DALLAS                                                                             
BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Dallas 2021
:

1) Bezoek
Fort Worth Stockyards National Historic District. Deze buurt, met zijn kasseienstraten ligt 3 km ten noorden van het centrum van Fort Worth en staat bekend als het Stockyards District. De buurt ontstond langs de veekralen van Fort Worth, waar dagelijks meer dan een miljoen stuks vee werden verkocht en naar markten in het oosten van de VS werden verscheept. De buurt biedt een blik op hoe het leven er een eeuw geleden in Texas uitzag. Je vindt hier saloons met comboythema's en honkytonk nachtclubs, waar vaak live muziek te horen is. De oudste en meest sfeervolle is de White Elephant Saloon .

2) Sixth Floor Museum: In het westen van het centrum van Dallas ligt dit privé-museum, met een nauwkeurige reconstructie van de schokkende gebeurtenissen van 22 november 1963, toen president Kennedy vermoord werd. Het ligt in het pakhuis van waaruit Lee Harvey Oswald op Kennedy schoot en is gewijd aan het leven van Kennedy. Het hoekraam van waaruit de schoten werden gelost, is herbouwd en ziet er net zo uit als op de dag van de aanslag. Een deel van de verdieping is gewijd aan de vele complot theorieën die de officiële toedracht van de moord op de president in twijfel trekken. De entree is $ 18,00 per persoon en parkeren kost $ 7,00 per voertuig. De openingstijden variëren.

3)
West End Historic District: Dit compacte district met eeuwenoude pakhuizen, dat ingesloten is door snelwegen en spoorlijnen, is nieuw leven ingeblazen als belangrijkste recreatiecentrum van de stad. Aan de noordkant is een voormalige snoepfabriek opnieuw in gebruik genomen als West End Marketplace, een vier verdiepingen tellend complex met winkels, nachtclubs en bioscopen. Deze leuke wijk ligt niet ver vanaf Dealey Plaze waar Kennedy is doodgeschoten.

4)
Reunion Tower: De opvallende, vijftig verdiepingen tellende Reunion Tower, met bovenop de geodetische koepel met een restaurant, een cocktailbar en een uitkijkplatform, kijkt vanaf de westelijke grens van het centrum op Dallas uit. Hoewel niet het hoogste gebouw in de stad (dit is de 72 verdiepingen tellende Bank of America) biedt Reunion Tower een prachtig uitzicht op Dallas en de omliggende voorsteden, en blijft het een van de opvallendste gebouwen van de stad. Je kunt verschillende combi tickets kopen en veel geld uitsparen, de informatie staat op de website. 

5)
Pioneer Plaza: Pioneer Plaza is een groot openbaar park gelegen in het Convention Center District. Hier staat een enorm beeldhouwwerk van 49 bronzen stieren en 3 cowboys. De grote beeldhouwwerk herdenkt de negentiende eeuw vee aandrijvingen die plaats vonden langs de Shawnee Trail, de oudste en meest oostelijke route waarop Texas longhorn vee naar het noorden dreef. De 49 bronzen stieren en 3 cowboys sculpturen zijn gemaakt door kunstenaar Robert Summers uit Glen Rose, Texas.

6)
State Fair Park: De State Fair Park heeft een permanent tentoonstellingscomplex van vele gebouwen. Het complex ligt 3 km ten oosten van het centrum van Dallas en is via Interstate 30 te bereiken. Begin oktober wordt hier de zeventiendaagse State Fair of Texas gehouden, een van de grootste jaarbeurzen van de Verenigde Staten. Gedurende de rest van het jaar vinden er talloze andere evenementen plaats in het State Fair Park. Hiertoe behoren muziek- en theateruitvoeringen in de Music Hall, maar ook American football en andere sportevenementen, kunsttentoonstellingen en belangrijke handels-en industrie beurzen. Er staan tevens diverse musea, aquarium een Botanische tuin en nog vele andere leuke bezienswaardigheden in het park. 

