THE MALL                                                                                                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN /HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Washington DC 2021:

1) Bezoek de Mall (niet te verwarren met een winkelcentra). Tussen het Capitol en het Lincoln Memorial ligt The Mall, een 2,5 km lang park dat aan weerszijden wordt begrensd door brede avenues (Independence Avenue en Constitution Avenue), met gedenktekens, monumenten, grote regeringsgebouwen en musea. De belangrijkste bezienswaardigheden liggen vlak bij elkaar in het centrum, dat vrij gemakkelijk te belopen is. (Zie hierboven de plattegrond van de Mall). Er zijn te veel monumenten om deze allemaal apart op te noemen. De foto's en de omschrijving op mijn website geven aan welke monumenten er bestaan. Als je ze allemaal wil bekijken is het raadzaam om er twee dagen voor uit te trekken. Ik zou als eerste bij het Capitool beginnen en de volgorde aanhouden zoals op mijn website vermeld. Maar dit is uiteraard een keuze.

Musea:


1) National Air and Space Museum: Het Air and Space Museum werd geopend op 1 juli 1976 en is de meest bezochte museum van Washington DC. Oude en moderne toestellen staan naast elkaar: van het allereerste vliegtuigje dat ooit heeft gevlogen (van de gebroeders Wright) en de Spirit of St. Louis, waarmee Charles Lindbergh in 1927 als eerste een non-stopvlucht over de Atlantische Oceaan maakte, tot de modernste ruimtecapsules. Ook worden er bijzondere films in het Imax theater vertoond. Er is ook een planetarium. De entree is gratis en het museum is dagelijks geopend vanaf 10.00 tot 17.30.

2)
National Gallery of Art: Dit museum is ontstaan toen de Amerikaanse financier Andrew Mellon zijn collectie Europese kunst naliet als basis voor een National Gallery of Art. Andere verzamelaars volgden zijn voorbeeld. Het museum bestaat uit twee hoofdgebouwen. Het neoklassieke West Building dat is gewijd aan Europese kunst van de 13de tot en met de 19de eeuw. Het moderne East Building, is gewijd aan de 20ste-eeuwse kunst. In de zalen van de westvleugel hangt Italiaans, Nederlands, Vlaams en Spaans werk. In de zalen van de oostvleugel vindt je onder andere Vrouw met parasol van Monet en de Vier danseressen van Degas. Van de Amerikaanse schilderijen vindt je hier de portretten van John Singer Sargent en James McNeill Whistler. Ook dit museum is gratis.

3)
National Museum of Natural History: In het National Museum of Natural History, dat werd geopend in 1910, worden artefacten, fossielen en levende dieren uit de hele wereld bewaard. In de Dinosaur Hall vind je skeletten en eieren van dinosaurussen, en zoogdieren uit de ijstijd, zoals een wollige mammoet. Op de begane grond zijn ook zalen met voorwerpen uit de inheemse culturen van Amerika, Azië en de Stille Zuidzee, waarvan met name de geweldige stenen hoofden van Paaseiland de moeite waard zijn. Te veel om op te noemen. De toegang is ook hier gratis.

Dagtochtjes vanaf Washington DC:

1)
Arlington Cemetery: Met meer dan 300.000 witte marmeren grafstenen is dit de laatste rustplaats voor Amerikaanse militairen, van de Onafhankelijks tot de oorlog in Irak. Het meest bezochte graf is dat van president John F. Kennedy met zijn eeuwige vlam. Zijn vrouw, Jacqueline Kennedy Onassis, ligt naast hem. Boven op de heuvel staat Arlington House, het landhuis van Robert E. Lee (raadpleeg mijn website).

2)
Mount Vernon: George Washington heeft zijn plantagehuis in Georgian stijl op de oever van de Potomac zelf ontworpen. Voortdurende restauratie werkzaamheden hebben de oorspronkelijke binnenmuren blootgelegd die verrassend levendig van kleur zijn, en ook de whiskydistilleerderij van de eerste president is gerestaureerd. Daarnaast zie je de verblijven voor de 316 slaven die hij bezat toen hij in 1799 stierf, net als zijn graf en dat van zijn vrouw Martha. Het leukste is om met de boot naar Mount Vernon te gaan. Van de lente tot de herfst brengt Spirit Cruises je vanaf de zuidwesthaven in Washington DC naar Mount Vernon (raadpleeg mijn website). 

