DEADWOOD                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / Tips Deadwood 2021:

1) Deadwood: Deadwood ligt in de Black Hills en dankt zijn naam aan de dode bomen die door de eerste kolonisten ter plaatse werden gevonden. De plaats heeft een roemruchte geschiedenis als goudzoekersplaats in het Wilde Westen en is onder meer te zien in de prachtige HBO serie Deadwood. Ook staat Deadwood bekend vanwege de moord op Wild Bill Hickok in 1876. De mooie oude Victoriaanse huizen die gebouwd zijn rond 1880 zorgen ervoor dat Deadwood in het Nationaal Register of Historic Places geregistreerd staat. Deadwood is zeker een bezoek waard. 

2)
Shoot OutsIn de zomer kun je het naspelen van de moord op Wild Bill meemaken. Dit noemen ze shoot outs waarbij acteurs in de buitenlucht in Main Street een toneelstuk opvoeren. De toneelstukken worden vanaf Memorial weekend (mei) tot 22 september opgevoerd. De locaties kunnen veranderen. Raadpleeg de website voor de exacte tijden. De opvoering is gratis.

3) Adams Museum: Op 54 Sherman Street staat het Adams Museum, dat een mooi beeld geeft van de geschiedenis van Deadwood en Black Hills. Hier worden veel kunstvoorwerpen tentoongesteld uit de geschiedenis van de Black Hills. Over het algemeen is de entree gratis maar een donatie van  5.00 wordt zeer op prijs gesteld zodat men het geld kan gebruiken voor onderhoud. De openingstijden varieëren per seizoen.

4) Deadwood Tours: In Deadwood worden tours
georganiseerd. Deze tours (voornamelijk bus) worden door verschillende maatschappijen aangeboden. De inhoud van deze tours lijken op elkaar alleen vertrekken ze vanaf verschillende plekken en tijdstippen. Tijdens de tour leer je meer over de geschiedenis van Deadwood en de bus stopt ook op het Mount Moriah Cemetery waar Wild Bill Hickok en Calamity Jane begraven liggen. Ik was zeer te spreken over de Alkali Ike Tours waarbij ik de tour had geboekt. Als je meer over Deadwood te weten wilt komen is deze tour een aanrader.

5)
Mount Moriah Cemetery: Mount Moriah Cemetery is de begraafplaats van Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Seth Bullock en andere opmerkelijke figuren van het Wilde Westen. De belangrijkste attractie van Mount Moriah is het graf van Wild Bill Hickok. Calamity Jane en Potato Creek Johnny liggen naast hem begraven. Je kunt Mount Moriah Cemetery op eigen gelegenheid bezoeken dan heb je meer tijd om de begraafplaats te bekijken. De entree is $ 2.00 per persoon en je kunt alle informatie krijgen in het Visitor Center. Mount Moriah Cemetery is ook inbegrepen in een bustour maar je stopt alleen bij het graf van Wild Bill en Calamity Jane en krijgt niet de gelegenheid om de begraafplaats verder te bekijken.  

6) Tatanka: Zo'n twee kilometer noordelijker ligt Kevins Costner dierbaarste project: 'Tatanka: Story of the Bison'. Een aantal van de mooiste scénes uit de film Dances with Wolves werden gefilmd in Spearfish Canyon, die langs Deadwood loopt en die hier getoond worden. Ook kun je de prachtige beelden van de bison en Native Americans bewonderen. De entree is $ 13,00 per volwassen en de openingstijden zijn seizoensgebonden.Highlights / Tips Deadwood 2021:

 1) Deadwood: Deadwood is located in the Black Hills and is named after the dead trees found by the first settlers on the spot. The place has a glorious history as gold diggers in the Wild West and can be seen in the beautiful HBO series Deadwood. Deadwood is also known for the murder of Wild Bill Hickok in 1876. The beautiful old Victorian houses built around 1880 ensure that Deadwood is registered in the National Register of Historic Places. Deadwood is definitely worth a visit. 

2)
Shoot outs: In the summer you can experience the re-enactment of Wild Bill's murder. This is what they call shoot outs where actors perform a play in the open air in Main Street. The locations can change. Please check the website for the exact times. The performance is free.

3)
Adams Museum: On 54 Sherman Street lies the Adams Museum, which gives a nice picture of the history of Deadwood and Black Hills. Many artifacts are exhibited here from the history of the Black Hills. In general, the entrance fee is free but a donation of $ 5.00 is highly appreciated so that the money can be used for maintenance. The opening times vary per season.

4) Deadwood Tours: Tours are organized in Deadwood. These tours (mainly bus) are offered by different companies. The contents of these tours are similar to each other, but they leave from different places and times. During the tour you learn more about the history of Deadwood and the bus also stops at the Mount Moriah Cemetery where Wild Bill Hickok and Calamity Jane are buried. I was very pleased with the
Alkali Ike Tours where I booked the tour. If you want to know more about Deadwood, this tour is a must.

