SARASOTA


                                                                    
                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Sarasota 2021:

1) Sarasota: De fraaie stad Sarasota aan de Gulf of Mexico fungeert als 'cultureel centrum'van de westkust. In de stad wonen veel schrijvers en artiesten, en ook veel bedrijven hebben Sarasota als thuisbasis. De stad is vooral bekend geworden als winterkwartier van het beroemde Ringling Brothers and Barnum & Baily Circus in de jaren 1936-1960. Het leukste gedeelte van het centrum van Sarasota ligt rond Palm Avenue en Main Street. Gerestaureerde winkels uit het begin van de 20ste eeuw herbergen antiekwinkels, cafés en restaurants. 

2) Sarasota's Bayfront Park: Bezoek het prachtige Bayfront Park en het indrukwekkende standbeeld 'de Onvoorwaardelijke Overgave'. Het park heeft veel te bieden waaronder een pittoreskse Dolphin Fountain, waar je kunt zitten en hier zie je de boten voorbij komen op weg naar de haven. Naast de natuurlijk schoonheid van Bayfront Park kun je hier ook vissen, picknicken en wandelen over het mooie aangelegde wandelpad. Er is ook een speeltuin voor de kinderen en een gezellig strandje waar je kunt eten en drinken. In de haven kun je ook lekker eten bij de nabijgelegen restaurants.  

3) St Armands Circle: St Armands Circle: St Armands Key heeft een grote rotonde met een klein park in het midden. De rotonde staat bekend als St Armands Circle of 'The Circle'. De cirkel bevat veel restaurants, tabakswinkels, kledingwinkels en andere winkels. The Circle heeft ook een standbeeld wandeling met beelden die oorspronkelijk zijn gekocht door John Ringling.

4) Stranden van Sarasota: De nabijgelegen barrière eilanden Longboat Key, Lido Key en Siesta key hebben schitterende zandstranden aan de Golf van Mexico. Ze zijn dan ook mateloos populair. Er zij echter ook rustiger delen. Het strand van South Lido Park, op Lido Key is doordeweeks rustig en heeft bovendien een wandelpad door de bossen. De nabijgelegen Siesta Key Beach is altijd druk. Rustiger is het op Turtle Beach; hier vindt je ook het enige kampeerterrein op de Keys. Longboat Key staat bekend om zijn golfbanen; de watersportmogelijkheden zijn overal goed. 

5) Ringling Museum Ca'd'Zan: De in 1936 overleden eigenaar van het Ringling Brothers circus, de multimiljonair John Ringling, liet in de jaren twintig een magnifiek landgoed aan Sarasota Bay bouwen (bij Highway 41) waarvoor het Dogenpaleis in Venetië model had gestaan. Het werd Ca'd'Zan genoemd, 'Huis van John'. Op het terrein staan het in Italiaanse renaissance-stijl gebouwde Ringling Museum of Art, met onder meer een grote Rubens collectie, het Museum of the Circus, gewijd aan de geschiedenis van het circus, en het grotendeels uit Italië overgebrachte 18de-eeuwse Asolo Theater, waar film-opera- en toneelvoorstellingen plaatsvinden. 

6) Sarasota Classic Car Museum: Dit museum opende zijn deuren in 1953 en is daarmee een van de oudste auto musea ter wereld. Er zijn 120 oldtimers ondergebracht, die zijn gekregen door ruilen met andere auto musea of uit donaties van verzamelaars. Topstukken zijn de zeldzame Packard Model 120 convertible uit 1954, een Rolls-Royce Silver Wraith uit 1955 en een De Lorean uit 1981 in perfecte staat. Verder staan hier de Mercedes Roadster van John Lennon en Paul McCartneys geliefde Mini Cooper.

7)
Mote Marine Laboratory & Aquarium: Dit Aquarium is gelegen op City Island, tussen Lido Key en Longboat Key. Je kunt hier langs de baai een wandeling maken met een mooi uitzicht op de skyline van Sarasota, maar de echte attractie vindt je binnen. Het populairste gedeelte is de enorme haaientank, compleet met onderwaterobservatievensters, en een aanraaktank waar je in contact kunt komen met allerlei soorten zeedieren. Meer dan 30 andere aquaria zijn gevuld met lokale vissen en planten, en er is een tentoonstelling over de rivieren en baaien in de omgeving. Gidsen leggen uit hoe het aquarium betrokken is bij het onderzoek naar haaien en vervuiling.Highlights / tips Sarasota 2021:

1) Sarasota: The beautiful city of Sarasota on the Gulf of mexico serves as the 'cultural center' of the west coast. Many writers and artists live in the city, and many companies also have Sarasota as their home base. The city is best known as the winter quarter of the famous Ringling Brothers and Barnum & Baily Circus in the years 1936-1960. The nicest part of downtown Sarasota is around Palm Avenue and Main Street. Restored shops from the early 20th century house antique shops, cafés and restaurants.

