BADLANDS NATIONAL PARK                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Badlands National Park 2021:

1) 
Badlands National Park: Ooit vormde dit gebied de bodem van een binnenzee, en ooit was het een weelderig bos waar veel dieren leefden, maar ondanks de rijkdom aan fossielen onder het opervlak, zijn het de 'beenderen van de Badlands zelf' die je betoveren. Gevormd door 75 miljoen jaar sedimentaie en erosie, ontstond een landschap van kraters en tafelbergen, ravijnen en spleten, spitsen en steile rotswanden. Sommige formaties rijzen op tot 300 m, terwijl op andere plaatsen de bodem is weggespoeld en minerale lagen te zien zijn. De entree voor Badlands National Park is $ 30,00 per privé voertuig, dit betreft iedereen in de auto. Gooi je ontvangstbewijs niet weg want je kunt met dit ontvangstbewijs nog 7 dagen het Nationaal Park in.  Als je meer Nationale Parken wilt bezoeken adviseer ik je om the America the Beautiful Pass te kopen voor $ 80.00, dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en vele Nationale Monumenten.

2)
Badlands Loop Road: In het Ben Reifel Visitor Center vindt je informatie over individuele wandelingen en de 48 km lange Badlands Loop Road (Route 240). De schilderachtige autoroute volgt de noordrand van de 137 m hoge Badlands Wall en leidt naar verschillende uitkijkpunten en paden, die adembenemende uitzichten bieden op de ravijnen in de diepte. De weg maakt een lus naar het noorden, naar de I-90 en het Sage Creek Wilderness Area, waar steenarenden, haviken en verschillende zangvogels te zien zijn boven de grasvelden, die 's zomers vol wilde bloemen staan. De bighorn schapen en de bizonkudde is vaak grazend op de grote vlakten in het park te vinden. 


3) Castle Trail: In een of twee dagen kun je het hele park bekijken, bijvoorbeeld via het weinig gebruikte Castle Trail die 16,8 km lang is. 

4) Beste reistijd: Het voorjaar en najaar is de beste reistijd en heb je het mooiste weer. 
Highlights / tips Badlands National Park 2021

1) 
Badlands National Park: Once this area formed the bottom of an inland sea, and once it was a lush forest where many animals lived, and despite the wealth of fossils beneath its surface, it is the 'bones of the Badlands themselves' that enchant you. Formed by 75 million years of sediment and erosion, a landscape of craters, buttes, ravines, crevices, spiers and steep cliffs are formed. Some formations rise to 300 m, while in other places the soil is washed away and mineral layers can be seen. The entrance fee for Badlands National Park is $ 30.00 per private vehicle, this concerns everyone in the vehicle. Do not throw away your receipt because with this receipt you can visit the National Park for another 7 days. If you want to visit more National Parks I advise you to buy the America the Beautiful Pass for $ 80,00, this gives you access to all National Parks and many National Monuments.

2)
Badlands Loop Road: At the Ben Reifel Visitor Center you will find information about individual walks and the 30 miles long Badlands Loop Road (Route 240). The scenic car route follows the northern edge of the 137 m high Badlands Wall and leads to various viewpoints and trails that offer breathtaking views of the ravines in depth. The road makes a loop to the north, to the I-90 and the Sage Creek Wilderness Area, where golden eagles, hawks and various songbirds can be seen above the lawns, which are full of wild flowers in summer. The bighorn sheep and the bison are often grazing on the large plains in the park. 

3) Castle Trail: In one or two days you can see the whole park, for example through the little Castle Trail that is 10,5 miles long. 

4) Best Travel time: The spring and autumn is the best travel time and you have the best weather. 


In de zuidwesthoek van South Dakota ligt een gebied van 985 km2 dat in 1978 de status van nationaal park heeft gekregen. Een oppervlakte van 260 km2 ervan werd als wilderness area onder bijzondere bescherming geplaatst: in dit gebied mag omwille van het natuurbehoud gelukkig niets gebouwd worden.

In the southwest corner of South Dakota is an area of 985 km2 which has received a
national park status in 1978. An area of 260 km2 was placed under special protection as a wilderness area: in this area nothing can be built for the sake of nature conservation.

Het Badlands National Park ligt in een streek met een semiwoestijnklimaat. Dit zwaar door erosie aangetaste landschap wordt gekenmerkt door talloze geulen, steile heuvelruggen, diepe kloven, kleurrijke toppen en spitsen.

