LOWER ANTELOPE CANYON                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSTips 2021

1)
Upper en Lower Antelope Canyons: De Upper en Lower Antelope Canyons, deze twee wondermooie kloven van Antelope Canyon liggen 6,4 km ten oosten van Page. Neem route 98 naar Kayenta. De ingang van Upper Antelope Canyon ligt aan je rechterhand, net voorbij mijlpaal 299. De toegang tot Lower Antelope Canyon situeert zich 800 m verderop, langs de weg naar Antelope Point Marina die precies aan de overkant vertrekt.

2) Lower Antelope Canyon: Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen de Lower and Upper Antelope Canyon. Ik zal hier iets meer duidelijkheid over geven. Het grootste verschil tussen Upper en Lower Antelope Canyon is de grootte van de kloof zelf. 
De Lower Antelope Canyon is aan de onderkant veel kleiner en heeft de vorm van de letter V. Ondanks beide canyons ontzettend populair en behoorlijk druk kunnen zijn trekt de Lower Antelope Canyon iets minder bezoekers dan de Upper Antelope Canyon. Reden: Als je last hebt van kleine en besloten ruimtes kan een bezoek aan de lower Antelope Canyon een probleem voor je zijn. Ook de stijle trap om de canyon in te komen schrikt mensen af, zeker als je wat slechter ter been bent. Ook bereiken de lichtstralen de Lower Canyon minder snel omdat deze kloof kleiner en smaller is, hierdoor zijn de foto's minder spectaculair. Boek je een tour voor de Lower Antelope Canyon dan heb je een groep mensen voor en achter je. Het voordeel is dat je vaak mooiere foto's kunt maken zonder mensen erop (ondanks de mindere lichtstralen). Je hebt hier iets meer de tijd om foto's te maken. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit voor de Lower Antelope Canyon maar uiteraard is dit een keuze. 

3) Upper Antelope Canyon: De Upper Antelope Canyon is breder aan de onderkant en aan de bovenkant. Hier hoef je geen trappen te lopen, het pad is vlak en het is een korte wandeling naar de canyon. Door de grotere openingen komen de lichtstralen het meest tot hun recht in de Upper Antelope Canyon. De meeste van de beroemde foto's zijn hier gemaakt. Het nadeel is wel dat er een tweerichtingsverkeer is in de Upper canyon. Nadat je door de canyon bent gelopen moet je hier omdraaien en terug lopen. Het nadeel is dat het nog drukker en voller is in Upper Antelope Canyon. Ook is de tour naar Upper Antelope Canyon veel duurder. Als je van fotografie houdt kun je hier mooiere foto's maken door de lichtval maar hou er wel rekening mee dat het hier veel drukker is dan Lower Antelope Canyon. 

4)
Dixie's Lower Antelope Canyon Tours: Dit is één van de bekendste aanbieders voor de Lower Antelope Canyon. De standaardtour duurt één uur. Elke 30 minuten begint er een nieuwe tour deze begint in de late ochtend tot de late namiddag. Er worden gemiddeld per dag 10 rondleidingen gegeven afhankelijk van de tijd van het jaar. Op sommige dagen worden er ook rondleidingen gegeven in de vroege ochtend. Een ticket kost $ 51,51 per person (dit is inclusief $ 40,00 ticket, $ 8,00 Navajo Nation kosten, 2.2% verwerkingskosten).

5)
Ken's Tour: Ken's Tour verzorgt ook rondleidingen voor de Lower Antelope Canyon. Ook hier duurt een standaardtour één uur en start er elke 30 minuten een nieuwe tour. Deze organisatie begint met de rondleiding in de vroege ochtend tot de vroege avond. Dit wijkt af van Dixie's Lower Antelope Canyon om de toestroom van de vele toeristen in goede banen te leiden. Er worden gemiddeld per dag tussen de 14 en 22 rondleidingen gegeven, afhankelijk van de tijd van het jaar. Een ticket kost $ 52,80 per persoon (dit is inclusief $ 40,00 ticket, $ 8,00 Navajo Nation kosten, 6% Navajo omzetbelasting en toeslag).

