NEW MEXICO - THE LAND OF ENCHANTMENTHoofdstad
: Santa Fe.

Locatie: New Mexico is een staat dat in het zuidwesten van de USA ligt. De staat grenst in het noorden aan de staat Colorado, in het oosten aan de staten Oklahoma en Texas, in het zuiden aan de staat Texas en aan Mexico en in het westen aan de staat Arizona.

Klimaat:
New Mexico heeft een Zuid-woestijnklimaat met zeer warme, droge zomers. De winters zijn koud, maar niet te koud. Neerslag is er pas in het voorjaar en in de herfst.

Beste reistijd: De beste tijd om naar New Mexico te gaan is ofwel in maart en april of september en oktober, wanneer het weer nog ongetwijfeld mooi en warm is.

Hoogtepunten: Carlsbad Caverns National Park, White Sands National Monument, Santa Fe en Taos.

Tijdsverschil: Mountain time zone. 8 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van New Mexico:

Ongeveer 20.000 jaar geleden leefden er al Indianen in New Mexico. Hier ontwikkelden zich de Folsom en Sandia culturen, genoemd naar de plaatsen waar restanten van deze primitieve culturen zijn opgegraven. In 1926 vonden archeologen de eerste vuurstenen speerpunten en andere gebruiksvoorwerpen in de omgeving van Folsom, ten oosten van de stad Raton in het noordoosten van de staat. Hier werden ook resten van uitgestorven diersoorten aangetroffen. In het noordwesten van New Mexico leefden de Anasazi-Indianen, wier cultuur omstreeks 1000 n. Chr. een tamelijk hoog peil bereikte. In het zuidwesten leefden toen Mogollon-indianen. Toen deze stammen rond 1500 n. Chr. waren weggetrokken, vestigden zich Apache-,Comanche- en Navajo-Indianen in dit gebied. De Apachen en Navajo’s zwierven rond, terwijl de nazaten van de Anasazi sedentair waren: zij verbouwden maïs, bonen en pompoenen op akkers langs de Rio Grande. Omdat zij in gemeenschappelijke behuizingen woonden die van hout en leemtichels (adobe) of van steen waren gebouwd, noemden de Spanjaarden hun dorpen ‘pueblo’s’ en werden zij ‘Pueblo-Indianen genoemd. De eerste blanken die in 1536 in het huidige New Mexico doordrongen, waren naar wordt aangenomen voer Spanjaarden onder aanvoering van Cabeza de Vaca. Zij hebben grote invloed gehad op de latere geschiedenis van New Mexico. In het begin van de jaren twintig van de 19de eeuw werd New Mexico een provincie van Mexico, dat zich had losgemaakt van het moederland. De handelscontacten met de VS namen toe. In 1822 werd de Santa Fe Trail , een oude route die New Mexico verbond met de stad Independence in de staat Missouri, in gebruik genomen. In 1846 vond de Amerikaans-Mexicaanse Oorlog plaats. De Amerikaanse generaal Stephen Watts Kearney bezette Santa Fe en het leger van de VS kon zich al spoedig heer en meester noemen in New Mexico, waarna dit gebied in 1850 de status van territorium van de VS kreeg. In 1912 werd New Mexico als zevenenveertigste staat tot de VS toegelaten.    

Liedjes over New Mexico:

1.
Johnny Cash - New Mexico. 
2. Waylon Jennings - Taos, New Mexico.
3.
Johnny Horton - Out in New Mexico.
4.
Jon Bon Jovi - Santa Fe.
5.
Neil Young - Albuquerque.
Capital: Santa Fe.

Location: New Mexico is a state located in the southwestern region of the USA. The state is bordered in the north by the state of Colorado, in the east by the states of Oklahoma and Texas in the south to the state of Texas and Mexico and in the west to the state of Arizona.

Climate: New Mexico has a Southern desert climate with very warm dry summers. The winters are cold but not too cold. Rainfall is only in the spring and autumn.

Best time to visit: The best time to go to New Mexico is either in March and April or September and October when the weather is undoubtedly beautiful and warm.

Highlights: Carlsbad Caverns National Park, White Sands National Monument, Santa Fe and Taos.

Time difference: Mountain time zone. 8 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of New Mexico:

About 20,000 years ago, Indians lived here in New Mexico. The Folsom and Sandia cultures were developed in this area, named after the places where the remains of these primitive cultures have been excavated. In 1926, the first archaeologists found flint spear points and other utensils near Folsom, east of the town of Raton in the northeast of the state. Remains of extinct species of animals were also found here. Around 1000 After Christus, the Anasazi Indians lived in the Northwest of New Mexico whose culture reached high level. Mogollon Indians lived in the Southwest. Around 1500 after Christus, these tribes were drawn away the Apache, Comanche and Navajo Indians settled down in this area. The Apaches and Navajos were roaming around while the descendants of the Anasazi were sedentary: they grew corn, beans and pumpkins on farmland along the Rio Grande. Because they lived in common cases made of wood and clay tiles (adobe) or were built of stone the Spaniards called their villages ' Pueblos ' and they were called ' the Pueblo Indians. In 1536, the first whites who were penetrated in the current New Mexico were Spaniards led by Cabeza de Vaca. They have had great influence on the later history of New Mexico. In the early twenties of the 19th century, New Mexico was a province of Mexico but has been seperated from the motherland. The business relations with the USA rose. An old route the Santa Fe Trail that connected New Mexico with the city Independence in the state Missouri was taken into use in 1822. In 1846, the US-Mexican War took place. The American General Stephen Watts Kearney occupied Santa Fe and the US military was in charge in New Mexico and this area received the status of territory of the US in 1850. In 1912, New Mexico became the 47th state of the US.

Songs about New Mexico:

1.
Johnny Cash - New Mexico .
2. Waylon Jennings - Taos, New Mexico.
3.
Johnny Horton - Out in New Mexico.
4.
Jon Bon Jovi - Santa Fe.
5.
Neil Young - Albuquerque.

 


@MK
                                 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
 
                                                                                                         

eXTReMe Tracker