MONUMENT VALLEY                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Monument Valley 2021:

1)
Monument Valley: Monument Valley is onderdeel van het Navajo Tribal Park. Je kunt hier je National Park Pass niet gebruiken! Een idyllische, en zeer hobbelige zandweg loopt vanaf het bezoekerscentrum langs de rode steenformaties met veelzeggende namen als Totem Pole en Elephant Butte. Dit gebied is heilig, en als je de weg wilt verlaten om te voet of met de auto rond te rijden, is begeleiding door een Navajogids verplicht. De entree is $ 10.00 per volwassen of $ 20.00 per voertuig met een maximum van vier personen.

2)
Valley Drive: De Valley Drive is een 27 km lange weg en loopt tussen gigantische rotsblokken die verspreid over de woestijn liggen. Aan de ingang van het park krijg je een plattegrond waarop de orgineelste monumenten zijn aangeduid. Om deze weg te volgen heb je geen gids nodig en alleen de toegangsprijs ($ 20.00 per auto) is voldoende. Deze rit duurt ongeveer 2 á 2,30 uur en brengt je naar alle bezienswaardigheden. Campers van meer dan 9 meter zijn verboden, maar ook voor kleine campers is het soms moeilijk om over deze stoffige weg te rijden. Er geldt een snelheidsbeperking van 24 km per uur.

3)
Wildcat Nature Trail: Je kunt zonder gids de unieke wandeling van 5 km maken over de Wildcat Nature Trail die rond de West Mitten Butte voert. Het vertrekpunt ligt bij het kampeerterrein aan het begin van Valley Drive. Overdag is het extreem heet (nergens schaduw), maar het is wel een leuke wandeling rond het uur dat de zon ondergaat. Bovendien zijn de meeste toeristen dan al huiswaarts gekeerd.

4)
Goulding's Trading Post: In en rond Monument Valley zijn er heel veel bekende films opgenomen. Als je meer wilt weten van de filmgeschiedenis, kun je je wenden tot Goulding's Lodge and Trading Post, die in 1924 door handelaar Harry Goulding en zijn vrouw Mike werd opgezet. Goulding wist regisseur John Ford ervan te overtuigen dat dit landschap het ideale mythische decor zou vormen voor zijn films over het Westen. Ford en John Wayne namen hier de ene na de andere film op, van Stagecoach (1938) tot Fort Apache (1948) en meer. De toenmalige handelspost is nu ingericht als film museum, en ernaast staat het hotel.

5) Georganiseerde excursies: Met uitzondering van Goulding's Lodge zijn alle maatschappijen vertegenwoordigd op het parkeerterrein van het Visitor Center. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan de excursies door per jeep (de aangenaamste manier, maar dan mogen er slechts drie tot vier deelnemers zijn), of per open pick-up (twaalf tot twintig deelnemers) met weinig comfortabele zitjes. Het is de goedkoopste tour maar je zit vol in de zon en slikt massa's stof in. Informeer goed naar wat de excursie precies inhoudt, voor je akkoord gaat: de meeste aanbieders beperken zich tot het vervoeren van toeristen in het gebied dat voor iedereen toegankelijk is (met het grote nadeel dat je niet, zolang je zelf wilt, kunt uitstappen onderweg). Het boeken van korte excursies is overbodig als je over eigen vervoer beschikt. Voor de langere excursies moet je meestal van te voren reserveren, je wordt begeleid door een Navajo gids. De ervaring is wel dat dit meestal niet de vriendelijkste gidsen zijn helaas.

6) Beste reistijd: In het voor- en najaar is het lekker koel (vanwege de hoge ligging) en is het minder druk. Aan het eind van de middag, tegen zonsondergang, of bij volle maan (voor mooiste foto's). Highlights / tips Monument Valley 2021:

1)
Monument Valley: Monument Valley is part of the Navajo Tribal Park. You can not use your National Park Pass here! An idyllic and very bumpy, sandy road runs from the visitor center past the red stone formations with significant names such as Totem Pole and Elephant Butte. This area is sacred, and if you want to leave the road to walk or drive around by car, guidance from a Navajo guide is mandatory. The entrance fee is $ 10.00 per adult or $ 20.00 per vehicle with a maximum of four people.

2)
Valley Drive: The Valley Drive is a 17 miles (27 km) long road and runs between gigantic boulders scattered across the desert. At the entrance of the park you get a map on which the most original monuments are indicated. To follow this road you do not need a guide and only the entrance fee ($ 20.00 per car) is sufficient. This journey takes about 2 to 2.30 hours and takes you to all places of interest. Campers of more than 27 ft (9 m) are forbidden, but even for small campers it is sometimes difficult to drive on this dusty road. There is a speed limit of 15 mph (24 km).

