mei tot half oktober (ook vertrek vanaf South St Dock). Een auto overzetten kan niet met deze maatschappij. Afhankelijk van de duur van de overtocht zijn er twee tarieven, de goedkoopste tarief is met de gewone boot en de overtocht duurt 1 uur en 50 minuten. Als je voor de snelboot kiest ben je binnen 1 uur in Nantucket maar duurder uit. Ook hier is het raadzaam van te voren te reserveren.

3) Fiets: Het eiland Nantucket is maar 22 bij 6 km groot en je kunt er in één dag rond fietsen. Met een tiental fiestpaden zou het jammer zijn dat niet te doen. In Nantucket kun je bij drie verhuurders terecht. De bekendste aanbieders zijn:
Young's Bicycle Shop (ook autoverhuur), Nantucket Bike Shop (ook scooter verhuur) en Cooks Cycle Shop. Alle verhuur bedrijven zijn gevestigd rond de haven (aankomst en vertrek ferry diensten).
Highlights / tips Nantucket 2021:

1)
All Acces Pass: You can buy a pass ($ 25.00 for adults) with which you can visit the Whaling Museum and the historic homes of the Nantucket Historical Association: Hadwen House, Oldest House (1686), Old Mill and Quaker Meeting House. You can also take part in a Guided Walking Tour: walking with a guide and visiting the historic sites in Nantucket Town and the tour takes about one hour (Departure at the Whaling Museum, from late May to mid-October and you have to reserve in advance).

2)
Whaling Museum: Once Nantucket was the largest whaling port in the world and that past is preserved in the small but interesting Whaling Museum. For example, you can see the skeleton of a huge whale, a whaler and artefacts from the Essex, a boat that was sunk by a sperm whale, a history that became a source of inspiration for Moby-Dick. 

3)
Hadwen House: This luxurious home belonged to a wealthy candle merchant in the mid-19th century. The facade is neoclassical that was typlical in that period. Mr. Hadwen also owned the laundry factory that now houses the Whaling Museum. The house is located on 96 Main Street and has a beautiful English garden. The opening times vary seasonally.

4)
Siaconset: If you like peace and quiet visit Siaconset, this is a lovely village where you can walk and lies 7 miles (4,5 km) from Nantucket Town. Buses run from Nantucket Town but you can also get there by bike. The houses that are built here provided shelter to fishermen and whalers, who lived alone on the island while their families remained on the mainland. When women and childeren joined, the houses were enlarged. At the end of the 19th century, Siaconset became a popular resort for the New York upper class and for artists from the east coast. Many houses overlook the beach and sea which is also very beautiful and not very busy. On the village sqaure you will find Sconet Market a small grocery store where you can buy almoest anything.

5)
Jetties Beach: Nantucket has many beaches but I will only mention those close to Nantucket town. Jetties Beach is the closest to the city and is very busy in the summer. There are beach huts, playgrounds for childeren, tennis courts and you can rent surfboards, a sea kayak and other things. It is a beautiful beach but during the summer period it can be very busy.

6)
Childeren's Beach: The name says it all the beach is very suitable for small childeren. Here, you will find a park, toys, picnic tables and so on. The beach in the harbor can be reached by foot from the center. Everything is organized and in the summer there are open-air screenings on Friday and outdoor concerts on Sundays.

Transport to and from Nantucket:

1)
Steamship Authority: Steamship Authority operates the entire year between Hyannis and Nantucket Town (departure from South St Dock). There are two possibilities. You can take the regular ferry or the fast boat. On the regular ferry you can also take your car with you, but this is very expensive and depending on which type of car you have, the crossing costs several hundred dollars by car. Depending on the season, there are three to five crossings per day. If you only choose for the crossing for persons, this is the cheapest trip since the crossing takes about 2 hours and 15 minutes with the regular ferry. If you choose for the express boat, the costs per person are higher but the duration of the crossing is only one hour. This boat only runs from mid-May to the end of January (4-5 times a day). You can not bring a car on the express boat. It is advisable to reserve in advance.

2)
Hy-Line Cruises: Hy-Line Cruises has the same offer, but the regular ferry operates only from the end of May to mid-October (also departure from South St Dock). Transferring a car is not possible with this company. Depending on the duration of the crossing there are two rates, the cheapest rate is with the regular boat and the crossing takes 1 hour and 50 minutes. If you choose the fast ferry you will be in Nantucket within one hour but this is more expensive. Also, it is advisable to book in advance.