6)
Adventurous Antelope Canyon Tours: Deze organisatie geeft rondleidingen in de Upper Antelope Canyon. Je kunt kiezen uit vier verschillende rondleidingen die 1,5 of 2 uur duren. De meest favoriete tour is de fotografie tour. Deze rondleiding duurt 2 uur en vind maar één keer per dag plaats. De rondleiding begint om 10.15 (afhankelijk van de tijd van het jaar) omdat de lichtval dan het mooiste is in de canyon. Hier gooien de gidsen stof in de lichtstralen zodat je een mooiere foto kunt maken. Maar hier hangt wel een prijskaartje aan je betaald voor een ticket $ 158,00 per persoon en dit is exclusief belasting. Een alternatief is de General Tour voor $ 66,00 (exclusief belasting) maar deze rondleiding wordt maar vier keer per dag gegeven. Kijk welke rondleiding het beste bij je past. Hou er wel rekening mee als je mooie foto's wilt maken dat het erg druk kan zijn.  

7) Antelope Canyon Navajo Tours: Ook deze organisatie geeft rondleidingen in de Upper Antelope Canyon. Hier kun je kiezen uit twee rondleidingen de Guided Sightseer's Tour en de Guided Photography Tour. De guided Tour duurt 1,5 uur en kost $ 60,00 per persoon. Dit tarief is wel inclusief belasting en de Navajo Nation kosten. De fotografie tour kost $ 160,00 per persoon (ook inclusief belasting en de Navajo Nation kosten) en vertrekt éénmaal per dag om 11.00 (afhankelijk van de tijd van het jaar). 

8) Weersomstandigheden: Zowel de Upper en Lower Antelope Canyon zijn niet toegankelijk als er onweer dreigt. Het gevaar op overstromingen is immers erg groot. In 1997 vielen in Lower Antelope Canyon verscheidene doden als gevolg van zwaar onweer.  Een groep toeristen, voor het merendeel Fransen, werd door het wassende water meegesleurd en verdronk.Tips 2021:

1)
Upper and Lower Antelope Canyons: The Upper and Lower Antelope Canyons, these two beautiful gorges of Antelope Canyon lies 4 miles (6.4 km) east of Page. Take route 98 to Kayenta. The entrance to Upper Antelope Canyon is on your right, just past landmark 299. The entrance to Lower Antelope Canyon. The entrance to Lower Antelope Canyon is 800 m away, along the road to Antelope Point Marina which departs exactly across the street.

2) Lower Antelope Canyon: Many people wonder what the difference is between the Lower and Upper Antelope Canyon. I will clarify this a bit more. The biggest difference between Upper and Lower Antelope Canyon is the size of the canyon itself. The Lower Antelope Canyon is much smaller at the bottom, and is shaped like the letter V. Despite both canyons are extremely popular and quite busy, the Lower Antelope Canyon attracts slightly fewer visitors than the Upper Antelope Canyon. Reason: If you suffer from small and confined spaces, a visit to the lower Antelope Canyon can be a problem for you. The steep stairs to enter the canyon also scare people, especially if you have a slightly worse mobility. Also, the light rays reach the Lower Canyon less quickly because the gorge is smaller and narrower, making the photos less spectacular. If you book a tour for the Lower Antelope Canyon, you have a group of people in front and behind you. The advantage is that you can often take better pictures without people (despite the lesser rays of light). You have more time to take pictures. My personal preference is for the Lower Antelope Canyon but ofcourse this is a choice.

3) Upper Antelope Canyon: The Upper Antelope Canyon is wider at the bottom and the top. You don't have to climb stairs, the path is flat and it's a short walk to the canyon. Because of the larger openings, the light rays are more visible in the Upper Antelope Canyon. Most of the famous photos were taken here. The disadvantage is that there is a two-way traffic in the Upper Canyon. After walking through the canyon you have to turn around and walk back. The downside is that it is even busier and fuller in Upper Antelope Canyon. Also, the tour to Upper Antelope Canyon is much more expensive. If you like photography you can take more beautiful pictures here because of the light, but keep in mind that it is much busier here than Lower Antelope Canyon.

4)
Dixie's Lower Antelope Canyon Tours: This is one of the best known providers for the Lower Antelope Canyon. The standard tour lasts one hour. A new tour starts every 30 minutes and starts in the late morning untill late afternoon. An average of 10 tours are given per day depending on the time of year. Early morning tours are also available on some days. A ticket costs $ 51.51 per person (this includes a $ 40.00 ticket, $ 8.00 Navajo Nation fee, 2.2% processing fee).

