ALEXANDRIA                                                                            BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS
      
 

Bezienswaardigheden / tips Alexandria 2021:

1)
Alexandria: Alexandria ligt 13 km ten zuiden van Washington DC in de staat Virginia. Toen de stad Washington nog niet bestond, had de vroegere president Washington in Alexandria ook een onderkomen. Daar ging George Washington naartoe wanneer hij zijn Mount Vernon verliet. In 1750 was Alexandria een haven van belang. Schepen meerden er nog een laatste keer aan voor ze naar England vertrokken. Alexandria is daarom het oudste bebouwde gebied in de omgeving van Washington DC. Je vindt hier meerdere goed bewaarde huizen van rode baksteen, heel wat mooie winkels en kleine musea die zijn ondergebracht in 18de-eeuwse woningen, en een havenpark met kunsenaarsateliers. Alexandria is zeker een aanrader om te bezoeken. Tip: Je kunt vanuit Washington DC en terug de boot nemen. Dit is een uitstekende manier om de omgeving van Washington DC te bezichtigen.   

2)
Trolley service: In Alexandria rijdt een gratis trolley. Deze trolley rijdt alleen door King street en brengt je vanaf de waterfront (opstap halte schuin tegenover Starbucks) naar het station waar het George Washington Masonic Memorial monument ligt. Uiteraard kun je ook weer de gratis trolley vanaf het station naar de Waterfront terug nemen. (King street is ongeveer 2,2 km lang).

3)
Gadsby's Tavern Museum: In het centrum staan honderden panden uit de 18de en 19de eeuw die uitstekend bewaard zijn gebleven of gerestaureerd. Hiertoe behoort ook het Gadsby's Tavern Museum aan 134 North Royal Street, een 18de-eeuwse kroeg die tegenwoordig als museum dienst doet. Hier zie je hoe een taveerne in Alexandria er omstreeks 1770-1810 uitzag. De Founding Fathers kwamen vaak bij Gadsby's Tavern. In de oorspronkelijke eetzaal zit nu een restaurant. 

4)
Carlyle House: Van 1753 dateert deze voormalige koopmanswoning in Georgian Palladian-stijl. Het huis is op regelmatige uren te bezoeken en biedt inzicht in de levenswijze van rijkelui in die tijd. In de salon staat een klein mooi spinet. De toegangsprijs is $ 5,00 per volwassen.

5)
Lee-Fandell House: Een ander mooi huis die je ook kunt bezoeken is het Lee-Fandell House. Het werd in 1795 gebouwd door Philip Fendall, op grond die hij had gekocht van general Lee. De woning herbergde de familie Lee tot in 1903. Het is een fraai geheel in victoriaanse stijl, met mooie meubels (waaronder het bed van Lee) die voor het merendeel gemaakt zijn door meubelmakers uit Alexandria zelf. 

6)
Potomac Riverboat Company: De Potomac Riverboat Company verzorgt tijdens de zomermaanden rondvaarten op de Potomac River en is een uitstekende manier om de omgeving te bekijken. Er zijn twee verschillende mogelijkheden. Je kunt een sightseeing cruise boeken en bekijk je een groot gedeelte vanaf de boot. Je kunt ook de watertaxi nemen, die brengt en haalt je op, op de aangewezen plekken. Als je de watertaxi neemt heb je meer vrijheden en de gelegenheid om langer op de plaats van bestemming te blijven. Vanaf Alexandria vertrekken er boten naar the Mall, Georgetown, Mount Vermont en National Harbor (ligt schuin tegenover Alexandria). Kijk voor de mogelijkheden op de website.Highlights / tips Alexandria 2021

1)
Alexandria: Alexandria is located 8 miles (13 km) south of Washington DC in the state Virginia. When the city Washington DC did not exist yet, the former President Washington also housed in Alexandria. That is where George Washington went when he left his Mount Vernon. In 1750, Alexandria was a port of interest. Ships moored one last time before they left for England. Alexandria is therefore the oldest cultivated area in the Washington DC area. You will find several well-preserved houses of red brick, many beautiful shops and small museums that are houses in 18th-century houses, and a harbor park with artist's studios. Alexandria is definitely recommended to visit. Tip: You can take the boat from Washington DC and back. This is an excellent way to visit the Washington DC area.


