PENNSYLVANIA - KEYSTONE STATE

Hoofdstad: Harrisburg.

Locatie: Pennsylvannia ligt in het Noord-Oost en in het midden Atlantische gedeelte van de USA.

Klimaat: Pennsylvania heeft vier seizoenen, ondanks er verschillen zijn vanwege de ligging en hoogte, zijn
de zomers erg heet en de vochtigheids graad erg hoog, terwijl de winters erg koud zijn met veel sneeuw.

Beste reistijd: In de late lente in mei, juni of laat in de zomer en vroeg in september, oktober zijn ook prima maanden om Penssylvania te bezoeken.

Hoogtepunten: Phildelphia, Gettysburg, Lancaster, Pittsburgh en in het westen de Amish Country.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Pennsylvania:

Het grondgebied van het huidige Pennsylvania werd lang voor de komst van de eerste blanken door Native Americans bewoond. In het begin van de 17de eeuw eisden achtereenvolgens Hollanders, Engelsen en Zweden dit gebied op. Al in 1614 verkenden Hollanders het stroomgebied van de Delaware River. In 1643 stichtte een groepje Zweden de eerste permanente nederzetting bij het huidige Tinicum. Al spoedig werden er nog meer nederzittingen gesticht en gingen de Zweden ertoe over dit gebied 'Nieuw Zweden' te noemen. Petrus (door vrijwel iedereen Peter genoemd) Stuyvesant, de gouverneur van 'Nieuw Nederland' (New York), leidde in 1655 een expeditie tegen de Zweden, waarna de Hollanders de Zweedse koloniën tot 1664 bestuurden. Daarna werden hun koloniën door de Engelsen overgenomen. In 1681 verleende Karel II van England quakerleider William Penn een concessie voor een stuk land dat naar Penns beroemde vader, admiraal William Penn, werd genoemd en voortaan Pennsylvania (Penn's Woud) zou heten. De eerste Engelse kolonie werd in 1682 bij het huidige Philadelphia gesticht. Vanaf het eerste begin ontwikkelde Pennsylvania zich voorspoedig en stroomden de kolonisten in groten getale toe, voornamelijk Engelsen, Schotten, Ieren en Duitsers. De zogeheten Pennsylvania Dutch waren geen Hollanders, maar Duitsers die naar Amerika emigreerden om daar in vrijheid hun godsdienst te kunnen belijden. Op  juli 1776 ondertekenden de Dertien Britse Koloniën in Amerika de Onafhankelijkheidsverklaring (Declaration of Independence) in de Independence Hall in Philadelphia en maakten zich daarmee los van Groot-Brittannië. 

Liedjes over Pennsylvania:

1. Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia .
2.
Daryl Hall & John Oates - Philadelphia Freedom .
3.
Guy Mitchell - Pittsburgh Pennsylvania .
 

4. The Band - The Weight.
5.
Elton John - Philadelphia Freedom.Capital: Harrisburg.

Location: Pennsylvania is located in the Northeastern and Middle Atlantic regions of the USA.

Climate: Pennsylvania experiences four seasons, although there are variations depending on the area and altitude. Summers tend to be hot and humid, while winters are cold with snow.

Best time to visit: Late spring May, June or late summer and early fall September, October are excellent
months for visiting Pennsylvania.

Highlights: Philadelphia, Gettysburg, Lancaster, Pittsburgh and Western Amish Country.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).


History of Pennsylvania:

The territory of present-day Pennsylvania was inhabited by Native Americans long before the arrival of the first whites. At the beginning of the 17th century, successively Hollanders, Englishmen and Swedes claimed this area. In 1614, Dutchmen explored the basin of the Delaware River already. In 1643 a group of Swedes founded the first permanent settlement at the current Tinicum. Soon more settlements were founded and the Swedes started to call this area 'New Sweden'. Petrus (almost everyone called him Peter) Stuyvesant. the governor of 'New Netherlands' (New York), led an expedition against the Swedes in 1655, after which the Dutch ruled the Swedisch colonies until 1664. Then their colonies were taken over by the English. In 1681, Charles II of England granted a concession for a piece of land to quaker leader William Penn that was named after Penn's famous father, Admiral William Penn, and would henceforth be called Pennsylvania (Penn's Forest). The first English colony was founded at the current Philadelphia in 1682. From the very beginning, Pennsylvania developed favorably and the settlers flocked in large numbers, mainly English, Scots, Irisch and Germans. The so-called Pennsylvania Dutch were not Dutch, but Germans who emigrated to America to freely practice their religion. In July 1776, the Thirteen British Colonies in the United States signed the Declaration of Independence in the Independence Hall in Philadelphia and thereby separated themselves from Great Britain.

Songs about Pennsylvania:

1.
Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia .
2. Daryl Hall & John Oates - Philadelphia Freedom .
3. Guy Mitchell - Pittsburgh Pennsylvania .
4.
The Band - The Weight.
5.
Elton John - Philadelphia Freedom
 
 


MK

                                                                                                  

eXTReMe Tracker