PHILADELPHIA   

  

                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Philadelphia 2021:

1)
Independence National Historical Park: De L-vormige strook rondom het oude State House van Pennsylvannia - nu bekend als Independence Hall - is historisch het belangrijkste stuk stad van heel Amerika. In 1948 besloot het Congress tot het oprichten van Independence National Historic Park, een terrein van 22 ha met twintig voor het publiek toegankelijke gebouwen. Hier werd tussen 1732 en 1753 niet alleen de Onafhankelijkheidsverklaring getekend, maar werden ook de Artikelen van Confederatie opgesteld en is uiteindelijk in 1787 de grondwet aangenomen. Het Independence Visitors Center aan 6th & Market Street markeert het begin van dit historische stadsdeel. Het park is gratis toegankelijk maar om een aantal gebouwen te bezichtigen moet je entree geld betalen. De bezienswaardigheden zal ik hieronder apart vermelden.

2)
Independence Hall: De Independence Hall (onderdeel van het Independence National Historical Park) is nu gemeubileerd met stijlmeubelen, waaronder de stoel van George Washington toen hij de Constitutional Convention voorzat. In de westelijke vleugel zijn in de Great Essentials Exhibition orginelen te zien van de Verklaring, de Artikelen en de grondwet, geflankeerd door het inkstel dat werd gebruikt bij de ondertekening. Je hoeft niet te betalen om de Independence Hall te bezichtigen maar je hebt wel tickets nodig die je kunt afhalen bij het Visitor Center. Dit geldt voor de periode van maart t/m december.  De Independence Hall kun je niet alleen bezichtigen, je gaat mee met een begeleidende tour en daarom heb je tickets nodig omdat het aantal bezoekers per dag beperkt te houden.  

3)
National Constitution Center: Een bezoek aan het National Constitution Center, de Liberty Bell en Independence Hall zijn voor liefhebbers een verplichte kost. Wil je alles zien? Loop de 75 minuten durende Constitutional Walking Tour, die vanaf het Independence Visitor Center vertrekt.

4)
Rocky Steps and Statue: Voor kunsthaters is er toch een reden om naar het Museum of Art te gaan. Bovenaan de hoge trappen van het museum – de zogenaamde Rocky Steps staan namelijk de Converse voetstappen van Rocky Balboa, Philadelphia’s bekendste bokser, in brons vereeuwigd.

5)
Museum of Art :  Sinds het museum in 1876 werd opgericht, is het uitgegroeid tot het op twee na grootste instituut van Amerika, zowel in omvang als collectie. Het museum staat bekend om haar allesomvattende overzichtstentoonstellingen, zoals die van Picasso, Cézanne en Van Gogh, die miljoenen bezoekers heeft getrokken. Naast Europese werken vind je er veel Aziatische kunst,; keramiek, sieraden en tapijten, maar ook een Japans theehuis en een nagebouwde paleiszaal staan op het programma.

6) Een ander nationaal bekend aspect van Philadelphia is de Philly cheesesteak. De Philly cheesesteak is een overvol broodje, gevuld met flinterdun gesneden vlees, gesmolten kaas en variabele ingrediënten als uien, paprika of champignons. Over waar je de beste cheesesteak haalt zijn de meningen verdeeld, maar bij
Pat's en Geno's Steaks aan 9th Street en Passyunk Avenue kun je in elk geval niet missen.

7)
Reading Terminal Market: De markt werd gebouwd onder een remise nadat in 1892 twee boerenmarkten moesten wijken voor een nieuwe terminal. De moderne markt was vanwege zijn verse producten populair tot ver in New Jersey. De markt raakte in verval en werd met sloop bedreigd in de jaren 70 van de vorige eeuw, maar is nu nieuw leven ingeblazen. Op de oudste vers markt van de stad vind je onder andere de lekkerste soft pretzels van het land.

8)
Elfreth's Alley: Elfreth's Alley ligt ten oosten van 2nd Street (tussen Arch en Race Street). Dit is de oudste woonstraat van de Verenigde Staten, met een dertigtal nog bewoonde bakstenen huizen, gebouwd tussen 1728 en 1836. Ga even Bladen's Court in om in dat straatje de oorspronkelijke waterpomp te bekijken. Deze buurt was destijds het handelscentrum van de stad. Er woonden ambachtslieden en rijke kooplui, zoals de smid Jeremiah Elfreth waar de steeg naar vernoemd is. Een klein museum over de geschiedenis van de straat staat in het midden ervan.    

