ILLINOIS - THE LAND OF LINCOLN

Hoofdstad: Springfield.

Locatie: Illinois grenst in het noorden aan het Michiganmeer en de staat Wisconsin, in het westen aan Iowa en Missouri en in het oosten aan Indiana en Kentucky.

Klimaat: Illinois heeft een sterk wisselend klimaat. De meeste delen van Illinois hebben een vochtig continentaal klimaat met warme, vochtige zomers en koude winters.  

Beste reistijd: Van mei tot november.

Hoogtepunten: Chicago, Oevers Lake Michigan, Lincoln's Home (Springfield), Mississippi River Valley, Rockford en Decatur.

Tijdsverschil: Central time zone. 7 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van
Illinois:

De oorspronkelijke bewoners van het gebied dat nu wordt aangeduid als Illinois, waren Indianen. De naam van de staat werd ontleend aan het Indiaanse woord Illini of Illiniwek, dat ‘de Mannen’ betekent, de verzamelnaam van een aantal Indianenstammen. Sporen van prehistorische voorouders van deze Indianen zijn nog te vinden in Koster Site, een archeologische vindplaats nabij Kampsville. Rond 500 v. Chr. vestigden de meer ontwikkelde Woodland-Indianen hier een goed georganiseerde stammenbeschaving, compleet met een formele godsdienst. Zonder aanwijsbare oorzaak kwam er omstreeks 500 n. Chr. een einde aan deze beschaving. Aangenomen wordt dat pater Jacques Marquette, missionaris van de orde der jezuïeten,  en de Frans-Canadese ontdekkingsreiziger Louis Joliet de eerste blanken zijn geweest die een bezoek brachten aan het gebied dat nu Illinois wordt genoemd (1673). De Fransen en Engelsen hebben elkaar vele jaren lang de heerschappij over het grondgebied van Illinois betwist, maar met de totstandkoming van het Verdrag van Parijs van 1763 zagen de Fransen af van al hun aanspraken op het grondgebied van Illinois ten gunste van Groot-Brittannië. Na de Onafhankelijkheidsoorlog trad Illinois toe tot de Verenigde Staten van Amerika. Op 3 december 1818 werd Illinois als de eenentwintigste staat tot de statenbond toegelaten.

Liedjes over Illinois/Chicago:

1.
Jim Croce - Bad, bad, Leroy Brown.
2.
Martha and the Vandellas - Dancing in the Street.
3.
Elvis Presley - In the Ghetto .
4.
Paper Lace - The night Chicago died.
5.
Frank Sinatra - My kind of town Chicago.

 


Capital: Springfield.

Location: Illinois is bordered to the north by Lake Michigan and the state of Wisconsin, in the west to Iowa and Missouri and in the east to Indiana and Kentucky.

Climate: Illinois has a highly variable climate. Most parts of Illinois have a humid continental climate with hot, humid summers and cold winters.

Beste time to visit: From May till November.

Highlights: Chicago, Oevers Lake Michigan, Lincoln's Home (Springfield), Mississippi River Valley, Rockford and Decatur.

Time difference: Central time zone. 7 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Illinois:


The original inhabitants of the area now known as Illinois, were Indians. The name of the State was derived from the Indian word Illini or Illiniwek  that means ' the men ' the collective name of a number of Indian tribes. Traces of prehistoric ancestors of these Indians can still be found in Koster Site, an archaeological site near Camp Ville. Around 500 before Chr. the Woodland Indians a well-organized tribal civilization with a formal religion, were more developed and were settled here. 500 after Chr. an end came to this civilization without apparent cause.  It is believed that Father Jacques Marquette a missionary of the order of Jesuits and the French-Canadian explorer Louis Joliet were the first whites who brought a visit to the area now called Illinois (1673). For many years, the French and British have each other disputed sovereignty over the territory of Illinois, but with the emergence of the Treaty of Paris in 1763 the French saw off of all their claims on the territory of Illinois in favor of Great Britain. After the War of Independence Illinois joined the United States of America. On December 3, 1818, Illinois became the twenty-first state admitted to the confederation.


Songs about Illinois/Chicago:

1. Jim Croce - Bad, bad, Leroy Brown.
2. Martha and the Vandellas - Dancing in the Street.
3. Elvis Presley - In the Ghetto .
4.
Paper Lace - The Night Chicago Died
5.
Frank Sinatra - My Kind of Town Chicago.  @MK                                                                                                

                                                                               

eXTReMe Tracker