ST SIMONS ISLAND                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips St Simons Island 2021:

1)
St. Simons Island: Voor de kust van Georgia liggen St. Simons Island, Little St. Simons Island, Jekyll Island en Sea Island bekend als de Golden Isles. Op verscheidene eilanden heerst de typische sfeer van de zuidelijke staten, waarvan je hier met volle teugen kunt genieten. Er zijn badplaatsen, maar ook historische bezienswaardigheden. De Astors, Rockefellers Vanderbilts, Goodyears en Pulitzers hadden hier allemaal hun huizen. Tegenwoordig is het er een stuk minder exclusief. St. Simons Island is wat betaalbaarder en makkelijker toegankelijk, maar daarom niet minder mooi met zijn zoutmoerassen vol wuivend riet en elegante eiken. Het centrum is te vinden in het gezellige St. Simons Pier Village (Mallery Street) waar vele winkels en restaurants gevestigd zijn. Een bezoek aan de Pier is ook zeer de moeite waard.

2)
St. Simons Lighthouse: Aan
de zuidpunt van het eiland staat midden in St. Simons in het Neptune Park het oude St. Simons Lighthouse uit 1872. De originele vuurtoren van St. Simons Island, die werd gebouwd in 1810, was een 75 meter hoge (23 m) achthoekige vuurtoren met daarbovenop een 3 meter oliebrandende lamp. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gebruikten Amerikaanse strijdkrachten een marineblokkade aan de kust. Een invasie door de troepen van de Unie in 1862 dwong Zuidelijke soldaten om het gebied te verlaten. De terugtrekkende troepen vernietigden de vuurtoren om te voorkomen dat het een hulpmiddel was voor de navigatie van oorlogsschepen van de Unie. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe vuurtoren gebouwd om het origineel te vervangen, ten westen van de locatie waar de vorige vuurtoren stond. Deze werd voltooid in 1872. Tegenwoordig is het een museum en kun je de vuurtoren beklimmen. Een ticket voor een volwassen kost $ 12,00. 

3) Fort Frederica National Monument: Fort Frederica National Monument ligt op St. Simons Island, langs een schilderachtig deel van de Frederica River die langs Christchurch loopt. Dit fort was bedoeld om het territorium van Georgia te beveiligen tegenover het Spaanse Florida. Het bestaat uit de ruïnes van een versterkt dorp, gebouwd door James Oglethorpe in 1736. Achter Demere Road, ten zuiden van Fort Frederica, ligt een uitgestrekt, rustig moeras. In 1742 maakten de Engelsen en de Spanjaarden er in de Battle of Bloody Marsh uit wie de baas was in dit deel van het Amerikaanse continent. Dit koloniaal fort, is opengesteld voor het publiek en is gratis.

4)
Christ Church: Nabij Fort Frederica staat ook de meer dan 100 jaar oude Christ Church met een bezienswaardige begraafplaats. In deze prachtige bisschoppelijke kerk predikte ooit de oprichter van de kerk John Wesley. Behalve de kerk is de omgeving adembenemend met zijn prachtige mooie eiken.Highlights / tips St Simons Island 2021:

1)
St. Simons Island: Off the coast of Georgia lie St. Simons Island, Little St. Simons Island, Jekyll Island and Sea Island are known as the Golden Isles. The typical atmosphere of the southern states prevails on several islands, which you can full enjoy. There are seaside resorts, but also historical sites. The Astors, Rockefellers, Vanderbilts, Goodyears and Pulitzers all had their homes here. Nowadays it is a lot less exclusive St. Simons Island is more affordable and easier to access, but no less beautiful with its salt marshes full of waving reeds and elegant oaks. The center can be found in the cozy St. Simons Pier Village (Mallery Street) where many shops and restaurants are located. A visit to the Pier is also worthwhile.

2) St. Simons Lighthouse: At the southern point of the island, in the middle of St. Simons in the Neptune Park, stands the old St. Simons Lighthouse from 1872. The original St. Simons Island Lighthouse, which was built in 1810, was a 75-foot-tall (23 m) octagonal lighthouse topped by a 10-foot (3 m) oil-burning lamp. During the American Civil War, U.S. military forces employed a Naval blockade of the coast. An invasion by Union troops in 1862 forced Confederate soldiers to abandon the area. The retreating troops destroyed the lighthouse to prevent it from being an aid to the navigation of Union warships. The retreating troops destroyed the lighthouse to prevent it from being an aid to the navigation of Union warships. The U.S. government constructed a new lighthouse to replace the original, building it to the west of the originals location. It is completed in 1872. Nowadays it is a museum and you can climb the lighthouse. An adult ticket cost $ 12.00.

