PLYMOUTH                                                                                                   
BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS                                                                                            


Bezienswaardigheden / tips Plymouth 2020:

1)
Mayflower II: De Mayflower II ligt aangemeerd ten zuiden van de nieuwe haven in het centrum. Deze prachtige driemaster is de replica op ware grootte van de Mayflower, het schip waarmee de eerste kolonisten in 1620 Plymouth bereikten. Voor je aan boord gaat, kun je een interessante tentoonstelling bekijken over de bouw van deze replica in England en de symbolische oversteek (in 55 dagen) van het Engelse Plymouth naar het Amerikaanse in 1957.
Mededeling: Op dit moment is de Mayflower niet toegankelijk en aanwezig in Plymouth. De Mayflower II zal in Mystic blijven tot het voorjaar wanneer ze naar Boston zal varen van 14-19 mei 2020, voor Mayflowers Sails 2020, een gratis maritiem festival op de Charlestown Navy Yard (meer info op www.mayflowersails2020.com), waarna ze eindelijk weer terug vaart naar haar thuis haven in Plymouth, Massachusetts op 21 mei 2020!

2) Plimoth Plantation: Ligt 4 km van het stadscentrum. Voor je aan het bezoek begint, wordt de plek voorgesteld met een kwartiertje film, waarin de conflicsituaties tussen de eerste kolonisten en de indianen die al meer dan 12.000 jaar het gebied bewoonden, niet worden verhuld. Plimoth Plantation is de reconstructie van het dorp zoals het in 1627 was, dus enkele jaren na het stichten van de kolonie. In werkelijkheid werd Plymouth niet precies op deze plaats gesticht, maar rond de huidige Leyden St (vroeger First St), die links van de Mayflower II naar zee loopt. Je bezoekt dus eigenlijk een verplaatste replica van het pioniersdorp. Op dezelfde plaats is ook een dorp gereconstrueerd van de Wampanaog, die er reeds woonden toen de kolonisten er neerstreken. Een vergelijking van beide nederzettingen is dan ook interessant. Echt orgineel is echter dat de levenswijze van zowel indianen als kolonisten wordt uitgebeeld door de verklede acteurs die de huizen bewonen. Als je ze aanspreekt, vertellen ze zonder aarzelen over hun dagelijkse beslommeringen en beschrijven ze hun leven net alsof je de 17de eeuw bent binnengestapt.

3)
Plymouth Rock: Deze rots ligt rechts van de Mayflower II (als deze weer aanwezig is in 2019) als je naar de zee kijkt, onder een indrukwekkende zuilengaanderij. Hier ligt de beroemde rots waarin het jaartal 1620 gegraveerd staat. De inscriptie dateert niet eens uit die tijd, maar werd heel wat later toegevoegd. De rots markeert alleszins de plek waar de kolonisten aan land zouden zijn gegaan: de eerste onder hen zou hierop zijn voet hebben gezet. Het is een steen die overal in de VS wordt verafgod, en voor hij bescherming kreeg, werden er stukken af gehakt als relikwieën. Nooit eerder werd een stuk steen zo behandeld en begeerd! Toen de eerste revolutionairen de rots in 1774 probeerden over te brengen naar een vrijheidsmonument, brak hij in twee stukken. Dat werd meteen symbolisch geïnterpreteerd: de breuk bezegelde de onvermijdelijke scheiding van het Britse rijk. Een bezoek aan deze rots is gratis.

4)
National Monument to the Forefathers: Op een heuvel met uitzicht op de stad staat het 25 m hoge National Monument to the Forefathers, gewijd aan de Pilgrims die de gevaarlijke tocht naar de Nieuwe Wereld maakten. Een bezoek aan dit monument is uiteraard gratis.

