CHARLESTON                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Charleston 2019
:

1)
Historic District: Een wandeling door het historic district van Charleston is beslist de moeite waard. De belangrijkste straten zijn North Market Street, South Market Street, Church Street, Queen Street, Chalmers Street, Broad Street, Meeting Street en South Battery Street (langs de rivier ligt hier het voormalige Battery Park, nu bekend als de White Point Gardens). Free tours by Foot bieden gratis wandelingen aan. Het is wel gebruikelijk als je deze gratis tour wilt doen om de gids na afloop fooi te geven.

2)
Fort Sumter is een nationaal monument dat je vanuit Charleston per boot kunt bezoeken. De excursie bootjes vertrekken meestal uit de City Marina aan Lockwood Drive, nabij US Highway 17. Gray Line verzorgt rondritten per touringcar door Charleston en omgeving. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de door Gray Line en Island River Cruises verzorgde rondvaarten door Charleston Harbor. De prijzen varieëren per aanbieder maar is vanaf $ 38,00 tot oplopend.

3)
Charleston Museum: Het Charleston Museum gesticht in 1773 heeft een collectie culturele en historische voorwerpen die je een beeld geven van de gruwelijke periode van de slavenhandel, de ontwikkeling tot een doorvoerhaven voor rijst, en het uiteindelijke winterparadijs voor de rijken dat hier tot bloei kwam. Ook het Joseph Manigault House (1803) en het Heyward-Washington House (1772) maken deel uit van het museum; in deze perfect bewaard gebleven panden is een indrukwekkende verzameling antiek te zien, die getuigt van de levensstijl van de mensen die hier destijds woonden. Afhankelijk welke tour je wilt doen kost de goedkoopste ticket $ 12,00 per volwassen, de uitgebreidde tour kost $ 25,00 per volwassen.

4)
Aiken-Rhett House: Het Aiken-Rhett House is het enige met alle nevengebouwen bewaard gebleven landgoed van voor de Burgeroorlog in de stad. Het hoofdgebouw ziet er met zijn meubilair en inrichting in grote lijnen nog net zo uit als in 1858, maar de slavenverblijven in de bijgebouwen, de enige in de stad zelf die te bezichtigen zijn, vormen de echte publiekstrekkers. Als je alleen het Aiken-Rhett House wilt bezichtigen kost een ticket $ 12,00 per volwassen. Er bestaat ook een combinatie ticket dan heb je de mogelijkheid om het Aiken-Rhett House en het Nathaniel Russell House te bezoeken voor $ 18,00. 


5) South Carolina Aquarium: Het South Carolina Aquarium ligt prachtig aan de haven (100 Aquarium Wharf) en biedt een overzicht van alles wat leeft in de rivieren van de Appalachen, zwartwatermoerassen, zoutwatermoerassen en koraalriffen van South Carolina. Naast het Aquarium is een IMAX theater. De toegangsprijs voor het Aquarium is $ 29,95 per volwassen en $ 22,95 van 3 tot 12 jaar. 

6)
USS Yorktown: Aan de overkant van de rivier ligt het oorlogschip de USS Yorktown. De USS Yorktown is een Amerikaanse marineschip dat is gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het schip heette oorspronkelijk de Bon Homme Richard, maar werd hernoemd tot Yorktown toen het schip verloren had tijdens de Slag om Midway in juni 1942 (Ter herdenking van de Slag om Yorktown in de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog in 1781). Ook kun je oorlogs materiaal bezichtigen uit Vietnam. Tegenwoordig is de USS Yorktown een museum en leuk voor jong en oud. De ticket prijs kost $ 24,00 vanaf 12 jaar oud. 


7) Beste reistijd: De beste reistijd is de tweede helft van mei voor de rijk bloeiende tuinen. Van maart tot juni en van september tot december zijn de temperaturen meer aangenamer. Charleston heeft een subtropisch klimaat waardoor de maanden juli en augustus meestal erg warm en broeierig zijn.  

Bezienswaardigheden / tips buiten Charleston 2019:

1)
Boone Hall Plantation: Als je de Avenue of the Oaks volgt, kom je ten oosten van Charleston uit bij Boone Hall Plantation (
ongeveer 20 minuten vanaf Charleston); het huis is in feite een replica uit 1930, en het decor leende zich uitstekend voor de opnamen van Gone With the Wind. Dit is een van de mooiste plantages rond Charleston. (Voor meer informatie raadpleeg mijn website). 

2)
Ashley River Road National Scenic Byway: Op de vruchtbare grond langs de Ashley River werden van de 17e tot in de 19e eeuw talloze rijstplantages aangelegd, waar planters over de ruggen van slaven fortuinen mee verdienden. Als je Charleston achter je laat en over Highway 61, de Ashley River Road National Scenic Byway rijdt, kom je een aantal prachtige plantages tegen. In het eerste gedeelte van de Scenic Byway (vanaf Charleston) is nog niet heel veel te zien, maar na ongeveer een half uur rijden veranderd het landschap en vind je een aantal mooie plantages. De eerste plantage is Drayton Hall.