 


Highlights / tips Dallas 2021
:

1) Visit Fort Worth Stockyards National Historic District. This area, with its cobblestone streets lies 1,8 miles (3 km) north of downtown Fort Worth and is known as the Stockyards District. The neighborhood formed along the stockyards in Fort Worth, where over a million cattle were sold and shipped to markets in the eastern US daily. The neighborhood offers a glimpse of how life was a century ago in Texas. You'll find saloons with comboythema and honky tonk nightclubs, where live music is often playing. The oldest and most atmospheric is the
White Elephant Saloon.

2) 
Sixth Floor MuseumIn the west of downtown Dallas lies this private museum with an accurate reconstruction of the shocking events when President Kennedy was assassinated on November 22, 1963. It is in the warehouse from where Lee Harvey Oswald shot Kennedy and is dedicated to the life of Kennedy. The corner window from which the shots were fired, has been rebuilt and looks just as it was on the day of the attack. Part of the floor is devoted to the many conspiracy theories that question the official facts of the assassination of the president. The entrance fee is $ 18.00 per person and parking costs $ 7.00 per vehicle. The opening times vary.

3)
West End Historic District: This compact district with century-old warehouses, which is enclosed by motorways and railway lines, was revived as the most important recreation center of the city. On the north side is a former candy factory back into service again as West End Marketplace that is a four-storey complex with shops, nightclubs and cinemas. This nice neighborhood is not that far from Dealey Plaze where Kennedy was shot dead.

4)
Reunion TowerThe remarkable, fifty-story Reunion Tower with on top the geodesic dome with a restaurant, a cocktail bar and a viewing platform is looking away from the western border to the city center of Dallas. Although not the tallest building in the city (this is the 72-story Bank of America) Reunion Tower provides stunning views of Dallas and surrounding suburbs and remains one of the most remarkable buildings of the city. You can buy several combination tickets and save a lot of money, the information can be found on the website.

5)
Pioneer Plaza: Pioneer Plaza is a large public park located in the Convention Center District. Here stands a huge bronze sculpture of 49 bulls and three cowboys. The large sculpture commemorates nineteenth century cattle drives that took place along the Shawnee Trail, the earliest and easternmost route by which Texas longhorn cattle were taken to northern railheads. The 49 bronze steers and 3 trail riders sculptures were created by artist Robert Summers of Glen Rose, Texas.

6)
State Fare Park:  The State Fair Park has a permanent exhibition complex of many buildings. The complex is located 1,8 miles (3 km) east of downtown Dallas and can be reached via interstate 30. At the beginning of October, the seventeen-day State Fair of Texas is held here, one of the largest annual fairs in the United States. During the rest of the year numerous other events take place in the State Fair Park. These include music and theater performances in the Music Hall, as well as American football and other sporting events, art exhibitions and important trade and industry fairs. There are also several museums, an aquarium, Botanical Garden and many other great attractions in the park. 
___________________________________________________________________________________

                                                                              FORT WORTH STOCKYARDS DISTRICT

Fort Worth stockyard District is een stad die ongeveer 50 kilometer ten westen van de stad Dallas ligt. Forth Worth ontstond in 1849 op de oevers van de Trinity River, toen generaal William Worth hier een militaire post vestigde: Camp Worth.  
             
Fort Worth stockyard District is a city about 50 kilometers (31 miles) west of the city of Dallas. In 1849, Forth Worth arose on the banks of the Trinity River when General William Worth established a military post "Camp Worth".

In de jaren na 1866, toen de cowboys grote kudden vee vanuit Texas naar de spoorwegstadjes in Kansas begonnen te drijven, werd Fort Worth een belangrijke plaats op deze veeroute, die bekend staat als de Chisholm Trail.

In the years after 1866, when the Cowboys began to drift the large herds of cattle from Texas to the railway towns in Kansas, Fort Worth became an important place on the cattle trail known as the Chisholm Trail.


                                                         In het oude trein station vindt je vele kleine restaurantjes.
                           
                                                    In the old trainstation you will find different small restaurants.