3)
Fort Frederica National Monument: Fort Frederica National Monument is located on St. Simons Island, along a picturesque part of the Frederica River that runs along Christchurch. This fort was intended to secure the territory of Georgia against the Spanish Florida. It consists of the ruins of a fortified village built by James Oglethorpe in 1736. Behind Demere Road, south of Fort Frederica, lies a vast calm swamp. In 1742, in the Battle of Bloody Marsh, the English and the Spaniards decided who was the boss in this part of the American continent. This colonial fort has been opened to the public and the admission is free.

4)
Christ Church: Near Fort Frederica stand also the more than 100 year old Christ Church with a cemetery that is worth seeing. The founder of the church, John Wesley once preached in this beautiful episcopal church. Besides the church, the area is breathtaking with its beautiful oaks.

Langs de kust van Georgia liggen St. Simons Island, Little St. Simons Island, Jekyll Island en Sea Island, samen bekend als de Golden Isles. St. Simons Island is het grootste eiland.

Along the coast of Georgia lies
St. Simons Island, Little St. Simons Island, Jekyll Island and Sea Island, known together as the Golden Isles. St. Simons Island is the largest island. 

De Spanjaarden noemden de waddeneilanden voor de zuidkust van Georgia 'Golden Isles' (de gouden eilanden) misschien omdat er een lading goud verloren was gegaan, of misschien om de gouden gloed over de moerassen in het najaar (zie film). 

The Spaniards called the Wadden islands off the southern coast of Georgia " the Golden Isles" perhaps because a load of gold had been lost, or perhaps because of the golden glow over the swamps during the fall (see
film). 

St. Simons Pier Village district is gelegen aan de zuidkant van het eiland op Mallery Street, het fungeert als het centum van de binnenstad en is een populaire bestemming om te winkelen en uit eten gaan.

Located on the south end of the Island on Mallery Street,
St. Simons Pier Village district serves as the downtown social hub and is a popular destination for shopping and dining.  

Een populaire activiteit is een wandeling door het dorp, een bezoek aan de boetieks en het eten van ijs na het diner. 

After dinner, a popular activity is strolling through the village, browsing through the boutique shops and eating ice cream.

Bezoek ook de pittoreske shops at
Pier Village Market, dit kleine winkelcentrum is gebouwd in Caribische stijl (ter hoogte van 129 Mallery Street).

Also, visit the picturesque shops at
Pier Village Market, this small shopping mall is built in Caribbean style (at the height of 129 Mallery Street). 

Gedurende de dag maar ook voornamelijk in de avonduren verzamelen mensen zich op de pier en de nabijgelegen vuurtoren, speeltuin en picknickplaatsen. 

During the day but also mainly in the evenings, people gather on the pier and the nearby lighthouse, playground and picnic areas.


De pier ligt bij Neptune Beach met het aangrenzende park. De pier is gewoon adembenemend, met het uitzicht op het water en de vuurtoren kun je het van een afstand zien (zie film).

The pier is located by Neptune Beach with its adjacent park. The pier is simply breathtaking, with th
e view of the water and lighthouse you can see it from a distance (see film).  

Aan Beachview Drive vindt je de St. Simons Lighthouse een in 1872 gebouwde vuurtoren (33 m hoog). Het huis van de vuurtorenwachter fungeert thans als een museum over de geschiedenis van de plaatselijke kust.

On Beachview Drive you will find the
St. Simons Lighthouse, a lighthouse built in 1872 (33 m high). The lighthouse keeper's house now functions as a museum about the history of the local coast.

De vuurtoren is toegankelijk voor publiek. Het kleine Neptune park in de buurt van de vuurtoren van St. Simons is een mooi plaatsje om je te ontspannen, met een aanlegplaats voor boten en een schaduwrijk picknickterrein.

The
lighthouse is open to the public. The small Neptune park near the St. Simons lighthouse is a nice place to relax, with a landing place for boats and a shaded picnic area.

Mallery Park (hierboven op de film) bevindt zich in Mallery Street, net ten noorden van Pier Village op St. Simons Island. De prachtige mooie eiken zijn hier duidelijk zichtbaar. 

Mallery Park (above on the
film) is located on Mallery Street just north of Pier Village on St. Simons Island. The beautiful oaks are clearly visible here.


@MK 
eXTReMe Tracker