ZION NATIONAL PARK


                                                         
                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Zion National Park 2021
:

1) Zion National Park: Dit oudste en misschien wel mooiste park in Utah dankt zijn naam aan een Hebreeuws woord dat 'heiligdom' betekent. Wie voor het eerst Zion National Park bezoekt begrijpt meteen waarom. De Zion-Mount Carmel Highway loopt door het zuidelijk deel van het park, voerend langs de zandstenen uitlopers van de canyon, en via een aantal tunnels tot in Zion Canyon zelf. Ook wie het park slechts doorkruist, moet een toegangskaartje aanschaffen. Om Zion National Park in te komen zul je je auto moeten laten staan, omdat de weg alleen toegankelijk is voor de gratis pendelbussen. Zion National Park Park trekt jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen bezoekers en is samen met de Grand Canyon één van de meest drukst bezochte parken in de USA. De entree voor Arches National Park is $ 35,00 per privé voertuig. Dit betreft iedereen in de auto. Voor motoren en hun passagiers is het $ 30. Gooi je ontvangstbewijs niet weg want je kunt met dit ontvangstbewijs nog 7 dagen het Nationaal Park in. Als je meer Nationale Parken wilt bezoeken adviseer ik je om the America the Beautiful Pass te kopen voor $ 80.00, dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en vele Nationale Monumenten.

2)
Weeping Rock Trail: De Weeping Rock Trail is een korte aangename wandeling (800 m heen en terug) tot een rotswand waarover wat dunne stroompjes lopen. Hier heb je een mooi uitzicht op de vallei. Bushalte: Weeping Rock. 

3)
Riverside Walk: De Riverside Walk is iets langer (3.2 km). Dit wandelpad volgt zoals de naam al laat vermoeden de bedding van de Virgin River. Met waterdichte schoenen kun je in de lente en zomer door de rivier lopen. Bushalte: Temple of Sinawava.

4)
Emerald Pools Trail: Dit is een heel aangename wandeling van ongeveer 1 a 2 uur, maar je moet af en toe wel behoorlijk klimmen. Tijdens deze trail kom je voorbij twee natuurlijke waterbekkens de middle en lower pool (hier mag je niet zwemmen!). De wandeling is erg mooi maar de pools zijn niet echt spectaculair. Bushalte: Zion Lodge.

5)
Angel's Landing: Deze wandeling is 8 km lang en duurt ongeveer 4 uur. Dit is een zware wandeling die echter alleen is weggelegd voor degene die over een goede conditie beschikt en geen hoogtevrees heeft. De trail gaat steil omhoog tot het laatste stuk, vanwaar je een weids uitzicht hebt op de vallei en de Virgin River. De laatste 800 m voor de top loop je over een steile kam boven een ravijn. Uit veiligheidsoverwegingen zijn er langs de rotswand kettingen gespannen, waaraan je je kunt vasthouden. Wie niet zo avontuurlijk aangelegd is, kan de wandeling maken tot Scout Lookout en daar van het uitzicht genieten. terwijl de waaghalzen tot helemaal boven klimmen. Vanaf de top van Angel's Landing heb je een adembenemend uitzicht op de canyon. Bushalte: The Grotto.   

6)
The Narrows: Een van de meest indrukwekkendste trail (samen met Angel's Landing) zijn the Narrows. Deze trail loopt door de rivier. Je loopt door prachtige kloven en hoe verder je komt hoe smaller de kloven worden. Je moet het water in, soms tot aan je enkels, soms tot je middel en soms moet je zelfs zwemmen. Het water is niet al te warm en er staat een sterke stroming (op mijn website hier beneden vind je veel informatie over de Narrows). Tip: Als je deze niet zelf hebt huur goeie waterdichte wandelschoenen en wandelstokken waarmee je beter in evenwicht kunt blijven want de stenen in het water zijn spiegel glad. In verschillende outdoor winkels in Springdale kun je deze schoenen en wandelstokken huren. Ik had ze gehuurd bij Zion Adventure Company een uitstekende verhuurder. Hou ook de weersverwachtingen in de gaten want als er regen valt zal het water snel stijgen en kun je deze trail niet bewandelen vanwege je eigen veiligheid. Loop zo weinig mogelijk in het gras want er zitten overal ratelslangen (zie foto op mijn website). Bushalte: Temple of Sinawava.

7)
Kolob Canyon: Kolob Canyon is een aangename en niet te lange wandeling. De trail loopt tot Kolob Arch, die op één na grootste natuurlijke boogbrug ter wereld is. 

