BOSTON                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS


                                                                                                       
Bezienswaardigheden / tips Boston 2017:

1)
Freedom Trail: De Freedom Trail loopt van Boston Common naar het Bunker Hill Monument, over de rivier, Charlestown in. Er zijn richtingbordjes om je de weg te wijzen, en de route wordt gemarkeerd met een rode geschilderde lijn of een dubbele rij gele stenen in het wegdek. Bij de bezoekerscentra kun je gratis Freedom Trail plattegronden krijgen. Je kunt de route in een dag afleggen, of twee dagen nemen om op je gemak de fascinerende locaties en musea te kunnen bezoeken.  

2) Rondleidingen:
Freedom Trail Foundation gidsen verzorgen, gehuld in achttiende eeuwse kledij, dagelijks rondleidingen vanuit het Boston Common Visitor Information Center en de Bostix Booth bij Faneuil Hall. Ook vanuit het National Park Visitor Center aan 15 State Street, naast het Old State House, worden rondleidingen gegeven.

3)
USS Constitution museum: De USS Constitution, die vaak plagend 'old ironsides' wordt genoemd, ligt in de Charlestown Navy Yard aangemeerd. Hij werd gebouwd in 1778 en is het oudste oorlogsschip ter wereld. Het USS Constitution museum ligt vlakbij. Er is geen vaste entreeprijs maar elk bedrag dat je betaald is welkom.

4)
Paul Revere House: Dit is de oudste woning van Boston, gebouwd in 1680. Van 1770 tot 1800 woonde hier Paul Revere (1734-1818), de populairste held van de onafhankelijkheidsstrijd. Hij was de zoon van een Franse hugenoot. Onmiddellijk na de Boston Tea Party vertrok hij zonder te slapen om Philiadelphia in te lichten. Maar zijn bekendste heldendaad was op 18 april 1775, toen hij erin slaagde men te waarschuwen voor de aanval van het Engelse leger tegen de nationale garde in Lexington. Het huis/museum is dagelijks geopend (per seizoen kunnen de openingstijden verschillen) en de entree per volwassen is 5 USD.

5) Boston Common: Bezoek het oudste openbare park van de VS, gelegen in het stadscentrum. Je vindt hier enorme gazons rond een vijver waarop al sinds 1870 zwaanvormige boten varen en tijdens de winter is hier een openluchtschaatsbaan. Als het mooi weer is nuttige vele hun lunch in het park.
Highlights / tips Boston 2017:

1) Freedom TrailThe Freedom Trail runs from Boston Common to the Bunker Hill Monument across the river in Charlestown. There are direction signs to lead you the way and the route is marked in the road with a red painted line or a double row of yellow stones. At the visitor center you can get free Freedom Trail maps. At your leisure, you can do the route in a day or take two days to visit the fascinating sites and museums.

2) Guided Tours: Daily,
Freedom Trail Foundation provide guides, dressed in eighteenth century costumes from the Boston Common Visitor Information Center and the Bostix Booth at Faneuil Hall. Also from the National Park Visitor Center at 15 State Street, next to the Old State House, guided tours are given. 

3) USS Constitution museum: The USS Constitution that is often mentioned as the 'Old Ironsidesis docked in the Charlestown Navy Yard. It was built in 1778 and is the oldest warship in the world. The USS Constitution Museum is nearby. There is no fixed entrance fee but any amount you paid is welcome. 

4)
Paul Revere House: This is the oldest house in Boston, built in 1680. From 1770 to 1800 Paul Revere (1734-1818) lived here. He was the most popular hero of the independence conflict. He was the son of a French Huguenot. Immediately after the Boston Tea Partywithout any sleep, he went to Philiadelphia to inform the government. But his most famous act of heroism was on April 18, 1775, when he succeeded to warn everybody of the attack from the British army against the National Guard in Lexington. The house / museum is open daily (hours vary per season) and the entrance fee per adult is $ 5.

5)
Boston Common: Visit the oldest public park in the US, located in the city center. You will find huge lawns around a pond where all swan-shaped boats are sailing since 1870during the winter an outdoor ice skating rink is established here. If the weather is nice you will find many people eating their lunch in the park.Boston is de hoofdstad en grootste stad van de Amerikaanse staat Massachusetts. Het wordt ook beschouwd als de officieuze hoofdstad van New England. Afgezien van Philadelphia is er geen andere stad met zo veel gebouwen uit koloniale tijd als Boston.

Boston is the capital and largest city of Massachusetts. It is also considered the unofficial capital of New England. Aside from Philadelphia there is no other city with so many buildings from the colonial period as Boston.
     

