SEQUOIA NATIONAL PARK                                                                         BEZIENSWAARIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Sequoia National Park 2021:

1)
Sequoia en Kings Canyon National Park: Het Sequoia en Kings Canyon National Park worden door de national Park Service onder de gecombineerde naam Sequoia/Kings Canyon National Park als één aansluitend park beheerd. Het Kings Canyon National Park heeft een oppervlakte van 1863 km2 en is een gebied met reusachtige canyons, hoog oprijzende steile rotswanden, talloze meren en watervallen, bergweiden en groepen sequoiadendrons. Het zuidelijk ervan gelegen Sequoia National Park heeft een oppervlakte van 1631 km2 en is het belangrijkste reservaat voor deze grootste en machtigste boomsoorten ter wereld. De entree voor dit park is $ 35.00 per privé voertuig en dit betreft alle passagiers in de auto. Als je meerdere Nationale parken wilt bezoeken is het voordeliger om the America the Beautiful pass te kopen voor $ 80.00. Dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en ook de meeste National Monuments.

2) Bereikbaarheid: Het Sequoia/Kings Canyon National Park is uitsluitend toegankelijk vanuit het westen. In de parken lopen geen wegen van oost naar west. De Generals Highway (Highway 198), die alleen 's zomers open is, verbindt beide parken met elkaar. Deze smalle tweebaansweg kronkelt door het Sequoia woud en loopt vanaf de Ash Mountain Entrance (in het zuidwestelijke deel van het Sequoia National Park naar de 74 km verderop gelegen Grant Grove (in het Kings Canyon National Park).  Let wel op! De Generals Highway bestaat voor een groot deel uit gevaarlijke haarspeldbochten (met onverwachte draaiingen en zeer beperkt uitzicht!).

3)
Giant Forest: In het Giant Forest, een woud dat deel uitmaakt van het Sequoia National Park, kun je een paar van de mooiste groepen sequoiadendrons van heel Californië bewonderen. In elk geval is dit het indrukwekkendste Sequoiawoud in de Sierra Nevada. Zo staat hier de grootste en vermoedelijk een van de oudste sequoiadendrons ter wereld: de General Sherman Tree. De leeftijd van de General Sherman Tree, de allergrootste sequoia in het parkgebied, wordt geschat op 2500 jaar. De stam weegt naat schatting 1256 ton; de lengte bovengronds bedraagt 83,8 m. Het Giant Forest, dat een oppervlakte van 13 km2 beslaat, heeft 65 km aan goed onderhouden en aangegeven wandelpaden.

4)
Moro Rock: De Moro Rock is een berg van 2050 m bij Giant Forest Village. Op de top van deze berg heb je een uitzicht van 360 graden over de 1800 m lager gelegen Central Valley in het westen en de Great Western Divide die in het oosten hoog boven je uitrijst. Een vrij steile trap over een 91 m hoge rotswand brengt je naar de top. Als je de weg naar het oosten volgt, kom je bij een omgevallen sequoia met daarin een tunnel voor auto's. Daarna bereik je Crescent meadows, een geliefde plek waar bruine beren komen.

5)
Crystal Cave: Ongeveer 24 km ten noorden van de zuidelijke ingang van het park ligt Crystal Cave. Je kunt hier een rondleiding krijgen van ongeveer 45 minuten waarvoor betaald moet worden ($ 16.00 per persoon). De kaartjes moeten minstens anderhalf uur voor aanvang van de rondleiding gekocht worden. (In het hoogseizoen adviseer ik om eerder de kaarten te kopen). Na een korte wandeling van een kwartier kom je bij deze grot die in 1918 werd ontdekt. De temperatuur schommelt er tussen de 9 en 10 graden, dus neem altijd een warm kledingstuk mee. In de grot tref je stalactieten en stalagmieten in verschillende vormen aan. De uitleg van de rangers die de rondleidingen verzorgen, is bijzonder interessant.   

6) Beste reistijd: De zomermaanden zijn het droogst, maar het kan tussen juni en september erg druk zijn in de parken. Net voor of na deze periode is ideaal. Het regenseizoen valt in de winter.Highlights / tips Sequoia National Park 2021:

1) 
Sequoia en Kings Canyon National Park: The Sequoia and Kings Canyon National Park are managed by the National Park Service under the combined name Sequoia/Kings Canyon National Park as one adjacent park. The Kings Canyon National Park covers an area of 1863 km2 and is an area with giant canyons, high rising steep cliffs, numerous lakes and waterfalls, mountain meadows and groups of redwoods. South of Sequoia National Park covers an area of 1631 km2 and is the most important reserve for these largest and most powerful tree species in the world. The entrance fee for this park is $ 35.00 per private vehicle and this concerns all passagers in the car. If you want to visit several National parks, it is better to buy the America the Beautiful pass for $ 80.00. This gives you access to all National Parks and also most National Monuments.

