ARLINGTON                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS

                                                 (Uit respect voor de gesneuvelden/Out of respect for the fallen)Bezienswaardigheden / tips Arlington 2021:

1)
JFK - John Fitzgerald Kennedy graf: Bezoek het graf van JFK, in de buurt van het 19de-eeuwse landhuis Custin Lee Mansion (tegenwoordig officieel Arlington House geheten) ligt het graf van John Fitzgerarld Kennedy, die op 22 november 1963 in Dallas, Texas, werd doodgeschoten. Voor het graf brandt een eeuwige vlam. Kennedy’s echtgenote, Jacqueline (Jackie) Bouvier, die op 19 mei 1994 overleed, ligt naast hem begraven, evenals twee van hun kinderen: hun zoontje Patrick dat in 1963 werd geboren en nauwelijks twee dagen heeft geleefd, en een doodgeboren dochtertje zonder naam. Als je met de shuttlebus gaat, is het de eerste stop, waar je het graf van JFK kunt zien.

2)
Robert Francis Kennedy graf: Bezoek ook het graf van Robert Francis Kennedy en zijn broer Edward die er bijna naast ligt. Het graf van Robert kennedy, de eveneens vermoorde broer van de president, ligt vlak naast het graf van JFK.

3)
De Tomb of the Unknown Soldier: De Tomb of the Unknown Soldier bevat de ongeïndentificeerde stoffelijke resten van onbekende soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en uit de Koreaanse oorlog (know but to God, slechts aan God bekend, zoals een deel van het grafschrift luidt). Het sobere monument bestaat uit een blok wit marmer van 50 ton en wordt dag en nacht door een erewacht bewaakt. De ceremoniële aflossing van de wacht vindt om de vier uur plaats.

4) Op Arlington Cemetery liggen verder tal van beroemdheden begraven, onder wie president William Taft, John Foster Dulles (Eisenhowers minister van Buitenlandse Zaken), generaal John Pershing (Amerikaans oorlogsheld uit de Eerste Wereldoorlog) en generaal George Marschall (bekend van het Marschall-plan voor Europa na de Tweede Wereldoorlog). Vraag een
plattegrond bij het bezoekerscentrum als je geïnteresseerd bent om deze graven te bezoeken.

5)
Het Nederlands CarillonIn het noordelijke gedeelte van de begraafplaats staat het Nederlands Carillon, een prachtig klokkenspel, door het Nederlandse volk aangeboden als blijk van dank voor de bevrijding in 1945, die duizenden jonge Amerikanen het leven heeft gekost. Ik moet eerlijk bekennen dat het monument niet een van de mooiste monumenten is. De meeste mensen lopen er ook meestal voorbij maar als je weet hoe deze klokkenspel (dat een muziekinstrument) is werkt en wanneer het klokkenspel gaat spelen zou je anders tegen het monument aankijken. Het klokkenspel is meestal te horen in de zomer en op feestdagen en op zondagen vanaf 12 en 6 uur. Kijk even op de site wat er gespeeld wordt.

6)
Iwo Jima MemorialEven verderop staat het Iwo Jima Memorial, een 24m hoog oorlogsmonument: een aantal Amerikaanse mariniers plant zegevierend de Amerikaanse vlag op het eiland Iowa Jima in de Grote Oceean, dat in 1945 hardnekkig door de Japanners werd verdedigd
 Highlights / tips Arlington 2021:

1)
JFK - John Fitzgerald Kennedy graveVisit the grave of JFK. Near the 19th-century manor Custin Lee Mansion (now officially known as Arlington House) lies the grave of John Fitzgerarld Kennedy. JFK was shot dead on November 22, 1963 in Dallas, Texas. For the Tomb Burns an eternal flame. Kennedy's wife, Jacqueline (Jackie) Bouvier, who died on 19 May 1994, is buried next to him, as well as two of their children: their son Patrick who was born in 1963 and has lived hardly two days and a stillborn baby girl without a name. If you go with the shuttle it is the first stop where you can see the tomb of JFK.

 2)
Robert Francis Kennedy grave: Also, visit the grave of Robert Francis Kennedy and his brother Edward who lies almost next to JFK. The grave of Robert Kennedy the brother of the president who was also assassinated lies right next to the grave of JFK.