2) Sarasota's Bayfront Park: Visit the beautiful Bayfront Park and the impressive statue 'The Unconditional Surrender'. The park has a lot to offer, including a picturesque Dolphin Fountain, where you can sit and watch the boats pass by on their way to the harbor.In addition to the natural beauty of Bayfront Park, you can also fish, picnic and walk along the beautiful landscaped hiking trail. There is also a playground for the childeren and a nice beach where you can eat and drink. In the harbor you can also eat at nearby restaurants. 

3) St Armands Circle: St Armands Key features a large traffic circle with a small park in the center. The traffic circle is known as St Armands Circle or 'The Circle'. The circle contains many restaurants, tobacco shops, clothing stores, amd other retail outlets. The Circle also features a statue walk that features works originally purchased by John Ringling. 

4) Beaches of Sarasota: The nearby barrier islands of Longboat Key, Lido Key and Siesta Key have beautiful sandy beaches on the Gulf of Mexico. They are therefore immensely popular. However, there are also quieter parts. The beach at South Lido Park on Lido Key is quiet during the week ans also has a walking path through the woods. The nearby Siesta Key Beach is always busy. It is quieter on Turtle Beach; Here you will also find the only campsite on the Keys. Longboat Key is known for its golf courses; the watersports possibilities are good everywhere. 

5) Ringling Museum Ca' d'Zan: The owner of the Ringling Brothers circus, the multi-millionaire John Ringling, who died in 1936, had a magnificent estate on Sarasota Bay (off Highway 41) built in the 1920s for which the Doge's Palace in Venice had stood model. It was called Ca'd'Zan, "House of John". The site houses the Italian Renaissance-style Ringling Museum of Art, including a large Rubens collection, the Museum of the Circus, dedicated to the history of the circus, and the 18th-century Asolo Theater, which was largely transferred from Italy, where film opera and theater performances take place. 

6) Sarasota Classic Car Museum: This museum opened its door in 1953 and is therefore one of the oldest car museums in the world. Here, there are 120 old-timers, which are obtained through trading with other car museums or donations from collectors. Top pieces are the rare Packard Model 120 convertible from 1954, a Rolls-Royce Silver Wraith from 1955 and a De Lorean from 1981 in perfect condition. Furthermore, here you will find the Mercedes Roadster of John Lennon and Paul McCartney's beloved Mini Cooper.   

7) Mote Marine Laboratory & Aquarium: This Aquarium is located on City Island, between Lido Key and Longboat Key. Here, you can walk along the bay with a beautiful view of the Sarasota skyline, but the real attraction is inside. The most popular part is the huge shark tank, complete with underwater observation windows, and a touch tank where you can get in contact with all kinds of marine animals. More than 30 other aquariums are filled with local fish and plants, and there is an exhibition about the rivers and bays in the area. Guides explain how the aquarium is involved in shark and pollution research. 
___________________________________________________________________________________

                                                                                             VEILIGHEID / SAFETY 

Onveilige wijken in Sarasota 2021:

Newtown: Sarasota is een vrij veilige stad, maar het is altijd handig om voorzorgsmaatregelen te nemen. De enige echte plaats die een toerist moet vermijden is Newtown. Newtown ligt vlak bij het centrum en is een kleine wijk die berucht is om drugsgerelateerde criminaliteit. Sarasota kreeg in 2011 wereldwijde aandacht toen twee Britse toeristen werden vermoord in Newtown. Waakzaamheid is vereist, het wordt ten zeerste afgeraden om in de avonduren in Newtown te komen.Dangerous neighborhoods in Sarasota 2021:


Newtown: Sarasota is a rather safe city, although regular precautions should be taken just to be safe. The only real place a tourist should avoid is Newtown. Located right near downtown, Newtown is a small neighborhood notorious for drug related crime. Sarasota gained world-wide attention in 2011 when two British tourists were murdered in Newtown. Vigilance is required, it is strongly advised not to go near Newtown during the evening timeMet een gemiddelde van 361 dagen zon per jaar is de kust van Sarasota voornamelijk meer in trek bij Amerikanen dan bij buitenlandse toeristen.

With an avergae of 361 days of sunshine per year, the coast of Sarasota is mainly more popular with Americans than with foreign tourists. 

Het strand op Lido Key (hierboven op de film), is doordeweeks rustig en gedurende weekenden iets drukker. Lido Key, dat kleiner is dan Siesta Key heeft niet alleen rustige stranden maar gelukkig ook nog weinig bebouwing.

The beach on Lido Key (above on film) is quiet during the week and a little busier during the weekends. Lido Key, which is smaller than Siesta Key, not only has quiet braches, but fortunately also has few buildings. 