2) Accessibility: The Sequoia / Kings Canyon National Park is only accessible from the west. There are no roads in the parks from east to west. The Generals Highway (Highway 198), which is only open during the summer, connects both parks. This narrow two-lane road winds through the Sequoia forest and runs from the Ash Mountain Entrance (in the southwestern part of the Sequoia National Park to the 46 miles (74 km) distant Grant Grove in the Kings Canyon National Park). Watch out! The Generals Highway consists for a large part of dangerous hairpin bends (with unexpected turns and very limited view!).

3)
Giant Forest: In the Giant Forest, a forest that is part of the Sequoia National Park, you can admire some of the finest groups of Sequoia's from all over California. In any case, this is the most impressive Sequoia forest in the Sierra Nevada. The largest and presumably one of the oldest Sequoia in the world stands here: the General Sherman Tree. The age of the General Sherman tree, the largest Sequoia in the park area, is estimated at 2500 years. The trunk weighs an estimated 1256 tons; the length above the ground is 83.8 meter. The Giant Forest, which covers an area of 13 km2, has 41 miles (65 km) of well maintained and marked hiking trails.

4)
Moro Rock: Moro Rock is a 2050 m mountain at Giant Forest Village. On top of this mountain you have a view of 360 degrees over the 1800 m lower Central Valley to the west and the Great Western Divide which rises high above you in the east. A fairly steep staircase on a 91 m high cliff brings you to the top. If you follow the road to the east, you will see a fallen sequoia. Within the sequoia you will find a tunnel where cars drive through. Then you reach Crescent meadows, a popular spot where brown bears are staying.

5)
Crystal Cave: Crystal Cave is located about 15 miles (24 km) north of the southern entrance of the park. You can book a tour of 45 minutes for which you have to pay ($ 16.00 per person). The tickets must be purchased at least one and a half hours before the start of the tour. (I advise to buy the tickets earlier during high season). After a short walk of fifteen minutes you reach this cave that was discovered in 1918. The temperature fluctuates between 48 and 50 fahrenheit (9 and 10 degrees), so always bring a warm jacket with you. In the cave you will find stalactites and stalagmites in different forms. The explanation of the rangers who provide the tours is very interesting. 

6) Best time to visit: The summer months are the driest, but it can get very busy between June and September in the parks. Just before or after this period is the ideal time to visit. The rainy season is in the winter.

Sequoia National Park
is een nationaal park in het zuidelijke deel van de Sierra Nevada. Het is opgericht in 1890, als tweede nationale park in de VS.

Sequoia National Park is a national park in the southern part of the Sierra Nevada. It was founded in 1890 as the second national park in the US.                                


Het park grenst aan de noordzijde aan Kings Canyon National Park, en wordt door de National Park Service als geheel beheerd (hierboven op de foto Moro Rock). 

The park borders on the north side of Kings Canyon National Park, and is whole managed by the National Park Service (above on the picture Moro Rock).

                                   Het park dankt zijn naam aan de mammoetbomen of sequoia's die er groeien. 

                                     The park owes its name to the mammoth trees or sequoia's that grow here.

                              
                       

Het formaat van een sequoia is indrukwekkend: de boom wordt ruim 91 meter hoog en zo’n zeshonderd jaar oud, al zijn er ook exemplaren aangetroffen die al tweeduizend jaar bestaan. Toen de dinosaurus door de Noord-Amerikaanse vlaktes trok, stonden deze reuzensequoia’s er al. Ze vormen een unieke verbinding met de oertijd. De General Grant was zo ontzettend groot dat ik er twee foto's van moest maken.

The size of a sequoia tree is impressive: the tree is more than 91 meters high and about six hundred years old, though there also found specimens that existed for two thousand years. When the dinosaur moved through the North American plains, the giant sequoias were already there. They form a unique connection to prehistoric times. The General Grant was so big that I had to make two photos to get a clear picture.

Met een auto kan door Tunnel Log worden gereden, dit is een omgevallen sequoia waar aan de onderkant een stuk hout is weggehaald dat groot genoeg is om met een auto doorheen te rijden.

You can drive with your car through the Tunnel Log, this is a fallen sequoia where the bottom piece of the wood is removed and is large enough to drive through with a car.

@MK

eXTReMe Tracker