9)
New Jersey State Aquarium: Vanaf Penn's Landing kun je de veerpont (The Riverbus) nemen naar Camden (New Jersey) en het daar gevestigde New Jersey State Aguarium bezoeken. Let wel op! Aan de Waterfront kant is er niks aan de hand en het is hier veilig maar als je verder Camden in gaat zal je velen ghetto's aantreffen. Mijn advies is bezoek de New Jersey State Aquarium dat zeer de moeite waard is maar ga niet rondlopen of rondrijden in Camden. Het kan een gevaarlijke stad zijn.  Highlights / tips Philadelphia 2021:

1) 
Independence National Historical Park: The L-shaped strip around the old State House of Pennsylvannia - now known as Independence Hall - is historically the most important part of the city of America. In 1948 the Congress decided to establish the Independence National Historic Park, a 22 ha site with twenty publicly accessible buildings. Not only the Declaration of Independence was signed between 1732 and 1753, but also the Articles of Confederation were drawn up and in 1787 the Constitution was finally adopted here. The Independence Visitors Center on 6th & Market Street marks the beginning of this historic district. The park is accessible and free of charge, but to visit certain buildings you have to pay entrance fee. I will mention the sights below separately.

2)
Independence Hall: The Independence Hall (part of the Independence National Historical Park) is now furnished with style furniture, including the chair of George Washington when he presided over the Constitutional Convention. In the west wing, in the Great Essentials Exhibition you can see the originals of the Declaration, the Articles and the Constitution, flanked by the ink set that was used at the signing. You do not have to pay entrance fee to visit the Independence Hall but you need tickets that you can pick up at the Visitor Center. This applies to the period from March to December. You cannot visit the Independence Hall by yourself, you take part in an accompanying tour and therefore you need tickets because the numer of visitors per day is limited.


3) National Constitution Center: A visit to the National Constitution Center, the Liberty Bell and Independence Hall are a must for lovers. Want to see everything? Walk the 75-minute Constitutional Walking Tour, which departs from the Independence Visitor Center.

4)
Rocky Steps and Statue: For art haters, there is still a reason to go to the Museum of Art. At the top of the museum - known as Rocky Steps, you will find the Converse footsteps of Rocky Balboa, Philadelphia's most famous boxer, immortalized in bronze.

5) Museum of Art : Since the museum was founded in 1876, it has become the third largest institution of America, both in size and collection. The museum is known for its comprehensive retrospectives, such as Picasso, Cezanne and Van Gogh, which has attracted millions of visitors. In addition to European works you will find many Asian art,; ceramics, jewelery and carpetsa Japanese tea house and a replica palace hall are on the program as well.

6) Another nationally known aspect of Philadelphia is the Philly cheesesteak. The Philly cheese steak is a packed sandwich filled with thinly sliced meat, melted cheese and variable ingredients like onions, peppers or mushrooms. About where you get the best cheesesteak the opinions are divided, but
Pat's and Geno's Steaks at 9th Street and Passyunk Avenue seems to be the best.

7)
Reading Terminal Market: the market was built in 1892 under a remittance after two farmers markets had to leave because of a new terminal. The modern market was very popular because of it's fresh products and was known into New Jersey. The market fell into disrepair and was threatened with demolition in the 70s, but is now being revived. Fresh on the oldest market of the city you will find the most delicious soft pretzels in the country.

8)
Elfreth's Alley: Elfreth's Alley is located east of 2nd Street (between Arch and Race Street). This is the oldest residential street in the United States, with thirty inhabited brick houses, built between 1728 and 1836. Also, go into Bladen's Court to see the original water pump. At the time, this neighborhood was the commercial center of the city. Artisans and wealthy merchants lived here, such as the blacksmith Jeremiah Elfreth, after whom the alley is named. A small museum about the history of the street is in the middel of it.


