JAMESTOWN  

 
                                                                   
                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS 

                                                                 
Bezienswaardigheden / tips Jamestown 2021:

1)
Historic Jamestown: Voor de Pilgrims aankwamen in Plymouth, zeilde een groep van 10 Engelse kolonisten naar de Nieuwe Wereld op zoek naar goud en een route naar  de Oriënt. Op 1 mei 1607 zetten ze voet aan wal op Jamestown Island, waar ze een fort en later een stad stichtten. Ziekten, slechte organisatie, en de vijandigheid van de Indiaanse stammen deden de nederzetting bijna mislukken, maar ze hielden stand tot de Engelsen hun positie hadden verstevigd. De nederzetting is behouden als het Historic Jamestowne, onderdeel van het Colonial National Historical Park, waar fundamenten en artefacten gedurende lange jaren van onderzoek en opgravingen werden aangetroffen. Bezoekers kunnen de driehoekige vorm van het oorspronkelijke fort bekijken, een stenen kerk uit 1647, het enige bewaard gebleven gebouw uit de 17e eeuw in Jamestown. Een ticket kost $ 25,00 per volwassen. Een combinatie ticket is ook mogelijk die geeft je toegang tot alle bezienswaardigheden en is goedkoper. 

2) Jamestown Settlement: Nabij de ingang van Historic Jamestowne bevindt zich in Jamestown Settlement een museum met een schat aan voorwerpen die de geschiedenis van Jamestown illustreren. Gekostumeerde gidsen vertellen over het leven in het indiaanse dorp Powhatan, waar Pocahontas werd geboren en een nederzetting die het leven van de pioneers van Jamestown toont. Ook vind je er reproducties op ware grootte van de kleine zeilschepen waarmee de kolonisten de Oceaan over voeren, zoals de Discovery, de Godspeed en Susan Constant. Een ticket kost $ 18,00 per volwassen. Een combinatie ticket is ook mogelijk die geeft je toegang tot alle bezienswaardigheden en is goedkoper.

3)
Historic Triangle: Jamestown wordt met de twee andere steden, Colonial Williamsburg en Yorktown, die tezamen de 'Historic Triangle' vormen, verbonden door de Colonial Parkway, een 38 km lange weg door een fraai natuurgebied. Deze route is zeker de moeite waard en je hebt genoeg mogelijkheden om de auto te parkeren en te genieten van de prachtige omgeving.Highlights / tips Jamestown 2021:

1)
Historic Jamestown: Before the Pilgrims arrived in Plymouth, a group of 10 English settlers sailed to the New World in search of gold and a route to the Orient. On 1 May 1607 they set foot on Jamestown Island, where they founded a fort and later a city. Diseases, poor organization, and the hostility of the Indian tribes did almost fail the settlement, but they held out until the British had reinforced their position. The settlement has been retained as the Historic Jamestowne, part of the Colonial National Historical Park, where foundations and artefacts were found during long years of research and excavations. Visitors can view the triangular shape of the original fort, a stone church from 1647, the only surving building from the 17th century in Jamestown. A ticket costs $ 25.00 per adult. A combination ticket is also possible which gives you access to all the sights and is cheaper.

2) Jamestown Settlement: Near the entrance of Historic Jamestown lies Jamestown Settlement, a museum with a wealth of objects that illustrate the history of Jamestown. Costumed guides talk about life in the Indian village of Powhatan, where Pocahontas was born and a settlement that shows the life of the pioneers of Jamestown. You will also find reproductions of the small size of small sailing ships with which the colonists cross the ocean, such as the Discovery, the Godspeed and Susan Constant. A ticket costs $ 18.00 per adult. A combination ticket is also possible which gives you access to all the sights and is cheaper.

3)
Historic Triangle: Jamestown is connected with the two other cities, Colonial Williamsburg and Yorktown, which together form the 'Historic Triangle' connected by the Colonial Parkway, a 24 mile (38 km) long road through a beautiful nature reserve. This route is definitely worth it and you have plenty of opportunities to park the car and enjoy the beautiful surroundings. 

__________________________________________________________________________________

                                                                                      Historic Jamestown

                     In het bezoekerscentrum van Jamestown vind je alle informatie over de eerste nederzetting. 

                    In the visitor center of Jamestown you will find all the information about the first settlement. 
Jamestown werd gesticht op 14 mei 1607 door de Virginia Company in opdracht van James I waarnaar de
kolonie ook genoemd is. Het is daarmee ook de eerst geslaagde permanente Engelse nederzetting in Amerika.

Jamestown was a settlement in the Colony of Virginia. Established by the Virginia Company as "James Fort"
on May 14, 1607 it was the first permanent English settlement in what is now the United States.


Na een aantal moeilijke jaren als gevolg van honger, ziektes en een conflictueuze relatie met de indianen,
ging het vanaf 1612 beter met de
kolonie. Dat jaar introduceerde kolonist John Rolfe een bepaalde tabaksplant
en die bleek lucratief te zijn.

