CHATTANOOGA


                                                                      
                                                                       
BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Chattanooga 2021:

1)
Chattanooga: Chattanooga is een van de voetgangersvriendelijkste stad van het land. Dit komt mede door de River Walk, een voetpad langs de oever van de Tennessee River. Op het centrale deel van het voetpad in het centrum van de stad, bij Ross's Landing, voert een trap naar de rivier, waar op een warme zomerdag de mensen in kano's rubberboten en andere vaartuigen varen. Het helemaal opgeknapte Riverfront is nu een fraai voorbeeld van een geslaagde stadssanering. Het centrum van de stad is geheel vernieuwd en je vindt er leuke winkels, restaurants, en andere attracties die het tot een aantrekkelijke vakantiebestemming maakt.

2)
Rock City: Rock City ligt hoog op een rotsformatie genaamd Lookout Mountain die uitzicht biedt over zeven staten: Alabama, Georgia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee en Virginia. Bezoekers kunnen langs de berg omhoog rijden voor ze een wandeling maken langs de Enchanted Trail, een pad met een lengte van circa anderhalve kilometer dat voert langs een prachtige waterval en talloze inheemse planten. Hoogtepunt van dit alles is de Swing-a-Long-Bridge, een 55 m lange voetgangersbrug boven de Chattanooga Valley. De entree prijs is $ 24,95 per volwassen. Je kunt ook een combo ticket kopen voor $ 56,90 en geeft je toegang tot Rock City, Ruby Falls en Incline Railway.

3)
Ruby Falls: Bezoek het prachtige grottenstelsel in Ruby Falls. Een smal pad leidt je via de druipsteengrotten naar de machtige Ruby Falls binnen in de berg, die met 44 m tot de hoogste en ook de ongewoonste watervallen ten oosten van de Rocky Mountains behoren. De watervallen bevinden zich aan het einde van de hoofddoorgang van Ruby Falls Cave, in een grote verticale schacht. Hier kost een ticket $ 22,95 per volwassen.

4) The Incline Railway: Deze helling spoorlijn werd geopend op 16 november 1895. Passagiers worden vervoerd vanaf het begin van de St. Elmo's Station naar de top van Point Park waar je een prachtig uitzicht hebt op de stad Chattanooga en de rivier de Tennessee. Het is een korte rit naar drie van de belangrijkste toerisistische attracties van Chattanooga, Ruby Falls, Cavern Castle en Rock City. De spoorweg is ongeveer 1,6 km lang en heeft een hellingsgraad van 72,7 %.

5)
Tennessee Aquarium: Ook een van de grootste trekpleisters van de stad is de Tennessee Aquarium, dat het grootste zoetwateraquarium ter wereld is. Hier zijn meer dan 9000 vissen, vogels, zoogdieren en reptielen te zien in hun natuurlijke leefomgeving. Een van de nagebootste habitats is bijvoorbeeld een stuk van de Tennessee River. Ook kunnen bezoekers hier een regendruppel volgen vanaf zijn val op de aarde tot de uiteindelijke aankomst in de Golf van Mexico. Een ticket kost $ 34,95 per volwassen maar een combi ticket met het IMAX 3D Theater is ook een optie.

6)
IMAX 3D Theater: In de buurt van het Aquarium vertoont men adembenemende driedimensionale films op een reusachtige doek, bijvoorbeeld over haaien bij Mexico, Columbia, Egypte en Polynesië of over een safari in Zuid Afrika, waarbij men zo dicht in de buurt komt van het grote wild dat men bijna ervan overtuigd is de gefilmde situatie werkelijk mee te maken. Een ticket kost $ 8,00 per volwassen maar je kunt een ticket combineren met het aquarium.

7)
Bluff View Art District: Het Bluff View Art District gelegen op een klif hoog boven de Tennessee River heeft zich ontwikkeld tot een populaire uitgaansbuurt met restaurants, cafés, galeries en boetieks. Het centrum en het Bluff View Art District zijn via een loopbrug met elkaar verbonden. Het District is een aantrekkelijke buurt die ideaal is voor een wandeling.

8)
Hunter Museum of American Art: Een bezoekje aan het Hunter Museum of American Art wordt zeker aangeraden. Het mooie gebouw in staal en glas biedt schitterende uitzichten en een collectie boeiende schilderijen en sculpturen. Tot de getoonde schilderijen behoren werken van kunstenaars als Thomas Cole, Mary Cassat, John Twachtman en vele anderen. De ticket prijs is $ 20,00 per volwassen.Highlights / tips Chattanooga 2021:

1)
Chattanooga: Chattanooga is one of the most pedestrain-friendly cities in the country. This is partly due the River Walk, a footpath along the bank of the Tennessee River. On the central part of the footpath in the center of town, at Ross's Landing, a staircase leads to the river, where on a hot summer day the people sail in canoes, dinghies and other vessels. The completely refurbished Riverfront is now a fine example of a succesful city restoration. The center of the city has been completely renovated and you will find nice shops, restaurants, and other attractions that make it an attractive holiday destination. 