3)
The Tomb of the Unknown SoldierThe Tomb of the Unknown Soldier contains the unidentified remains of unknown soldiers from the First and Second World War and the Korean War (know but to God, known only to God, as stated in some of the epitaph). The sober monument consists of a block of 50 tons white marble and is guarded day and night by a guard of honor. The ceremonial changing of the guard takes place every four hours.

4) On Arlington Cemetery many celebrities are buried, including president William Taft, John Foster Dulles (Eisenhowers Minister of Foreign Affairs), General John Pershing (American war hero from the first world war) and General George Marschall (known from the Marschall-plan for Europe after World War II). Ask for a 
map at the visitor center if you are interested to visit these tombs.

5)
The Dutch CarillonIn the northern part of the cemetery stands a Dutch Carillon, a beautiful carillon offered by the Dutch people as a gesture of thanks for the liberation in 1945, were thousands of young Americans have been killed. I must admit that the monument is not one of the most beautiful monuments. Most of the people usually walk by but if you know how this Carillon (music instrument) works , when the bells are starting to play you think differently about the monument. The Carillon is usually playing in the summer, holidays and on Sundays from 12 a.m. and from 6 hours. Check the site what is playing.

6)
Iwo Jima MemorialA little further you will find the Iwo Jima Memorial, an 24m high war memorial which a number of US Marines plant victorious the American flag on the island of Iowa Jima in the Pacific ocean that was stubbornly defended by the Japanese in 1945.

Vanaf het Lincoln Memorial kun je de Arlington
Memorial brug oversteken (te voet, te fiets of met de auto) en de Arlington Nationale begraafplaats bezoeken.

From the Lincoln Memorial, you can cross the Arlington
Memorial Bridge (on foot, by bike or by car) where you can  visit the Arlington National Cemetery.De Nationale Seabee Monument is voorzien van panelen over seabee missies sinds 1942. Het figuur in het midden van het monument beeldt een man met ontbloot bovenlijf, een gespierde SEABEE met een geweer over een schouder, en biedt een helpende hand aan een klein kind.

The National Seabee Memorial features panels depicting seabee missions since 1942. The figure at the center of the memorial depicts a bare-chested, muscular SEABEE, rifle slung over one shoulder, offering a helping hand to a small child. 
                   Bij de Arlington National Cemetery Visitors center kun je informatie en een plattegrond vragen.

                      At the Arlington National Cemetery Visitors Center you can ask fore information and a map.

Arlington National
Cemetery is één van de 139 nationale begraafplaatsen van de VS. Hoewel het een militaire begraafplaats is, liggen er naast militairen ook bekende Amerikanen als presidenten, astronauten, politici en verdienstelijke burgers, waaronder 367 ontvangers van de Medal of Honor. Het ligt op een groene heuvel boven de rivier Potomac in Arlington County, met zicht op Washington D.C.

Arlington National Cemetery is one of the 139 national cemeteries in the United States. Although it is a
military cemetery, there are besides soldiers also famous American presidents, astronauts, politicians and deserving citizens, including 367 recipients of the Medal of Honor. It is located on a green hill overlooking the Potomac River in Arlington County, with a view of Washington D.C.
 
De begraafplaats werd voor het eerst in gebruik genomen in 1864. Dagelijks zijn er ongeveer 15 begrafenissen. De begraafplaats telt zo'n 300.000 graven.

The cemetery was brought into use in 1864, for the first time. Everyday there are approximately 15 funerals. The cemetery has about 300,000 tombs.

Op het
graf van John F Kennedy brandt een eeuwige vlam. Deze vlam is ontstoken door zijn vrouw op de dag van zijn begrafenis in december 1963. (JFK is doodgeschoten op 22 november 1963 in Dallas en werd slechts 46 jaar, zie film).
 
On the
grave of John F Kennedy Burns an eternal flame. This flame is ignited by his wife on the day of his funeral in december 1963. (JFK was shot dead on november 22, 1963 in Dallas and was only 46 years old, see film).

Jacqueline ligt samen met hun dochter Arabella (doodgeboren) en zoon Patrick Kennedy (slechts 2 dagen geleefd) naast de president begraven.

Jacqueline is buried next to the president. Along with their daughter Arabella (stillborn) and son Patrick Kennedy (lived only for 2 days).

                                      Vanaf het balkon bij het graf van John F Kennedy kijk je uit over Arlington
.