9) New Jersey State Aquarium: From Penn's Landing, you can take the ferry (The Riverbus) to Camden (New Jersey) and visit the New Jersey State Aguarium. Please Notice! On the Waterfront side it is safe here, but if you go on further in Camden you will find many ghettos. My advice is visit the New Jersey State Aquarium that is well worth it but don't go walking around or driving around in Camden. It can be a dangerous city.
___________________________________________________________________________________

                                                                                             VEILIGHEID / SAFETYOnveilige wijken in Philadelphia in 2021:

Mantua:


Mantua: Hoewel veel van de omliggende gebieden verbeterd zijn blijft Mantua (West Philadelphia) een problematische wijk. Hoewel de bewoners er hard aan werken om de wijk te verbeteren zorgt de misdaad ervoor dat de verbeteringen in de wijk enorm vertragen. Hier vinden geregeld inbraken in woningen en auto's plaats en diefstal en mishandeling komt ook dagelijks voor.  

Hunting Park:


Hunting Park: Net als andere wijken in Noord-Philadelphia, wordt Hunting Park geplaagd door verwaarloosde gebouwen, braakliggende terreinen en een hoge criminaliteit. De woonwijk bestaat uit rijen huizen en eengezinswoningen in een laag inkomen gebied. Hunting Park wordt grotendeels bevolkt door Afro-Amerikanen, Puerto Ricanen en Dominicanen met 50 procent zwart en 50 procent Spaanstalige. De waarde van de huizen zijn met 17 procent gedaald in de afgelopen jaren. Al jaren wordt Hunting Park beschouwd als een van de moeilijkste buurten in Philadelphia. Hoewel de bewoners van het gebied pogingen doen om het te verbeteren lijkt het erop dat de buurt zijn slechte reputatie niet kwijt raakt. Diefstal, auto-inbraak, mishandeling, diefstal en inbraak zijn veel voorkomende zaken in deze buurt

Strawberry Mansion:


Strawberry Mansion is een wijk in noord Philadelphia. De wijk is grotendeels Afro-Amerikaanse, maar meer en meer Hispanics en Aziatische Amerikanen komen hier wonen vanwege de betaalbare huizenprijzen. Strawberry Mansion was ooit de thuisbasis van enkele van de rijkste inwoners van Philadelphia in de 19e eeuw. Als gevolg van de economische wanhoop in de 20e eeuw veranderde de wijk Strawberry Mansion en kreeg snel de reputatie als een van de gevaarlijkste buurten in Philadelphia. De gebouwen in de wijk zijn al jaren verwaarloosd en er zijn pogingen gedaan om de huizen te verbeteren. De waarde van onroerend goed aan de westkant van de wijk in de buurt van Fairmount Park is aan het stijgen door verbeteringen in de wijk. Daar buiten (in de buurt van het John Coltrane huis, de voormalige woning van de Jazz saxofonist) is nog steeds veel criminaliteit met name gewelddadige criminaliteit is in deze wijk zeer aanwezig.
Unsafe neighborhoods in Philadelphia in 2021:

Mantua:


Mantua: Although many of the surrounding areas have turned things around, Mantua (West Philadelphia) continues to be a spot of trouble. Although residents of the neighborhood are working hard to revitalize the area, ongoing crime is slowing the process down. Regularly, burglaries in homes and cars are very common. Robbery and assault also occurs mostly on a daily basis.

Hunting Park:


Hunting Park: Much like other neighborhoods in North Philadelphia, Hunting Park is plagued with neglected buildings, empty lots and a high crime rate. The mostly residential neighborhood consists of row homes and single family houses in a low-income area. Hunting Park is largely populated by African Americans, Puerto Ricans and Dominicans with 50 percent Black and 50 percent Hispanic. Property values have dropped by 17 percent in recent years. For years, Hunting Park has widely been considered one of the toughest neighborhoods in Philadelphia. Although residents of the area are attempting to turn things around, it seems like the neighborhood just can’t shake its bad reputation. Thefts, car bulgary, assault, robberies and bulgary is a common thing in this neighborhood.

