TEXAS - THE LONE STAR STATE   

Locatie: Texas ligt in west zuid-centraal van de VS. Het is de tweede grootste staat van de VS.Klimaat: Het klimaat van Texas varieert enorm, een droog klimaat in het westen tot vochtig in het oosten. De oostelijke helft van Texas is subtropisch terwijl het westen van Texas erg dor kan zijn.Beste reistijd: Afhankelijk waar je naar toe gaat, maar de lente en de herfst, met hun milde temperaturen, zijn de beste tijden om te bezoeken.Hoogtepunten: Austin, Dallas, South Fork ranch, San Antonio, Alamo, Big Bend National Park

Hoofdstad: Austin.

Locatie: In het noorden wordt Texas begrensd door de staat Oklahoma, in het oosten door de staten Arkansas en Louisiana, in het zuiden en zuidwesten door Mexico en in het westen door de staat New Mexico. 

Klimaat: Het klimaat van Texas varieert enorm, een droog klimaat in het westen tot vochtig in het oosten. De oostelijke helft van Texas is subtropisch terwijl het westen van Texas erg dor kan zijn.

Beste reistijd: Afhankelijk waar je naar toe gaat, maar de lente en de herfst, met hun milde temperaturen, zijn de beste tijden om te bezoeken.

Hoogtepunten: Austin, Dallas, South Fork ranch, San Antonio, Alamo, Big Bend National Park en Houston. 

Tijdsverschil: Central time zone. 7 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Texas:

Vele eeuwen voordat blanke avonturiers doordrongen in het gebied dat nu Texas wordt genoemd, was deze landstreek het thuis van vele Native American stammen. Waarschijnlijk was de Spanjaard Alonso Alvarez de Pineda de eerste Europese ontdekkingsreiziger die in 1519 langs de Texaanse kust zeilde en op verschillende plaatsen aan land ging. De ontdekkingsreiziger Cabeza de Vaca leed schipbreuk op de kust van Galveston Island en zwierf tussen 1528 en 1534 door het zuiden en zuidwesten van Texas, het  gebied dat grenst aan Mexico. Voor de komst van de Spaanse ontdekkingsreizigers en veroveraars (conquistadores) aan het begin van de 16de eeuw, hadden zich in Mexico grote Indiaanse beschavingen ontwikkeld. De culturen der Azteken, Tolteken, Mixteken, Olmeken en Zapoteken waren tot grote bloei gekomen. Na de onderwerping door Cortez in 1521 van Montezuma II, de vorst der Azteken, begonnen de Spanjaarden Mexico te gebruiken als uitvalshaven voor het verkennen en opeisen van uitgestrekte gebieden in de tegenwoordige Verenigde Staten, waaronder Texas en California. De eerste Spaanse nederzetting werd in 1628 gesticht in Ysleta, in de omgeving van het huidige El Paso, maar pas omstreeks het einde van de 17de eeuw begonnen de Spanjaarden Texas te koloniseren. In 1718 werd San Antonio gesticht, maar de Spaanse kolonisatie verliep traag en moeizaam. In Mexico braken opstanden uit en ten slotte moest Spanje in 1821 de onafhankelijkheid van Mexico erkennen. Twee jaar later werd de republiek Mexico uitgeroepen, met Texas als onderdeel hiervan. Een grote meerderheid van de blanke inwoners van Texas wilde echter dat hun gebied deel ging uitmaken van de Verenigd Staten. In 1821 stichtte Stephen E. Austin de eerste Amerikaanse kolonies in de valleien van de rivieren Brazos en Colorado. Met tegenzin liet de Mexicaanse regering dit toe, maar toen dit leidde tot de komst van grote aantallen Amerikaanse kolonisten werd zij wantrouwig. Op hun beurt begonnen de Amerikaanse kolonisten in Texas zich minder gelukkig te voelen met de manier waarop de Mexicaanse regering de zaken aanpakte. President Antonio Lopez de Santa Anna stuurde legereenheden naar Texas teneinde de blanke kolonisten onder Mexicaanse soevereiniteit te houden, maar de opstandige Texanen verjoegen de Mexicaanse troepen. In februari 1836 leidde Santa Anna een expeditieleger dat erin slaagde de stad San Antonio in te nemen. Dit avontuur eindigde met de Battle of the Alamo, een slag om een klein fort dat oorspronkelijk als missiepost in de omgeving van San Antonio was gebouwd. De 187 Texaanse verdedigers van het fort verwierpen alle eisen van Santa Anna tot overgave, vastbesloten als zij waren zich te blijven verzetten tegen de overweldigende troepenmacht van de Mexicanen. Het op 24 februari 1836 begonnen beleg van de Alamo eindigde op 6 maart binnen de muren van het fort met een gevecht van man tegen man. Voor de Texanen betekende dat gevecht een heroïsche dood. In maart 1836 riep Texas de onafhankelijkheid uit. Op 21 april 1836 versloeg generaal Sam Houston ten slotte de Mexicaanse troepen onder Santa Anna in de Battle of Jacinto. Na de overgave van het Mexicaanse leger werd Texas daadwerkelijk een republiek, met als eerste president generaal Sam Houston en een regeringsvorm gemodelleerd naar die van de Verenigde Staten. De nieuwe republiek bleef bestaan tot 29 december 1845, op welke datum Texas als achtentwintigste staat tot de Verenigde Staten werd toegelaten.     