5) Mount Moriah Cemetery: Mount Moriah Cemetery is the cemetery of Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Seth Bullock and other figures of the Wild West. The main attraction of Mount Moriah is the tomb of Wild Bill Hickok. Calamity Jane and Potato Creek Johnny are buried next to him. You can visit Mount Moriah Cemetery on your own then you have more time to explore the cemetery. The entrance fee is $ 2.00 per person and you can get all the information in the Visitor Center. Mount Moriah Cemetery is also included in a bus tour but you only stop at the tomb of Will Bill and Calamity Jane and do not get the opportunity to explore the cemetery further. 

6) Tatanka: About 1,2 mile (2 km) to the north lies Kevin's Costner dearest project: Tatanka: 'Story of the Bison'. Some of the most beautiful scenes from the film Dances with Wolves were filmed in Spearfish Canyon, which runs along Deadwood and is shown here. You can also admire the beautiful images of the bison and Native Americans. The entrance fee is $ 13.00 per adult and the opening times are seasonal. 

Deadwood ontstond in 1876, tijdens de goldrush, en trok vooral goudzoekers en het type mensen die afkwamen op de vele bars, bordelen, danszalen en goktenten. Voor dat laatste kwam James Butler, beter bekend als 'Wild Bill' Hickok naar de stad (hierboven op de foto een standbeeld van Wild Bill Hickok).

Deadwood arose in 1876, during the gold rush, and attracted gold seekers and the type of people who came to the many bars, brothels, dance halls and gambling houses. James Butler, better known as 'Wild Bill' Hickok, came to town for gambling (above a statue of Wild Bill Hickok). 
 
                       Deadwood ligt in de noordelijke Black Hills en ziet er nog net zo uit als in de jaren 1880.

                                   
Deadwood lies in the northern Black Hills and looks just like in the 1880s.

Je vindt overal goktenten, en fraai gerestaureerde victoriaanse huizen, die de
stad een plaatsje in het Nationaal Register of Historic Places hebben bezorgd.

You will find gambling houses everywhere, and beautifully restored Victorian houses, which have given the
town a place in the National Register of Historic Places.

Wild Bill Hickok was al befaamd vanwege zijn kwaliteiten als sneltekenaar, koetsier en verkenner voor generaal Custer. Zijn bekendheid nam toe met zijn optreden als sheriff en uiteindelijk de 'Buffalo Bill' Cody's Wild West Show.

Wild Bill Hickok was already famous for his qualities as a short draftsman, coachman and explorer for General Custer. His fame increased with his performance as sheriff and finally the 'Buffalo Bill' Cody's Wild West Show. 


Op 2 augustus 1876, minder dan een maand na zijn aankomst, werd hij tijdens een potje poker in het achterhoofd geschoten door een nietsnut genaamd Jack McCall in Saloon nr. 10 in Deadwood. De kaarten die uit zijn hand gleden - twee paar zwarte azen en zwarte achten - staan nog altijd bekend als de dodemanshand. (Saloon nr. 10 hierboven op de foto is niet de originele saloon ze hebben de saloon nagebouwd en er een attractie van gemaakt. De echte saloon ligt schuin aan de overkant). Ook worden hier scenes opgevoerd van de dag waarop Wild Bill werd vermoord. 

On August 2, 1876, less than a month after his arrival, he was shot in the back of his head by a snort named Jack McCall in Saloon No. 10 in
Deadwood. The cards that slipped out of his hand - two pairs of black aces and balck eights - are still known as the dead man's hand. (Saloon No. 10 above on the picture is not the original saloon they have recreated the saloon and made an attraction out of it. The real saloon is diagonally across the street). Also they are playing scenes here of the day when Wild Bill was murdered. 

Ondanks Saloon No. 10 hierboven op de foto niet de originele saloon is vind je hier wel de meeste informatie over Wild Bill Hickok. Er hangen genoeg foto's van Wild Bill en zelfs een foto toen Wild Bill begraven werd.

Despite
Saloon No. 10 above on the picture is not the original saloon, you will find here the most information about Wild Bill Hickok. There are plenty of pictures of Wild Bill and even a photo when Wild Bill was buried.

         Hierboven op de foto
het oude Historic Franklin Hotel, dat een toonbeeld is van historische elegantie.

                          Above on the photo is the old Franklin Hotel, which is a model of historic elegance.

Martha Jane Cannary (1852-1903) beter bekend als Calamity Jane (foto hierboven), was een Amerikaanse vrouw die bekend werd door haar mannelijke gedrag in het Wilde Westen en haar relatie met Wild Bill Hickok. Ze vestigde zich in de buurt van Deadwood. Ze heeft altijd beweerd dat ze voor 1876 getrouwd is geweest met Wild Bill en dat hij de vader was van haar kind (Jean Hickok McCormick, geboren in 1873 en ter adoptie is gegeven). Vanaf 1896 ging Jane op tournee met wildwestshows (onder meer met Buffalo Bill), wat ze bleef doen tot vlak voor haar dood.

