CALIFORNIA - THE GOLDEN STATEHoofdstad: Sacramento.

Locatie: De staat Californië grenst in het noorden aan de staat Oregon, in het oosten aan de staten Nevade en Arizona, in het zuiden aan Mexico en in het westen aan de Grote Oceaan.

Klimaat: Californië heeft een wisselend klimaat. In het grootste deel van de staat zijn twee duidelijk verschillende seizoenen te onderscheiden: een droog seizoen (oktober-april) en een regenseizoen (mei-september). In het noorden van Californië valt veel meer regen dan in het zuiden. De kustgebieden in het noorden van de Golden State hebben over het algemeen koele zomers en zachter winters. Langs de zuidkust, van Santa Barbara tot aan Mexico, is het klimaat het hele jaar door zacht, hoewel de zomers bijzonder warm zijn.

Beste reistijd: De beste reistijd is in de periode april - november. Hierbij geldt dat het voor- en najaar het meeste aantrekkelijk zijn. In de maanden april, mei en juni en september en oktober is de temperatuur aangenaam en reizen er minder toeristen. Tijdens de maanden juli en augustus is het niet alleen druk qua toeristen, maar kunnen de temperaturen ook flink oplopen.

Hoogtepunten: Los Angeles, San Diego, San Francisco, Monterey, Redwood National Park, Lassen Volcanic National Park, Yosemite Natonal Park, Sequoia National Park, Joshua National Park te veel om op te noemen.

Tijdsverschil: Pacific Time zone. 9 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Californie:

Juan Rodriguez Cabrillo, een Portugese ontdekkingsreiziger in dienst van de Spaanse koning, eiste in 1542 Californië voor de Spaanse kroon op. Hij ontdekte er een haven die hij San Miguel noemde, het tegenwoordige San Diego, verreweg de oudste stad van Californië. Toen in 1848 bij Sutter's Mill in Californië voor het eerst op grote schaal goud werd gevonden (slechts enkele dagen voordat Mexico door de afloop van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog werd gedwongen een reusachtig gebied in het zuidwesten van Noord-Amerika aan de VS af te staan) was de westkust een in feite nog nauwelijks verkend gebied. Het Californische goud lokte tienduizenden goudzoekers en avonturiers naar het gebied, een verschijnsel dat de geschiedenis in ging als de gold rush. De gold rush bevorderde de blanke kolonisatie en in september 1850 werd Californië de eenendertigste staat van de Verenigde Staten. Na de Amerikaanse Burgeroorlog, waaraan in 1865 een einde kwam, werd begonnen met de aanleg van de transcontinentale spoorlijn. De spoorlijn, die werd aangelegd door Chinese arbeiders, kwam in 1869 gereed en de reis van New York naar Californië duurde nu nog maar vijf dagen. De immigratie naar het zonnige Californië kwam nu pas goed op gang en is sindsdien eigenlijk ononderbroken voortgegaan. Voor veel Amerikanen is Califonië nog steeds de 'Gouden Staat' een land van melk en honing.


Liedjes over Californie:

1.
Beach Boys - California Girls.
2.
Supertramp - Breakfast in America.
3.
Scott McKenzie - San Francisco
4.
Mamas and the Papas - California Dreamin.
5.
Diesel - Sausalito Summer nights.

6. Red Hot Chili Peppers - CalifornicationCapital: Sacramento.

Location: The state of California is bordered to the north by the state of Oregon, in the east to the states Nevada and Arizona in the south to Mexico and in the west to the Pacific Ocean.

Climate: California has a variable climate. In most of the State are two distinctly different seasons: a dry season (October-april) and a rainy season (may-september). In northern California is much more rainfall than in the south.The coastal areas in the North of the Golden State generally have cool summers and milder winters. Along the south coast, from Santa Barbara to Mexico, the climate is mild year-round, although the summers are very hot.

Best time to visit: The best time to travel is in the period april-november. Spring and autumn are the most attractive months to travel. In the months of april, may, June, september and October the temperature is pleasant and there are less tourists. During July and August it is not only crowed with tourists but the temperatures can also increase significantly.

Highlights: Los Angeles, San Diego, San Francisco, Monterey, Redwood National Park, Lassen Volcanic National Park, Yosemite Natonal Park, Sequoia National Park, Joshua National Park to much too mention.

Time difference: Pacific Time Zone. 9 hours earlier than the Netherlands. 

History of California:

In 1542, Juan Rodriguez Cabrillo a Portuguese explorer in the service of the Spanisch king claimed California for the Spanisch crown. He discovered a port that he called San Miguel, the present San Diego, by far the oldest city in California. When in 1848 for the first time at Sutter's Mill in California gold was found on a large scale (only a few days before Mexico was forced by the end of the Mexican-American war to gave away a territory in the southwest of North America area to the US) the west coast was in fact still barely explored. The Californian gold attracted thousands of gold diggers and adventures to the area, a phenomenon that was named as the gold rush in history. The gold rush promoted white colonization and in September 1850 California became the thirty-first state of the United States. After the American Civil War, which ended in 1865, work began on the construction of the transcontinental railroad. The railway, which was built by Chinese workers, was completed in 1869 and the journey from New York to California only lasted five days. The immigration to sunny California came on stream and has since continued uninterruptedly. For many Americans, California is still the 'Golden State' a country of milk and honey. 

Songs about California:


1. Beach Boys - California Girls
2.
Supertramp - Breakfast in America
3.
Scott McKenzie - San Francisco
4.
Mamas and the Papas - California Dreamin
5.
Diesel - Sausalito Summer Nights.

6. Red Hot Chili Peppers - Californication

@MK

eXTReMe Tracker