VIRGINIA - THE OLD DOMINIONHoofdstad: Richmond.

Locatie: Virginia grenst in het noordwesten aan West Virginia, in het noordoosten aan Maryland en het
District of Columbia, in het westen aan Kentucky en in het zuiden aan Tennessee en North Carolina.

Klimaat: Virginia heeft grotendeels een warm zeeklimaat. De zomer in Virginia begint al in de tweede
helft van mei en houdt in de regel tot ver in september stand. Pas in oktober wordt het merkbaar koeler,
in het westen van Virginia kan het al wat vroeger afkoelen.

Beste reistijd: Gedurende het hele jaar maar als voorkeur het voor en najaar.

Hoogtepunten: Charlottesville, Mount Vernon, Richmond, Chesapeake Bay, Shenandoah National Park,
Blue Ridge Parkway, Williamsburg.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Virginia:


In 1584 verleende koningin Elizabeth I van Engeland aan sir Humphrey Gilbert een concessie om alle gebieden van Noord Amerika die niet door Frankrijk en Spanje waren opgeëist te koloniseren. Nog datzelfde jaar zond Sir Walter Raleigh een eerste expeditie uit naar de Nieuwe Wereld. Deze kolonisten landden in 1585 op Roanoke Island, voor de kust van het huidige North Carolina. Twee jaar later arriveerden nog meer kolonisten op dit eiland voor de kust van North Carolina, maar in 1591 waren al deze mensen ofwel dood of op raadselachtige wijze verdwenen. In 1606 verleende Jacobus I van England een charter aan de London Company. Deze maatschappij zond vervolgens drie kleine schepen uit met circa 100 kolonisten aan boord om een bruggehoofd te vestigen in het gebied van het huidige Virginia. Op 13 mei 1607 stichtte deze groep de eerste permanente Engelse nederzetting op een eiland in de James River, onder de naam Jamestown. De eerste jaren leden de kolonisten vele ontberingen, maar dankzij de vindingrijkheid en het leiderschap van kapitein John Smith overleefden de meesten tal van ziekten, hongersnoden, strenge winters en aanvallen van Indianen. Tegenwoordig is Jamestown de grote trekpleister van het Colonial National Historical Park. In het begin van de 20ste eeuw begon de industrialisatie van Virginia. De welvaart van de staat nam snel toe in de periode voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Landbouw en veeteelt ontwikkelden zich welhaast explosief, terwijl ook de scheepsbouw rondom Hampton Roads een snelle groei doormaakte. Sinds de Tweede Wereldoorlog kan een belangrijk deel van de economische groei van de staat  worden toegeschreven aan de snelle uitbreiding van de federale instellingen in Washington in het District of Columbia.

Liedjes over Virginia:

1. Creedence Clearwater Revival - Who'll Stop the rain
.
2. Billy Joel - Only the good die young.
 
3. Miranda Lambert - Virginia Bluebell. 

 


Capital: Richmond.

Location: Virginia is bordered to the northwest to West Virginia, in the northeast to Maryland and the
District
of Columbia, Kentucky in the west and south to Tennessee and North Carolina

ClimateVirginia has largely a warm sea climate. The summer in Virginia begins already in the second
half of
May and includes the line far into september. Only in October it is noticeably cooler, in western
Virginia, it will be sooner cooler.

Best time to visit: During the whole year but with preference for spring and autumn.

Highlights: Charlottesville, Mount Vernon, Richmond, Chesapeake Bay, Shenandoah National Park, Blue
Ridge Parkway, Williamsburg.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Virginia:


In 1584, Queen Elizabeth I of England granted Sir Humphrey Gilbert a concession to colonize all areas of North America that had been claimed by France and Spain. That same year, Sir Walter Raleigh dispatched a first expedition to the New World. In 1585, these settlers landed on Roanoke Island off the coast of what is now North Carolina. Two years later, more settlets arrived on this island of the coast of North Carolina, but by 1591, all these people had either died or mysteriously disappeared. In 1606, James I of England granted a charter to the London Company. This company subsequently dispatched three small ships with approximately 100 settlers on board to establish a bridgehead in the area of what is now Virginia. On May 13, 1607, this group founded the first permanent English settlements on an island in the James River, under the name of Jamestown. The settlers suffered many hardships in the early years, but thank to the ingenuity and leadership of Captain John Smith, most survived numerous illnesses, famines, harsh winters and Indian attacks. Nowadays, Jamestown is the major attraction of the Colonial National Historical Park. The industrialization of Virginia began in the early 20th century. The prosperity of the state increased rapidly in the period before the First World War. Agriculture and livestock developed almost explosively, as did shipbuilding around Hampton Roads. Since World War II, a significant portion of the state's economic growth can be attributed to the rapid expansion of Washington's federal institutions in the District of Columbia.

Songs about Virginia:

1.
Creedence Clearwater Revival - Who'll Stop the rain .
2.
Billy Joel - Only the good die young.
3.
Miranda Lambert - Virginia Bluebell.

 


@MK

 

eXTReMe Tracker