BRYCE CANYON NATIONAL PARK                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Bryce Canyon National Park 2021:

1)
Bryce Canyon National Park: Bryce Canyon is een waar wonderland, waar grillige spitsen in tal van kleuren en vormen door zonlicht en overdrijvende wolken voortdurend van karakter wisselen. De kleuren variëren van wit en roze tot rood en paars. Het park is klein - 145 km2 - maar wel prachtig: de vergezichten vanaf de hoge richel zijn fantastisch, zeker bij zonsopgang. Bryce Canyon National Park trekt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. De entree voor Bryce Canyon National Park is $ 35,00 per privé voertuig. Dit betreft iedereen in de auto. Voor motoren en hun passagiers is het $ 30,00. De entree voor voetgangers en fietsers bedraagt $ 20,00 per persoon. Gooi je ontvangstbewijs niet weg want je kunt met dit ontvangstbewijs nog 7 dagen het Nationaal Park in. Als je meer Nationale Parken wilt bezoeken adviseer ik je om the America the Beautiful Pass te kopen voor $ 80.00, dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en vele Nationale Monumenten.

2) Bereikbaarheid: Het Bryce Canyon National Park wordt van noord naar zuid doorsneden door een tweebaansweg die een bijzonder fraai toeristisch parcours volgt, dwars door bossen van coniferen. Je passeert onderweg een groot aantal uitkijkpunten, voor je bij het eindpunt van de parkweg bij Yovimpa Point komt, in het zuidelijke deel van het park. De meest spectaculaire uitkijkpunten zijn: Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point en Bryce Point. Deze uitkijkpunten worden hieronder benoemd.

3)
Sunrise Point: Sunrise Point heeft ongeveer hetzelfde uitzicht als Sunset Point maar hier kom je voor de adembenemende zonsopgang. Dit punt is dus ideaal om te bezoeken in de vroege ochtenduren. 

4)
Sunset Point: Hier heb je uitzicht op de prachtige hoodoos die het resultaat zijn van een heel langzaam voortschrijdende erosie. De delicate rotspunten zijn zijn in een oneindig kleurenpalet gehuld. Deze plek is het echt wel waard om er even rond te wandelen. Ondanks de naam valt de schaduw hier snel in, al kort na de middag omdat dit punt op het oosten ligt. Zonsopgangen zijn hier dan ook spectaculairder dan zonsondergangen. De ochtend is daarom het meest geschikt om te bezoeken.  

5)
Inspiration Point: Inspiration Point is bekend vanwege het amphitheater. Dit panoramische uitzicht behoort tot het populairste van het park. Zowel 's winters als 's zomers is het amphitheater het best te zien vanaf Inspiration Point. 

6)
Bryce Point: Bij dit uitzichtpunt heb je een panoramisch overzicht van meer dan 180 graden over een bos van fijne naaldrotsen. Recht voor je zie je een rotsmassief met de naam Alligator. Vandaar heb je een prachtig uitzicht op de witte, gele, oranje en rode rotspartijen. Bryce Point is vanwege de licht inval zowel in de ochtend en avond perfect om te bezoeken. 

7)
Natural Bridge: Natural Bridge is een opmerkelijke natuurlijke boogbrug die zich wellicht van plaats heeft vergist (ze zou niet misstaan in het Arches National Park). Eigenlijk is het een natuurlijke boog en geen brug, en de boog is niet door een rivier, maar door dezelfde natuurkrachten (wind, regen en ijs) gevormd als de andere formaties in het park.

8) Wandelingen: De Bryce Canyon kun je het beste lopend bezichtigen. Vanaf de rand kun je via een aantal voetpaden in dit wonderbaarlijke landschap afdalen. Onder bezoekers is de Navajo Loop Trail bijzonder populair. Dit 2,5 km lange, steile bergpad begint bij Sunset Point, op 2443 meter. Het pad daalt 160 meter binnen in de canyon , waar je tussen de roestkleurige sculpturen kunt rondwandelen. Op zich zijn alle wandelingen interessant. Moet je er echter eentje uitkiezen, probeer dan de
Queen's Garden Trail en de Navajo trail te combineren. Het eenvoudigste is vertrekken van Sunset Point. Als je deze twee wandelingen van in totaal 5 km maakt, geniet je van het mooiste wat het park te bieden heeft.

9) Park Shuttle: Vanaf eind mei tot begin september rijden er gratis shuttle bussen in het park (dagelijks van 08.00 tot 18.00 in de zomer tot 20.00 uur), de bussen stoppen om het kwartier. Je kunt hier informatie vinden over vinden bij het informatiekantoor naast de camping van de Ruby's Inn. De bussen vertrekken ook vanaf Ruby's Inn en aan het kampeerterrein. Je kunt je auto achterlaten op het parkeerterrein. Dit wordt aangeraden door de park rangers maar verplicht is het niet. In Bryce Canyon is het nemen van de shuttlebus nog steeds op vrijwillige basis. Maar het is raadzaam tijdens het zomer seizoen om de shuttle te nemen omdat je de auto niet kunt parkeren bij de uitkijkpunten. 

