BIGHORN NATIONAL FOREST                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / Tips Bighorn Mountains 2021:

1)
Bighorn Mountains: Aan de westelijke rand van de prairies van het Powder River Basin liggen de Bighorn Mountains, genoemd naar de dikhoornschapen die hier ooit veel voorkwamen. Het Bighorn National Forest ligt in het hart van de Big Horn Mountains. De Bighorn Mountains rijzen onverwacht op uit het vlakke land: een ruig plateau met diepe ravijnen en watervallen, en een van de wonderlijkste archeologische formaties van Noord-Amerika: het Medicine Wheel een heilige, ceremoniële plaats van Native Americans. Drie prachtige wegen klimmen en slingeren zich rond Bighorn. Tegenwoordig hoef je geen entree meer te betalen om Bighorn Mountains te bezoeken.

2)
Bighorn Scenic Byway: De 91 km lange Bighorn Scenic Byway (Highway 14) loopt vanaf Dayton door veel natuurschoon en biedt onbelemmerd uitzicht op het noordoosten van de staat. Voorbij de Fallen City, geen stad maar een groep omlaaggerolde rotsblokken, loopt de weg door een prachtige streek met pijnbossen, meren, riviertjes en weilanden. Nabij het hoogste punt liggen Burgess Junction en een Forest Service bezoekerscentrum, waar je in de zomer twee keuzes hebt. Je kunt Highway 14 blijven volgen, die vanaf het hoogste punt omlaag loopt naar de Shell Canyon (Shell Falls), die zijn naam dankt aan fossielen schelpen van 550 miljoen jaar geleden. Een andere optie is de Highway 14A. Zorg wel dat je brandstoftank helemaal vol zit voordat je de bergen in waagt want pompstations langs deze weg zijn schaars.

3)
Medicine Wheel Passage Scenic Byway: De 43 km Medicine Wheel Passage Scenic Byway (Highway 14A) loopt van Burgess Junction tot Lovell en wordt alleen gebruikt in de zomer. De weg splitst zich bij Burgerss Junction af van de US 14 en loopt in westelijke richting naar de oorsprong van de Tongue River tot het hoogste punt van de Bighorn Mountains is bereikt, vlak bij de westelijke kant van deze berg keten. Een korte zijweg brengt je bij de ruïne van een bouwwerk van prehistorische Native Americans, het Medicine Wheel, een stenen wagenwiel met een diameter van 24 meter. Het is meer dan 700 jaar oud, en vanuit het middelpunt lopen stenen spaken naar kleinere steenhopen langs de rand. Deskundige zijn niet zeker van het traditionele doel, maar moderne Native Americans houden hier nog altijd ceremonies. De weg begint in de omgeving van het Medicine Wheel (2700 m) te dalen en biedt fraaie panorama's van de Bighorn Mountains. Ook op deze route is het verstandig dat je brandstoftank helemaal vol zit.  

4)
Cloud Peak Skyway: De 75 km Cloud Peak Skyway (Highway 16) loopt van Buffalo naar Ten Sleep. De weg kronkelt traag omhoog langs de flanken van de Bighorn Mountains tot het hoogste punt van de 2946 m hoge Powder River Pass is bereikt. Tijdens de hele rit heb je uitzicht op het indrukwekkende, hoog oprijzende massief van de Cloud Peak (4016 m) ten noorden van de weg. Deze berg is omgeven door het Cloud Peak Wilderness Area, een ruig natuurgebied met maar liefst 265 meren, dat in zijn geheel op een hoogte van meer dan 2600 m ligt. Tijdens deze rit passeer je tal van trailheads, beginpunten van de zogeheten hiking trails door de wildernis uitgezette paden voor trektochten.   

5) Beste reistijd: De beste reistijd is vanaf juni tot en met september. Juni is het mooist vanwege de wilde bloemen en juli en augustus voor de gidsen die ter plaatse vertellen over het Medicine Wheel. Opmerking: Ik was in juni in Bighorn Mountains en had ontzettend slecht weer. Ik had zware mist en heb daardoor mijn bezoek aan dit prachtige park helaas moeten afbreken (zie foto's en films op mijn website). 
Highlights / Tips Bighorn Mountains 2021:

1)
Big Horn Mountains: On the western side of the prairies of the Powder River Basin lies the Bighorn Mountains, names after the bighorn sheep that lived here. The Bighorn National Forest lies in the heart of the Bighorn Mountains. The Bighorn Mountains rise unexpectedly from the flat land: a rugged plateau with deep ravines and waterfalls, and one of the most amazing archeological formations of North America: the Medicine Wheel is a sacred, ceremonial place of Native Americans. Three beautiful roads climb and swing around Bighorn. Nowadays, you do not have to pay an entrance fee to visit Bighorn Mountains.