2) Rock City: Rock City is perched high on a rock formation called Lookout Mountain that offers views of seven states: Alabama, Georgia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee and Virginia. Visitors can drive up the mountain before taking a walk along the Enchanted Trail, a trail less than a mile (1,5 km) long that runs along a beautiful waterfall and countless native plants. One of the highlight is the Swing-a-Long-Bridge, a 55 m long pedestrian bridge above the Chattanooga Valley. The entrance fee is $ 24.95 per adult. You can also buy a combo ticket for $ 56.90 that gives you access to Rock City, Ruby Falls and Incline Railway. 

3) Ruby Falls: Visit the beautiful cave systems at Ruby Falls. A narrow path leads you to the powerfull Ruby Falls through the caves inside the mountain, 44 m to the highest and the most unusual waterfalls east of the Rocky Mountains. The Falls are located at the end of the main passage of Ruby Falls Cave, in a large vertical shaft. A ticket costs $ 22.95 per adult.

4)
The Incline Railway: The Incline Railway opened on November 16, 1895. Passengers are transported from St. Elmo's Station at the base, to Point Park at he mountain summit, which overlooks the city Chattanooga and the Tennessee River. It is just a short drive to three of Chattanooga's main tourist attractions, Ruby Falls, Cavern Castle and Rock City. The railway is approximately one mile (1.6 km) in length and has a maximum grade of 72.7%. The ticket price is $ 15.00 per adult but a combination ticket is also possible.

5)
Tennessee Aquarium: Also one of the city's biggest attractions is the Tennessee Aquarium, which is the largest freshwater aquarium in the world. More than 9000 fish, birds, mammals and reptiles can be seen in their natural habitat here. For example, one of the simulated habitats is a part of the Tennessee River. Visitors can also follow a raindrop from his fall on the earth to the final arrival in the Gulf of Mexico. A ticket costs $ 34.95 per adult, but a combi ticket with the IMAX 3D Theater is also an option.

6)
IMAX 3D Theater: Near the Aquarium you can see the breathtaking three-dimensional films on a giant canvas, for example about sharks near Mexico, Columbia, Egypt and Polynesia or about a safari in South Africa, where people come so close to the big wildlife that they are almost convinced that the filmed situation can really be experienced. A ticket costs $ 8.00 per adult, but you can combine a combi ticket with the aquarium.

7)
Bluff View Art District: The Bluff View Art District is located on a high cliff high above the Tennessee River and has developed into a popular entertainment disrict with restaurants, cafes, galleries and boutiques. The center and the Bluff View District are connected via a walkway. The District is an attractive neighborhood that is ideal for a walk.

8)
Hunter Museum of American Art: A visit to the Hunter Museum or American Art is certainly recommended. The beautiful building in steel and glass offers magnificent views and a collection of fascinating paintings and sculptures. The paintings shown works by artists such as Thomas Cole, Mary Cassat, John Twachtman and many others. The ticket price is $ 20.00 per adult.

Chattanooga gelegen in de zuidoostelijke hoek van Tennessee, is lange tijd een belangrijke strategische plaats geweest. De stad ligt op beide oevers van de Tennessee River, aan de voet van Lookout Mountain, en werd in 1810 als handelspost gesticht.

Chattanooga
is located in the southeastern corner of Tennessee and has been an important strategic location for a very long time. The city lies on the banks of the Tennessee River, at the foot of Lookout Mountain, and was founded as a trading post in 1810.
Na de komst van de spoorwegen tussen 1840 en 1860 begon de stad zich uit te breiden. De spoorlijn was sinds 1909 in gebruik, maar werd op 11 augustus 1970 opgeheven. Hierdoor kwam er een eind aan de treinverbinding naar Chattanooga. Het station werd gesloten en raakte in verval. Een aantal plaatselijke zakenmensen wilde dit historische spoorwegstation echter graag behouden laten blijven.

After the arrival of the railways between 1840 and 1860 the city began to expand. The railway was in use since 1909, but was closed on August 11, 1970. As a result, there came an end to the train connection to Chattanooga.The station was closed and fell into disrepair. Some local businessmen wanted to keep this historic railway station.  


Hun inspanningen leidden ertoe dat men in 1972 aan de restauratie begon. Het jaar daarop was het oude station herschapen tot een complex waarin een modern hotel was ondergebracht, met daarnaast winkels, bars, restaurants, en fraaie siertuinen.