5)
Pilgrim Hall Museum: Het museum, geopend in 182, is een van Amerika's oudste openbare musea en heeft de grootste collectie voorwerpen uit de Pilgrim tijd, zoals het enige bekende schilderij van een Mayflower passagier, maar ook persoonlijke bezittingen als bijbels, wiegjes en ook het zwaard van een van de kleurrijkste Pilgrims, Myles Standish (1584-1656), een voormalige huurling die het nabije Duxbury stichtte. Tentoonstellingen geven een beeld van zowel de Pilgrim geschiedenis als de inheemse Amerikaanse cultuur en geschiedenis. De entree prijzen zijn $ 12.00 per volwassen. 
Highlights / tips Plymouth 2020:

1)
Mayflower II: The Mayflower is docked south of the new harbor in the center. This beautiful three-master is the full-size replica of the Mayflower, the ship on which the first settlers arrived in Plymouth in 1620. Before you go on board, you can see an interesting exhibition about the construction of this replica in England and the symbolic crossing (in 55 days) from the English Plymouth to the US in 1957.
Statement: At this moment the Mayflower is not accessible and present in Plymouth. The Mayflower II will remain in Mystic until next spring when she will head to Boston May 14-19, 2020, for Mayflower Sails 2020, a free maritime festival at the Charlestown Navy Yard (details at www.mayflowersails2020.com), followed by her long-awaited homecoming to Plymouth, Massachusetts on May 21, 2020! 

2) Plimoth Plantation: Located 2.5 miles (4 km) from the city center. Before you start your visit, the place is presented with a fifteen-minute film, in which the conflict between the first settlers and the Indians who have lived in the area for more than 12,000 years are not mentioned. Plimoth Plantation is the reconstruction of the village as it was in 1627, so a few years after the founding of the colony. In fact, Plymouth was not founded on this site, but around the current Leyden St (formerly First St), which runs to the left of the Mayflower II. You actually visit a relocated replica of the pioneer village. In the same place a village was reconstructed of the Wampanoag, who already lived there when the settlers settled down. A comparison of both settlements is therefore interesting. What is really original is that the lifestyle of both Indians and settlers is portrayed by costumed actors whi inhabit the houses. If you speak to them, they will talk about their daily worries without hesitation their lives as if you had entered the 17th century.

3)
Plymouth Rock: This rock lies to the right of the Mayflower II (if it is present again in 2019) when you look at the sea, under an impressive colonnade. Here lies the famous rock in which the year 1620 is engraved. The inscription does not date from that time but was added a bit later. The rock clearly marks the place where the settlers would have landed: the first among them would have set foot on this rock. It is a stone that is worshiped everywhere in the United States and before it received protection, pieces were cutt off as relics. Never before has a piece of stone been treated and coveted like that! In 1774, when the first revolutionaries were trying to transfer the rock to a freedom monument, the rock broke into two pieces. That was immediately interpreted symbolically: the break sealed the inevitable separation from the British Empire. A visit to this rock is free.

4)
National Monument to the Forefathers: On a hill overlooking the city stands the 25 m high National Monument to the Forefathers, dedicated to the Pilgrims who made the dangerous journey to the New World. A visit to this monument is of course free of charge.

5)
Pilgrim Hall Museum: The museum, opened in 182, is one of America's oldest public museums and has the largest collection of objects from the Pilgrim period, such as the only famous painting of a Mayflower passenger, but also personal belongings such as bibles, cradles and also the sword of one of the most colorful Pilgrims, Myles Standisch (1584-1656), a former mercenary who founded Duxbury nearby. Exhibitions give a picture of both the Pilgrim history and the indigenous American culture and history. The entrance fees are $ 12.00 per adult. 

Plymouth zelf is een populaire badplaats met een 6 km lang strand, rondvaarten door de haven en vistochtjes. Een bezoek aan Plymouth, een historische stad 90 km ten zuiden van Boston, is beslist de moeite waard. Hier arriveerden de Pilgrim Fathers die in december van het jaar 1620 met de Mayflower de oceaan overstaken.