Martha Jane Cannary (1852-1903) better known as Calamity Jane (photo above), was an American woman who became known for her male behavior in the Wild West and her relationship with Wild Bill Hickok. She settled in the neighborhood of Deadwood. She has always claimed that she married Wild Bill before 1876 and that he was the father of her child (Jean Hickok McCormich, born in 1873 and given for adoption). From 1896 Jane toured with wildwest shows (including Buffalo Bill), which she continued to do until just before her death. 


Op Mainstreet nummer 624 vind je de originele Saloon No. 10 waar
Wild Bill Hickok is vermoord (foto hierboven).

On Mainstreet number 624 you will find the original Saloon No. 10 where Wild Bill Hickok was murdered (photo above). 


Op 1 augustus 1876 speelde Hickok poker bij Nuttal & Mann's Saloon (locatie hierboven op de foto). Toen er een plek aan de tafel vrij kwam ging een dronken man genaamd Jack McCall zitten om te spelen. McCall verloor enorm. Hickok moedigde McCall aan om te stoppen met het spel zodat hij zijn verliezen kon beperken en bood hem geld aan voor een ontbijt. Hoewel mcCall het geld accepteerde, was hij kennelijk zwaar beledigd.  

On August 1, 1876, Hickok was playing poker at Nuttal & Mann's Saloon (location above on the photo). When a seat opened up at the table, a drunk man named Jack McCall sat down to play. McCall lost heavily. Hickok encouraged McCall to quit the game until he could cover his losses and offered to give him money for breakfast. Although McCall accepted the money, he was apparently insulted. 


De volgende dag speelde Hickok weer poker. Hij ging meestal met zijn rug naar de muur zitten zodat hij de ingang kon zien, maar de enige stoel die nog beschikbaar was toen hij mee deed aan pokeren was een stoel waarbij hij met zijn rug naar de ingang zat. Hij had tweemaal aan een andere man aan tafel gevraagd om van plaats te veranderen maar hij weigerde. McCall liep de saloon binnen, liep achter Hickok toe, trok zijn revolver en schreeuwde: "Verdomme jij, neem dat!" Hij schoot Hickok in de achterkant van zijn hoofd. Hickok stierf onmiddelijk en werd slechts 39 jaar oud. De kogel ging dwars door de rechterwang van Hickok en raakte een andere speler in zijn linkerpols, kaptein William Massie van een riverboot. Het verhaal is dat William Massie de kogel niet wilde verwijderen en daarom aan lood vergiftiging is overleden. Uiteindelijk doode de kogel 2 mensen. 


The next day, Hickok was playing poker again. He usually sat with his back to a wall so he could see the entrance, but the only seat available when he joined the game was a chair facing away from the door. He twice asked another man at the table, to change seats with him, but he refused. McCall entered the saloon, walked up behind Hickok, drew his revolver, and shouted, "Damn you! Take that!" He shot Hickok in the back of the head at point-blank range. Hickok died instantly and was only 39 years old. The bullet emerged through Hickok's right cheek and struck another player, riverboat Captain William Massie, in the left wrist. The story is that William Massie did not want to remove the bullet and therefore died of lead poisoning. Eventually the bullet killed 2 people.                    Zijn graf, en dat van Calamity Jane, is te vinden op het Mount Moriah Cemetery in Deadwood.

                            His and Calamity Jane's
grave can be found at Mount Moriah Cemetery in Deadwood.

Calamity Jane en haar avontuurlijke gewoontes, drankzucht en ruige levensstijl maakten haar tot opzienbarend en mysterieus voorbeeld voor vele onafhankelijk denkende vrouwen van haar tijd. Over haar leven zijn verschillende films gemaakt, de bekendste daarvan is gebaseerd op de gelijknamige musical met Doris Day in de hoofdrol. Ook in de serie Deadwood is Calamity Jane een van de prominente figuren.

Calamity Jane and her adventurous habits, alcoholism and rugged lifestyle made her a sensational and mysterious example for many independent thinking woman of her time. Various films have been made about her life, the most famous of which is based on the musical of the same name with Doris Day in the leading role. Calamity Jane is also one of the prominent figures in the Deadwood series. 


Het verhaal gaat dat Calamity Jane altijd verliefd is geweest op Wild Bill Hickok en kapot van verdriet was nadat Wild Bill werd vermoord. Ze wilde altijd bij Wild Bill in de buurt blijven en op haar verzoek is ze begraven naast Wild Bill. Calamity Jane is overleden op 1 augustus 1903 aan een ontsteking van de darmen en longontsteking. Ze is 51 jaar oud geworden.

The story goes that Calamity Jane has always been in love with Wild Bill Hickok and was devastated with grief after Wild Bill was murdered. She always wanted to stay close to Wild Bill and at her request she was buried next to Wild Bill. Calamity Jane died on August 1, 1903 from inflammation of the bowels and pneumonia. She became 51 years old.


@MK

 
eXTReMe Tracker