Omdat de stranden in Sarasota gelukkig nog niet overlopen worden door het massa toerisme vind je hier veel beschermde diersoorten. Een voorbeeld is de nestelende zwarte skimmer kolonie die wordt beschermd door de Amerikaanse Migratory Bird Treat Act en wordt vermeld als een door de staat bedreigde vogelsoort die niet mag worden gestoord. De gemeente heeft lijnen gespannen en het is verboden om de zwarte skimmer te benaderen.

Because the beaches in Sarasota are fortunately not overrun by mass tourism, you will find many protected species here. An example is the nesting black skimmer colony that is protected by the U.S. Migratory Bird Treaty Act and is listed as a state threatened species that my not be disturbed. The municipality has trtched lines and it is forbidden to approach the black skimmer.

Een ander beschermd diersoort is de schildpad. De stranden van Sarasota zijn erg in trek bij schildpad wijfjes die naar het strand trekken om eieren te leggen. Ze zijn zeer kieskeurig in hun strandkeuze en gaan altijd terug naar het gebied waar ze zelf ooit geboren zijn (op enkele soorten na). De strandwachten schermen de nesten af (zie foto hierboven). De omliggende huizen en hotels zijn verplicht om schemer licht aan te doen om de schildpadden te beschermen. 

Another protected species is the turtle. The beaches of Sarasota are very popular with turtle females who migrate to the beach to lay eggs. They are very picky in their choice of beach and always go back to the area where they are born (apart from a few species). The lifeguards shield the nests (see photo above). The surrounding houses and hotels are obliged to dim their light to protect the turtles.  

St. Armands Key is een mooi en gezellig winkelcentrum bij Lido Beach. Dit dure winkel-en restaurant complex is een van de creaties van John Ringling. Hij kocht het eiland in 1917 en ontwierp een gewaagd plan voor een woonwijk, geleden rond een cirkelvormig winkelcentrum met tuinen en klassieke beelden. 

St. Armands Key is a beautiful and pleasant shopping center near Lido Beach. This expensive shopping and restaurant complex is one of the creations of John Ringling. He bought the island in 1917 and designed a bold plan for a residential area, situated around a circular shopping center with gardens and classical sculptures.

De wijk maakte een korte periode van bloei door, raakte in verval tijdens de Depressie, maar kwam halverwege de 20ste eeuw weer tot leven.

The
district experienced a brief period of prosperity, fell into decline during the Depression, but came back to life in the mid-20th century. 

Het geheel ziet er nu weer grotendeels uit zoals Ringling had gepland, met schaduwrijke avenues die vanaf een centraal punt lopen (zie film).

The whole now looks like the way Ringling had planned, with shady avenues that run from a central point (see
film). 

                                                                  St. Amands Circle is zowel overdag als 's avonds populair.

                                                            St. Amands Circle is popular during the day and in the evening.

Sarasota heeft een 8 meter hoog standbeeld genaamd onvoorwaardelijke overgave aan de Sarasota Bayfront. Het is een replica van een beroemde foto uit het einde van de oorlogsviering op Times Square. De naamloze militair gaf een onbekende verpleegster een kus om het einde van de tweede Wereldoorlog te vieren op 14 augustus 1945. Het staat bekend als de 'Onvoorwaardelijke Overgave'. 

Sarasota has a 26 foot tall statue called Unconditional Surrender on the Sarasota Bayfront. It is an oversized recration of a famous photograph from the end of the war celebration in Times Square. The nameless serviceman dipped an unknown nurse for a kiss to celebrate the end of the World War II on August 14, 1945. It is known as the 'Unconditional Surrender.'

Sarasota Bayfront ligt direct aan de baai van Sarasota, tussen de baai en de stadshaven gevuld met vele boten, jachten en zeilschepen en ligt vlak bij het centrum.
 
Sarasota Bayfront lies right on Sarasota Bay in between the bay and the city marina which is filled with boats and yachts and sailing ships, just off of downtown .


Bayfront Park is ook een geweldige plek om een ochtendwandeling te maken of te joggen terwijl je geniet van het landschap en geniet van de natuurlijke omgeving met palmbomen, struiken en bloeiende planten die allemaal bijdragen aan de goede sfeer.

Bayfront Park is also a great place to go for a morning walk or jog while taking in the scenery and enjoying its natural setting with Palm Trees, shrubbery and flowering plants all adding to the ambiance. 

Sarasota Bayfront Park is een van de favoriete Sarasota parken vanwege zijn natuurlijke schoonheid, de schilderachtige omgeving en de rust langs Sarasota baai en het centrum van Sarasota.

Sarasota Bayfront Park is one of the favorite Sarasota Parks for its natural beauty, scenic setting, and peacefulness along Sarasota's Bayfront and downtown area. 
@MK

 
eXTReMe Tracker