8) Shuttle bus: Van begin april tot eind oktober is de weg die door het park loopt (Zion Canyon Scenic Drive) gesloten voor auto's; dan moet je de shuttle bus nemen. De rest van het jaar zijn er geen pendelbussen en is autoverkeer overal toegestaan. De vervuiling nam zodanige proporties aan dat besloten werd het autoverkeer aan banden te leggen. Je kunt je auto parkeren op het parkeerterrein bij het Visitor Center. Wie in Springdale overnacht, kan ook daar zijn auto achterlaten. Er zijn twee verschillende shuttle diensten die elkaar aanvullen. De ene rijdt van Springdale naar het Visitor Center, de andere van het Visitor Center naar het park. Hou er rekening mee dat het extreem druk kan zijn in het hoogseizoen en dat de gemiddelde wachttijd wel 1,5 uur kan zijn. 

9) Beste reistijd: In het voor en najaar. De minst drukste maanden zijn november en van januari t/m april. Bovendien zijn de temperaturen ook meer aangenaam. 
Highlights / tips Zion National Park 2021:

1)
Zion National Park: This oldest and perhaps most beautiful park in Utah owes its name to a Hebrew word that means 'sanctuary'. Who visit Zion National Park for the first time understands why. The Zion-Mount Carmel Highway runs through the southern part of the park, running along the sandstone foothills of the canyon, and through a number of tunnels to Zion Canyon itself. Even those who cross the park only have to purchase an admission ticket. To enter Zion National Park you have to leave your car, because the road is only accessible to the free shuttle buses. Zion Nationak Park attracts around 4.5 million visitors annually and together with the Grand Canyon, it is one of the busiest parks in the USA. The entrance fee to Zion National Park is $ 35,oo per private vehicle. This covers everyone in the car. For motorcycles and their passengers the fee is $ 30. Do not throw your receipt away because your receipt is still valid for seven days. If you want to visit more National Parks I advise you to buy The America the Beautiful Pass for $ 80.00 that gives you access to all National Parks and many National Monuments.

2)
Weeping Rock Trail: The Weeping Rock Trail is a short pleasant walk (2624 feet back and forth) to a cliff on which some thin streams run. Here you have a nice view of the valley. Bus stop: Weeping Rock.

3)
Riverside Walk: The Riverside Walk is slightly longer (2 miles). This walking path follows as the name suggests the bed of the Virgin River. With waterproof shoes you can walk through the river in spring and summer. Bus stop: Temple of Sinawava.

4)
Emerald Pools Trail: This is a very pleasant walk of about 1 to 2 hours, but you have to climb occasionally. During this trail you will pass two natural water basins the middle and lower pool (you cannot swim here!). The walk is very nice but the pools are not really spectacular. Bus Stop: Zion Lodge.

5)
Angel's Landing: This trail is 5 miles (8 km) long and takes about 4 hours. This is a difficult walk, which is only reserved for those who are in good shape and who have no fear of heights. The trail goes steeply up to the last part, from where you have a wide view of the valley and the Virgin River. The last 2624 feet (800 m) before the summit you walk over a steep ridge above a ravine. For safety reasons chains have been build along the rock wall, which you can hold on to. Those who are not so adventurous can walk the trail to Scout Lookout and enjoy the view, while the daredevils climb all the way up. From the top of Angel's Landing you have a breathtaking view of the canyon. Bus stop: The Grotto. 

6) The Narrows: One of the most impressive trail (along with Angel's Landing) is the Narrows. This trail runs through the river. You walk through beautiful gorges and the further you get the narrower the gorges. You need to enter the water, sometimes up to your ankles, sometimes to your waist and sometimes you even have to swim. The water is cold and there is a strong flow (here, on my website you will find a lot of information about the Narrows). Tip: If you don't have them, good waterproof walking shoes and walking sticks will help you to stay in balance because the stones in the water are very slippery. In several outdoor shops in Springdale you can rent these shoes and walking sticks. I had rented them from Zion Adventure Company an excellent lessor. Because of your own safety, also keep an eye on the weather forecasts because if there is rain, the water will rise quickly so you are not able to walk this trail. Walk as little as possible in the grass because rattlesnake are everywhere (see picture on my website). Bus stop: Temple of Sinawava. 

7) Kolob Canyon: Kolob Canyon is a pleasant and short walk. The trail runs to Kolob Arch, which is the second largest natural arch bridge in the world. 

8) Shuttle Bus: From the beginning of April to the end of October, the road through the park (Zion Canyon Scenic Drive) is closed for cars, then you have to take the shuttle bus. The rest of the year there are no shuttle buses and car traffic is allowed anywhere. The pollution took such proportions that it was decided to restrict car traffic. You can park your car in the parking lot at the Visitor Center. Those who spend the night in Springdale can also leave their car there. There are two different shuttle services that complement each other. One runs from Springdale to the Visitor Center, the other from the Visitor Center to the park. Keep in mind that it can be extremely busy in high season and that the average waiting time can be up to 1,5 hours. 