3)
Wildcat Nature Trail: You can take the unique 3,2 miles (5 km) walk on the Wildcate Nature Trail that runs around the West Mitten Butte without a guide. The starting point is at the campsite at the beginning of Valley Drive. During the day it is extremely hot (no shadow at all), but it is a nice walk around the hour that the sun goes down. Moreover, most tourists have already returned home.

4)
Goulding's Trading Post: In and around Monument Valley, many famous films have been recoded. If you want to know more about the history of film, you can turn to Goulding's and Trading Post, which was set up in 1924 by dealer Harry Goulding and his wife Mike. Goulding managed to convince director John Ford that this landscape would be the ideal mythical setting for his films about the West. Ford and John Wayne recorded one film after another, from Stagecoach (1938) to Fort Apache (1948) and more. The then trading post has now been set up as a film museum, and next to it is the hotel.

5) Organized excursions: With the exception of Goulding's Lodge, all companies are represented on the parking lot of the Visitor Center. Depending on the number of participants, the excursions go by jeep (the most pleasant way, but there may only be three to four participants), or by open pick-up (twelve to twenty participants) with few comfortable seats. It is the cheapest tour but there is a lot of sun and you swallow masses of dust. Inform exactly what the excursion means before you agree: most providers limit themselves to transporting tourists in the area that is already accessible to everyone (with the disadvantage that you can not get out of the car as long as you want). Booking short trips is unnecessary if you have your own transport. For the longer excursions you usually have to book in advance, you will be accompanied by a Navajo guide. The experience is that these are usually not the friendliest guides, unfortunately.

6) Best travel time: In the spring and autumn than it is nice and cool (due to the high location) and it is less crowded. At the end of the afternoon, against sunset, or at full moon (for the most beautiful photos).Monument Valley ligt binnen de Navajo Natie. Vanaf het bezoekerscentrum leidt een 27 km lange, spectaculaire en ruige onverharde weg je langs mesas (plateaus) en tafelbergen die tot wel 350 m hoog zijn. 

Monument Valley lies within the Navajo Nation. From the visitor center runs a 17 miles long spectacular and rough dirt road that pass you along mesas (plateaus) and table mountains that are high up to 350 m.  

Bij Lookout Point heb je een goed uitzicht over drie van de meest gefotografeerde vallei pieken - Oost en West Mitten Buttes, en Merrick Butte.

At Lookout Point there are good views across three of the valley's most photographed peaks - East and West Mitten Buttes, and Merrick Butte.

 alle f

Monument Valley staat bekend om zijn beroemdste Amerikaanse Westerns. Dit moet je persoonlijk zelf een keer ervaren. Monument Valley biedt misschien wel het beste beeld van het Amerikaanse Westen. 

Monument Valley has played the role of majestic American West in indelible films. Seeing it in person is just as stirring an experience. Monument Valley provides perhaps the most enduring and definitive images of the American West. De geïsoleerde rode tafelbergen en hoogvlaktes omringd door lege zandwoestijn zijn talloze keren gefilmd en gefotografeerd door de jaren heen voor films, advertenties en vakantiebrochures.

The isolated red mesas and buttes surrounded by empty, sandy desert have been filmed and photographed countless times over the years for movies, adverts and holiday brochures. 

Vanwege dit lijkt het gebied heel vertrouwd, zelfs bij een eerste bezoek.  Maar het is al snel duidelijk dat de natuurlijke kleuren echt zo helder en diep zijn als op alle fotos en films.

Because of this, the area may seem quite familiar, even on a first visit, but it is soon evident that the natural colors really are as bright and deep as those in all the pictures and films 

Er is slechts een hoofdweg door Monument Valley ,de US 163, dat naar Kayenta leidt en samen komt met de US 191 in de staat Utah. Als je de route benaderd vanaf de Arizona / Utah grens (vanuit het noorden) geeft dit het meest bekende beeld van de vallei en eventueel van het hele Zuidwesten.

There is only one main road through Monument Valley, US 163, which links Kayenta, AZ with US 191 in Utah. The stretch approaching the AZ/UT border from the north gives the most famous image of the valley, and possibly of the whole Southwest.                                                                         

Hoewel er veel te zien is vanaf de hoofdweg, kun je heel veel van het landschap zien tijdens de Valley Drive.

Although much can be seen from the main road, you can see a lot more of the landscape during the Valley Drive.

Ondanks ik al drie keer in
Monument Valley ben geweest blijft dit Nationaal Park heel erg indrukwekkend.

Despite I have visited
Monument Valley three times, this National Park is still very impressive.  


@MK

eXTReMe Tracker