  

Beacon Hill is een historische buurt in Boston. Het Beacon Hill gebied ligt net ten noorden van Boston Common en de Boston Public Garden. Hier vindt je trottoirs van baksteen, een paar kasseien straatjes, gas en licht straatlantaarns je bevindt je in dit gedeelte van de stad in een ander tijdperk.

Beacon Hill is a historic neighborhood of Boston. The Beacon Hill area is located just north of Boston Common and the Boston Public Garden. Here you'll find brick sidewalks, a few cobblestone lanes, and gas lit streetlamps exuding a glow of a different era.
                                                                  

Dit gezellige 19e-eeuwse dorpse wijk ligt in het hart van de grote stad en is de thuishaven van zo'n 10.000 inwoners. Het wordt vaak bezocht door toeristen die de geschiedenis van New England willen proeven.
Ondanks zijn relatief kleine omvang, is Beacon Hill dicht op elkaar gepakt met attracties en bezienswaardig-heden die gemakkelijk te voet bereikbaar zijn.

This cozy 19th century village-like neighborhood lies in the heart of the big city and is home to some 10,000 residents. It is often visited by tourists absorbing the air and history of New England. Despite its relatively small size, Beacon Hill is densely packed with attractions and sites of interest that are easily reached on foot.
  
                                    

                       De "Bull and Finch Pub" in Boston. Die model stond voor de pub in de tv-serie Cheers.

                       The "Bull and Finch Pub" in Boston. Who modeled for the pub in the TV show Cheers. 

Het 18 ha grote Boston Common is het grootste openbare park van het land. In de zeventiende eeuw graasde hier vee; later werd het gebruikt als exercitieterrein en was dit het décor voor de ophanging van heksen en piraten.

The 18 ha Boston Common is the largest public park in the country. In the seventeenth century cattle grazed here; it was later used as a training ground and was a décor of the hanging of witches and pirates.

                                                                        Het bronzen beeld van George Washington.

                                                                          The Bronze Statue of George Washington.In de noordoostelijke hoek staat het nieuwe State House met zijn gouden koepel. Het is een meesterstuk van Charles Bullfinch uit 1789, in die dagen de toonaangevendste architect. Tegenwoordig is hier de wetgevende macht van Massachusetts ondergebracht.

In the northeast corner stands the new State House with its golden dome. It is a masterpiece of Charles Bullfinch 1789, in those days the architect. Today, the legislature of Massachusetts is established here.

Old State House is het oudste openbare gebouw van Boston; hier zijn nog altijd de gouden leeuw en de zilveren eenhoorn te zien die de Britse heerschappij symboliseerden. Buiten vond in 1770 het Boston Massacre plaats, waarbij vijf kolonisten gedood werden. Een cirkel van kinderkopjes markeert de plek waar ze de dood vonden. In 1776 werd de Onafhankelijkheidsverklaring voorgelezen vanaf dit balkon. Binnen vindt je een museum met historische artefacten, waaronder een flesje thee dat de Boston Tea Party overleefde.

Old State House is the oldest public building in Boston; here you can see the golden lion and silver unicorn that symbolizing the British rule. Outside the Boston Massacre took place in 1770, in which five colonists were killed. A circle of cobblestones marks the spot where they were killed. In 1776, the Declaration of Independence was read from the balcony. Inside you'll find a museum with historical artifacts, including a bottle of tea that the Boston Tea Party survived.Voor
Faneuil Hall staat een standbeeld van patriot Samuel Adams. De hal werd in 1741 gebouwd voor Bostons kooplieden, met op de benedenverdieping een marktplaats. Vandaag de dag, Faneuil Hall trekt bezoekers uit de hele wereld en over het hele blok met wereldberoemde straat artiesten. 

At Faneuil Hall is a statue of patriot Samuel Adams. The hall was built in 1741 for Boston merchants, with a marketplace downstairsToday, Faneuil Hall invites visitors from around the world and around the block to enjoy world renowned street performers.

                          Rond de historische Faneuil Hall Marketplace is genoeg aanbod van diverse winkels. 

                                     Around the historic Faneuil Hall Marketplace is enough variety of shops.


 


Langs de waterkant liggen veel werven uit de tijd toen Boston een belangrijke handelshaven was. Een van de grootste is
Long Wharf, geopend in 1710 om plek te bieden aan de groeiende maritieme handel. Hij stak ooit 610 m uit in Boston Harbor en was omringd door winkels en pakhuizen. Long Wharf bood aanlegplaatsen voor de grootse schepen uit die tijd. Veel rondvaartboten vertrekken hier.

Along the waterfront are many shipyards from the time when Boston was an important trading port. One of the largest is Long Wharf, opened in 1710 to accommodate the growing maritime trade. It stuck 610 m above in Boston Harbor and was surrounded by shops and warehouses. Long Wharf offered berths for the grand ships of that time. Many tour boats leave here.