Strawberry Mansion:


Strawberry Mansion is a neighborhood located in the North section of Philadelphia. The neighborhood is largely African American but more and more Hispanics and Asian Americans are moving there due to its affordable housing prices. Strawberry Mansion was once the home to some of the wealthiest Philadelphia residents in the 19th century. As result of economic despair in the 20th century the state of Strawberry Mansion rapidly declined and it soon developed a reputation as one of the most dangerous neighborhoods in Philadelphia. The buildings in the district have been neglected for years though there have been efforts to rehabilitate some of the structures. The property value on the western side of the neighborhood near Fairmount Park is on the rise as result of rehabilitation attempts. Outside of claim to fames, like the John Coltrane house, the former home of the Jazz saxophonist, the neighborhood is still very much struggling and crime, especially violent crime is a very present concern and dominant description of Strawberry Mansion.  

De grootste stad van Pennsylvania, Philadelphia, de "City of Brotherly Love'' is de bakermat van de US. Philadelphia werd in 1682 door William Penn gesticht en is vanaf het eerste begin altijd een vooraanstaand financieel centrum. Ook heeft Philadelphia een van de grootste havens van de Verenigde Staten. In 1776 ondertekenden afgevaardigden van de dertien Britse kolonïen er de Declaration of Independence en werd de stad de eerste hoofdstad van de USA.

Philadelphia the largest city of Pennsylvania, the "City of Brotherly Love'' is the birthplace of the U.S. In 1682, Philadelphia was founded by William Penn and was always a leading financial center from the beginning. It also has one of the largest ports in the United States. In 1776, delegates from the thirteen British colonies signed the Declaration of Independence and the city became the first capital of the USA.De 72 stenen trappen voor de ingang van het Philadelphia Museum of Art, zijn bekend geworden als de "Rocky steps" als gevolg van zijn verschijning in de drie maal Oscar winnende film Rocky met Sylvester Stallone in de hoofdrol. Waarin Rocky Balboa de trap op rent op het nummer "Gonna fly now".

The 72 stone steps before the entrance of the Philadelphia Museum of Art in Philadelphia, have become known as the "Rocky Steps" as a result of their appearance in the triple-Oscar-winning film Rocky and four of its sequels, and Rocky Balboa, played by Sylvester Stallone, in which the character runs up the steps to the song " Gonna fly now".Een bronzen standbeeld van Rocky stond op de top van de trap voor het filmen van Rocky III. Dit standbeeld, nu gevestigd aan de onderkant rechts van de trap, is een populaire foto-gelegenheid voor de bezoekers. De voetstappen zijn nog steeds te zien bovenaan de trap.

A bronze statue of Rocky was situated at the top of the steps for the filming of Rocky III. This statue, now located at the bottom right of the steps, is a popular photo opportunity for visitors. The footsteps are still visibleat the top of the stairs.


                                                           
                                                                Philadelphia City Hall is de zetel van de regering (zie
film).                                               

                                                         The Philadelphia City hall is the seat of the government (see film).

De
Reading Terminal Market is een gesloten openbare markt op 12th en Arch Street in het centrum van Philly (foto hierboven).

The
Reading Terminal Market is an enclosed public market located at 12th and Arch Street in downtown Philly (picture above).

Meer dan honderd handelaren bieden verse producten aan zoals vlees, vis, ambachtelijke kaas, kruidenierswaren, ijs, bloemen, gegrilde kaas, gebak. ambachten, boeken, kleding en speciaal en etnisch voedsel. 

Over one hundred merchants offer fresh produce, meats, fish, artisan cheese, groceries, ice cream, flowers, grilled cheese, baked goods, crafts, books, clothing, and specialty and ethnic foods.Het centrum van Philadelphia, in de regel aangeduid als Center City of Downtown, telt een groot aantal historische gebouwen, musea en theaters. In het Independence National Historical Park staan veel gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de koloniale tijd. Hiertoe behoren
Independence Hall aan Independence Square, 5th Street en Chesnut Street, het gebouw waarin in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend.

Philadelphia city center, usually referred as Midtown or Downtown, has many historic buildings, museums and theaters. In Independence National Historical Park are many buildings that have played an important role in colonial times. These include
Independence Hall on Independence Square, 5th Street and Chesnut Street, the building where the Declaration of Independence was signed in 1776.

In het Liberty Bell Pavilion aan Market Street (tussen 5th en 6th Street) hangt Amerika’s voornaamste vrijheidssymbool, de Liberty Bell (een klok met een beroemde barst, die echter al sinds 1846 niet meer wordt geluid). Deze bel hangt in de moderne klokkentoren gelegen op de 3de Street in de buurt van Independence Hall. (De entree is gratis).

