SOUTH CAROLINA - THE PALMETTO STATE

Hoofdstad: Columbia.

Locatie: South Carolina is een zuidelijke staat dat grenst in het zuidoosten aan de Atlantische Oceaan, in het zuiden en westen aan de staat Georgia en in het noorden aan North Carolina.

Klimaat: South Carolina heeft een vochtig subtropisch klimaat, hoewel grote hooge gebieden in de "Upstategebieden minder subtropische kenmerken hebben dan die aan de Atlantische kust.

Beste reistijd: South Carolina's klimaat verschilt per regio, maar over het algemeen kunnen de meeste plaatsen  het hele jaar door bezocht worden. Maar de lente is de beste tijd van het jaar.

Hoogtepunten: Myrtle Beach, Charleston, Boone Hall Plantation, Hilton Head Island en St Helena Island, Columbia, Georgetown, Coastal Islands and Cherokee Foothills Scenic Highway.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland
.

Geschiedenis van South Carolina:

Voordat de eerste Europese ontdekkingsreizigers hier in de 16de eeuw voet aan wal zetten, woonden in het gebied van het tegenwoordige South Carolina tal van kleine Indianenstammen. In 1562 stichtte de Fransman Jean Ribaut een kleine nederzetting op Parris Island in de Port Royal Sound. In 1670 werd de eerste permanente kolonie op de westelijke oever van de Ashley River gesticht, onder de naam Albemarle Point. Tien jaar later verhuisde de kolonie naar de overzijde van de rivier, waar de kolonisten hun hoofdstad Charles Town (het latere Charleston) stichtten. Tegen het eind van de 17de en het begin van de 18de eeuw zagen de kolonisten kans het moerassige kustgebied te voorzien van een irrigatie en drainagesysteem, en door de verbouw van rijst en de kweek van indigo planten (indigo is een was en licht echte kleurstof) ging het de kolonie, waar zich van oudsher ook veel immigranten uit Frankrijk hadden gevestigd, voor de wind. Langzamerhand begonnen de kolonisten zich echter te ergeren aan de hoge belastingen en accijnzen die England hief over hun produkten en in 1776 ondertekende South Carolina de Onafhankelijkheidsverklaring. Als achtste staat trad de staat toe tot de Verenigde Staten. Het slavernijvraagstuk (het aantal slaven nam gestadig toe vanwege de katoen verbouw) was de directe oorzaak van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 - 1865) tussen de noordelijke staten (de Unie), die tegen slavernij waren en deze wilden afschaffen, en de zuidelijke staten (de Confederatie), waarvan de invloedrijke, welgestelde plantage-eigenaren onder geen beding afstand wilden doen van de slavenarbeid. Toen de republikein Abraham Lincoln (1809 - 1865) in 1860 tot zestiende president van de VS werd gekozen, was dat voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van South Carolina op 20 december van dat jaar aanleiding om voor afscheiding te stemmen, een voorbeeld dat kort daarna door zes andere staten in het zuiden werd gevolgd. De Amerikaanse Burgeroorlog begon op 12 april 1861. Op die dag beschoten overmoedige troepen van de Confederatie een in Fort Sumter gelegerd federaal garnizoen met kanonnen van de Unie.  


Liedjes over South Carolina:

1)
Allison Kraus & Jerry Douglas - Carolina in my mind.
2)
The Outlaws - South Carolina.
3)
Brett Shady - Waltz for a girl in South Carolina.
4)
The Charlie Daniels Band - Carolina, I remember you.
5)
Junior League Band - South Carolina Blues.
Capital: Columbia.

Location: South Carolina is a southern state that borders in the southeast by the Atlantic Ocean, to the south and west by the state of Georgia and in the north to North Carolina.

Climate: South Carolina has a humid subtropical climate, although high elevation areas in the "Upstate" area have less subtropical characteristics than areas on the Atlantic coastline.

Best time to visit: South Carolina’s climate varies by state region, but generally most places can be visited year round.  However springtime is the best time of the year for most places.

Highlights: Myrtle Beach, Charleston, Boone Hall Plantation, Hilton Head Island en St Helena Island, Columbia, Georgetown, Coastal Islands and Cherokee Foothills Scenic Highway.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.


History of South Carolina:

In the 16th century, before the first European explorers set foot ashore , a numerous small Indian tribes lived in the area of present-day South Carolina. In 1562, Frenchman Jean Ribaut established a small settlement on Parris Island in Port Royal Sound. In 1670, the first permanent colony was founded on the west bank of the Ashley River, called Albemarle Point. Ten years later, the colony moved to the other side of the river, where the settlers founded their capital Charles Town (later Charleston).
By the end of the 17th and beginning of the 18th century the settlers saw the chance to provide an irrigation and drainage system in the swampy coastal area and through the cultivation of rice and the cultivation of indigo plant (indigo is a wax and permanent dye) it went very well with the colony, which has had housed many traditionally immigrants from France. Slowly, the colonists began annoyed by the high tax and excise that England raised about their products and South Carolina signed the Declaration of Independence in 1776. It became the eighth state within the United States. The slavery issue (the number of slaves increased steadily because of the cotton cultivation) was the direct cause of the Civil War (1861-1865) between the northern states (the Union), who were against slavery and wanted to abolish and the southern states ( Confederation), the powerful wealthy plantation owners wanted and needed the slave labor. When the Republican Abraham Lincoln (1809 - 1865) was elected in 1860 as the sixteenth President of the United States, that was the led to vote for secession within the Senate and the House of Representatives from South Carolina on December 20. Shortly, an example thereafter was followed by six other states in the south. The American Civil War began on April 12, 1861. On that day, reckless troops of the Confederacy shot Fort Sumter where a federal garrison with canons of the Union was stationed.

Songs about South Carolina:

1)
Allison Kraus & Jerry Douglas - Carolina in my mind.
2)
The Outlaws - South Carolina.
3)
Brett Shady - Waltz for a girl in South Carolina.
4)
The Charlie Daniels Band - Carolina, I remember you.
5)
Junior League Band - South Carolina Blues

@MK                                                                                                

                                                                                          

eXTReMe Tracker