9) Best Travel time: In the spring and autumn. The least crowded months are November and January to April. Moreover, the temperatures are also more pleasant. 

                     Het Zion National Park is het hele jaar toegankelijk en heeft ongeveer 4.500.000 bezoekers.

                          The
Zion National Park is accessible all year round and has about 4,500,000 visitors.

    US Highway 89 passeert het park aan de oostzijde en sluit aan op de naar het park leidende State Highway 9.

        US Highway 89 passes the
park on the east side and is connected to State Highway 9 leading to the park.

Ongeveer de helft van de bezoekers komt het park binnen via de 1711 m lange Zion Tunnel aan de oostzijde van het park (zie film).

Approximately half of the visitors enter the
park via the 5613 feet (1711 m) long Zion Tunnel on the east side of the park (see film).
 
Zion is een van de populairste nationale parken. Daarom kan het in het voorjaar en hoogseizoen erg druk zijn. Ik was in de maand juni in Zion National Park en moest toen helaas al 1,5 uur in de rij staan om met de pendelbus te reizen (zie foto hierboven).

Zion is one of the most popular national parks. Therefore, it can be very busy in the spring and high season. I visited Zion National Park in the month of June and unfortunately I had to stand in line for 1,5 hours to travel by shuttle bus (see photo above).


Zion National Park laat zich omschrijven als een groot ravijn met diverse zijkloven, door de Virgin River uitgeslepen in een rotsplateau.

Zion National Park can be described as a large ravine with several side gorges, carved into a rock plateau by the Virgin River.

Het water van deze rivier voedt de rijke vegetatie in het Zion National Park. De belangrijkste trekpleister van dit park is de Zion National Canyon, een 24 km lange en 800 m diepe, veelkleurige canyon.

The water of this river feeds the rich vegetation in
Zion National Park. The main attraction of this park is the Zion National Canyon, a 15 miles (24 km) long and 2624 feet (800 m) deep, multi-colored canyon

                                               Het in 1919 gecreëerde park beslaat een oppervlakte van 593 km2.

                                                            The
park created in 1919 covers an area of 593 km2.

De rotsslagen in de hoog oprijzende wanden en hellingen in het Zion National Park en omgeving zijn meer dan 200 miljoen jaar geleden ontstaan (zie film).

The rock layers in the towering walls and slopes in
Zion National Park and area were created more than 200 million years ago (see film).

In de loop van miljoenen jaren hebben de elkaar opvolgende binnenzeeën hier een meer dan 1600 m dikke laag van sedimenten gedeponeerd, zelfs op de hoogste zandduinen, die nu in de vorm van zandstenen wanden in het park zichtbaar zijn (zie film).

Over the course of millions of years, the successive inland seas have deposited more than 5249 feet (1600 m) layer of sediments here, even on the highest sand dunes, which are now visible in the form of sandstone walls in the
park (see film).

Zo'n 60 miljoen jaar geleden (zie film), toen dit gebied nauwelijks boven de spiegel van een binnenzee uit kwam, begon een periode waarin het hele terrein geleidelijk omhoog werd gedrukt tot een hoogte van 1500 m (zie film).

About 60 million years ago (see
film), when this area barely rose above the level of an inland sea, a period began in which the entire site was gradually pushed up to a height of 4921 feet (1500 m) (zie film).

Als gevolg van de ontzaglijke spanningen in de aardkorst (zie film) scheurde de landmassa uiteen in gigantische brokstukken.

As a result of the enormous tensions in the earth's crust (see
film), the land mass tore apart into gigantic fragments.

De breuklijnen die deze brokstukken van elkaar scheiden, worden faults genoemd; kleine scheuren in de brokstukken worden aangeduid als joints (zie film).

The break lines that separate these fragments from each other are called faults; small cracks in the debris are referred to as joints (see
film).

Door de eroderende invloed van waterstromen, regen, vorst, zon en wind zijn er langs deze zwakke plekken in de aardkorst vele ravijnen en kloven ontstaan (zie film).

Due to the erosive influence of water currents, rain, frost, sun and wind, many
ravines and gorges have developed along these weak spots in the earth's crust (see film).     Hierboven een paar foto's van het wild dat ik tegen kwam tijdens mijn wandeling door Zion National Park.

             Above a few pictures of the wildlife that I encountered during my hike through Zion National Park.@MK


 
eXTReMe Tracker