3)
Drayton Hall: Drayton Hall is een van de oudste voorbeelden van de Georgian-Palladian architectuur van de USA en ligt 21 km vanaf Charleston (3380 Ashley River Road). Het werd nooit gemoderniseerd, dus geen stromend water, geen licht, geen verwarming kortom, er is sinds John Drayton het in 1742 bouwde nauwelijks iets veranderd. Wie hier rondloopt, krijgt een goed beeld van de levens van de slaven, de arbeiders en de rijke familie, die hier van de 18e tot begin 20e eeuw verbleven. De ticket prijs per volwassen is $ 32,00 en dit is inclusief de tour. Het is raadzaam om de tickets online te reserveren. 

4)
Magnolia Plantation: Magnolia Plantation geldt als een van de hoogtepunten van deze zuidelijke ondernemingen en is gevestigd op 3550 Ashley River Road. Vlak na de Burgeroorlog werd het opengesteld voor publiek, en vooral  de 12 ha magnifieke tuinen, met hun verbluffende overdaad aan magnolia's en camelia's die nog dateren uit de 17e eeuw, zijn de moeite waard. Deze plantage was ook een onderneming van de familie Drayton, die er gedurende dertien generaties woonde. De slavenhutten, een cermoniële terp van de Native Americans en de alligators die rond zwemmen in de moeraslanden, kun je bekijken tijdens een nature traintour. De ticket prijs is $ 20,00 per volwassen maar als je een extra tour wilt doen moet je $ 8,00 bijbetalen.

5)
Middleton Place: Middleton Place gevestigd op 4300 Ashley River Road is vernoemd naar de oorspronkelijke eigenaar, Henry Middleton, voorzitter van het eerste Continental Congress; dit statige landgoed dateert uit 1741 en vooral de uitgestrekte tuinen, die werden aangelegd in de Europese klassieke stijl zijn een lust voor het oog. Sinds het hoofdgebouw tijdens de Burgeroorlog werd verwoest, doet het gastenverblijf (1755) dienst als belangrijkste behuizing. Als je hier rondloopt, kun je je vergapen aan een ongeloofelijke weelde aan meubilair, familie portretten en schilderijen. Hoe de slaven die deze plantages in feite groot maakten, leefden, kun je min of meer voorstellen wanneer je de oorspronkelijke Plantation Stableyards en het Eliza's House (een slavenverblijf) bekijkt. De algemene ticket prijs is $ 29,00 per volwassen maar als je een uitgebreidde tour wilt doen zijn de ticket prijzen hoger. 
Highlights / tips Charleston 2019:

1)
Historic District: A walk through the historic district of Charleston is definitely worth it. The main streets are North Market Street, South Market Street, Church Street, Queen Street, Chalmers Street, Broad Street, Meeting Street and South Battery Street (along the river lies the former Battery Park, now known as the White Point Gardens). Free tours by Foot offer free tours. It is usual if you want to do this free tour to give the guide a tip.

2)
Fort Sumter is a national monument that you can visit by boat from Charleston. The tour boats usually leave from the City Marina on Lockwood Drive, near US Highway 17. Gray Line offers sightseeing tours by coach through Charleston Area. Additionally, you can also use the Gray Line and Island River Cruises that catered round trips through Charleston Harbor. The prices vary per provider, it is from $ 38.00 upwards.

3)
Charleston Museum: The Charleston Museum, founded in 1773, has a collection of cultural and historical objects that give you an idea of the gruesome period of the slave trade, developing into a transit hub for rice, and the ultimate winter paradise for the rich that flourished here. The Joseph Manigault House (1803) and the Heyward-Washington House (1772) are also part of the museum; in these perfectly preserved buildings you can see an impressive collection of antiques, which testifies to the lifestyle of the people who lived here at the time. Depending on which tour you want to do, the cheapest ticket costs $ 12.00 per adult, the extended tour costs $ 25.00 per adult.

4)
Aiken-Rhett House: The Aiken-Rhett House is the only estate with all the ancillary buildings preserved before the Civil War in the city. With its furniture and interior design, the main building still looks the same as in 1858, but the slave quarters in the outbuildings are the only ones in town that can be seen are the real crowd pullers. If you only want to visit the Aiken-Rhett House, a ticket costs $ 12.00 per adult. There is also a combination ticket then you have the opportunity to visit the Aiken-Rhett House and the Nathaniel Russel House for $ 18.00.

