IOWA - THE HAWKEYE STATEHoofdstad: Des Moines. 

Locatie: In het hart van de Midwest ligt de staat Iowa, die in het noorden grenst aan Minnesota, in het oosten door de Mississippi wordt gescheiden van Wisconsin en Ilinois, in het zuiden grenst aan Missouri en in het westen aan South Dakota en Nebraska, waar de Big Sioux River en de Missouri River natuurlijke grenzen vormen. 

Klimaat: Iowa heeft een landklimaat: warme en vochtige zomers en uiterst strenge winters. In de lange wintermaanden valt er veel sneeuw en zijn sneeuwstormen een frequent verschijnsel. Er kunnen overal in de staat perioden van droogte optreden, die vooral in het noordwesten van Iowa langdurig en ernstig kunnen zijn. 

Beste Reistijd: Van mei tot oktober. 

Hoogtepunten: Sioux City, Des Moines, Pella, Amana Colonies, Cedar Rapids, Dubuque, Davenport en Iowa City. 

Tijdsverschil
Central time zone. 7 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Iowa:

De eerste mensen die zich vestigden in het gebied dat nu Iowa wordt genoemd, waren Indianen: de zogeheten mound builders. Het waren boeren die grote aarden heuvels opwierpen (mounds) voornamelijk om hun doden te begraven. De Franse ontdekkingsreizigers Louis Jolliet en Jacques Marquette waren de eerste blanken bezoekers van Iowa. Ze drongen in dit gebied door toen ze in 1673 de Mississippi River afzakten. Gedurende meer dan een eeuw werd dit gebied uitsluitend door pelshandelaren, missionarissen en ontdekkingsreizigers bezocht, maar geen van deze bezoekers bleef er. Pas in 1788 stichtten Franse kolonisten de eerste blanke nederzetting, op de plaats waar nu de stad Dubuque ligt. In de jaren dertig van de 19de eeuw trokken grote aantallen immigranten uit alle delen van Europa, maar ook Amerikanen uit andere staten naar Iowa, dat in 1846 als negenentwintigste staat tot de Verenigde Staten werd toegelaten. Ook in de tweede helft van de 19de eeuw bleven er immigranten toestromen. Om die reden is deze staat nu bezaaid met plaatsjes die duidelijk het stempel dragen van een etnische groep, zoals Pella en Orange City, gesticht door immigranten uit Nederland. 

Liedjes over Iowa:

1.
Joni Mitchell & Jaco Pastorius - The dry cleaner from Des Moines.
2.
Bing Crosby - The Iowa Indian Song.
3.
Dar Williams - Iowa.Capital: Des Moines.

Location: In the heart of the Midwest lies the state Iowa, which borders to Minnesota in the north, is separated from Wisconsin and Ilinois in the east by the Mississippi, in the south bordering to Missouri and in the west to South Dakota and Nebraska where the Big Sioux River and the Missouri River form natural boundaries. 


Climate: Iowa has a continental climate: hot and humid summers and extremely cold winters. In the long winter months there is a lot of snow and snowstorms are a frequent phenomenon. Droughts can occur anywhere in the state, which can be long and severe especially in the nortwest of Iowa. 

Best time to visit: From May to October. 

Highlights
Sioux City, Des Moines, Pella, Amana Colonies, Cedar Rapids, Dubuque, Davenport and Iowa City.

Time differenceCentral time zone. 7 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Iowa:

The first people who settled in the area now called Iowa, were Native Americans: The so-called mound builders. They were farmers who threw up large earthen mounds, mainly to bury their dead. The French explorers Louis Jolliet and Jacques Marquette were the first whites visitors to Iowa. They penetrated this area when they floated down the Mississippi River in 1673. For more than a century this area was only visited by fur traders, missionaries and explorers but none of these visitors stayed here. It was until 1788 that French colonists founded the first white settlement in the place where now the city of Dubuque is established. In the thirties of the 19th century, large numbers of immigrants from all parts of Europe, as well as Americans from other states, moved to Iowa, which was admitted to the United States as the twenty-ninth state in 1846. Also, immigrants continued to migrate in the second half of the 19th century. For this reason it is now dotted with villages that cleary bear the stamp of an ethnic group, such as Pella and Orange City, founded by immigrants from the Netherlands. 


Songs about Iowa

1. 
Joni Mitchell & Jaco Pastorius - The dry cleaner from Des Moines
2. Bing Crosby - The Iowa Indian Song.
3.
Dar Williams - Iowa. 
@MK

 
eXTReMe Tracker