2) Trolley ServicesThere is a free trolley in Alexandria. The trolley runs through King Street only and brings you from the waterfront (you will find the stop diagonally across Starbucks) to the station, where the George Washington Masonic Memorial Monument is located. Of course, you can also take the free trolley back again from the station to the waterfront. (King Street is about 1.6 miles long).

3)
Gadsby's Tavern Museum. In the center there are hundreds of buildings from the 18th and 19th centuries that have been well preserved or restored. This includes the Gadsby's Tavern Museum on 13 North Royal Street, an 18th-century pub that nowadays serves as a museum. Here you can see how a tavern in Alexandria looked lik around 1770-1810. The Founding Fathers often visited Gadsby's Tavern. Now, there is restaurant in the original dining room. 


4) Carlyle House: From 1753 this former merchant's house dates back to Georgian Palladian style. The house can be visited at hours and offers insight into the lifestyle of rich people at that time. There is a small nice spinet in the salon. The entrance fee is  5.00 per adult.

5)
Lee-Fendall House: Another beautiful house you can visit is the Lee-Fandell House. It was built in 1795 by Philip Fendall, on the grounds that he had bought from General Lee. The house housed the Lee family until 1903. It is a beautiful Victorian style, with beautiful furniture (including the bed of Lee), mostly made by furniture makers from Alexandria itself. 

6)
Potomac Riverboat Company: The Potomac Riverboat Company provides round trips on the Potomac River during the summer months and is an excellent way to view the area. There are two options. You can book a sightseeing cruise and view a large part from the boat. Or you can take the water taxi that brings and picks you up at the designated places. If you take the water taxi you have more freedom and the opportunity to stay longer at the destination. Boats leave from Alexandria to the Mall, Georgetown, Mount Vernon and National Harbor (located across Alexandria). Look for the possibilities on their website.

                                                   


De stad Alexandria ligt slechts 13 km vanaf Washington DC en is per metro of boot bereikbaar vanuit Washington DC. Uitzicht op Washington DC vanaf Alexandria (zie foto hierboven).

The city of Alexandria is located just 8 miles from Washington DC and is accessible by metro or by boat from Washington DC. View of Washington DC from Alexandria (see picture above).


Alexandria heeft een drukke haven, hier varen geregeld de water taxi's van en naar Georgetown (Washington DC) en Mount Vernon (het landgoed van president George Washington).

Alexandria has a busy
port, regularly the water taxis sail to and from Georgetown (Washington DC) and Mount Vernon (the estate of President George Washington).                                                                                      De rivierboot in Alexandria.

                                                                                      The riverboat in Alexandria.In
Alexandria is de sfeer van 1749, toen de stad werd gesticht, goed bewaard gebleven. Alexandria werd vernoemd naar John Alexander, een schotse immigrant die in 1669 het land kocht waar de latere stad zou verrijzen.

The atmosphere in
Alexandria is of 1749, when the city was founded and well preserved. Alexandria was named after John Alexander a Scottish immigrant who bought the land in 1669 where later the city would rise.

                                                  In 1789 werd de
stad een onderdeel van het District of Columbia.

                                                        In 1789, the
city became a part of the District of Columbia.

Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
was Alexandria een belangrijk handelscentrum en haven. In 1847 werd Alexandria weer teruggegeven aan de staat Virginia.

During the American Revolutionary War, Alexandria was an important trading and port center. In 1847, Alexandria was given back to the state of Virginia.                              In 221 King Street vind je de bezoekers centrum. Hier kun je alle informatie vinden van Alexandria waaronder een plattegrond.

At 221 King Street, you will find the visitors center. Here you can find all the information, including a map of Alexandria.Aan de overkant van het bezoekerscentrum vind je de
Farmers Market. Hier bood George Washington op de Farmers Market (1749) regelmatig de producten van zijn boerderij in Mount Vernon te koop aan. Nu kun je er op bepaalde dagen verse groenten, fruit, bloemen en  bakkerswaren kopen.

