GALENA                                                                            BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS                                   Bezienswaardigheden / tips Galena 2021:

1)
Galena: De stad Galena trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Galena staat in het nationaal register van historische plaatsen vermeld als het historische district van Galena. De stad is vernoemd naar het mineraal galena, die werd gewonnen in het gebied door Native Americans meer dan duizend jaar geleden. Als gevolg van deze hoeveelheden werd Galena de stad waar de eerste grote minerale rush in de Verenigde Staten plaats vond. Vele restaurants en winkels, voornamelijk gericht op het toerisme bevinden zich in het centrum van Galena. Galena is zeker een bezoek waard.

2)
Ulysses S. Grant Home: Een hoogtepunt is het huis in Italiaanse stijl dat dankbare inwoners aan Ulysses S. Grant ten geschenke gaven, toen deze terugkeerde na de Burgeroorlog. Grant kwam in 1860 naar Galena om in de lederwarenzaak van zijn grootvader te gaan werken, gevestigd in een pand waar nu een Italiaans restaurant, Fried Green Tomatoes, zijn intrek heeft genomen. Ulysses G. Grant was een generaal in de Burgeroorlog en later president van de VS, leidde tussen zijn militaire carriére en zijn tijd in het Witte Huis een rustig leven in Galena. Zijn kleine huis bevat veel van Grants persoonlijke bezittingen en meubilair. Het huis is te bezichtigen van woensdag t/m zondag. Op maandag en dinsdag is het gesloten. De entree is $ 5.00 per volwassen. 

3)
DeSoto Hotel: Het DeSoto Hotel (1855), het oudste hotel in de staat dat nog in bedrijf is, vormt ook een bezienswaardigheid. Abraham Lincoln hield er vanaf het balkon een toespraak, en Grant gebruikte het als hoofdkwartier voor zijn campagne van 1868. Binnen zijn drie restaurants gevestigd, waaronder het onovertroffen General's Restaurant (het eten is hier erg goed), genoemd naar de negen generaals die de stad als uitvalsbasis gebruikten. Uiteraard is de entree gratis.

4)
Belvedere Mansion and Gardens: De Belvedere Mansion, in 1857 door een lokale stoombooteigenaar gebouwd, is een bouwwerk met 22 kamers in Italiaanse stijl met een gevarieerde verzameling antiek meubilair en een aantal bijzondere nieuwe aanwinsten, zoals de gordijnen van de filmset van Gone with the Wind. Ook de tuinen zijn prachtig om te bezichtigen. Gedurende het seizoen van midden mei tot midden november worden er dagelijks tours georganiseerd. Het bezichtigen van de tuin is op eigen gelegenheid. De entree kost $ 12.00 per volwassen. Je kunt ook een voordelige combi ticket kopen als je de Belvedere Mansion en de Dowling House beidde wil bezoeken.

5)
Dowling House: De Dowling House is het oudste gebouw in Galena. Het kalkstenen huis werd gebouwd in 1826 en 1827 in de single-pen stijl. De eerste verdieping werd gebruikt als handelspost terwijl de Dowlings boven woonde. Tour gidsen geven je uitleg over de geschiedenis van Galena en het Bowling huis. De tours worden ook vanaf midden mei t/m midden november gegeven. De ticket prijzen zijn goedkoper als je deze combineert met een bezoek aan het Belvedere Mansion en de Galena Trolley Tour.

6)
Galena Trolley Tours: Je kunt twee verschillende tours boeken met de Galena Trolley Tours. Tijdens de tour van een uur rijdt de trolley door het historisch district van Galena. Hier leer je veel over de geschiedenis van de stad Galena. Gedurende de tour van 2,5 uur brengt de trolley je naar de historische huizen US Grant Home, Belvedere Mansion en het Dowling House. De entree prijzen voor de historische huizen zijn inclusief.

7) Leukste reistijd: Tijdens het vierde weekend van september zijn er rondleidingen door vier particuliere woonhuizen. Begin oktober begint de
Galena Country Fair en in het weekend voor Thanksgiving begint het Nouveau Wine FestivalHighlights / tips Galena 2021:

1)
Galena: The city of Galena hosts more than one million visitors annually. Galena is listed on the National Register of Historic Places as the Galena Historic District. The city is named for the mineral galena, which was mined by Native Americans in the area for over a thousand years. Owing to these deposits, Galena was the site of the first major mineral rush in the United States. Many restaurants, and retail shops, geared toward tourists are located in the storefronts of downtown Galena. Galena is definitely worth a visit.