10)
Bryce Canyon Lodge: Een overnachting in Bryce Canyon Lodge is een aanrader. De fraaie Bryce Canyon Lodge werd in de jaren '20 gebouwd door de Union Pacific Railroad Company; er zijn in totaal 114 kamers waaronder suites, motel kamers en cabins. Als je hier wilt verblijven is het raadzaam om ruim van te voren te reserveren want deze accomodatie is zeer gewild.

11) Beste reistijd: Door de hoogte van Bryce Canyon National Park blijft het in de zomer koel; in de winter is het park vrijwel verlaten, met uitzondering van half februari, wanneer het Bryce Canyon Winter Carnival wordt gehouden. Vanaf mei t/m september is het weer het best maar dan is het ook meteen drukker in het park. Vooral tussen juni en augustus kan het extreem druk zijn. 
Highlights / tips Bryce Canyon National Park 2021:

1)
Bryce Canyon National Park: Bryce Canyon is a true wonderland, where jagged peaks in various colors and shapes constantly change character through sunlight and exaggerating clouds. The colors vary from white and pink to red and purple. The park is small - 145 km2 - but beautiful: the views from the high ridge are fantastic, especially at sunrise. Bryce Canyon National Park attracts approximately 2,5 million visitors annually. The entrance fee for Bryce Canyon National Park is $ 35.00 per private vehicle. This concerns everyone in the car. For motorcycles and their passengers it is $ 30.00. The entrance fee for pedestrians and cyclists is $ 20.00 per person. Do not throw your receipt away because your receipt is still valid for seven days. If you want to visit more National Parks I advise you to buy the America the Beautiful Pass for $ 80.00, this gives you access to all National Parks and many National Monuments.

2) Accessibility: Bryce Canyon National Park is bisected from north to south by a two-lane road that follows a particularly beautiful tourist trail, through forests of conifers. You pass many viewpoints along the way, before you reach the end of the park road at Yovimpa Point, in the southern part of the park. The most spectacular viewpoints are Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point and Bryce Point. These viewpoints are mentioned below.

3)
Sunrise Point: Sunrise Point has approximately the same view as Sunset Point but you come here for the breathtaking sunrise. This point is therefore ideal to visit in the early morning hours. 

4) Sunset Point: Here you have a view of the beautiful hoodoos that are the result of a very slow erosion. The delicate rock points are covered in an infinite color palette. This place is really worth a walk around. Despite the name, the shadow falls quickly, shortly after noon due this point lies on the east. Sunrises are therefore more spectacular than sunsets. The morning is therefore the best time to visit. 

5) Inspiration Point: Inspiration Point is known for the amphitheater. This panoramic view is among the most popular in the park. In both winter and summer, the amphitheater is best seen from inspiration Point. 

6) Bryce Point: At this viewpoint you have a panoramic view of more than 180 degrees over a forest of fine needle rocks. Straight ahead you see a cliff called Alligator. From there you have a beautiful view of the white, yellow, orange and red rocks. Because of the light Bryce Point is prefect to visit both in the morning and in the evening. 

7) Natural Bridge: Natural Bridge is a remarkable natural arch bridge that may have been mistaken in place (it would fit in Arches National Park). Actually it is a natural arch and not a bridge, and the arch is not formed by a river, but by the same forces of nature (wind, rain and ice) as the other formations in the park. 

8) Trails: The Bryce Canyon is best seen on foot. From the edge you descend into this wonderful landscape via several paths. Among visitors, the Navajo Loop Trail is very popular. This 1,6 miles (2,5 km) long, steep mountain trail starts at Sunset Point, at 8,015 feet (2,443 m). The trail descends 52 feet (160 m) into the canyon, where you can walk around among the rust-colored sculptures. In itself, all walks are interesting. However, if you have to select one, try combining the
Queen's Garden Trail and the Navajo trail. The easiest is leaving from Sunset Point. If you make these two walks of 3 miles (5 km) in total, you will enjoy the best that the park has to offer.

9) Park Shuttle: From the end of May until the beginning of September there are free shuttle buses in the park (daily from 08.00 to 18.00, during summer till 08.00 pm), the buses stop every fifteen minutes. You can find information about this at the information office next to the campsite of the Ruby's Inn. The buses also depart from Ruby's Inn and the campsite. You can leave your car in the parking lot. This is recommended by the park rangers but it is not mandatory. Taking the shuttle in Bryce Canyon is still on a voluntary basis. But it is advisable during the summer season to take the shuttle because you cannot park the car at the viewpoints.


10) Bryce Canyon Lodge: An overnight stay at Bryce Canyon Lodge is a must. The beautiful Bryce Canyon Lodge was built in the 1920s by the Union Pacific Railroad Company; there are a total of 114 rooms including suites, motel rooms and cabins. If you want to stay here, it is advisable to book in advance as this accommodation is very popular. 

