NEW YORK - THE EMPIRE STATE 
 
                                                       

 NEW         L
L
Locatie: New York stad ligt in het noordoosten van de Verenigde Staten.

Klimaat: New York stad kent een vochtig-continentaal klimaat met grote schommelingen in de temperatuur. 

Beste reistijd: De beste reistijd (en ook de duurste tijd voor een bezoek) is mei tot begin juni en september tot half november.

Hoogtepunten: Central Park, Empire state building, Time square, Wall Street, Ellis Island, Little Italy, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge en vele andere bezienswaardigheden, te veel om op te noemen.

Manhattan is slechts één van de vijf stadsdelen waaruit New York City bestaat. De andere, soms de buitenste wijken genoemd, zijn de Bronx, Brooklyn, Queens en Staten Island. Manhattan is het langgerekte eiland ten zuid-westen van het vasteland; het is de kleinste wijk met een lengte van 22 km en een breedte van 3,5 km. Manhattan is grotendeels in een schaakbordpatroon aangelegd met genummerde straten. De uitzondering is Lower Manhattan, ten zuiden van 14th Street, dat al bestond toen het systeem werd ingevoerd. In het patroon lopen de avenues van noord naar zuid en de streets van oost naar west. Broadway, de grote uitzondering op de regel, loopt diagonaal door de stad van het noordwesten naar het zuidoosten. Fifth Avenue verdeelt de stad in de East side en de West side (behalve ten zuiden van Washington Square, daar is Broadway de scheidingslijn tussen oost en west.

De Bronx ligt ten noorden van Manhattan en is ermee verbonden door bruggen en metro. Hier vindt u de New York Botanical Garden, de Bronx Zoo en het Yankee Stadium.  

Brooklyn ligt ten zuidoosten van Manhattan en is ermee verbonden door bruggen, metro en een tunnel. Het is het stadsdeel met de meeste inwoners. Vanaf Brooklyn Heights heeft u een fraai uitzicht op Manhattan. 

Queens ligt twintig metrominuten ten oosten van Manhattan. Het is één van de snelstgroeiende wijken en kleurrijkste delen van New York.

Staten Island is het zuidelijkste en dunst bevolkte stadsdeel met attracties als Historic Richmond Town. Vanaf de veerpont heeft u fraaie uitzichten op Manhattan en het Vrijheidsbeeld.Location: New York City is located in the Northeastern region of the US.

Climate: In general,  New York City has a humid continental climate. The winters are long and cold but the summers are pleasantly warm.

Best time to visit: The best time (and also the most expensive time to visit) is May to early June and September to mid November.

Highlights: Central Park, Empire state building, Time square, Wall Street, Ellis Island, Little Italy, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge and many other highlights, too much to notice.

Manhattan is just one of the five boroughs which exist in New York City. The other, sometimes called the outer boroughs are the Bronx, Brooklyn, Queens and Staten Island. Manhattan is the long stretch of South West Island of the Mainland; It is the smallest area with a length of 22 km and a width of 3.5 km. Manhattan is largely laid out in a checkerboard pattern with numbered streets. The exception is Lower Manhattan, south of 14th Street, that already existed when the system was introduced. The pattern of the avenues runs North to South and from East to West. Broadway, the exception to the rule, runs diagonally through the city from the northwest to the southeast. Fifth Avenue divides the city into the East side and the West side (except South of Washington Square, there is Broadway the dividing line between East and West.

The Bronx is located north of Manhattan and is connected by bridges and subways. Here you will find the New York Botanical Garden, the Bronx Zoo and the Yankee Stadium.


Brooklyn is located southeast of Manhattan and is connected by bridges, subway and a tunnel. It is the most populous district. From Brooklyn Heights you have a beautiful view of Manhattan.

Queens is located twenty subway minutes away to the east of Manhattan. It is one of the fastest-growing areas and most colorful parts of New York.

Staten Island is the southernmost and least populated district with attractions such as Historic Richmond Town. From the ferry you have beautiful views of Manhattan and the Statue of Liberty.
___________________________________________________________________________________

                                                                                      VERVOER / TRANSPORTATIONVervoer in New York 2020:

1. Volg bij aankomst op de luchthaven altijd de borden TAXI en ga niet in op voorstellen van ronselaars die zelf taxidiensten aanbieden! Ze lichten je op en de tarieven liggen boven de 100 USD. Neem de officiële Yellow Cab! Er wordt een flat rate gehanteerd van $ 52,00 (exclusief 0,50 MTA staats toeslag, 0,30 verbeterings toeslag, 4,50 spitsuur toeslag, 2,50 New York staats toeslag, toll en fooi) naar elke bestemming in Manhattan. (Het is gebruikelijk om een fooi te geven van 10-15% dus afgerond naar ongeveer $ 70,00). Dit tarief wordt ook gehanteerd voor ritten retour van Manhattan naar JFK Airport.

2. In de Lower East side en de East Village zijn weinig metrostations. Als u 's nachts in deze buurten bent, kunt u het beste een taxi nemen.