3)
Alexandria: Alexandria ligt 13 km ten zuiden van Washington DC in de staat Virginia. Het historische hart van deze 18e-eeuwse havenstad aan de Potomacrivier bevat heel veel 18e- en 19e-eeuwse gebouwen en drukke straten met winkels, kunstgalerieën, antiekwinkels en restaurants. Als je de omgeving van Washington wilt bekijken is Alexandria zeker een aanrader en geeft je een indruk hoe men vroeger leefde. Je kunt Alexandria bereiken met de auto, metro en eventueel de water taxi. Vanaf het water zie je meer en het is een leuke ervaring er zijn vele aanbieders maar een van de bekendste aanbieder is de Potomac Riverboat Company (raadpleeg mijn website). Highlights / tips Washington DC 2021:

1) Visit the Mall (do not confuse it with shopping centers). Between the Capitol and the Lincoln Memorial is The Mall a 1.6 miles long park that is bordered on both sides by wide avenues (Independence Avenue and Constitution Avenue), with memorials, monuments, large government buildings and museums. The main attractions are close together in the Center which is pretty easy to walk. (See above the map of the mall). There are too many monuments to mention them all separately. The photos and description on my website gives you a view of which monuments exist. You need two days to see all the monuments. First, I would start at the Capitol and follow the order as listed on my website. But this is obviously a choice.

Museums:


1) National Air and Space Museum: The Air and Space Museum was opened on July 1, 1976 and is on of the most visited museum in Washington DC. Ancient and modern aircraft stand next to each other: from the very first plane that has ever flown (the Wright brothers) and the Spirit of St. Louis, which Charles Lindbergh made the first non-stop flight across the Atlantic Ocean in 1927 up to the most modern space capsules. Also, there are special films in the Imax theater. There is also a planetarium. The entrance is free and the museum is open from 10:00 until 17:30 daily.

2)
National Gallery of Art: This museum was created when the American financier Andrew Mellon's left  his European art collection behind as a basis for a National Gallery of Art. Other collectors followed his example. The museum consists of two main buildings. The neoclassical West Building is devoted to European art from the 13th to the 19th century.The modern East Building is devoted to 20th century art. In the halls of the west wing you will find  Italian, Dutch, Flemish and Spanish work. In the halls of the east wing you will find the Woman with the Parasol from Monet and the four dancers from Degas. Of the American paintings you will find the portraits of John Singer Sargent and James McNeill Whistler. Acces to this museum is also free.

3)
National Museum of Natural History: The National Museum of Natural History which opened in 1910, are artifacts, fossils and living animals preserved from around the world. In the  Dinosaur Hall you will find skeletons and eggs of dinosaurs and mammals from the Ice Age like a woolly mammoth. On the ground floor are also rooms with objects from the indigenous cultures of the Americas, Asia and the Pacific including the great stone heads of Easter Island. Too many to mention. Admission is always free and no tickets are required.

Daytrips from Washington DC:

1)
Arlington Cemetery: With more than 300,000 white marble gravestones, this is the final resting place for American soldiers, from the Independents to the Iraq War. The most visited grave is the grave of President John F. Kennedy with his eternal flame. His wife, Jacqueline Kenndy Onassis, lies next to him. On top of the hill is Arlington House, the manor of Robert E. Lee (check my website).

2)
Mount Vernon: George Washington designed his Georgian style plantation house on the banks of the Potomac itself. Continuous restoration work has uncovered the original interior walls that are surprisingly vibrant in color, and the whiskey distillery of the first president has also been restored. In addition, you see the lodgings for the 316 slaves he owned when he died in 1799, just like his grave and that of his wife Martha. The best thing is to go to Mount Vernon by boat. From spring tot autumn, Spirit Cruises will take you from the Southwest Harbor in Washington DC to Mount Vernon (check my website).

3)
Alexandria: Alexandria is located 8 miles (13 km) south of Washington DC in the state Virginia. The historic heart of this 18th century port city on the Potomac River contains many 18th and 19th century buildings and busy streets with shops, art galleries, antique shops and restaurants. If you want to see the area around Washington, Alexandria is definitely recommended and gives an impression of how people used to live. You can reach Alexandria by car, metro and possibly the water taxi. From the water you see more and it is a nice experience there are many providers but one of the best known provider is the Potomac Riverboat Company (check my website). 
___________________________________________________________________________________

                                                                                                       The Capitol  Het
Capitool is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de USA, de wetgevende macht. In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat (vertegenwoordiging van twee senatoren per staat) als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (evenredige vertegenwoordiging naar grootte van de staat), tezamen het Congres genoemd.

