MAGNOLIA PLANTATION & GARDENS                                                                          BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips 2021:

1)
Magnolia Plantation & Gardens:
Magnolia Plantation heeft een bescheiden plantage huis, een kinderboerderij en een treinspoor over de landerijen. De formele tuinen met elegante wandelpaden en bloemenperken langs de rivier zijn een geliefde attractie, evenals Audubon Swamp Gardens met zijn weelderige tuinen met tupelo's en cipressen. De slavenhutten, een ceremoniële terp van de Native Americans en de alligators die rondspetteren in de moeraslanden, kun je bekijken tijdens een nature-traintour. Zowel de tuinen als de fraaie plantagewoning zijn dagelijks geopend voor het publiek. Een entree ticket kost $ 20,00 per volwassen. Nadeel; Als je het huis wilt bezoeken of wil deelnemen aan een tour moet je telkens $ 8.00 extra per tour betalen.

2)
Plantation House Tour: Deze rondleiding van 30 minuten geeft je een blik in de geschiedens van het plantage-leven en het bezit van de family Drayton. De rondleiding gaat iets te veel over de eigenaar van het huis. Na afloop heb je de mogelijkheid om de tuinen te bekijken. Een ticket voor deze tour kost net zoals alle andere tours $ 8,00 per volwassen.

3) Slavery to Freedom Tour: Deze tour duurt 45 minuten en is de meest interessante tour van alle touren. Als je niet weet welke tour je moet kiezen raad ik de Slavery to Freedom Tour aan. Bezoekers hebben de mogelijkheid om een shuttle naar de slavenhutten te nemen waar je een interatieve discussie kunt voeren over de ongelofelijke trieste slavernij tijd. Daarna kun je alle hutten verkennen die gebruikt werden vanaf 1850 tot eind 1890. Ondanks de verschrikkelijke geschiedenis is dit de meest indrukwekkende en leerzame tour. Een ticket kost ook hier $ 8,00 per volwassen.

4)
Ricefield Boat Tour: Deze tour duurt 1 uur en is de tweede meest interessante tour van alle touren. Ga lekker relaxen en bekijk de wetlands, alligators, vogels, schildpadden en andere wilde dieren vanaf het water. Een ticket kost ook hier $ 8,00 per volwassen.

5) Nature Tram Tour: Deze tour duurt ook 45 minuten en is de minst interessante tour. De tram rijdt langs de randen van de tuinen (niet door de tuinen!) en langs het bos. Als je slecht ter been bent of even je voeten wil laten rusten is deze tour een optie. Maar de route die deze tram volgt kun je ook te voet doen. Een ticket kost ook hier $ 8,00 per volwassen.

6) Audubon Swamp Garden Tour: De Audubon Swamp Garden is een uniek gebied waar bomen uit het water groeien. Elk jaar nestelen honderden zilverreigers, reigers en andere watervogels op minder dan een meter van het wandelpad. Het gebied kun je verkennen via wandelpaden en bruggen. Maar het blijft wel apart dat je voor elke tour steeds entree moet betalen. Aangezien deze tour een wandel tour is zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat dit inbegrepen is in de prijs. Ook hier moet je $ 8,00 entree betalen.

7) Beste reistijd: De beste maanden voor een bezoek aan Magnolia Plantation & Gardens zijn de maanden mei en juni. De tuinen zijn op hun mooist en staan de prachtige magnolia's en camelia's en andere bloemen volop in bloei. Vanaf juli is het al minder kleurrijk aan het worden. De maand oktober, de periode dat ik er was is veel minder kleurrijk (De foto's en films op deze website zijn gemaakt in de maand oktober) maar de omgeving is en blijft hier prachtig.Highlights / tips 2021:

1)
Magnolia Plantation & Gardens: Magnolia Plantation has a modest plantation house, a petting zoo and a train track across the farmlands. The formal gardens with elegant walkways and flower beds along the river are a much-loved attraction, as Audubon Swamp Gardens with its lush gardens of tupelo and cypress trees. The slave cabins, a ceremonial mound of the Native Americans and the alligators splashing around in the wetlands can be seen on a nature train tour. Daily, both the gardens and the beautiful plantation house are open to the public. An entrance ticket costs $ 20.00 per adult. Disadvantage; Every time if you want to visit the house or join a tour you have to pay $ 8.00 extra per tour.

2)
Plantation House Tour: This 30-minute tour gives you a glimpse into the histories of plantation life and the possession of the Drayton family. The tour is a bit too much about the owner of the house. Afterwards you have the opportunity to view the gardens. A ticket for this tour, like all other tours, costs $ 8.00 per adult.

3)
Slavery to Freedom Tour: This tour lasts 5 minutes and is the most interesting of all tours. If you don't know which tour to choose, I recommend the Slavery to Freedom Tour. Visitors have the option to take a shuttle to the slave cabins where you can have an interactive discussion about the incredibly sad slavery period. Then you can explore all the cabins that were used from 1850 to the end of 1890. Despite the terrible history, this is the most impressive and educational tour. A ticket costs $ 8.00 per adult also.