                          From the balcony at the grave of John F Kennedy you'll have a look out over Arlington.Het
graf van Robert F. Kennedy (helaas niet goed zichtbaar) is een historische graf en gedenkteken voor de vermoorde Amerikaanse senator. Op 5 juni 1968, tijdens een campagnebijeenkomst in Hotel Ambassador in Los Angeles voor de presidentsverkiezing van 1968, werd Kennedy neergeschoten. Hij overleed de volgende dag, op 42-jarige leeftijd. Het graf grenst aan de John F. Kennedy Eternal Flame. Het graf is uitgelijnd langs een oost-west-as, in het zicht tussen het Arlington House en het Jefferson Memorial.

The
grave of Robert F. Kennedy (unfortunately not clearly visible) is a historic grave site and memorial to assassinated U.S. Senator. On June 5, 1968, gathering for a campaign meeting at Ambassador Hotel in Los Angeles for the presidential election of 1968, Kennedy was shot. He died the next day, at the age of 42. The grave is adjacent to the John F. Kennedy Eternal Flame. The grave is aligned along an east-west axis, roughly along the line of sight between Arlington House and the Jefferson Memorial.

                          

Het
graf van Edward (Ted) Kennedy die naast zijn broers, John F Kennedy en Robert F. Kennedy ligt. In de nacht van 25 op 26 augustus 2009 overleed Kennedy op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn hersentumor.

The
grave of Edward (Ted) Kennedy next to his brothers, John F Kennedy and Robert F. Kennedy. In the night of 25 on August 26, 2009 Kennedy died at age 77 from the effects of his brain tumor.In het voorste graf (links en niet ver van de graven van de Kennedy's) ligt Robert Strange McNamara. Hij was een minister van Defensie en diende onder de presidenten John F Kennedy en Lyndon B Johnson.
Hij overleed op 6 juli 2009, op 93-jarige leeftijd.

In the front grave (left and not far from the graves of the Kennedys) lies Robert Strange McNamara. He was a Minister of Defense and served under presidents John F Kennedy and Lyndon B Johnson. He died on July 6, 2009, at the age of 93.
                                                          Het
monument voor vrouwen in militaire dienst in Amerika.

                                                            The
monument for woman in military service for America.
___________________________________________________________________________________

                                                                                           The Netherlands Carillon                        Het Nederlandse Carillon staat naast Arlington National Cemetery en was een geschenk van de bevolking van Nederland aan de mensen van de Verenigde Staten in 1954.

The
Netherlands Carillon adjacent to Arlington National Cemetery was a gift from the people of the Netherlands to the people of the United States in 1954.
Het geschenk is gemaakt om de Verenigde Staten te bedanken voor haar hulp tijdens en na de Tweede wereldoorlog.

The gift was made to thank the United States for its aid during and after World War II.

___________________________________________________________________________________

                                                                                               Iwo Jima Monument                                                                                          De bus van de mariniers.

                                                                                            The bus of the 
Marines.

Het Marine Corps oorlog monument (ook wel de
Iwo Jima monument) is een militair standbeeld buiten de muren van het Arlington National Cemetery en naast het Nederlandse Carillon.

The Marine Corps War Memorial (also called the Iwo Jima monument) is a military memorial statue outside the walls of the Arlington National Cemetery and next to the Netherlands Carillon.
Het monument is opgedragen aan al het personeel van de United States Marine Corps die in de verdediging van hun land stierven sinds 1775. Het ontwerp van het enorme beeld is gebaseerd op de iconische foto "hijsen van de vlag op Iwo Jima", genomen tijdens de Slag om Iwo Jima. Het monument is voorzien van de mariniers en de Sailor die verhoogde de tweede vlag op Iwo Jima: Sgt Michael Strank, Harlon Block,  Franklin Sousley, Rene Gagnon, Ira Hayes en John Bradley.

The memorial is dedicated to all personnel of the United States Marine Corps who have died in the defense of their country since 1775. The design of the massive sculpture was based on the iconic photo Raising the Flag on Iwo Jima, taken during the Battle of Iwo Jima. The memorial features the Marines and Sailor who raised the second flag over Iwo Jima: Sgt Michael Strank,  Harlon Block, Franklin Sousley, Rene Gagnon, Ira Hayes, John Bradley.De Mariniers
oefenen geregeld bij het Iwo Jima monument. Geregeld zijn hier optredens dat voor iedereen toegankelijk is.

Ofte, the Marines 
practice by the Iwo Jima monument. Performances are here that is accessible to everyone.
                                                                                    
              
@MK

 
eXTReMe Tracker