After several difficult years as a result of hunger, disease and a conflictual relationship with the Indians,
from 1612 it went better with the
colony. That year colonist John Rolfe introduced a tobacco plant and that proved to be lucrative.                                                                

Twee films gaan over de eerste jaren van Jamestown: de Disneyfilm Pocahontas uit 1995 en The New World
uit 2005. Beide films gaan vooral over de liefdesrelatie tussen Indianenprinses Pocahonts en de eerste leider
van de kolonisten
, John Smith. In the New World komt ook de bovengenoemde John Rolfe in beeld. Dit is de
man waar Pocahontas
in werkelijkheid mee trouwde en Smiths opvolger. Met deze man reist ze uiteindelijk
naar Engeland waar ze sterft in 1617.

Two films are about the early years of Jamestown: Disney's Pocahontas from 1995 and The New World  from
2005. Both films are mainly about the love affair between the Indian Princess Pocahontas and the first leader
of the colonists, John Smith. In the New World is also the above John Rolfe in the picture. This is the man
with Pocahontas actually married and was Smiths successor. With this man she eventually travels to
England where she died in 1617.
  

                                                            1750 Ambler huis, gevestigd in nieuwe stad in Jamestown.

                                                          1750 Ambler mansion, located in New Towne of Jamestown.

                                                                                Hier stond één van de vele ruitjes huizen.

                                                                                      This was one of several row houses.

                                        Op deze plek zijn vele lichamen gevonden van de eerste nederzetting.

                                                   Many bodies are found at this place of the first settlement.                                    
In het museum vindt je opgravingen van de eerste nederzetting Jamestown.

                                           In the museum you will find ruins of the first settlement Jamestown.
                                                                                         
Ook zie je hier veel herten.

                                                                                     Also, you see a lot of deer here.                                                          
Honderden Canadese ganzen zijn hier neergestreken.

                                                                 Hundreds of Canadian
geese have settled here.

                                          We zagen een prachtige Amerikaanse valk zitten op een boomstronk.

                                                         We saw a beautiful American falcon sitting on a stump.

       Wat ook de moeite waard is is de Jamestown Island Drive. Dit is een éénrichtings weg van 8 km lang.

                    Whatever is worth is the Jamestown Island Drive. This is a one-way road of 5 miles long.

Dit is een weg door het bos en moerassen van Jamestown met majestueuze wilde dieren. Adelaars en tal van andere vogels, wilde bloemen, schildpadden, herten en diverse andere zoogdieren maken dit een bijzondere plaats.

This road through the forest and around the swamps of Jamestown is awe-inspiring in its wilderness view
and majestic wildlife. Eagles and other numerous birds, wild flowers, turtles, deer and various other mammals make one believe this is a place teaming with life.

                                                    Wat minder mooi maar wel indrukwekkend een ratelslang!

                                                             What is less beautiful but imposing a rattlesnake!

__________________________________________________________________________________


                                                                                          Jamestown Settlement

          
De Jamestown Settlement ten zuiden van Williamsburg is grotendeels een openluchtmuseum. Het is onderdeel van het Colonial National Historical Park.

The Jamestown Settlement south of Williamsburg is largely an open air museum. It is part of the Colonial National Historical Park.


Er liggen replica’s op ware grootte van drie zeilschepen: de Susan Constant, de Godspeed, en de Discovery die je kunt bezichtigen.

There are life-size replicas of three sailing ships, the
Susan Constant, the Godspeed, and the Discovery that you can visit.


Met deze drie schepen werden de kolonisten die in 1607 de eerste Engelse kolonie in Noord-Amerika stichtten naar de Nieuwe Wereld overgebracht.

In 1607, the first settlers were sent with these three ships to the New World and set up the first English colony in North America.


                                                                              De binnenkant van het schip.

                                                                                     The inside of the ship.

De slaapvertrekken. De settlers sliepen in het algemeen ruim maar de kapitein en officier hadden een eigen slaapkamer op het schip.

The sleeping quarters. The settlers slept generally in the hold of the ship but the captain and officers had their own bedroom.                                                                                                        Het kanon.

                                                                                                        The canon.                                         Op een bord staat de reis die de Voyage heeft afgelegd naar de nieuwe wereld.

                                                       On a board you see the journey of the Voyage to the New World.                                                                                                      Het fort.

                                                                                                      The fort.

                                                  In het
fort vind je een kerkje, een opslagplaats en een smederij.

                                                 In the
fortress you find a church, a store and a blacksmith shop.

In de Jamestown Settlement laten ‘burgers’ in 17de-eeuwse stijl gekleed, het dagelijks leven uit de pionierstijd herleven.

In Jamestown the Settlement 'civilians' dressed in 17th-century style, revive the everyday life of the pioneer days.

Ook vind je hier een dorpje dat de cultuur laat zien van de Powhatan-Indianen, die al in deze omgeving woonden toen de allereerste blanke kolonisten hier voet aan wal zetten.

Also, you will find a village that shows the culture of the Powhatan Indians, who lived in the area when the first white settlers set foot on shore.

                                           Je kunt ook een
kijkje nemen in de hutten van de Powhatan-Indianen.


                                                    You can also take a look in the huts of the Powhatan Indians.

@MK       

 

eXTReMe Tracker