The
Capitol is the seat of the Assembly of the United States , the legislature. In the Capitol sit both the U.S. Senate (representing two senators per state) as the U.S. House of Representatives (proportional representation to the size of the state), together known as the Congress.                     Het Capitool is van het Witte Huis gescheiden door National Mall, om symbolisch de scheiding met de uitvoerende macht (de president) aan te geven. Het Capitool is een verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome, waar het Capitool de belangrijkste van de zeven heuvelen was en die de tempel van Juno herbergde, die daar over de Romeinse munt waakte.

The
Capitol is separated from the White House by National Mall, to indicate symbolically and separates the executive (the president). The Capitol is referring to the state power of ancient Rome, where the Capitol was the most important of the seven hills, which housed the Temple of Juno, who watched over the Roman coin.


In het Capitool met zijn gietijzeren koepel en rotunda worden nieuwe wetten voorbereid en aangenomen. De noord- en zuidvleugels herbergen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Rondleidingen zijn gratis, maar je kunt ook op eigen houtje de prachtige architectuur en kunst gaan bekijken.


In the Capitol with its cast-iron dome and rotunda new laws are being prepared and adopted. The North and South wings are home to the Senate and the House of representatives. Tours are free, but you can also go by yourself and view the magnificent architecture and art.


                                                                Achter het Capitool liggen het Supreme Court (het hoger gerechtshof) en de Library of Congress. Deze bibliotheek – de grootste ter wereld! – is gedecodeerd met bustes, houtsnijwerk, mozaïeken, kunstwerken en een indrukwekkende fontein bij de ingang.
                                                                               

Behind the Capitol you will find the Supreme Court and the Library of Congress. This library is the largest in the world! Decoded with busts, carvings, mosaics, works of art and an impressive fountain at the entrance.
___________________________________________________________________________________

                                                                                       The Washington Monument

                             


De echte Mall loopt tussen Third en Fourteenth Street. Erachter ligt het
Washington Monument. De elegante, granieten obelisk is met zijn 170 m het hoogste bouwwerk van de stad. Neem vooral de lift naar de top voor een adembenemend uitzicht. Het monument vormt een soort kruispunt voor andere bijzondere gedenkplekken, waar presidenten en oorlogsveteranen worden herdacht.

The real Mall runs between Third and Fourteenth Street. Behind lies the
Washington Monument. The elegant, granite obelisk with its 170 m is the tallest building in the city. Take the elevator to the top for a breathtaking view. The monument is a kind of crossroads for other special Memorial places, where Presidents and war veterans are remembered.


                             

Het 170 m hoge Washington Monument is gemaakt van 36.000 brokken marmer en graniet en is een van de herkenbaarste monumenten in de hoofdstad. Het is van vrijwel overal in de stad zichtbaar. Met de bouw van dit eerbetoon aan de eerste president van de VS werd begonnen in 1848. In 1858 werd de bouw stilgelegd omdat het geld op was. Het werk werd hervat in 1878 toen de interesse weer begon te groeien.

The 170 m high Washington Monument is made of 36,000 pieces of marble and granite and is one of the most recognizable monuments in the capital. It is almost everywhere visible in the city. With the building of this tribute to the first president of the United States was started in 1848. In 1858, the construction was shut down because the money ran out. The work was resumed in 1878 when the interest began to grow again
.Rondom het
monument staan 50 vlaggen, In het gebouw zelf zijn 192 gedenkstenen te zien die zijn geschonken door individuen, staten, verenigingen en naties.

Around the
monument are 50 flags, In the building itself are 192 memorial stones that are donated by individuals, States, societies and Nations.  
___________________________________________________________________________________

                                                                                             World War II MemorialRecht vooruit ligt het World War II Memorial. Een smal bassin – de Reflecting Pool – verbindt het met het
Lincoln Memorial.

