WYOMING - THE EQUALITY STATE
 

  


Hoofdstad: Cheyenne.

Locatie: Wyoming grenst in het noorden aan Montana, in het oosten aan South Dakota en Nebraska, in het zuiden aan Utah en Colorado en in het westen aan Utah, Idaho en Montana. 

Klimaat: Tijdens de zomer maanden van juni tot begin september ligt de temperatuur overal tussen de 21 en 27 graden, terwijl het in de nacht kan vriezen. In de lente en herfst ligt de temperatuur overdag tussen de -1 en 16 graden en in de nacht kan het -5 tot -20 vriezen. De winters in Yellowstone zijn zeer koud met temperaturen van -20 tot -25 graden.

Beste reistijd: Tijdens de zomer maanden, juni tot het begin van september.  

Hoogtepunten: Yellowstone National Park, Devils Tower National Monument, Black Hills National Forest, Big Horn Mountains, Grand Teton National Park, Cheyenne en vele andere bezienswaardigheden. Te veel om op te noemen.  

Tijdsverschil: Mountain Time Zone. 8 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Wyoming:

Recente archeologische vondsten tonen aan dat het gebied van het tegenwoordige Wyoming al omstreeks 7000 v. Chr. bewoond is geweest, is er nog maar weinig bekend over de mensen die dit land vóór 1800 n. Chr. hebben bewoond. Wat zeker is dat de pelsjager John Colter in 1807 de eerste blanke was die dit gebied verkende, dat toen werd bewoond door Apache-, Blackfoot-, Cheyenne-, Crow-, Ute- en Shoshone-Indianen, die voornamelijk leefden van de jacht op buffalos (bizons, die in kudden van honderdduizenden stuks over de Great Plains zwierven) en andere dieren. In de jaren twintig van de vorige eeuw breidde de handel in pelzen zich in hoog tempo uit. De eerste handelspost in Wyoming – Fort William – verrees bij de monding van de Laramie River; de naam van het fort is later gewijzigd in Fort Laramie. Tot 1849 fungeerde dit fort als centrum voor de pelshandel, daarna veranderde het in een militair garnizoen ter bescherming van de naar het westen trekkende blanke kolonisten, die belaagd werden door Indianen omdat zij gigantische aantallen bizons schoten. Dit leidde tot verscheidene bloedige schermutselingen, in 1865 escalerend tot complete veldslagen tussen Indianen en blanken. Ondanks er met de Arapaho, Bannock, Cheyenne, Crow en Shoshone verdragen werden gesloten, bleven groepjes Indianen blanke kolonisten overvallen. Pas omstreeks 1876 waren de Indianen definitief verslagen. In 1890 werd Wyoming als vierenveertigste staat toegelaten tot de Verenigde Staten. Wyoming was de eerste Amerikaanse staat die in zijn grondwet het kiesrecht voor vrouwen opnam. In de loop van de 20ste eeuw zijn er in Wyoming geen grote industrieën ontstaan, noch is de bevolking van deze staat spectaculair toegenomen. In geen van de staten wonen zo weinig mensen.

Liedjes over Wyoming:

1.
John Denver - Song of Wyoming.Capital: Cheyenne.                         

Location: Wyoming is bordered to the north by Montana, in the east by South Dakota and Nebraska, in the south to Utah and Colorado and in the west to Utah, Idaho and Montana.

Climate: During the summer months of June through early September, daytime highs are normally 21
 to 27 °C range, while nighttime lows can go to below freezing. Spring and fall temperatures range between
- 1 and 16 °C with cold nights −5 to −20 °C. Winter in Yellowstone is very cold with high temperatures usually between−20 to −25 °C and nighttime temperatures below zero for most of the winter.

Best time to visit: During the summer months from June through early September.

Highlights: Yellowstone National Park, Devils Tower National Monument, Black Hills National Forest, Big Horn Mountains, Grand Teton National Park, Cheyenne and many other highlights. Too much to mention.

Time difference: Mountain Time Zone. 8 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Wyoming:

Recent archaeological finds show that the area of â��â��present-day, Wyoming has been settled already around 7000 BC, there is little known about the people who have inhabited this country before 1800 AC. In 1807, it is certain that the trapper John Colter was the first White that explored this area, which then was inhabited by Apache, Blackfoot, Cheyenne, Crow, Ute and Shoshone Indians, who lived mainly by hunting buffalos (bison that live in herds of hundreds of thousands across the Great Plains) and other animals as well. The trade in pelts extended rapidly in the twenties of the last century. The first trading post in Wyoming – Fort William – arose at the mouth of the Laramie River; the name of the fort was later changed to Fort Laramie. Till 1849, this fort served as a centre for the fur trade, later it changed into a military garrison to protect the migratory white settlers to the West, which were attacked by Indians because they shot a huge numbers of bisons. The battles were escalating between Indians and whites and this led to several bloody skirmishes in 1865. Despite treaties were closed with the Bannock, Arapaho, Cheyenne, Crow and Shoshone, groups of Indians were still raiding white settlers. Around 1876 the Indians were finally defeated. In 1890, Wyoming became the forty-fourth state of the United States. Wyoming was the first American State who took the women rights to vote in its Constitution. In the course of the 20th century, no major industries arise in Wyoming, nor the people of this state increased spectacularly. In none of the states live so few people.
 
Songs about Wyoming:

1.
John Denver - Song of Wyoming@MK                                                                                                                                                                              

eXTReMe Tracker