11) Best Travel Time: Because of the height of Bryce Canyon Nationak Park it stays cool in the summer; in the winter the park is almost deserted, with the exception of mid-February, when the Bryce Canyon Winter Carnival is held. From May to September the weather is the best but then it is also more crowded in the park. Especially between June and August it can be extremely busy. Het
Bryce Canyon National Park ligt in het zuidwesten van Utah, werd in 1928 gecreëerd en beslaat een oppervlakte van 145 km2. Het park dankt zijn naam aan de Bryce Canyon in het noordelijke deel.

The
Bryce Canyon National Park is located in the southwest of Utah, was created in 1928 and covers an area of 145 km2. The park owes its name to the Bryce Canyon in the northern part. 

De rand van de spectaculaire Bryce Canyon, het belangrijkste natuurwonder in het park, is alleen te benaderen door bossen van pijnbomen, sparren, dennen en espen (zie film).

The edge of the spectacular
Bryce Canyon, the most important natural wonder in the park, can only be accessed through forests of pine, spruce, pine and aspen trees (see film).

Deze speling van de natuur ligt op het Paunsaugunt plateau, een hoogvlakte op 2500 tot 2800 meter (zie film).

This clearance of
nature is situated on the Paunsaugunt plateau, a plateau at 2500 to 2800 meters (8202 - 9186 feet)(see film). 

Het is geen canyon, maar een hoefijzervormig bassin waarvan de wanden uit zestig lagen zachte kalksteen bestaan, met alle denkbare nuances van de tinten roze en wit (zie film).

It is not a
canyon, but a horseshoe-shaped basin whose walls consist of sixty layers of soft limestone, with all possible shades of pink and white (see film).

Het geheel vertoont enige overeenkomst met een reusachtige
amfitheater, vandaar dat vaak de term Bryce Amphitheater wordt gebruikt (zie film).

The whole shows some similarities with a huge
amphitheater, hence the term Bryce Amphitheater is often used (see film).

In dit erosie
landschap zie je duizenden veelkleurige, bizar en grotesk gevormde structuren met enige fantasie te omschrijven als zuilen, torens, tinnen, muren en transen, ontstaan ten gevolge van erosie (zie film).

In this erosion
landscape you can see thousands of multicolored, bizarre and grotesquely formed structures with some imagination to describe as columns, towers, pewter, walls and transes, arising as a result of erosion (see film).

De kalksteenformaties waarin ze zijn ontstaan, zijn bekend als de Pink Cliffs van de staat Utah; het gedeelte dat je hier ziet, wordt aangeduid als de Wasatch Formation.

The
limestone formations in which they originated are known as the Pink Cliffs of the State of Utah; the part you see here is referred to as the Wasatch Formation.

Spectaculair zijn vooral de kleur nuances van zacht roze, roestrood en oranje, die op wonderbaarlijke wijze harmoniëren met wit, goud en crème, met wat blauw en lila er doorheen.

Spectacular are especially the
color nuances of soft pink, rust red and orange, which miraculously harmonize with white, gold and cream , with some blue and lilac through them.

Deze kleur patronen zijn van zonsopgang tot zonsondergang voortdurend aan verandering onderhevig; bovendien blijven de eroderende krachten langzaam maar zeker de vorm van deze kalksteen
formaties veranderen (zie film).

These color patterns are constantly changing from sunrise to sunset; in addition, the erosive forces are slowly but surely changing the shape of these limestone
formations (see film).

De gele en rode tinten in het gesteente zijn een gevolg van de aanwezigheid van ijzeroxyde; de kleuren paars en lila vertegenwoordigen waarschijnlijk lagen met een gehalte aan mangaanoxyde (zie film).

The yellow and red shades in the
rock are a result of the presence of iron oxide; the colors purple and lilac probably represent layers with a content of manganese oxide (see film).

Water is een belangrijke factor geweest in de vormgeving van het
landschap. Wat je er kunt zien, is het resultaat van erosie in de vorm van regen, sneeuw en ijs (zie film). De grillige kalksteenformaties danken hun vorm niet aan de wind, een factor waaraan het karakter van de Bryce Canyon vaak ten onrechte wordt toegeschreven.

Water has been an important factor in the design of the
landscape. What you can see there is the result of erosion in the form of rain, snow and ice (see film). The erratic limestone formations do not owe their spae to the wind, a factor to which the character of the Bryce Canyon is often wrongly attributed.

Ongeveer 60 miljoen jaar geleden hebben hier dinosaurussen en andere reuzenreptielen in moerassen rondgezworven en er tonnen plantaardige materiaal verzwolgen; deze dieren hebben hun eigen geschiedenis achtergelaten in de vorm van fosile botten.

About 60 million years ago, dinosaurs and other giant reptiles wandered around in swamps and swallowed tons of vegetable material; these animals have left their own history in the form of fossil bones.
@MK 

 
eXTReMe Tracker