The
Badlands National Park is located in a region with a semi-desert climate. This heavily eroded by erosion is characterized by countless channels, steep ridges, deep gorges, colorful peaks and spiers.

In Badlands National Park komen bizons en veel Bighorn schapen voor (Hierboven een moeder met haar kinderen). De Bighorn schapen kom je overal tegen maar vooral in het begin van het nationaal park zijn ze in grote getallen aanwezig.

Bisons and many
Bighorn sheep occur in Badlands National Park (above a mother with her childeren). You will find many Bighorn sheeps in the beginning of the national park. 
 
Verschillen in het tempo waarmee de verwering heeft toegeslagen, hebben ervoor gezorgd dat er geïsoleerd liggende, steile heuvels met een vlakke top zijn ontstaan.

Differences in speed at which the weathering has struck, have ensured that isolated landscape, steep hills with a flat top have arisen.


Er komt niet veel vegetatie voor. De term Badlands werd aanvankelijk door de Indianen en pelsjagers gebruikt voor de droge, door diepe kloven doorsneden hoogvlakte in South Dakota. In deze grote Badland ook bekend als Badlands of the White River, ligt dus het Badlands National Park.

There is not much vegetation. The term
Badlands was initially used by the Native Americans and trappers for the dry plateau cut through deep gorges in South Dakota. In this big Badland also known as Badlands of the White River, lies the Badlands National Park.

Het gebied is beroemd om de vele fossielen van prehistorische diersoorten uit het Oligoceen, het tijdperk van het Tertiair waarin de zoogdieren op het toneel verschenen.

The
area is famous for the many fossils of prehistoric animal species from the Oligocene, the era of the Tertiary in which the mammals appeared on the scene.

Tussen de vijfentwintig en vijfendertig miljoen jaar geleden leefden er voorlopers van veel huidige diersoorten, zoals drietenige paardjes die niet groter waren dan een dwergpoedel, maar ook reuzen als de sabeltandtijger. (zie film).

Between the twenty-five and thirty-five million years ago there were forerunners of many current animal species, such as three-toed horses that were no bigger than a miniature poodle, but also giants like the saber-toothed tiger. (see
film). 

In die tijd was het stroomgebied van de White River nog een brede, moerassige vlakte, doorsneden door traag stromende rivieren waarvan de oorsprong in het hooggebergte lag.

At that time the river basin of the White River was still a wide, swampy plain, intersected by slow-flowing rivers whose origins lay in the high mountains.


                    Het aantal zoogdieren nam in de 10 miljoen jaar die het Oligoceen duurde, in hoog tempo toe.

                     The number of mammals increased rapidly in the 10 million years that the Oligocene lasted.


Talloze kaskassen van gestorven zoogdieren belandden in
riviersedimenten of in de rottende moerasvegetatie. (zie film). 

Countless caskets of fallen mammals ended up in
river sediments or in the rotting marsh vegetation. (see film).                      Gedurende de miljoenen jaren die op dit tijdperk volgden, traden klimaatveranderingen op.

                                During the millions of years that followed this
era, climate changed occurred.

Ten gevolge van de droge noordenwind en de geringe regenval maakten de moerassen en venen langzamerhand plaats voor de huidige grasvlakten.

As a result of the dry north wind and the low rainfall, the swamps and peat were replaced by the current
grassy plains

                De jaarlijkse regenval bedraagt nu ongeveer 410 mm en de
prairies bestaan nog steeds (zie film).

                                  The annual rainfalls is now about 410 mm and the
prairies still exist (see film).

Enkele honderdduizenden jaren geleden werden er na heftige vulkaanuitbarstingen (vermoedelijk in het Yellowstonegebied) gigantische hoeveelheden vulkanische as de atmosfeer in geslingerd.

Several hundreds of thousands of years ago, after volatile volcanic eruptions (presumably in the Yellowstone area), gigantic amounts of volcanic ash were thrown into the
atmosphere.

Deze as werd door de heersende straalstromen naar het oosten geblazen, kwam boven de tegenwoordige Badlands omlaag en vormde daar dikke, witachtige lagen (zie film).

This ash was blown through the prevailing jet streams to the east, descended above the present
Badlands and formed thick, whitish layers (see film).

@MK
 
eXTReMe Tracker