ANTIETAM NATIONAL BATTLEFIELDTips Antietam National Battlefield 2021:

1)
Antietam National Battlefield: Het slagveld van toen is nu een vredig landbouwgebied, afgezien van de talloze monumenten. Met een auto kun je langs verschillende gedenkwaardige plekken rijden: het Cornfield, Burnside Bridge en Bloody Lane bijvoorbeeld. Het Maryland Monument is het enige monument dat de slachtoffers van beide partijen gedenkt. De entree bedraagt $ 20.00 per auto. Bij de aankoop van de ticket ontvang je een plattegrond van het Antietam National Battlefield.

2) Self-guided tours zijn beschikbaar voor de auto, fiets of te voet, de tour is 14 km lang en er zijn 11 stops. De boekhandel verhuurt of verkoopt audiotapes om de tour te begeleiden.

3)
National Museum of Civil War Medicine: Op het slagveld van Antietam werd het medische begrip 'triage' geboren: tijdens de gevechten moest de medische zorg worden verdeeld naar gelang de ernst van de verwondingen. Vele gebouwen in het nabijgelegen Frederick werden ingericht als noodhospitalen, en een ervan is nu het National Museum of Civil War Medicine. De dingen die er tentoongesteld worden en de hoge wassen beelden vertellen het verhaal van de stoeten ambulances en de gruwelen van de geïmproviseerde operatiekamers. 

4) Beste reistijd: De zaterdag na 4 juli voor de Salute to Independence, waar het Maryland Symphony Orchestra wordt begeleid door vuurwerk en kanongebulder, 17 september voor de dodenherdenkingen op het slagveld en de eerste zaterdagavond in december, wanneer vrijwilligers 23.000 kaarsen aansteken op het slagveld voor iedere gesneuvelde één. 
Tips Antietam National Battlefield 2021:

1)
Antietam National Battlefield: The battlefield of the past is now a peaceful rural area apart from the countless monuments. With a car you can drive along several memorable places: the cornfield, Burnside Bridge and for example Bloody Lane. The Maryland Monument is the only monument that commemorates the victims of both parties. The entrance fee is $ 20.00 per vehicle. When purchasing the ticket you will receive a map of the Antietam National Battlefield.


2) Self-guided tours are available by car, bike, or on foot, tracing an 8.5-mile (14 km) route through 11 tour stops; the bookstore rents or sells audiotapes to accompany the tour.

3)
National Museum of Civil War Medicine: On the battlefield of Antietam the medical concept of 'triage' was born: during the fighting medical care had to be divided according to the seriousness of the injuries. Many buildings in nearby Frederick were decorated as emergency hospitals, and one of them is now the National Museum of Civil War Medicine. The things that are exhibited and high wax figures tell the story of the processions ambulances and the horrors of the improvised operating rooms. 

4) Best time to travel: The Saturday after July 4th for the Salute to Independence, where the Maryland Symphony Orchestra will be accompanied by fireworks and cannon fires, September 17 memorial services for the dead on the battlefield and the first Saturday in December, when 23,000 volunteers light candles on the battlefield for each one killed
.


Het Antietam National Battlefield is een nationaal park waar één van de hevigste slagvelden heeft plaats gevonden in de Amerikaanse burgeroorlog. Het Antietam National Battlefield ligt nabij Sharpsburg, ongeveer 25 km ten westen van Frederick.

The Antietam National Battlefield is a national park where one of the fiercest battles took place in the American Civil War. The Antietam National Battlefield near Sharpsburg is located approximately 16 miles (25 km) west of Frederick.


Hier woedde op 17 september 1862 de veldslag die een eind maakte aan de eerste invasie van het Noorden door de troepen van de Confederatie onder aanvoering van generaal Robert E. Lee.

On September 17, 1862 the battle raged here that ended the first invasion of the North by Confederate troops under the command of General Robert E. Lee.


Op één enkele dag werden hier 23.000 soldaten van beide kampen gedood of verwond, de bloedigste veldslag uit de Amerikaanse krijgsgeschiedenis.

On a single day, 23.000 soldiers from both campes were killed or wounded here, this was the bloodiest battle in American military history.                                                  Er is een uitkijktoren vanwaar je het slagveld kunt overzien.

                                           There is a watchtower from where you can overlook the battlefield.

De antietam Creek stroomt onder de de Burnside Bridge waar zwaar werd gevochten en veel bloed vloeide.Het hele terrein ademt nu nog steeds een spookachtige sfeer.  

The Antietam Creek flows under the Burnside Bridge where heavy fighting and much blood was flowed. The whole area still breathe a spooky atmosphere.   
             
Hoewel de slag onbeslist eindigde, was het afgrijselijk bloedvergieten voor president Lincoln aanleiding om de Emancipation Proclamation af te kondigen waarbij de slaven werden bevrijd.

Although the battle ended undecided, it was horrific bloodshed for president Lincoln so he announced the Emancipation Proclamation in which the slaves were liberated.


 
                                Op de borden staat aangegeven waar en welk slagveld er heeft plaatsgevonden. 

                                              The signs indicated where and what battlefield has taken place.

                                                  Hier zie je een grote marmot die veel voorkomt in Maryland.


                                             Here you see a large groundhog that is very common in Maryland.

@MK

 
eXTReMe Tracker