Their efforts ensured that they started the restoration in 1972. The following year, the old train station was transformed into a complex where a modern hotel was accommodated, as well as shops, bars, restaurants, and beautiful flower gardens
.


Het centrum van Chattanooga is opnieuw leven ingeblazen rond de aanlegplaats van de veerboot, Ross’s Landing. De belangrijkste attracties van het gebied liggen bij elkaar.

Downtown
Chattanooga is revived around the ferry port, Ross's Landing. The main attractions of the area are here next to each other.

___________________________________________________________________________________

                                                                                         Rock City - Lookout Mountain

De berg Lookout Mountain (732 m), het overbekende herkenningspunt in het landschap op de grens met de staat Georgia, is meer dan 200 miljoen jaar geleden ontstaan.
Rock City is een fantastisch geheel van ongewone rotsformaties en spectaculair natuurschoon op de top van Lookout Mountain.

The Mount Lookout Mountain (732 m), is a famous landmark in the landscape on the border with the state of Georgia and is more than 200 million years old.
Rock City is a fantastic set of unusual rock formations with a spectacular scenery on top of Lookout Mountain.

                             

Tussen de rotsen groeien meer dan 400 soorten wilde planten, bloemen en struiken die de meest levendige kleuren vertonen.  
 
Between the
rocks grow more than 400 species of wild plants, flowers and shrubs that exhibit the most vivid colors. 

                            


De wandelpaden zijn erg smal, als je een redelijk fors persoon bent zal het niet altijd makkelijk zijn om deze paden te bewandelen. 
 
 
The paths are very narrow, if you are a pretty robust person it is not always easy to walk this path.Vanaf
Rock City heb je een schitterend panoramisch uitzicht over het gehele gebied, zodat je op heldere dagen delen van zeven omliggende staten kunt aanschouwen: Tennessee, Kentucky, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia en Alabama.

From
Rock City you have a magnificent panoramic view of the entire area, on clear days you can observe all parts of the seven surrounding states: Tennessee, Kentucky, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia and Alabama.

                                                 Vanaf de
Sky Bridge kun je een gedeelte van de waterval bekijken.

                                                           From the
Sky Bridge you can see a part of the waterfall.
 
                                                                 Het uitzicht op de
watervallen is adembenemend.

                                                                             The view of the
falls is breathtaking.

De
berg bevat grotten die alle richtingen uitlopen. De beroemdste van deze grotten is Ruby Falls.

The
mountain contains caves which lead to all directions. The most famous of these caves is Ruby Falls.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                    Ruby Falls

De beroemdste grotten is Ruby Falls, de diepste van alle commercieel geëxploiteerde grotten in de Verenigde Staten (het laagste punt ligt 341 m onder het aardoppervlak).

The most famous caves is Ruby Falls, the deepest of all commercially exploited caves in the United States (the lowest point is 341 m below the surface).                                                                                       Uitzicht vanaf Ruby Falls.

                                                                                          View from Ruby Falls.
De voornaamste trekpleister van dit
grottenstelsel is een prachtige waterval, je kunt met een lift afdalen in de grot en langs stalactieten en stalagmieten naar een 44 m hoge waterval wandelen.

The main attraction of the
cave system is a beautiful waterfall, you can take an elevator down into the cave and hike through stalactites and stalagmites to a 44 m high waterfall.

                      Tijdens de wandeltocht naar de waterval kom je prachtige verschillende rotsformaties tegen. Hierboven de
kandelaar en de Olifant voet.

During the hike to the waterfall you will see different wonderful rock formations. Above the
candlestick and the Elephant foot.
                        
                       Het pad
rond het basin werd uitgesneden om toeristen toe te laten een zodat ze een beter uitzicht krijgen op de watervallen. Tijdens de tour wordt ook aangegeven om het water van de watervallen niet te drinken. Hoewel het water zuiver en veilig is om te drinken, heeft het een grote concentratie magnesium, dit komt uit de lagen van de berg, waardoor het een natuurlijk laxeermiddel is.

The pathway around the basin is cut in order to allow tourists a better view of the falls. This began the tour-related quip regarding not drinking the falls' water. Though pure and thus safe to drink, it has large concentrations of magnesium from the strata of the mountain, which makes it a natural laxativel.

                                 Je moet minstens een uur uittrekken voor de wandeltocht naar de watervallen.

                                                                 The hike to the falls will take more than one hour.


                    


                       

                                      Een lichtshow maakt van de prachtige
waterval en omgeving een spektakel.

                                         A light show makes the beautiful
waterfall and surrounding a spectacle.

@MK

 
eXTReMe Tracker