Straight ahead is the World War II Memorial. A small pond - the reflecting pool - connects with the
Lincoln Memorial.Het
National World War II Memorial herdenkt de Amerikaanse burgers die zowel overzees als op het thuisfront in de Tweede Wereldoorlog hebben gediend.

The National World War II Memorial is a national memorial dedicated to Americans who served in the armed forces and as civilians during World War II.Het monument bestaat uit 56 pilaren (elk 5 m hoog) die in een cirkel rond een plein zijn opgesteld. Op de pilaren zijn de namen gegraveerd van de 48 staten die tijdens de oorlog lid van de unie waren alsmede de namen van het District of Columbia, Alaska, Hawaï en diverse overzeese gebiedsdelen van de Verenigde Staten.


Consisting of 56 pillars and a pair of small triumphal arches surrounding a plaza and fountain. On the pillars the names are engraved of the 48 states that were members of the Union during the war as well as the names of the District of Columbia, Alaska, Hawaii and several overseas territories of the United States. 

Twee boogconstructies van elk 13 m hoog staan aan weerszijden van het centrale plein met als opschrift Atlantic respectievelijk Pacific, de twee gevechtsterreinen van Europa en Azië bedoelend. Het plein zelf meet 103 m bij 73 m.

Two arch structures of each 13 m high stand on either side of the
central square headed Atlantic or Pacific, meaning the two combat zones of Europe and Asia. The square itself measures 103 m by 73 m.
Aan het westelijke eind van het monument staat de Freedom Wall, de Vrijheidsmuur, waarop 4.048 gouden sterren iedere 100 gesneuvelde Amerikanen vertegenwoordigen "om de prijs van vrijheid" te herdenken.

At the western end of the monument you'll find the Freedom Wall, on which 4,048 gold stars represent every 100 fallen Americans to remember "the price of freedom".
___________________________________________________________________________________

                                                                                  The Lincoln Memorial MonumentHet Lincoln monument gesitueerd in het verlengde van de National Mall, is een gedenkteken aan de Amerikaanse president Abraham Lincoln (zie film).

The Lincoln
Memorial is situated in the extension of the National Mall, is a memorial to U.S. President Abraham (see film).
         

           
Daniel Chester Frenchs monumentale beeld van de president, gezeten in een Griekse tempel, is een van Amerika’s favorieten standbeelden. Het is 5,8 m hoog. 

Daniel Chester Frenchs monumentale
 of the president, seated in a Greek temple, is one of America's favorites statues. It is 5.8 m high.
___________________________________________________________________________________

                                                                                        The Vietnam Veterans Memorial

rk. Park 


Aan de noordkant van het bassin staat het Vietnam Veterans Memorial, een eerbetoon van zwart granieten panelen waar de namen van de gevallen soldaten in zijn gekerfd.

On the north side of the basin you will find the Vietnam Veterans Memorial, a tribute of black granite panels where the names of the fallen soldiers are carved.
Het Vietnam Veterans Memorial (ook wel The Wall of "de muur" genoemd) is een monument in Washington D.C. ter ere van de veteranen en gesneuvelde soldaten uit de Vietnamoorlog. 

The Vietnam Veterans Memorial  (also known as The Wall of "the wall") is a monument in Washington DC to honor the veterans and fallen soldiers from the Vietnam.Het bestaat uit twee driehoekige zwarte muren die onder een hoek van 125 graden zijn geplaatst, de een wijzend naar het Lincoln Memorial en de ander naar het Washington Monument.

It consists of two triangular black walls that are placed at an angle of 125 degrees, the one pointing to the Lincoln Memorial and the other to the Washington Monument.
In de muren staan in chronologische volgorde de namen gegrift van de Amerikanen die in de Vietnam 
oorlog zijn gesneuveld tussen 1959 en 1975

The names 
of the Americans, who were killed in the Vietnam War between 1959 and 1975, are inscribed in the walls in chronological order.

___________________________________________________________________________________
                                                                                                
                                                                                                 
 The Three Soldiers         
                                                                

De drie soldaten (ook bekend als De Drie militairen) is een bronzen standbeeld, ter herdenking van de oorlog in Vietnam.

The Three Soldiers (also known as
The Three Servicemen
) is a bronze statue,  commemorating the Vietnam War.Het Vietnam vrouwen monument is een monument speciaal opgedragen aan de vrouwen uit de USA die in de Vietnam oorlog hebben  deelgenomen, dit waren voornamelijk verpleegsters.