Plymouth itself is a popular destination with a 3.8 miles (6 km) long beach, cruises through the harbor and fishing trips. A visit to Plymouth, a historic city 56 miles (90 km) south of Boston, is definitely worth it. Here arrived the Pilgrim Fathers who crossed the ocean with the Mayflower in December of the year 1620.


De 102 passagiers die in 1620 van de Mayflower stapte, wisten nog niet dat ze tegelijk in de geschiedenis zouden stappen als stichters van de oudste kolonie van de Verenigde Staten.

The 102 passengers who left the Mayflower in 1620 did not know that they would step into history at the same time as founders of the oldest colony in the United States.  


 

Het bekendste van alle monumenten van Plymouth is wel Plymouth Rock, te vinden in Water Street nabij de haven. Volgens de overlevering zouden de 102 opvarenden van de Mayflower op de grote rotsblok de eerste voet aan wal hebben gezet.

The most famous of all the
monuments of Plymouth is Plymouth Rock, which can be found in Water Street near the harbor. According to tradition, the 102 people on the Mayflower would have put the first foot ashore on the large rock. 


Plymouth zou de eerste permanente nederzetting in New England worden. Hierboven het standbeeld van William Bradford. Hij was een van de ondertekenaars van het Mayflower Compact en diende in de periode tussen 1621 en 1657 vijf keer als gouverneur van de kolonie.

Plymouth would be the first permanent settlement in New England. Above the statue of William Bradford. He was one of the signatories of the Mayflower Compact and served five times as governor of the colony in the period between 1621 and 1657.
Plymouth is weliswaar niet de oudste kolonisatieplaats van de VS, maar wel het oudste dorp, want in tegenstelling tot de kolonisten die hen waren voorafgegaan, vestigden de passagiers van de Mayflower zich meteen waar ze aan land gingen en ze stichtten er een stad die sinds 1620 tot heden altijd bewoond is geweest.

Plymouth is certainly not the oldest settlement place of the US but the oldest village, because unlike the settlers who had preceded them, the passengers of the Mayflower settled immediatly where they went ashore and they founded the city that has always been inhabited since 1620. 621 and

 


Na het overleven van de ruwe overtocht stierven veel Pilgrims aan ziekten en ondervoeding tijdens hun eerste winter in Plymouth.

After surviving the rough crossing, many Pilgrims died of diseases and mal utrition during their first winter in Plymouth. 

Zij zijn begraven op Coles Hill, aan de overkant van de straat, waar een beeld staat van Massasoit (hierboven op de foto), het Wampanoag opperhoofd dat een verbond sloot met de nieuwkomers en de overlevenden hielp door hun te leren maïs te zaaien en te bereiden. Met Massasoit en zijn volk vierden de Pilgrims hun beroemde eerste Thanksgiving. Coles Hill biedt een weids uitzicht op de haven. Burial Hill aan Town Square was de plek van een oud fort en de laatste rustplaats van veel leden van de oorspronkelijke kolonie, onder wie gouveneur William Bradford (1590-1656).

They are buried at
Coles Hill just across the street, where the statue of Massasoit (pictured above), the Wampanoagopperhoofd who made an alliance with the newcomers and helped the survivors to sow and prepare their maize. With Massasoit and his people, the Pilgrims celebrated their famous first Thanksgiving. Coles Hill offers a wide view of the harbor. Burial Hill on Town Square was the site of an old fortress and the final resting place of mahy members of the original colony, including Gouvernor William Bradford (1590-1656). 


Plymouth bezoek je op weg naar Cape Cod of als je richting Boston gaat. Historisch en cultureel is het een plaats van belang (zie film).

You can visit
Plymouth on your way to Cape Cod or if you are going to Boston. Historically and culturally it is a place of interest (see film).                            
                                                           
Het nationaal monument voor de voorouders.

                                                                         The National
monument to the Forefathers.

@MK


 

eXTReMe Tracker