5)
Ken's Tour: Ken's Tour also provides tours for the Lower Antelope Canyon. Again, a standard tour lasts one hour and a new tour starts every 30 minutes. This organization starts with the early morning to early evening tour. This differs from Dixie's Lower Antelope Canyon to manage the influx of many tourists. On average, between 14 and 22 tours are given per day depending on the time of year. A ticket costs $ 52.80 per person (this includes a $ 40.00 ticket, $ 8.00 Navajo Nation fee, 6% Navajo sales tax and surcharge).

6) 
Adventurous Antelope Canyon Tours: This organization provides guided tours to Upper Antelope Canyon. You can choose from four different tours that last 1,5 to 2 hours. The most favorite tour is the photography tour. This tour lasts 2 hours and only takes place once a day. The tour starts at 10.15 (depending on the time of year) due the light is the most beautiful in the canyon. The guides throw dust into the light rays so that you can take a better picture. But the ticket is expensive, the ticket price is $ 158.00 per person and this does not include tax. An alternative is the General Tour for $ 66.00 (plus tax), but this tour is only given four times a day. Find out which tour suits you best. Keep in mind if you want to take beautiful pictures that it can be very busy.

7) 
Antelope Canyon Navajo Tours: Also, this organization gives guided tours in the Upper Antelope Canyon. Here you can choose from two guided tours, the Guided Sightseer's Tour and the Guided Photography Tour. The guided Tour lasts 1.5 hours and costs $ 60.00 per person. This rate is including taxes and Navajo Nation fees. The photography tour costs $ 160.00 per person (also including tax and the Navajo Nation fee) and departs once a day at 11 am (depending on the time of the year).

8) Weather conditions: Both the Upper and Lower Antelope Canyon are not accessible when there is a thunderstorm. The danger of flooding is very present. In 1997, the Lower Antelope Canyon had several deaths from severe thunderstorms. A group of tourists, mostly French, were swept away by the rising water and drowned.


Tegenwoordig kun je de Upper en Lower Canyon alleen nog bezoeken met een Native American gids (Navajo). Onze gids Caleysa (hierboven) had heel veel kennis van de Canyons en omgeving. Wij hadden gekozen om een tour te doen in de Lower Antelope Canyon.

Today you can only visit the Upper and Lower Canyon with a Native American guide (Navajo). Our guide Caleysa (above) had a lot of knowledge of the Canyons and surroundings. We chose to do a tour in the Lower Antelope Canyon.


De Lower Antelope Canyon kun je benaderen vanaf de bovenkant (in tegenstelling tot Upper Antelope Canyon). De ingang bevindt zich onmiddellijk voorbij de hut aan de ingang. En toch is de toegang nauwelijks te zien (zie foto hierboven).

The
Lower Antelope Canyon can be approached from the top (in contrast to the Upper Antelope Canyon). The entrance to the canyon is immediately past the hut at the entrance. And yet the entrance is barely visible (see photo above). 

Je loopt deze smalle kloof zo voorbij, zonder ook maar een moment te vermoeden wat voor een pareltje je daardoor misloopt. Want Lower Antelope Canyon laat zich niet zomaar zonder inspanningen bekijken.

You walk past this
narrow gap, without even suspecting what a gem you miss. Since Lower Antelope Canyon cannot simply be viewed wihout any effort.

Een bezoek heeft meer weg van een vrolijk avonturenparcours. Onderweg moet je je hier en daar dicht tegen de rotswand drukken om je door een smalle doorgang te wringen (zie film).

A visit is more like a cheerful adventure trail. Along the way you must now and then press yourself close against the wall to get through a narrow passage (see
film). 

Je klimt van rots naar rots en van zaal naar zaal, allemaal met prachtige formaties als een gevolg van stortregens (zie film).

You climb from rock to rock and from room to room, all with beautiful
formations as a result of torrential rains (see film). 

Een systeem van metalen ladders voert helemaal naar de bodem van de kloof. Hier vind je een pad van een honderdtal meter.

A system of metal ladders leads all the way to the bottom of the
gorge, here you will find a path of more than hundred meters. 

                   Vervolgens moet je weer helemaal naar boven en vandaar naar het punt van vertrek (zie film).

                     Then you have to go all the way up again and from there to the point of departure (see
film).

Minder druk dan de Upper Antelope Canyon en veel leuker voor kinderen (grote en kleine), met de talrijke ladders om op en af te klauteren. Bovendien heb je hier meer tijd om rustig rond te kijken (zie film).

This canyon is less crowded than the Upper Antelope Canyon and much more fun for kids (big and small), with the numerous ladders to scramble up and down. You also have more time here to take a look around (see
film).@MK


 
eXTReMe Tracker