Across the street from the visitor centre you will find the
Farmers Market. Here in 1749, George Washington offered regularly the products of his farm in Mount Vernon for sale. Now you can buy fresh fruit, vegetables, flowers and bakery goods on certain days.

De oude stad (Old Town) is gelegen langs en rondom King Street. King street is een lange straat dat loopt vanaf het metrostation naar de Potomac rivier.

The Old Town (Old Town) is located along and around King Street. King Street is a long street that runs from the metro station to the Potomac River.
            King street is tevens ook de winkelstraat van Alexandria en hier vind je ook vele gezellige restaurants.

                   King Street is also the
shopping street of Alexandria, here you will also find many restaurants.                  

Aan het begin (of aan het eind afhankelijk waar de tour begint) van King Street vind je de George Washington Masonic Memorial. Het is een zeer groot bouwwerk dat geïnspireerd is door de Pharos van Alexandrië en is gebouwd op Shuter's Hill.

At the beginning (or at the end depending on where the tour starts) from King Street, you will find the
George Washington Masonic Memorial. It is a very large structure inspired by the Pharos of Alexandria, and is built on Shuter's Hill.

Als je het bouwwerk beklimt heb je een prachtig uitzicht over heel Alexandria. Je kunt ook het monument van binnen bezichtigen maar je moet wel 5 USD entree geld betalen.

If you climb the building you have a beautiful
view over Alexandria. You can also visit the monument inside but you have to pay 5 USD entrance.                                                                     Panorma uitzicht vanaf Shuter's Hill rond 1749.

                                                                      Panorma view from Shuter's Hill around 1749.                  


De Christ Church is een bisschoppelijke kerk gebouwd in 1767-1773 door John Carlyle. De kerk werd ontworpen door James Wren in de koloniale stijl, en werd bezocht door George Washington, Robert E. Lee, en Philip Richard Fendall I. Bovendien, Franklin Roosevelt en Winston Churchill bezochten de kerk op 1 januari 1942 om de Werelddag voor de Vrede te herdenken. Vandaag de dag heeft de kerk meer dan 2400 leden.

The Christ Church is an Episcopal church built from 1767 to 1773 by John Carlyle. The church was designed by James Wren in the colonial style and frequented by such notables as George Washington, Robert E Lee and Philip Richard Fendall I. In addition, Franklin Roosevelt and Winston Churchill visited the church on January 1st, 1942 to commemorate World Day of Prayer for Peace. Today, the church has over 2,400 members.
           
                                                                        


Gadsby's Tavern is een gebouw in Alexandrië en is een Amerikaanse National Historic Landmark. Momenteel is het de thuisbasis van Gadsby's Tavern en Gadsby's Tavern Museum een cultuur historisch museum. De oorspronkelijke herberg was een centraal onderdeel van de sociale, economische, politieke en educatieve leven van de stad Alexandrië, en de Verenigde Staten.

Gadsby's Tavern is a building in Old Town Alexandria and is a U.S. National Historic Landmark. Currently, the facility is home to Gadsby's Tavern Restaurant and Gadsby's Tavern Museum a cultural history museum. The original tavern was a central part of the social, economic, political, and educational life of the city of Alexandria, and the United States.
George Washington bezocht vaak de tavern, en twee maal per jaar wordt er een Ball gehouden ter ere van George Washington. Andere prominente klanten van de taverne waren John Adams, Thomas Jefferson, James Madison en James Monroe. Thomas Jefferson werd gehuldigd in 1801 met een banket in de balzaal van de City Tavern.

George Washington frequently visited the taverns, and twice attended the annual Birthnight Ball held in his honor. Other prominent customers of the tavern included John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, and James Monroe. Thomas Jefferson was feted in 1801 with a banquet in the ballroom of the City Tavern.                 Niet goed zichtbaar op de foto maar bij de tavern kun je opgravingen bekijken van de oude tavern.

                            Not well visible on the picture but at the tavern, you can view the old tavern ruins.
Alexandria is vooral in de avond uren een hele gezellige stad. Vanwege de vele restaurants in King street loopt er heel wat volk op straat.

Alexandria is especially in the
evening hours a very nice city. Because of the many restaurants in King Street you will find a lot of people on the street.


@MK

 

eXTReMe Tracker