2)
Ulysses S. Grant Home: One of the highlights is the Italian-style house that grateful residents gave to Ulysses S. Grant when he returned from the Civil War. In 1860, Grant came to Galena to work in his grandfather's leather goods store, located in a building where an Italian restaurant, Fried Green Tomatoes, has moved in. Ulysses G. Grant was a general in the Civil War and later president of the US, led a quiet life in Galena between his military career and his time in the White House. His little house contains a lot of Grants personal belongings and furniture. The house is open from Wednesday to Sunday. It will be closed on Mondays and Tuesdays. The entrance fee is $ 5.00 per adult.

3)
DeSoto Hotel: The DeSoto Hotel (1855), the oldest hotel in the state is still in operation and also a landmark. Abraham Lincon gave a speech from the balcony, and Grant used it as headquarters for his campaign in 1868. Inside are three restaurants, including the unsurpassed General's Restaurant (the food is very good here), named after the nine generals who used the city as a base. Of course the entrance is free.

4)
Belvedere Mansion and Gardens: The Belvedere Mansion, built in 1857 by a local steamboat owner, is a building with 22 rooms in Italian style with a varied collection of antique furniture and some special new additions, such as the curtains of the Gone with the Wind film set. The gardens are also wonderful to see. During the season from mid-May to mid-November, daily tours are organized. Viewing the garden is on your own. The entrance costs $ 12.00 per adult. You can also buy a cheap combi ticket if you want to visit the Belvedere Mansion and the Dowling House.

5)
Dowling House: The Dowling House is the oldest building in Galena. The limestone house was built in 1826 and 1827 in the single-pen style. The first floor was udes as a trading post while the Dowlings lived upstairs. Tour guides provide a complete history of the development of the City of Galena and Dowling House. The tours are also given from mid-May to mid-November. The ticket prices are cheaper if you combine this with a visit to the Belvedere Mansion and the Galena Trolley Tour.

6)
Galena Trolley Tours: You can book two different tours with the Galena Trolley Tours. During the tour of one hour the trolley ride through the historic district of Galena. Here, you will learn a lot about the history of the city of Galena. During the 2.5 hour tour, the trolley will take you to the historic US Grant Home, Belvedere Mansion and Dowling House houses. The entrance fees for the historic houses are inclusive.

7) Best Travel Time: During the fourth weekend of September there are guided tours through four private residence. The
Galena Country Fair starts at the beginning of October and the Nouveau Wine Festival starts in the weekend for Thanksgiving. 

Galena dat op een klip boven de Galena River ligt, vlak bij de plek waar deze met de Mississippi samenvloeit, is een rustgevende bestemming, met 19de-eeuwse huizen, historische bezienswaardigheden en antiek winkels.

Galena, located on a cliff above the Galena River, near the place where it merges with the Mississippi River, is a restful destination, with 19th-century houses, historic sites and antique shops.

Het gebied rond Galena is heuvelachtiger dan de rest van de regio, dit komt omdat er tijdens de ijstijd, een deel van de Midwest's Driftless Zone, gepasseerd werd door gletsjers.

The area around
Galena is more hilly than the rest of the region, this is because during the ice age, part of the Midwest's Driftless Zone, was passed by glaciers. 

Als scheepvaartcentrum voor de vele loodmijnen in het gebied was Galena rond 1840 de drukste haven tussen St. Louis en St. Paul.

As a shipping center for the many lead mines in the area,
Galena was the busiest port between St. Louis and St. Paul in 1840. 

Tijdens de Burgeroorlog was het aantal inwoners van de stad op zijn top, toen de elite er prachtige huizen in verschillende stijlen liet bouwen.

During the Civil War the number of inhabitants of the
city was at its peak, when the elite had built beautiful houses in different styles.

                                      Na de Burgeroorlog, raakte de toen ooit welvarende stad in verval. (zie film).

                                         After the Civil War, the once prosperous
city fell into disrepair. (see film). 

                                  In de jaren '60 werd het historische juweeltje Galena herontdekt en gerestaureerd.

                                                  In the 60s, the historical gem
Galena was rediscovered and restored.

                                     Het National Register District beheert nu 85% van alle gebouwen in Galena.

                            Now, the National Register Historic District manages 85% of all buildings in
Galena.

De naam Galena is ontleend aan het mineraal galena, loodsulfide, dat hier in grote hoeveelheden werd gewonnen en zorgde voor welvaart en fraaie architectuur in de hele stad. (Op de foto boven en onder Grant Park). 

The name
Galena is derived from the mineral galena, lead sulphide, which was extracted here in large quantities and ensured prosperity and beautiful architecture throughout the city. (On the picture above and below Grant Park). 

                              Tegenwoordig zijn vele historische huizen in Galena voor het publiek toegankelijk. 

                                            Today, many historic
houses in Galena are accessible to the public.

                                                                           Hierboven de Galena U.S. Grant Museum.

                                                                               Above the Galena U.S. Grant
Museum.

@MK

                                                                      
 
eXTReMe Tracker