GETTYSBURG                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Gettysburg 2021:

1)
Gettysburg: Bezoek het Historic Downtown Gettysburg. Hier staan allerlei historische gebouwen en het oude trein station de Gettysburg Lincoln Railroad Station. Het centrum ligt rondom Lincoln Square hier vind je alle winkels en restaurants. Op Lincoln Square vind je ook The Pub and restaurant, het eten is goed en hier kun je heerlijk op het terras zitten. De economie van Gettysburg drijft vooral op de toeristenindustrie: dankzij de grote historische waarde krijgt het stadje jaarlijks rond de 2 miljoen bezoekers. Ondanks Gettysburg stad niet de trekpleister is, is een bezoek zeer de moeite waard.

2)
Gettysburg Museum & Visitor Center: Het bezoekerscentrum is een geweldige bron; hier kun je kaarten, gidsen en aanwijzingen ophalen voor een self-guided tour (voor de tour kun je ongeveer twee tot drie uur uittrekken) en de route volgen die langs alle belangrijke veldslagen komen. Gelicentieerde gidsen bieden ook autotours aan van twee uur met tarieven vanaf $ 55,00 per voertuig. Informeer ook naar de gratis begeleide wandelingen met park rangers van de Nationale Begraafplaats en de High Water Mark Trail. Het bezoekerscentrum verkoopt ook een grote selectie boeken over de strijd en de burgeroorlog, en herbergt het interessante Gettysburg Museum of the Civil War, dat uniformen, geweren, werktuigen en andere historische artefacten vertoont, en een informatieve film toont verteld door Morgan Freeman. Toegang tot het museum ($ 15,00 per volwassene) en brengt je ook naar een gedeelte van het museum en bezoekerscentrum dat voor elke bezoeker een must is: de Gettysburg Cyclorama. Opmerking; Vanwege veiligheidsoverwegingen mag je geen rugtassen meenemen in het Visitor Center. 

3) Gettysburg National Military Park: Het Gettysburg National Military Park omvat bijna het hele gebied van de driedaagse strijd. Het slagveld bevat meer dan 1600 monumenten, standbeelden, kanonnen en plaquettes die zijn opgericht ter ere van de dappere mannen die vochten in Gettysburg. De slag om Gettysburg is de beroemdste slag van de burgeroorlog. Je kunt het beste starten bij het Visitor Center, waar de slag is gedocumenteerd tot in alle details. Haal hier een plattegrond en volg de numering 1 t/m 16 die geven aan hoe je moet rijden. De toegang tot het park is gratis.  

4) Gettysburg National Cemetery: Op het Gettysburg National Cemetery liggen meer dan 6000 soldaten begraven, onder wie 3512 van het leger van de Unie (de Noordelijken). Het duurde vier maanden voor men de doden had gevonden en in hun laatste rustplaats had gelegd. Bij de inwijding van de begraafplaats hield de toenmalige president Abraham Lincoln een korte toespraak, die als Gettysburg Address de geschiedenis in is gegaan. In zijn drie minuten durende rede getuigde Lincoln van een onwrikbaar vertrouwen in het voortbestaan van de Unie. De toegang tot de begraafplaats is ook gratis (zie plattegrond).

5)
Jennie Wade House: De twintigjarige Jennie Wade werd neergeschoten door een verdwaalde kogel terwijl ze brood in haar huis maakte, was de enige Gettysburg burger die in de strijd werd gedood. Het huis werd geraakt door meer dan 200 kogels. Hoewel veel Gettysburg bewoners er liever niet over prate, wordt het Wade huis door de lokale bevolking als spookhuis beschouwd. Naar verluidt zijn er incidenten geweest met bewegende voorwerpen in de kelder, waaronder een slingerende ketting. Een ticket kost $ 9,50 per volwassen en de openingstijden variëren per seizoen (548 Baltimore Street).

6)
Eisenhower National Historic Site: Dit was het huis van president Dwight D. Eisenhouwer (Ike) en zijn vrouw, Mamie en grenst aan de zuiwestelijke hoek van het nationale park en wordt beheerd door de National Parks Service (NPS) als een historische site. Je kunt kaartjes kopen in het bezoekerscentrum in Gettysburg National Military Park, vanwaar een shuttlebus je naar de boerderij brengt. Frequente shuttlebussen rijden van en naar de site tussen 09.00 en 16.00 uur. Een buskaartje kost $ 9,00 per volwassen. 

7) Beste Reistijd: Eind mei voor de oudste Memorial Day van het land. In de week waarin 4 juli valt, vinden de Gettysburg Civil War Heritage Days plaats; er zijn concerten, lezingen en rondleidingen, en natuurlijk worden er militaire acties nagespeeld.  Highlights / tips Gettysburg 2021:

1) Gettysburg: Visit the Historic Downtown Gettysburg. Here you will find all kinds of historic buildings and the old train station the Gettysburg Lincoln Railroad Station. The center is around Lincoln Square where you will find all the shops and restaurants. You will also find The Pub and Restaurant on Lincoln Square, the food is good and you can relax on the terrace. The economy of Gettysburg is mainly driven by the tourist industry: thanks to its great historical value, the town receives around 2 million visitors annually. Despite the town of Gettysburg is not the main attraction, a visit is very worthwhile.