3. De metrocard is verkrijgbaar in de automaten die je op ieder metrostation vindt. Let wel op: hoewel de automaten allemaal papiergeld accepteren, beschikken ze apparaten veelal over niet meer dan $6,- wisselgeld. Je kunt ook met je creditcard betalen. Als er om een ZIP-code wordt gevraagd, vul je eenvoudigweg "1111" in. Als je eenmaal een kaart hebt verkregen is het zaak om je reis te plannen voordat je de metropoortjes doorgaat. Er hangen namelijk altijd duidelijk overzichtskaarten van het metronet rondom de automaten. Zoek eenvoudigweg de eindbestemming en de daaraan gekoppelde metrolijnen. Een metrolijn rijdt rechts en gaat ofwel uptown, ofwel downtown. De metrokaart haal je bij het betreden van het spoor door de kaartlezer aan de rechterzijde van de metropoortjes. Haal de kaart er met de gestreepte zijde naar je toe door de lezer, in een beweging van voor naar achter. Bewaar je metrokaart op een plaats waar hij niet kan knikken. Bij de kleinste beschadiging kan de kaart dienst weigeren en werken de toegangspoortjes niet.
Transportation in New York 2020:

1) When you arrive at the airport, always follow the signs TAXI and do not respond to proposals from recruiters who offer taxi services! They rip you off and the rates are above the 100 USD. Always take the Yellow Cab! There is a flat rate of $ 52.00 (exclusive 0.50 MTA State Surcharge, 0.30 Improvement Surcharge, 4.50 rush hour Surcharge plus 2.50 New York State Congestion Surcharge, toll and tip) to any destination in Manhattan. (It is common to give a tip of 10-15% to about $ 70.00). This rate is also used for return trips from Manhattan to JFK Airport.


2) The Lower East Side and East Village are few subways . If you are in these neighborhoods overnight, you should take a taxi.ers Memorial in Battery park. The American Merchant Mariners Memorial in Battery park. The American Merchant Mariners Memorial in Battery park.         

3) The metro card is available in the vending machines you find at every metro station. Please note: Although all machines accept all paper money, they often have no more than $ 6,- change. You can also pay with your credit card. If a ZIP code is requested, simply use "1111".  Once you have obtained a metrocard it is important to plan your trip before you go the underground gates. There are always clearly outline maps of the Metro system around the machines. Search simply the final destination and the associated metro lines. A metro line drives right and goes either uptown or downtown. By the metro gates, entering the metro card through the card reader on the right side of the metro gate. Use the metro card with the striped side towards you through the reader, moving from front to back. Save your metro card in a place where he can not bend. At the smallest damage to your card the service may refuse to work and the entrance gates will not open.
___________________________________________________________________________________

                                                                   
                                                                        VEILIGHEID / SAFETY
Onveilige wijken in New York in 2018:

BROOKLYN:

Brooklyn-
Brownsville is een van de armste buurten van New York bijna 40 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dit is al tientallen jaren zo ondanks de wetgevers geprobeerd hebben om anti-armoede programmas op te starten. Bijna de helft van 16 jaar en ouder hebben geen werk; duizenden zijn op zoek naar werk maar niet in staat om werk te vinden. Een constante stortvloed aan geweld karakteriseerd hun dagen. In 2014 waren er 72 schietpartijen en 15 moorden in een gebied dat zich uitstrekt over ongeveer twee vierkante mijl dat veel mensen nooit verlaten. In dit gedeelte heeft een toerist niks te zoeken. Dus kies je hotel goed uit als je in Brooklyn verblijft.

Bedford-Stuyvesant - Bed-Stuy is geen hot spot voor het toerisme waardoor je hier niet zo snel zou komen. Deze Brooklyn wijk is een van de meest gevaarlijke wijken van New York City, dit is te wijten aan de hoge aantallen moorden en berovingen.

BRONX:

Hunts Point - Deze wijk in de Bronx is berucht vanwege prostitutie en andere vormen van criminaliteit. Degenen die niet op de hoogte zijn kunnen zich aangetrokken voelen tot deze wijk vanwege zijn geschiedenis en het aantal parken. Toch moet deze wijk vermeden worden als je hier niet woont.
 


Unsafe neigborhoods in New York in 2018:

BROOKLYN:

Brownsville is one of New York’s poorest neighborhoods, with nearly 40 percent of people living below the poverty line. It has been that way for decades, even as lawmakers tried one anti-poverty program after another. Nearly half of those 16 and older are not in the labor force; thousands more are looking for work and unable to find it. A steady barrage of violence punctuates their idle hours. There were 72 shootings last year and 15 murders — in an area spanning about two square miles that many people never leave. There is nothing to find for a tourist in this section. If you stay in Brooklyn be carefull were you book your hotel.


Bedford-Stuyvesant - Bed-Stuy is not a hot spot for tourism, which makes it easy to avoid. This Brooklyn neighborhood has been ranked as one of the most dangerous areas of New York City due to its high numbers of murders and robberies.

BRONX:


Hunts Point - This Bronx neighborhood is notorious for prostitution and other types of crime. Those who are not in the know may be drawn to Hunts Point due to the area’s long history and the number of parks. However, Hunts Point should be mostly avoided by non-locals.

@MK                      

  ersMemorialinBatterypark.TheAmericanMerchantMarinersMemorialinBatterypark.TheAmericanMerchantMarinersMemorialinBatterypark.                           
                     

                           

tentijdevandevoltooiing,metzijnhoogtevan87meteren22verdiepingen,éénvandehoogstewolkenkrabberstentijdevandevoltooiing,metzijnhoogtevan87meteren22verdiepingen,éénvandehoogstewolkenkrabberstentijdevandevoltooiing,metzijnhoogtevan87meteren22verdiepingen,éénvandehoogstewolkenkrabbers                                  

                                                                                                
 4444 e Mk    Central Park is a public park in the center of Manhattan in New York City. The park initially opened in 1857, on 770 acres of city-owned land.   Central Park is a public park in the center of Manhattan in New York City. The park initially opened in 1857, on 770 acres of city-owned land.  CCCCCC 

eXTReMe Tracker