___________________________________________________________________________________

                                                                           JOHN F. KENNEDY MEMORIAL PLAZA 

John F Kennedy Memorial Plaza ligt tussen Main Street en Market Street in het centrum van Dallas. De zesenveertigjarige president werd beschoten op 22 november 1963 toen hij met zijn echtgenote Jacqueline in een open auto door Dallas reed: een halfuur na de aanslag blies hij zijn laatste adem uit.

John F. Kennedy Memorial Plaza is located between Main Street and Market Street in downtown Dallas. The forty-six-year-old president was shot on November 22,1963 when he drove through Dallas in an open car with his wife Jacqueline: half an hour after the attack, he blew out his last breath. 


De door president Lyndon B. Johnson ingestelde Warren Commission concludeerde in 1964 dat de aanslag het werk was geweest van Lee Harvey Oswald. Volgens de commissie vuurde Oswald, die in oktober 1963 een baan had gekregen aan het Texas State School Book Depository op 411 Elm Street de fatale schoten vanuit de zesde verdieping van dit gebouw (er is nu een museum, The Sixth Floor). 

In 1964, President Lyndon B. Johnson established The Warren Commission who concluded that the attack was the work of Lee Harvey Oswald. According to the commission Oswald fired, who had gotten a job at the Texas State School Book Depository at 411 Elm Street in October 1963, the fatal shots came from the sixth floor of this building (there is now a museum, The Sixth Floor).           
                                                
                            

Op 24 november 1963 werd Oswald, die zich op dat moment in verzekerde bewaring bevond, op zijn beurt doodgeschoten door de nachtclubeigenaar Jack Ruby uit Dallas. Vele mensen geloven nog steeds niet dat Oswald de enige dader is geweest. Zij geloven eerder in een samenzwering waarbij andere, belangrijke mensen betrokken waren.

On November 24, 1963 Oswald was shot dead by nightclub owner Jack Ruby from Dallas while Oswald was in custody at that time. Many people still do not believe that Oswald was the only perpetrator. Rather they believe in a conspiracy involving other important people.                                                                                   
                                                                
___________________________________________________________________________________

                                                                                         SOUTHFORK RANCH DALLAS

Dallas heeft natuurlijk internationale bekendheid gekregen dankzij de gelijknamige populaire soap (1978), die een miljoenenpubliek 13 jaar lang deed genieten van de avonturen en manipulaties van oliemagnaat J.R. Ewing en de zijnen. 
  
                 
Dallas has received international fame thanks to the popular tv show (1978), which made millions of people enjoy the adventures and manipulations of oil magnate J. R. Ewing and his family for almost 13 years
 


DallasDallas  TTheroomhhh                                                                             De woonkamer van de familie Ewing. 
                                                    
                                                                        The living room of the Ewing family. 
     

                                                                                            De eetkamer en de keuken.

                                                                                      The diningroom and the kitchen.   

                                                                                De slaapkamer van Lucy's Ewing.

                                                                                          Lucy's Ewing bedroom.

                                                                                De slaaplamer van Bobby en Pam.

                                                                                       Bobby and Pam's bedroom.

                                                                                   De slaapkamer van Jock en Ellie.
 

                                                                                         Jack and Ellie's bedroom.                                                                           De slaapkamer van JR en Sue Ellen.

                                                                                 JR and Sue Ellen's bedtroom.

                                                                                        Uitzicht vanaf het balkon.

                                                                                           View from the balcony.
                                                                                    

In de film leek het zwembad veel groter, men bond dan een touw om de middel van de acteurs tijdens de filmopnames zodat het zwembad er groter door leek.

In the film the pool seemed larger as one of the family members swam in the swimming pool, then they tied a rope around the waist of the actors during the film shooting so that the pool looks larger. ____________                                    
                          Southfork Ranch is gevestigd in Plano en ligt 32 km (27 minuten rijden) vanaf Dallas.


                         Southfork Ranch is located in Plano and lies 20 miles (27 minutes drive) from Dallas.                                                                  ______
________Re
                                                     

@MK

 

eXTReMe Tracker