De Harbor Walk, langs de waterkant en het Christopher Columbus Park, verbindt Long Wharf met aangrenzende werven als Union, Lewis en Commercial Wharf. Ze dateren uit begin 19de eeuw en zijn voor het grootste deel verbouwd tot modieuze appartementen.

The Harbor Walk, along the waterfront and the Christopher Columbus Park, connects Long Wharf with adjacent wharves such as Union, Lewis and Commercial Wharf. They date from the early 19th century and for the most part been converted into stylish apartments.

De Freedom Trail loopt door naar het North End, Bostons Italiaanse wijk. Hierboven uitkijk op de Charlestown brug vanaf North End.

The Freedom Trail runs to the North End, Boston's Italian neighborhood. Above view of the Charlestown bridge from North End.


                                                                  


In North end woonden vroeger Europese immigranten, gelokt door het aanbod aan werk. Tegenwoordig wonen hier vooral mensen van Italiaanse afkomst met hun vele cafés, delicatessenzaken en restaurants maken dit tot één van de opvallendste gemeenschappen van de stad. In Hanover street zitten de beste Italiaanse restaurants. 

North End used to live European immigrants, lured by the offer of work. Nowadays, people are mainly of Italian origin with its many cafes, delicatessens and restaurants make this one of the most prominent communities of the city. In Hanover Street are the best Italian restaurants.Op North Square nr 19 vindt je Paul Revere House uit 1675, het oudste gebouw in de binnenstad en een uniek voorbeeld van koloniale huizenbouw. Het is gerenoveerd in de staat die het in 1770 had toen Revere het kocht, en bevat een deel van zijn meubels en de zilveren voorwerpen die hij maakte.

At North Square no 19 you will find the Paul Revere House from 1675, the oldest building in the city and a unique example of colonial houses. It was renovated in the state which it had in 1770 when Revere bought it and includes some of his furniture and silver objects that he made.


 
Het huis biedt een fascinerend inkijkje in het dagelijks leven in de achttiende eeuw. Revere woonde hier toen hij in 1775 zijn beroemde nachtelijke tocht maakte om zijn medepatriotten te waarschuwen dat de Britse troepen optrokken naar Lexington en Concord. 

The house offers a fascinating glimpse into daily life in the eighteenth century. In 1775, Revere lived here when he made his famous night journey to warn his fellow patriots that British troops marched into Lexington and Concord.Hij was gealarmeerd door lantaarns die in de klokkentoren waren opgehangen van de Old North om aan te geven dat de Engelsen naderden. Deze kerk, gebouwd in 1723, is de oudste van de stad; de 58 m hoge toren zou ook de hoogste zijn.

He was alarmed by lanterns that were hung in the clock tower of the Old North to indicate that the British drew near. In 1723, this church was built and is the oldest in the city; 58 m high tower would be the tallest.

Deze met bomen omzoomde promenade, die de Old North Church verbindt met Hanover Street, dateert uit 1933. Het oude gevoel versterkt door een standbeeld van Paul Revere, dat gemaakt is in 1885.

This tree-lined promenade, which connects the Old North Church with Hanover Street, dates back to 1933. The old feeling enhanced by a statue of Paul Revere, which was made in 1885. 

Steek de brug over de Charles River over naar Charlestown voor de laatste twee locaties langs de Freedom Trail.

Cross the bridge over the Charles River to Charlestown for the last two sites along the Freedom Trail.Het bunker Hill Monument, een granieten obelisk van 67 meter hoog, torent uit boven Monument Square. Het markeert de plek waar de eerste grote slag in de Onafhankelijkheidsstrijd werd gevoerd.                                             

The Bunker Hill Monument, a granite obelisk 67 meters high is towering over Monument Square. It marks the spot where the first major battle was waged in the War of Independence.
 

Slecht bewapende kolonisten wisten stand te houden tegen het Britse leger. En de rest is, zoals het dan heet, geschiedenis.

The settlers were poorly armed but were able to stand against the British Army. And the rest as it is called, is history. 
        
                                      
                                             

                                                                                                                                                         
Fort Point is een wijk in Boston die vernoemd is naar de plaats van een fort die de stad bewaakten in de koloniale tijd. De wijk is helemaal opgeknapt en vele appartementen zijn gerenoveerd. Ondanks deze wijk minder levendig is dan downtown Boston is een bezoek zeker de moeite waard.

Fort Point is a neighborhood in Boston, which is named after the location of a fort which guarded the city in colonial times. The district has been fully refurbished and many apartments have been renovated. Despite this neighborhood is less lively than downtown Boston it is definitely worth a visit.
 
                                                                                               Uitzicht op Boston vanaf Seaport Boulevard.

                                                                View of Boston from Seaport Boulevard.                                                                         
                                                                                                
@MK

eXTReMe Tracker