2 ) Gettysburg Museum & Visitor Center: The Visitor Center is a great resource; here you can pick up maps, guides and directions for a self-guided driving tour (allow two to three hours) that follows a route showing the battle action at important points. Licensed guides also offer two-hour car tours with rates starting at $ 55.00 per vehicle. Also inquire about free guided walks with park rangers of the National Cemetery and High Water Mark Trail. The visitor center also sells a large selection of books about the battle and the Civil War, and houses the interesting Gettysburg Museum of the Civil War, which exhibits uniforms, guns, implements and other historical artifacts, and screens an informational film narrated by Morgan Freeman. Admission to the museum ($ 15.00 per adult) also gets you into a section of the museum and visitors center that's must-see for every visitor: the Gettysburg Cyclorama. Note; For safety reasons you are not allowed to bring backpacks in the Visitor Center.

3) Gettysburg National Military Park: Gettysburg National Military Park encompasses almost the entire area of the three-day battle. The battlefield contains more than 1600 monuments, statues, cannons and plaques set up in dedication to the brave souls who fought at Gettysburg. The Battle of Gettysburg is the most famous battle of the Civil War. Start at the Visitor Center, where the battle is documented till the last detail. Get a map here and follow the numbers 1 to 16 that indicate how you should drive. Access to the park is free.  

4) Gettysburg National Cemetery: More than 6000 soldiers are buried at Gettysburg National Cemetery, including 3512 from the Union Army (the Northern). It took four months for the dead to be found and placed in their final resting place. At the inauguration of the cemetery, President Abraham Lincoln gave a short speech, which is known in history as the Gettysburg Address. In his three-minute speech, Lincoln testified to an unwavering faith in the survival of the Union, The entrance to the cemetery is also free (see map). 

5)
Jennie Wade House: Twenty year old Jennie Wade, shot by a stray bullet while making bread in her house, was the only Gettysburg civilian killed in the battle. The house was hit by more than 200 bullets. Although many Gettysburg residents prefer not to discuss it, the Wade house is believed by locals to be haunted. Allegedly, there have been incidents of positive movements of items in the cellar, including a swinging chain. A ticket cost $ 9.50 per adult and the opening times vary per season (548 Baltimore Street).

6) 
Eisenhower National Historic Site: This was the home of President Dwight D Eisenhouwer (Ike) and his wife, Mamie, adjoins the southwestern corner of the national park and is administered by the National Parks Service (NPS) as a historic site. You purchase tickets at the visitor center in Gettysburg National Military Park, from where a shuttle bus takes you to the farmhouse. Frequent shuttle buses run to and from the site between 9am and 4pm. A bus tickets costs $ 9.00 per adult.

7) Best Travel Time: End of May for the oldest Memorial Day in the country. In the week in which July 4th falls, the Gettysburg War Heritage Days take place; There are concerts, lectures and guided tours, and of course military actions are re-enacted.


Het historische Gettysburg ligt ongeveer 65 km ten zuiden van Harrisburg, 83 km ten westen van Lancaster en ongeveer 208 km van Philadelphia.

The historic
Gettysburg is located about 40 miles (65 km) south of Harrisburg, 55 miles (83 km) west of Lancaster and about 130 miles (208 km) from Philadelphia.

Het is vooral bekend om de historische Slag van Gettysburg (1863), die plaatsvond in de Amerikaanse Burgeroorlog en een van de bloedigste uit de Amerikaanse geschiedenis werd.

It is best known for the historic Battle of Gettysburg (1863), which took place in the American Civil War and became one of the bloodiest in American history.


De nagedachtenis aan deze belangrijke slag wordt levend gehouden in het Gettysburg National Military Park.

The memory of this important battle is kept alive in the Gettysburg National Military Park.


Op 1,2 en 3 juli 1863 werd hier de bloedigste veldslag van de Amerikaanse Burgeroorlog uitgevochten tussen de troepen van de Unie (noorden) en de Confederatie (zuiden) (zie film).

On 1,2 and 3 July 1863, the bloodiest battle of the American Civil Was was fought here between the troops of the Union (north) and the Confederacy (south) (see
film). 

Binnen drie dagen werden ongeveer 51.000 mannen gedood, gewond of vermist. Toen de kruitdampen was opgetrokken, moest het ooit zo onverslaanbare leger van de Geconfedereerde Staten zich terugtrekken (zie film).

About 51,000 men were killed, wounded or missing within three days. When the gunpowder had risen, the once-unbeatable army of the Confederate States had to withdraw (see
film).

                                     De oorlog duurde nog ongeveer 2 jaar, maar Gettysburg was het omslagpunt.

                                              The war lasted about 2 years, but Gettysburg was the turning point.


Het immense slagveld is nu een beschermd nationaal park. Hierboven op de foto vindt je de positie waar het leger van de Unie en de Confederatie stonden.

The large
battlefield is now a protected national park. Above on the photo you can see the position where the Union and the Confederacy stood.

Langs de totale lengte van de paden (40 km) over het terrein staan 1600 beelden, monumenten en kannonen, die de belangrijkste historische plaatsen markeren (zie
film).

Along the total length of the paths (24 miles) across the site are 1600 statues, monuments and cannons, which mark the most important historical places (see
film).

Cemetery Hill (hierboven) was het tijdelijke hoofdkwartier van Robert E. Lee's, en het slagveld waar generaal George Pickett zijn noodlottige charge uitvoerde.

Cemetery Hill (above) was Robert E. Lee's temporary headquarters, and the battlefield where General George Pickett executed his fatal charge.

Vier maanden later hield president Lincoln zijn korte toespraak bij de wijding van de National Cemetery, waar 3555 manschappen werden begraven.

Four months later, President Lincoln gace his brief speech at the consecration of the National Cemetery, where 3555 men were buried.


@MK
 
eXTReMe Tracker