5)
South Carolina Aquarium: The South Carolina Aquarium is beautifully situated on the harbor (100 Aquarium Wharf) and offers an overview of everything that lives in the rivers of the Appalachians, blackwater marshes, saltwater marshes and the coral reefs of South Carolina. Next to the Aquarium is an IMAX theater. The entrance fee for the Aquarium is $ 29,95 per adult and $ 22,95 from 3 to 12 years.

6)
USS Yorktown: On the other side of the river lies the warship the USS Yorktown. The USS Yorktown is an American naval ship that was built during the Second World War. The ship was originally called Bon Homme Richard but was renamed Yorktown when the ship lost the Battle of Midway in 1942 (commemoration of the Battle of Yorktown in the American Revolutionary War in 1781) You can also view war material from Vietnam. Nowadays, the USS Yorktown is a museum and fun for young and old. The ticket price costs $ 24.00 from 12 years old.

7) Best travel time: The best travel time is the second half of May for the richly blooming gardens. From March to June and from September to December the temperatures are more pleasant. Charleston has a subtropical climate so that the months of July and August are usually very hot and muggy.

Highlights / tips outside Charleston 2019:

1)
Boone Hall Plantation: If you follow the Avenue of the Oaks, you'll arrive east of Charleston at Boone Hall Plantation (about 20 minutes from Charleston); the house is in fact a replica from 1930, and the decor was excellent for the recordings of Gone With the Wind. This is one of the most beautiful plantations around Charleston. (For more information please review my website).

2)
Ashley River Road National Scenic Byway: On the fertile land along the Ashley River, numerous rice plantations were created from the 17th to the 19th century, where planters earned fortunes over the backs of slaves. If you leave Charleston behind and drive along Highway 61, the Ashley River Road National Scenic Byway, you will find some beautiful plantations. In the first part of the Scenic Byway (from Charleston) there is not much to see yet, but after about half an hour drive the landscape changes and you will find some beautiful plantations. The first plantation is Drayton Hall.

3)
Drayton Hall: Drayton Hall is one of the oldest examples of the Georgian-Palladian architecture of the USA and lies 13 miles (21 km) from Charleston (3380 Ashley River Road). It was never modernized, so no running water, no light, no heating, in short nothing changed since John Drayton in 1742. Whoever walks around here gets a good picture of the lives of the slaves, the workers and the rich family, who stayed here from the 18th to the beginning of the 20th century. The ticket price per adult is $ 32.00 inclusive the tour. It is advisable to book the tickets online.

4)
Magnolia Plantation: Magnolia Plantation is considered one of the highlights of these southern companies and is located at 3550 Ashley River Road. Shortly after the Civil War it was opened to the public and especially the 12 ha magnificent gardens with their stunning magnolias and camellias which date back to the 17th century are worthwhile. This plantation was also a company of the Drayton family, who lived here for thirteen generations. The slave huts, a cermonial mound of the Native Americans and the alligators that swim around in the marshlands can be viewed during a nature train tour. The ticket price is $ 20.00 per adult but if you want to book a seperate tour you have to pay $ 8.00 extra.

5)
Middleton Place: Middleton Place located at 4300 Ashley River Road is named after its original owner, Henry Middleton, President of the First Continental Congress; this stately estate dates from 1741 and especially the extensive gardens, which where built in the European classical style are a feast for the eyes. Since the main building was destroyed during the Civil War, the guest house (1755) serves as the main housing. When you walk around here, you can marvel at an incredible wealth of furniture, family portraits and paintings. You can more or less imagine how the slaves who actually made these plantations live, when you look at the original Plantation Stableyards and the Eliza's House (a slave residence). The general ticket price is $ 29.00 per adult but if you want to do an extensive tour the ticket prices are higher.


Charleston, de eerste hoofdstad van South Carolina, is een van de mooiste steden van het zuiden. Charleston was het middelpunt van een rijke kolonie met tabaks - rijst- en indigoplantages.

Charleston, the first capital of South Carolina, is one of the most beautiful cities in the south. Charleston was the center of a rich colony with tobacco - rice and indigo plantations.
Charleston is rijk aan geschiedenis, traditie en zuidelijke charme, en trekt bijna 4 miljoen bezoekers per jaar. De historische wijk van vandaag is nauwelijks veranderd en beschikt over 73 pre-Revolutionaire gebouwen, 136 gebouwen uit de 18de eeuw en meer dan 600 gebouwen uit 1840. Bezoekers kunnen een rondleiding door de stad maken te voet of met paard en wagen.

Charleston is a city rich in history, tradition and Southern charm, attracting nearly 4 million visitors a year. Today, the city's historic district has barely changed, boasting 73 pre-Revoluntionary buildings, 136 late 18th century buildings and over 600 other buildings built in the 1840s. Visitors can tour the city by foot or horse-drawn carriage.
  