The Vietnam Women's Memorial is a memorial dedicated to the women of the United States who served in the Vietnam War, most of whom were nurses.
___________________________________________________________________________________


                                                                                The Korean War Veterans Memorial 

Aan de zuidkant van de bassin vindt je het Korean War Veterans Memorial. Het Korean War Veterans Memorial is een herdenkingsmonument in het West  Potomac Park. Het monument is opgedragen aan de mannen en vrouwen die dienden tijdens de Korea oorlog.

On the south side of the basin you find the Korean War Veterans Memorial. The Korean War Veterans Memorial is a memorial in West Potomac Park. The monument is dedicated to the men and women who served during the Korean war.

Het monument is aangelegd in de vorm van een driehoek die een cirkel kruist. Binnen de driehoek staan 19 roestvrije stalen beelden van soldaten meer dan 2 meter hoog, die een squad op patrouille voorstellen. Deze bestaat uit 15 Army, 2 Marines, 1 Navy Medic, and 1 Air Force Observer, gekleed in hun volle uitrusting, verspreid tussen stroken graniet en jeneverbesstruiken, die het ruwe Koreaanse terrein voorstellen.

The
monument was built in the shape of a triangle crossing a circle. Within the triangle 19 stainless steel statues of soldiers are standing over two meters tall, which imagine a squad on patrol. It consists a 15 Army, 2 Marines, 1 Navy Medic, and one Air Force Observer, dressed in their full gear, spread out among strips of granite and juniper bushes, representing the rugged Korean terrain.
Ten noorden van de beelden ligt een pad, dat één zijde van de driehoek vormt. Daar achter, in het zuiden, strekt zich over een lengte van 50 meter, een zwarte granieten muur uit. In deze muur zijn fotografische beelden gezandstraald die soldaten, uitrusting en mensen die betrokken waren bij de oorlog uitbeelden (zie film hierboven).  

North of the statues is a path that forms one side of the triangle. Behind, in the south, stretches over a length of 50 meters, a black granite wall. In this wall are sandblasted photographic images of soldiers, equipment and people who were involved in portraying the war (see film above).
___________________________________________________________________________________

                                                                               District of Columbia War MemorialHet District of Columbia Oorlogsmonument herdenkt de inwoners van het District of Columbia, die in de Eerste Wereldoorlog diende.

The District of Columbia War Memorial commemorates the citizens of the District of Columbia who served in World War I.
___________________________________________________________________________________

                                                                                      
                                                                                     Martin Luther King, Jr. Memorial 

Het Martin Luther King, Jr gedenkteken is gelegen aan de noordwest hoek van het Tidal Basin in de buurt van de Franklin Delano Roosevelt monument. Het gedenkteken was geopend voor het publiek op 22 augustus 2011, na meer dan twee decennia van planning, fondsenwerving en de bouw. Een ceremonie gewijd aan het Memorial was gepland voor zondag, augustus 28, 2011, de 48e verjaardag van de "Ik heb een droom" toespraak die Dr. Martin Luther King, Jr gaf vanaf de trappen van het Lincoln Memorial in 1963 maar werd uitgesteld tot 16 oktober (de 16de verjaardag van de 1995 Million Man maart (op de National Mall) als gevolg van de Orkaan Irene.

The Martin Luther King, Jr. Memorial is located on the northwest corner of the Tidal Basin near the Franklin Delano Roosevelt Memorial. The memorial was opened to the public on August 22, 2011, after more than two decades of planning, fund-raising and construction. A ceremony dedicating the Memorial was scheduled for Sunday, August 28, 2011, the 48th anniversary of the "I Have a Dream" speech that 
Dr. Martin Luther King, Jr. delivered from the steps of the Lincoln Memorial in 1963 but was postponed until October 16 (the 16th anniversary of the 1995 Million Man March (on the National Mall) due to Hurricane Irene.                     
                       
Hoewel dit niet de eerste gedenkteken is voor een Afrikaans-Amerikaan in Washington, D.C., is Dr. King de eerste Afro-Amerikaan die geëerd wordt met een gedenkteken op of in de buurt van de National Mall en slechts de vierde niet-President die wordt herdacht op een zodanige wijze. De King Memorial wordt beheerd door de National Park Service (NPS).