4)
Ricefield Boat Tour: This tour lasts 1 hour and is the second most interesting of all tours. Relax and view the wetlands, alligators, birds, turtles and other wildlife from the water. Also, a ticket costs $ 8.00 per adult.

5)
Nature Tram Tour: This tour lasts 45 minutes and is also the least interesting tour. The tram runs along the edges of the gardens (not through the gardens!) and along the forest. If you have difficulty walking or just want to rest your feet, this tour is an option. But the route that this tram follows can also be done by foot. Also, a ticket costs $ 8.00 per adult.

6)
Audubon Swamp Tour: The Audybon Swamp Garden is a unique area where trees grow out of the water. Every year hundreds of nesting egrets, herons and other waterfowl on less than a meter from the trail. You can explore the area via hiking trails and bridges. But it is strange that you always have to pay an entrance fee for each tour. As this tour is a walking tour, this tour should be included in the ticket price. Again, you have to pay an entrance fee of $ 8.00.

7) Best Travel Time: The best months to visit Magnolia Plantation & Gardens are May and June. The gardens are at their best and the beautiful magnolias and camellias and other flowers are in full bloom. From July it is already becoming less colorful. The month of October, the period I was there, is much less colorful (the photos and films on this website were made in the month October), but the area is and remains beautiful. 
Magnolia Plantation & Gardens geldt als een van de hoogtepunten aan de Ashley River Road National Scenic Byway.

Magnolia Plantation & Gardens is one of the highlights of the Ashley River Road National Scenic Byway.


Magnolia wijdde het Gilliard tuincentrum (hierboven op de foto) in om Tena Lena Gilliard te eren, die een begroetster en gerespecteerde medewerker was bij Magnolia tijdens de 20e eeuw. Gilliard woonde ooit in de hut die nu het tuincentrum is dat haar naam draagt. Het tuincentrum staat niet in het park en is vrij toegankelijk.    

Magnolia dedicated the Gilliard Garden Center (above on the picture) to honor Tena Lena Gilliard who was a greeter and revered employee at Magnolia during the turn of the 20th century. Gilliard once lived in the cabin that is now the garden center that bears her name. The garden center is not in the park and is freely accessible.


Vlak na de Burgeroorlog werd het opengesteld voor publiek, en vooral de 12 ha magnifieke tuinen, met hun verbluffende overdaad aan magnolia's en camelia's, die nog dateren uit de 17e eeuw, zijn de moeite waard.

Shortly after the Civil War it was opened to the public, and especially the 12 hectares of magnificent gardens, with their astonishing abundance of magnolias and camellias, dating back to the 17th century are particularly worth seeing.
Deze plantage was ook een onderneming van de familie Drayton, die er gedurende dertien generaties woonde.

This
plantation was also a company of the Drayton family, who had lived here for thirteen generations.

Schitterende vijvers met waterlelies en behoorlijke bruggen, drassige landschappen met prachtige moerasciptessen, weelderige bloemperken en statige eiken met baarden van Spaans mos maken de Magnolia Plantation tot een beeldschoon landgoed.

Beautiful
ponds with water lilies and decent bridges, marshy landscapes with beautiful marsh cipes, lush flower gardens and stately oaks with beards of Spanish moss make the Magnolia Plantation a beautiful estate.

In deze tuinen groeit een rijkdom aan Noord-Amerikaanse azalea's en camelia's en met al zijn prachtige swamps die in het water staan (hierboven op de foto).

These gardens are home to a wealth of North American azaleas and camellias and all of their beautiful
swamps that stand in the water (picture above).

Er zijn meer dan 900 verschillende cameliacamelia-en 250 azaleasoorten te zien op het terrein, waartoe ook de Audubon Swamp Garden behoort.

More than 900 different camellia and 250 azalea varieties can be seen on the property, including the Audubon Swamp Garden.


Laatstgenoemde is een 24 ha grote moeras wildernis, waar vlonderpaden doorheen lopen; met zijn imposante cipressen vormt hij een ideale habitat voor alligators en vele vogelsoorten.

The latter is a 24 hectare swamp wilderness, where paths running through it; with its impressive cypress trees it is an ideal habitat for alligators and many bird species. 


                           Als je goed kijkt kun je hier twee Amerikaanse alligators maar ook slangen spotten.

                                    If you look closely you can spot two
American alligators and also snakes.

Magnolia Plantation & Gardens is tevens ook een goede plek voor vogel spotters. De zwart gekroonde nachtreiger en blauwe reiger komen hier heel veel voor (boven op foto).

Magnolia Plantation & Gardens is also a good place for bird spotters. The black-crowned night heron and blue heron are very common here (above on the photo).


                                   Hierboven op de foto en film de swamps van Magnolia Plantation & Gardens.

                                     Above in the photo and
film the swamps of Magnolia Plantation & Gardens.

@MK

 
eXTReMe Tracker