In the Liberty Bell Pavilion on Market Street (between 5th and 6th Street) hangs America's main symbol of freedom, the Liberty Bell (a clock with a famous crack, which, however, no longer have a sound since 1846). This bell hangs in the modern bell tower located on 3rd Street near Independence Hall. (The entrance is free).Independence Hall is voltooid in 1748. Het is ontworpen door timmerman Edmund Woolley en advocaat Andrew Hamilton.

Independence Hall was completed in 1748. It was designed by carpenter Edmund Woolley and lawyer Andrew Hamilton.
                                                    


                                           De tweede bank van de United States in het oude centrum van Philly.

                                                        The second bank of the United States in old town Philly.                                                                     Graf van de onbekende revolutionaire soldaat.

                                                                 Tomb of the Unknown Revolutionary War
soldier.Capenters Hall voltooid in 1774, was de ontmoetingsplaats van een groep Philadelphia bouwmeesters bekend als de Carpenters Company (zie film).

    

Carpenters Hall completed in 1774, was the meeting place of a group of Philadelphia master builders known as the Carpenters Company (see film).Het
Merchants Exchange Building (hierboven op de foto) was het eerste kantoorgebouw in de stad. Het werd gebouwd in het jaar 1832 en was klaar in 1834. Het was vroeger een makelaarskantoor. In 1875 verhuisde de Philadelphia Stock Exchange naar dit gebouw.

The
Merchants Exchange Building (pictured above) was the first office building in the city. It was built in 1832 and finished in 1834. It used to be a real estate agency. In 1875, the Philadelphia Stock Exchange moved to this building.


De City Tavern, ook wel de Coffee House, was de politieke, sociale en zakelijke centrum van de nieuwe Verenigde Staten. Jefferson, Adams, Franklin, en Paul Revere aten hier. De Verklaring van Onafhankelijkheid en de Grondwet hebben veel te danken aan het eten die geconsumeerd werd in dit gebouw.

The City Tavern, also called the Merchants' Coffee House, was the political, social, and business center of the new United States. Jefferson, Adams, Franklin, and Paul Revere all ate here. The Declaration of Independence and The Constitution both owe much to the food and spirits consumed in this building.                                                                   

Aan de oever van de Delaware River ligt Penn's Landing, een populair uitstapje binnen de stad. Hier zou William Penn in 1682 aan land zijn gegaan.

Penn's Landing is a popular excursion within the city on the banks of the Delaware River. This is where William Penn went ashore in 1682.

Aan de parkachtige oever, waar 's zomers vaak bigbandconcerten en jazz avonden plaatsvinden, ligt een oldtimer, de USS Olympia, was het vlaggenschip van de vloot van admiraal George Deweys tijdens de Slag van Manila in 1898 in de Spaans-Amerikaanse oorlog (zie film).

To the park shore, where big band concerts and jazz evenings often take place in the summer, there is an old-timer, the USS Olympia was the flagship of the fleet of Admiral George Deweys during the Battle of Manila in the Spanish-American war in 1898 (see film).

Een andere in de buurt voor anker liggende oldtimer is de in 1904 gebouwde Moshulu. Deze zeewaardige viermaster werd omgebouwd tot restaurantschip en ligt permanent voor anker aan Penn's Landing. (zie film).

Another nearby classic anchor is the Moshulu, built in 1904. This seaworthy four-master was converted into a restaurant ship and is permanently anchored at Penn's Landing. (see film).

Elfreth's Alley is een historische straat die dateert uit 1702. Er staan 32 huizen in de straat die werden gebouwd tussen 1728 en 1836.

Elfreth's Alley is a historic street, dating back to 1702. There are 32 houses on the street, which were built between 1728 and 1836.De steeg is een toeristische attractie en een zeldzaam bewaard gebleven voorbeeld van 18e-eeuwse arbeiderswoningen.

The alley is a tourist attraction and a rare surviving example of 18th-century working-class housing stock.                                                     

                 Men is ook druk bezig met het opleuken van Philadelphia door middel van muurschilderingen. 

                                                     They are also busy brightening up Philadelphia through murals. 

                                                                                              
@MK        

eXTReMe Tracker