De architectuur van de oude wijk roept de sfeer op van het koloniale verleden van Amerika. De bouwstijl varieert van koloniaal en Georgian via neogrec en neogotisch tot Italiaans en Victoriaans.

The architecture of the old quarter recalls the atmosphere of the colonial past of America. The architecture ranges from colonial and neo-Gothic and Georgian through neogrec to Italian and Victorian.

Battery & White Point Gardens is gelegen in het hart van het historische district van Charleston, dit punt biedt een spectaculair uitzicht op Fort Sumter en Charleston Harbor. Het werd eerst gebruikt als een openbare tuin in 1837. Met het uitbreken van de Burgeroorlog, werd het een verrijking voor de stad.

Battery & White Point Gardens is located in the heart of Charleston’s historic district, this prominent landmark provides a spectacular view of Fort Sumter and Charleston Harbor. It was first used as a public garden in 1837. With the outbreak of the Civil War, it became a fortification for the city.

In het
park vindt je ook indrukwekkende historische mortieren en kanonnen uit de Burgeroorlog die werden gebruikt ter verdediging van de stad. Op de hoek van Murray en East Bay is er een Confederate monument (zie film).

Visitors today also find an impressive display of historic mortars and cannons from the Civil War in the
park used to shell as well as defend the city. At the corner of Murray and East Bay there is a Confederate monument (see film).  

De oude Slaven markt. Tijdens de vooroorlogse periode,
Charleston diende als een centrum van commerciële activiteiten voor de plantages van de Zuidelijke-economie, die sterk afhankelijk was van slaven als een bron van arbeid. Gewoonlijk in Charleston, werden slaven verkocht aan de noordzijde van de Exchange Building (uitwisselings gebouw).  Vandaag de dag is het een museum (zie film).

The old Slave Mart. During the antebellum period,
Charleston served as a center of commercial activity for the South's plantation economy, which depended heavily upon slaves as a source of labor. Customarily in Charleston, slaves were sold on the north side of the Exchange Building.  Today it is a museum (see film).   


                                               
                                 De St. Philip's kerk is opgericht in 1680 en gelegen in het hart van
Charleston.

                                 St. Philip's
church was founded in 1680 and located in the heart of
Charleston.

De oude stads
markt is meer dan 200 jaar een centraal onderdeel van het leven in Charleston. De markthal gebouwd in Griekse stijl ligt tegenover Meeting Street en werd voltooid in 1841. Daarachter zijn loodsen met meer dan 100 markt kraampjes dat loopt tot aan East Bay Street.

The old city
market has been a central part of life in Charleston for over 200 years. The Greek style Market Hall building facing Meeting Street was completed in 1841. Behind it, vendor's sheds stretch all the way to East Bay Street, and are populated by over 100 vendors.

In de
markthal vindt u een ongelooflijke verscheidenheid aan kleding, sieraden, souvenirs, etenswaren, kunst en ambachten van alle soorten - waaronder de beroemde Low Country's Sweetgrass manden. Ook in de avonduren is er rond de markthallen veel vertier en gezelligheid.

Within the
Market you will find an incredible diversity of clothing, jewelry, souvenirs, food items, artwork, and crafts of all kinds - including the Low Country's famous sweetgrass baskets. Also in the evening around the market hall is a lot of entertainment and fun.De Anglicaanse Kerk van St. Michael is een historische kerk en het oudste nog bestaande religieuze structuur in Charleston. Het is gelegen aan Broad en Meeting street. Het werd gebouwd in 1750.

St. Michael's Anglican Church is an historic church and the oldest surviving religious structure in Charleston. It is located at Broad and Meeting streets. It was built in the 1750s.

De meest bekende winkelstraat is
King street. Hier vind je de meeste winkels en ook vele restaurants.

The most famous shopping street is
King Street. Here you will find most shops and many restaurants.De Amerikaanse Custom House in Charleston. De bouw begon in 1853, maar werd onderbroken in 1859 vanwege de kosten en de mogelijkheid tot afscheiding van South Carolina uit de Unie. Na de Burgeroorlog, werd de bouw hervat in 1870 en voltooid in 1879.

The U.S. Custom House in Charleston. Construction began in 1853, but was interrupted in 1859 due to costs and the possibility of South Carolina's secession from the Union. After the Civil War, construction was restarted in 1870 and completed in 1879.

Het
Waterfront Park is een lineair park en pier acht hectare groot langs de Charleston Harbor. Het park heeft spectaculaire fonteinen, ruime gazons, mooie tuinen, wandel en jogging paden en een lange pier met picknicktafels en houten schommels.

The
Waterfront park is a park is an eight-acre linear park and pier along the Charleston Harbor. The park masterfully combines spectacular fountains, spacious lawns, intimate garden "rooms", walking and jogging path and a long pier with picnic tables and wooden swings.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      

@MK                                                                                                                                                                             
 

eXTReMe Tracker