Liedjes over Texas:

1.
Tony Christie - Is this the way to Amarillo.
2.
George Strait - All my ex's live in Texas .
3. Marty Robbins - El Paso.
4.
Glen Campbell - Galveston .
5. George Strait - Amarillo by morning.

 
 

Capital: Austin.

Location: Texas is bordered in the north by the state of Oklahoma, in the east by the states Arkansas and Louisiana, in the south and southwest by Mexico and to the west by the state of New Mexico.

Climate: Texas's climate varies widely, from arid in the West to humid in the East.  The eastern half of Texas is humid subtropical, while the western half is semi-arid .

Best time to visit: Depending on where you go. But Spring and fall with their mild temperatures, are the best times to visit.

Highlights: Austin, Dallas, South Fork Ranch, San Antonio, Alamo, Big Bend National Park and Houston.   

Time Difference: Central time zone. 7 hours earlier than the Netherlands. (Europe).


History of Texas:

Many centuries before white adventures penetrated the area that is now called Texas, this region was home to many Native American tribes. Probably the Spaniard Alonso Alvarez de Pineda was the first European explorer who sailed along the Texan coast and went ashore in various places in 1519. The explorer Cabeza de Vaca suffered shipwreck on the coast of Galveston Island and wandered between 1528 and 1534 through the south and southwest of Texas, the area bordering Mexico. Before the arrival of the Spanish explorers and conquerors (conquistadores) at the beginning of the 16th century, large Indian civilzations had developed in Mexico. The cultures of the Aztecs, Toltec, Mixtec, Zapotec and Olmec had flourished. After the submission by Cortez in 1521 of Montezuma II, the Prince of the Aztecs, the Spaniards began to use Mexico as a base for exploring and claiming vast areas in the present United States, including Texas and California. The first Spanish settlement was founded in 1628 in Ysleta, in the vicinity of the current El Paso, but it was not until the end of the 17th century that the Spaniards began to colonize Texas. In 1718, San Antonio was founded, but the Spanish colonization was slow and cumbersome. In Mexico, uprisings broke out and finally Spain had to recognize the independence of mexico in 1821. Two years later, the Republic of Mexico was proclaimed, with Texas as part of it. However, a large majority of Texas white residents wanted their territory to become part of the United States. In 1821, Stephen E. Austin founded the first American colonies in the valleys of the rivers Brazos and Colorado. The Mexican government reluctantly allowed this, but when this led to the arrival of large numbers of American settlers, she became suspicious. In turn, American settlers in Texas began to feel less happy about the way the Mexican government was handling matters. President Antonio Lopez de Santa Anna sended army units to Texas to keep the white settlers under Mexican sovereignty, but the rebellious Texans chased the Mexican troops. In February 1836, Santa Anna led an an expeditionary force that succeeded in capturing the city of San Antonio. This adventure ended with the Battle of the Alamo, a battle for a small fort originally built as a mission in the San Antonio area. The 187 Texan defenders of the fort rejected all Santa Anna's demands for surrender, determined to continue to oppose the overwhelming forces of the Mexicans. The siege of the Alamo, which began on February 24, 1836, ended on March 6 within the walls of the fort with a fight of man agains man. For the Texans, that fight meant a heroic death. In March 1836, Texas declared its independence. On April 21, 1836, General Sam Houston finally defeated Mexican troops under Santa Anna in the Battle of Jacinto. After the surrender of the Mexican army, Texas actually became a republic, with the first president General Sam Houston and a form of government modeled on that of the United States. The new republic lasted until December 29, 1845, when Texas was admitted to the United States as the twenty-eighth state. 


Songs about Texas:

1.
Tony Christie - Is this the way to Amarillo.
 2. George Strait - All my ex's live in Texas .
3. Marty Robbins - El Paso.
 4. Glen Campbell - Galveston .
5. George Strait - Amarillo by morning.

                     @MK                                                                  

                                                                                                           

 

eXTReMe Tracker