3) Cycling: The island Nantucket is only 14 by 4 miles (22 by 6 km) big and you can cycle around in one day. With a dozen cycle paths it would be a pity not to rent a bike. In Nantucket you can go to three rental companies. The best-known providers are:
Young's Bicycle Shop (also car rental), Nantucket Bike Shop (also scooter rental) and Cooks Cycle shop. All rental companies are located around the harbor (arrival and departure ferry services). Het eiland Nantucket ligt ongeveer 50 km voor de zuidoostelijke kust van Massachusetts en heeft maar liefst 130 km zandstranden. Dit eiland, met een lengte van 24 km en een grootste breedte van 5.5 km, is het hele jaar door per veerboot vanuit Woods Hole te bereiken. Ook worden er in de zomermaanden veerdiensten onderhouden tussen Hyannis en Nantucket. Wij hadden de oversteek gemaakt met Hy-Line Cruises een uitstekende ferry dienst.

The island of
Nantucket is located about 31 miles (50 km) off the southeast coast of Massachusetts and has over 81 miles (130 km) of sandy beaches. This island, with a length of 15 miles (24 km) and a maximum widt of 3.5 miles (5.5 km), can be reached by ferry from Woods Hole all year round. In the summer months, ferry services are also maintained between Hyannis and Nantucket. We had made the crossing with Hy-Line Cruises an excellent ferry services.

In de loop van de 18de en 19de eeuw ontwikkelde de walvisvaart in Nantucket zich tot de voornaamste bron van inkomsten voor de eilandbewoners.

During the 18th and 19th century in
Nantucket, whaling developed into the main source of income for the islanders.

Op zoek naar walvisolie bevoeren de schepen uit Nantucket de wereldzeeën. England was de grootste afnemer van deze olie, die gebruikt werd voor de straatverlichting en de olielampen in de huizen.

In search of whale oil, the ships from
Nantucket navigated the oceans. England was the largest buyer of this oil, which was used for street lighting and oil lamps in the houses.  

Op en rond Harbor Square (aan Straight Wharf) vindt je vele restaurants en andere eetgelegenheden. Je kunt hier gezellig buiten op de terrassen zitten.

On and around
Harbor Square (on Straight Wharf) you will find many restaurants and other eateries. Here, you can sit outside on the terraces. 

Aan het bestemmingsplan wordt strikt de hand gehouden, zodat het karakter van de 'Little Gray Lady of the Sea' bewaard blijft een naam die verwijst naar de cederhouten dakbedekking die onder invloed van de zee grijzig kleurt.

The zoning plan is strictly enforced, so that the character of the
'Little Gray Lady of the Sea' is preserved, a name that refers to the cedar roofing that is greyish under the influence of the sea.

Nantucket is een ideale filmset met zijn meer dan 800 onderhouden Georgian en neoklassieke huizen uit de periode 1740-1840. Rond de haven vindt je vele winkels en restaurants.

Nantucket is an ideal film set with its more than 800 maintained Georgian and neoclassical houses from the period 1740-1840. There are many shops and restaurants around the harborDe fraaie huizen van de zeekapiteins en rijke kooplieden zijn nog steeds te bewonderen in Main Street en Pleasant Street, in het voornaamste stadje van het eiland, Nantucket Town.

The beautiful houses of the sea captains and wealthy merchants can still be admired on
Main Street and Pleasant Street, in the main town of the island, Nantucket Town.Het Whaling Museum in Broad Street beschikt over een uitgebreide verzameling uitrustingen voor de walvisvaart. (Foto in het midden is de openbare bibliotheek van Nantucket zie film).

The Whaling Museum in Broad Street has an extensive collection of equipment for whaling. (Photo in the middle is the public library of Nantucket see
film).

Martha's Vineyard trekt sterren uit de showbusiness aan, Nantucket wordt voornamelijk bezocht door rijke Amerikanen uit Boston, de liefhebbers van zee, rust en Moby Dick.

Martha's Vineyard attracts stars from the show business,
Nantucket is mainly visited by wealthy Americans from Boston, lovers of sea, rest and Moby Dick.                                

                                                                           De St Paul's Episcopal kerk in Fair Street.
         
                                                                        The St Paul's Episcopal church in Fair Street.
         
                                                             
                                                                                 De Brant Point Lighthouse (zie film).

                                                                                The Brant Point
Lighthouse (see film). 
                                                                       
  

@MK


 
eXTReMe Tracker