2)
Bighorn Scenic Byway: The 57 miles (91 km) Bighorn Scenic Byway (Highway 14) runs from Dayton through a lot of natural beauty and offers beautiful views of the northeast of the state. Past the Fallen City, not a city but a group of rolled boulders, the road runs through a beautiful region with pine forests, lakes, rivers and meadows. Near the highest point are Burgess Junction and a Forest Service center, where you have two choices during the summer. You can continue to follow Highway 14, which goes down from the highest point to Shell Canyon (Shell Falls), which owes its name to fossil shells from 550 million years ago. Another option is the Highway 14A. Make sure that your fuel tank is completely full before you go into the mountains because gas stations along this road are scarce.

3)
Medicine Wheel Passage Scenic Byway: The 27 miles (43 km) Medicine Wheel Passage Scenic Byway (Highway 14A) runs from Burgess Junction to Lovell and is only used in the summer. The road splits from the US 14 at Burgerss Junction and runs west to the Tongue River to the highest point of the Bighorn Mountains, near the western side of this mountain chain. A short side road brings you to the ruin of a building of prehistoric Native Americans, the Medicine Wheel, a stone wagon wheel with a diameter of 78 feet (24 m). It is more than 700 years old, and from the center, stone spokes run to smaller cairns along the edge. Experts are not sure of the traditional goal, but modern Native Americans still hold ceremonies here. The road begins to descend in the area of the Medicine Wheel 8858 feet (2700 m) and offers beautiful panoramas of the Bighorn Mountains. Also, on this route it is wise that your fuel tank is completely full.   

4) Cloud Peak Skyway: The 47 miles (75 km) Cloud Peak Skyway (Highway 16) runs from Buffalo to Ten Sleep. The road winds slowly along the flanks of the Bighorn Mountains until the highest point of the 2946 m high Powder River Pass has been reached. During the whole trip you have an impressive view on the high rising massif of the Cloud Peak (4016 m) north of the road. This mountain is surrounded by the Cloud Peak Wilderness Area, a rugged nature reserve with no less than 265 lakes, which is altogether at an altitude of more than 2600 m. During this ride you will pass numerous trailheads, starting points of the so-called hiking trails through the wilderness-marked trails for hiking. 

5) Best time to travel: The best time to travel is from June to September. June is the most beautiful time because of the wild flowers and July and August for the guides who tell you everything about the Medicine Wheel. Note: I was in Big Horn Mountains in June and I had very bad weather. I had heavy fog and unfortunately I had to cancel my trip to this beautiful park (see photos and films on my website).
 
Het Bighorn National Forest ligt in het hart van de Bighorn Mountains (ook wel Big Horns genoemd), die abrupt uit de Great Plains oprijzen en zich vanuit het zuiden van Montana dwars door het centrale noordelijke deel van Wyoming uitstrekken.

The Bighorn National Forest is located in the heart of the Bighorn Mountains (also known as Big Horns), which rise out of the Great Plains abruptly and extend from the south of Montana through the central northern part of Wyoming.


Het Bighorn National Forest is ongeveer 130 km lang en 50 km breed en was vóór de blanke kolonisatie een jachtgebied van de Crow, de Cheyenne en de Sioux.

The
Bighorn National Forest is approximately 81 miles (130 km) long and 31 miles (50 km) wide and was a hunting ground for the Crow, the Cheyenne and the Sioux before the white colonization.  

Tijdens de tocht door Bighorn National Forest kwamen we bij Shell Falls, een prachtige waterval die zeker een bezoek waard is.

During the trip through Bighorn National Forest we came to Shell Falls, a beautiful waterfall that is definitely worth a visit. 


De Shell watervallen is een waterval aan Shell Creek, ongeveer halverwege de Shell Canyon en een paar kilometer stroomopwaarts van de stad Shell in het noordoosten van Wyoming. 

Shell Falls is a waterfall on Shell Creek, about halfway down Shell Canyon, and a few miles upstream from the town of Shell in northeast Wyoming.


                                        De
watervallen zijn 36 meter hoog en tuimelen over keldersteen van graniet. 

                               The
falls are 120 feet (36 meters) in height and tumble over basement rock of granite.

Om de
waterval heeft men een wandelpad gemaakt zodat je de waterval vanaf verschillende punten kunt bekijken.

They made a walking path around the
waterfall so you can view the waterfall from different points. 

Tijdens de korte wandeling kom je overal borden tegen met informatie hoe de canyons en watervallen worden gevormd. 

During the short walk you will find signs everywhere with information on how the
canyons and waterfalls are formed.

[

                                    Watervallen worden vaak gevormd in de bovenloop van een rivier in steile bergen.

                                  
Waterfalls are commonly formed in the upper course of a river in steep mountains.

@MK

 
eXTReMe Tracker