Although this is not the first memorial to an African-American in Washington, D.C., Dr. King is the first African-American honored with a memorial on or near the National Mall and only the fourth non-President to be memorialized in such a way. The King Memorial is administered by the National Park Service (NPS).
___________________________________________________________________________________

                                                                           Franklin Delano Roosevelt Memorial 

Het
Franklin Delano Roosevelt Memorial
is een herdenkingsmonument gebouwd ter herinnering aan Franklin Delano Roosevelt, de 32ste President van de Verenigde Staten, en de periode die hij als langst zetelende president representeert.

The
Franklin Delano Roosevelt Memorial
is a presidential memorial dedicated to the memory of U.S. President Franklin Delano Roosevelt and to the era he represents.

                                                           Franklin Delano Roosevelt met zijn hond Fala (zie film).


                                                           Franklin Delano Roosevelt  with his dog Fala (see film).
                                                            

Het monument werd op 2 mei 1997 ingehuldigd door Bill Clinton. Het omvat vier afzonderlijke kamers in de openlucht, een voor elke termijn dat Roosevelt president was (zie film). 

Dedicated on May 2, 1997 by President Bill Clinton, the monument, traces 12 years of the history of the US through a sequence of four outdoor rooms, one for each of FDR's terms of office (see film).

Andere beelden tonen scènes uit de Grote Depressie, zoals het luisteren voor de open haard naar de radio en wachten in een rij voor een stuk brood.
 

Other sculptures depict scenes from the Great Depression, such as listening to a fireside chat on the radio and waiting in a line for bread.
                                                            De vrouw 
Anna Eleanor Roosevelt monument (zie film).

                                                            The wife
Anna Eleanor Roosevelt monument (see film).
___________________________________________________________________________________

                                                                                       Thomas Jefferson Memorial
           
Ten zuiden van het Washington Monument ligt naast het Tidal Basin het Thomas Jefferson Memorial. Het is gemodelleerd naar het Pantheon in Rome, waar de president een groot bewonderaar van was. Het
Jefferson Memorial is een
monument ter ere van de derde president Thomas Jefferson. (De Amerikaanse Founding Father).

South of the Washington Monument , next to the Tidal Basin lies the Thomas Jefferson Memorial. It is modeled after the Pantheon in Rome where the president was a great admirer of. The Thomas Jefferson Memorial is a presidential monument that is dedicated to Thomas Jefferson, an American Founding Father and the third President of the US.                                
                             
Standbeeld van Thomas Jefferson met aan de rechterkant fragmenten uit de Onafhankelijkheids verklaring.
 
                 Statue of Thomas Jefferson with excerpts from the Declaration of Independence to the right

___________________________________________________________________________________
 
                                                                                        
                                                                                                   The White HouseAan de noordzijde van het Washington Monument biedt de grote ronde grasvlakte bekend als de Ellipse, een prachtig uitzicht op het
Witte Huis, dat sinds 1800 de thuisbasis is van de zittende president. Het Witte Huis is de ambtswoning en de voornaamste werkplek van de president van de Verenigde Staten en is gelegen op 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington D.C. 

The north side of the Washington Monument offers a beautiful view of the White House round the big grassy plain known as the Ellipse that is home to the incumbent president since 1800. The White House is the official residence and principal workplace of the President of the United States and is located at 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington D.C.Het stond bekend als Executive Mansion en werd in 1800 betrokken door president John Adams. In 1814 werd het door de Britten in brand gestoken, maar al in 1817 werd het gedeeltelijk herbouwd en opnieuw bewoond.  

It was known as the Executive Mansion and President John Adams became the resident in 1800. In 1814 it was set on fire by the British, but was partially rebuilt in 1817 and already inhabited again. 


In 1901 gaf Theodore Roosevelt het gebouw zijn huidige naam. Hij liet tevens de westvleugel aanbouwen. Met de bouw van de oostvleugel in 1942 kreeg het bouwwerk zijn huidige vorm. Het geheel in stijl gemeubileerde Witte Huis trekt meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar.  

In 1901, Theodore Roosevelt gave the building its current name. Also, he had build the west wing. With the construction of the east wing in 1942, the building was given its present form. The stylishly furnished
White House attracts over 1.5 million visitors each year.

                                                                   

@MK

eXTReMe Tracker